(11.10 hodin)
(pokračuje Radim Fiala)

Jaké kompetence bude tato pozice mít za mírového stavu a pro případ stavu ohrožení státu a válečného stavu? Kolik zaměstnanců mu je podřízeno nebo se plánuje, aby mu bylo podřízeno? Tohle by pan premiér měl jasně vysvětlit, jak je to myšleno. A nabízí se ještě úvahy, zda by takový poradce pro národní bezpečnost neměl raději být zvolen Sněmovnou, nebo celým Parlamentem. Navíc, jaké jsou kvalifikační požadavky na tuto funkci? Má vůbec bezpečnostní prověrku nejvyššího bezpečnostního úřadu na nejvyšší stupeň? A jak dlouhý bude jeho mandát? Například dvakrát pět let, nebo napořád - anebo, jak říkáme my, na furt?

Závěrem mi dovolte zdůraznit, že takto obsáhlou a nevídanou změnu branné legislativy není možné schválit bez předchozí odborné diskuse, a navíc ji urychleně navrhovat ke schválení v prvním čtení v režimu § 90 odst. 2 jednacího řádu. Proto poslanecký klub hnutí SPD k tomuto návrhu zákona vznáší námitku ve smyslu § 90 odst. 3 jednacího řádu Poslanecké sněmovny, tedy proti tomu, aby Poslanecká sněmovna vyslovila souhlas s tímto návrhem zákona už v prvním čtení. Nevím, jestli se k nám připojí ještě další poslanecký klub tak, aby mohlo být na uvedený sněmovní tisk 368 dáno společné veto, ale doufám, že ano.

Děkuji vám za pozornost. (Potlesk v levé části jednacího sálu.)

 

Místopředsedkyně PSP Klára Dostálová: Děkuji a nyní tedy - samozřejmě na veto jednoho poslaneckého klubu to nestačí, to pan předseda klubu ví.

Nyní otevírám obecnou rozpravu. Do obecné rozpravy mám přihlášeného jako prvního pana Vícha. Tak, pane poslanče, prosím.

 

Poslanec Radovan Vích: Dobré dopoledne. Děkuji za slovo, paní předsedající. Vážené poslankyně, vážení poslanci, v podstatě vše to podstatné bylo řečeno v rámci projevu našeho předsedy poslaneckého klubu Radima Fialy. Já bych se v krátkosti jenom zmínil o některých věcech, které on ve svém projevu neuvedl.

Já si myslím, že zrušení základní vojenské služby v roce 2004 prostě byla chyba, a nikdo dnes nechce základní vojenskou službu znovu zavádět, ale je potřeba prostě nějakým způsobem reagovat na současnou situaci. V důsledku toho, že byla zrušena základní vojenská služba, nebylo odhadem 1,8 milionu občanů odvedeno a poslední vojáci, kteří se zúčastnili základní vojenské služby, těm je dnes 37 let a více. Problém je na úrovni zdravotních prohlídek v případě odvodů, ale je to samozřejmě obrovský administrativní problém.

Já jsem v minulém volebním období organizoval seminář Rozvinování armády, revize mobilizačního systému. Ten sborník je tady (Poslanec Vích ukazuje sborník.), pokud někdo by měl zájem, samozřejmě mu ho předám. Vy jste se jako současná vláda rozhodli jít jinou cestou, ale z mého úhlu pohledu je jasné, že nějaké změny prostě by byly žádoucí, to je jednoznačné. Aby ve 107. dni, pokud se otevřou registry, někdo z náboženských a jiných důvodů řekl, že prostě bohužel nepůjdu, tak to je špatně, na tom se asi shodneme všichni. Ale já se ptám, na jaké tabulky chcete ty předurčené vojáky v záloze povolávat? Podívejte se na zprávu o zajištění obrany, jaké jsou stavy doplnění materiálem, jak máte zajištěno doplnění technikou z národního hospodářství, její úhrady, věcné prostředky a tak dále. Teď jsou tady možná tři, čtyři lidi, kteří vědí, o čem je řeč. Kde máte poddůstojnické školy, školy důstojníků v záloze, kde chcete tyto záložáky přeškolovat na nové odbornosti, když chybí kapacity a v šesti krajích vojáci nejsou?

Takže to jsou ty výhrady, a protože si nechci tady vystřílet všechny náboje, tak si myslím, že to pro současné moje vystoupení stačí. Ale ve výboru bych předpokládal odbornou debatu v tomto směru, a nejlépe s vyloučením veřejnosti, a nikoliv zde v devadesátce. Takže já vám děkuji za pozornost. (Poslanec Vích předává písemný materiál ministryni Černochové.)

 

Místopředsedkyně PSP Klára Dostálová: Děkuji panu poslanci a teď tady mám faktickou poznámku, ale nevím, jestli to není pozůstatek z hlasování, paní poslankyně Bělohlávková - tak asi pozůstatek, ano.

Takže dalším přihlášeným do obecné rozpravy je pan poslanec Ratiborský. Pane poslanče, prosím.

