Čtvrtek 29. února 2024, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Klára Dostálová)

119.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu s ratifikací změn Dohody o založení
Evropské banky pro obnovu a rozvoj (EBRD)
/sněmovní tisk 593/ - prvé čtení

Předložený návrh uvede pan ministr financí Zbyněk Stanjura. Pane ministře, prosím.

 

Ministr financí ČR Zbyněk Stanjura: Děkuji. Jak jsem už avizoval v bodě, který se týkal IBRD, teď se budeme zabývat EBRD. Na základě usnesení vlády vám předkládám změnu dohody o založení Evropské banky pro obnovu a rozvoj, konkrétně se jedná o změnu čl. 1 a čl. 12.1 této dohody. Změny dohody byly přijaty na výročním zasedání rady guvernérů EBRD dne 18. května loňského roku. Česká republika přijetí změn podpořila v souladu se schválenou směrnicí pro jednání. Předložený návrh představuje formální proces vedoucí k ratifikaci změny mezinárodní smlouvy prezidentské kategorie.

Úprava čl. 1 vlastně rozšiřuje geografický záběr EBRD a rozšiřuje se na region subsaharské Afriky a Iráku. Ze subsaharské Afriky byly vybrány tyto země jako vhodné podpory ze strany EBRD: Benin, Pobřeží slonoviny, Ghana, Keňa, Nigérie a Senegal. Změna čl. 12.1 přenáší rozhodovací kompetence při nastavování rizikových limitů banky na radu ředitelů, to jest zástupců členských států, a zároveň zdůrazňuje roli ukazatele kapitálové přiměřenosti namísto dosud užívaného pevného kritéria úvěrovou limitu. Obdobnou problematiku jsme debatovali i u Mezinárodní banky pro obnovu a rozvoj. Návrh na obdobný přesun limitu, to jsem teď říkal.

Změna dohody nemění postavení České republiky v EBRD neovlivní možnost využívat finanční zdroje EBRD pro subjekty v České republice, změna dohody není v rozporu s právem Evropské unie ani s jinými mezinárodními závazky České republiky a nezakládá nové nároky vůči státnímu rozpočtu. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Klára Dostálová: Také děkuji. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení, pan poslanec Ondřej Benešík. Pane zpravodaji, prosím.

 

Poslanec Ondřej Benešík: Vážená paní místopředsedkyně, dámy a pánové, já své vystoupení omezím, protože pan ministr řekl všechno potřebné. Jenom bych chtěl zdůraznit, že změna v této dohodě by neměla znamenat žádné zvýšené nároky na rozpočet České republiky, a omezím se pouze dále jenom na návrh, aby tento tisk byl přikázán zahraničnímu výboru.

 

Místopředsedkyně PSP Klára Dostálová: Děkuji. Otevírám obecnou rozpravu, do které neeviduji žádnou přihlášku, ani z místa se nikdo nehlásí. Končím tedy obecnou rozpravu.

Zeptám se, zda je zájem o závěrečná slova? Není tomu tak.

Budeme se zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru. Má někdo jiný návrh? Nikoho neeviduji.

 

Budeme tedy hlasovat, kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru.

Zahajuji hlasování, ptám se, kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 50, přihlášeno 150 poslankyň a poslanců, pro 111, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že tento vládní návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru.

 

Dostáváme se k bodu

Aktualizováno 22. 7. 2024 v 13:37.
Přihlásit/registrovat se do ISP