 

Poslanec Michal Ratiborský: Vážená paní předsedající, děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení členové vlády, vážení kolegové, předložený návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti obrany, je velmi závažný a má potenciální dopad na většinu obyvatel České republiky. Domnívám se proto, že nemůže být Sněmovnou projednáván tak, aby s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení. Je jasné, že nás zhoršená mezinárodní situace musí vést k přijetí adekvátní právní úpravy otázek obrany našeho státu i našich spojenců, měli bychom však k takovým úpravám přistoupit po seriózní diskusi v rámci řádného legislativního procesu a právě v této situaci vážit každý argument raději dvakrát.

Hnutí ANO dlouhodobě podporuje snahy o zvýšení branné připravenosti. Naše dřívější návrhy adekvátně reagovaly už na hrozby, které pro naši bezpečnost představovalo nepřátelské hybridní působení. Dlouhodobě jsme například pro podporu aktivních záloh. Předložili jsme s kolegy i v tomto volebním období návrh zákona, který má za cíl vytvoření účinného systému dobrovolné přípravy občanů České republiky k obraně státu prováděné cestou branných subjektů v míru, a to výhradně mimo institut dobrovolného převzetí výkonu branné povinnosti, tedy systému provádění takzvané zájmové branné přípravy občanů k obraně státu. Je to sněmovní tisk číslo 209 a jeho včasné projednání by v tomto kontextu určitě dávalo smysl.

Dále je Sněmovně předložen vládní návrh ústavního zákona, kterým se mění mimo jiné Ústava České republiky a který má v některých otázkách souvztažnost k právě projednávanému tisku. Jedná se o sněmovní tisk 252, a zejména o otázku vysílání ozbrojených sil. Přitom jako ústavní zákon má tvořit rámec k některým otázkám, které tady hodláte schválit rovnou v prvním čtení. Tento ústavní zákon je předložen Sněmovně v nějaké podobě už potřetí. V minulém i předminulém volebním období byl předložen s podporou napříč politickým spektrem a nebyl nakonec projednán. Má za cíl doplnit do Ústavy další účel vysílání českých ozbrojených sil do zahraničí nebo pobytu cizích ozbrojených sil na území České republiky na základě rozhodnutí vlády bez předchozího souhlasu Parlamentu České republiky. To je kardinální otázka, se kterou je dle mého přesvědčení potřeba se vypořádat přednostně. K závažnosti této ústavní změny rozhodně nepřispívá skutečnost, že na uplatnění připomínek dala vláda rezortům jen 7 dní. Návrh ústavního zákona je přitom nutné posoudit důkladně, podrobně a komplexně, tedy v řádném mezirezortním připomínkovém řízení umožňujícím důkladné posouzení dopadu navrhovaných změn. Až následně by tedy dávalo smysl odsouhlasit právě projednávaný předložený zákon, který mimo jiné řeší i ono vysílání ozbrojených sil. Navržená redefinice operačního nasazení má dopady na otázku vysílání ozbrojených sil, a je tedy nutné především posoudit dopady této nové definice na ústavní rámec, ve kterém se tak děje, tedy zejména, zdali navržená úprava není v rozporu s ústavním požadavkem na vysílání sil do zahraničí, nota bene je i předpoklad, že ji budeme jiným sněmovním tiskem měnit. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Klára Dostálová: Děkuji, pane poslanče. Vaše vystoupení vyvolalo jednu faktickou poznámku, a to pana poslance Brázdila. Pane poslanče, prosím, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Milan Brázdil: Děkuji. Rád bych zareagoval ve své faktické. Máme to projednávat, bylo to navržené v devadesátce. Paní ministryně říká, je to strašně důležité a urgentní, ale pravděpodobně je osamocena. Není tu nikdo, kdo by u té devadesátky chtěl sedět, tedy myslím z ministrů. A já jsem přesvědčený, že budoucí nový prezident Petr Pavel, kterého já znám, kterému jsem dělal náčelníka (nesrozumitelné) služby tehdy ve výsadkové 22. brigádě v Prostějově, s kterým jsem z helikoptéry skákal při výsadcích, by toto nepodepsal. Jak ho znám, tento člověk, ač máme na něho všelijaké názory a já jsem ho nevolil, tak určitě toto by nikdy nepodepsal, protože toto je prostě za hranou. Takhle se to nemá dělat a já jsem přesvědčený, jak jsem ho tam poznal, má rád pravidla a toto by nikdy neudělal. (Ministryně Černochová se mimo mikrofon obrací na předsedající: Není to faktické. Na co to reagoval, kolega?)

 

Místopředsedkyně PSP Klára Dostálová: Děkuji za dodržení času a prosím, abychom se u faktických poznámek drželi toho, že reagujete na předřečníka, k tomu slouží faktická poznámka. Omlouvám se, ale k tomu to takto necílilo.

Další přihlášený do obecné rozpravy je pan poslanec Ryba.

 

Poslanec Drahoslav Ryba: Dobrý den. Vážená paní předsedající, kolegové, já bych ve svém vystoupení rád hovořil k změně kompetenčního zákona, čili chci se zaměřit pouze na jednu malou část navrhované novely, a to z toho důvodu, že si myslím, že z mé předchozí praxe této problematice nejvíce rozumím. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP