(11.50 hodin)
(pokračuje Stanislav Berkovec)

Jinak jenom informativně. Rozpočet Českého rozhlasu na tento rok byl sestaven jako vyrovnaný, Radou Českého rozhlasu byl dne 14. prosince 2016 schválen ve shodném objemu nákladů a výnosů ve výši 2 236,3 milionu korun českých. K 1. září 2017 proběhla aktualizace rozpočtu, která byla rovněž schválena Radou Českého rozhlasu. V rámci aktualizace nedošlo ke změně celkového objemu nákladů a výnosů, pouze ke změně struktury plánovaných nákladů a výnosů. V každém případě tedy vše bylo v pořádku a já doporučuji tento sněmovní tisk číslo 78 schválit. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Klára Dostálová: Děkuji a zahajuji všeobecnou rozpravu, do které mám přihlášeného pana poslance Foldynu. (Poslanec Foldyna z prostoru před stolkem stenografů: Já půjdu až do podrobné. Udělal jsem chybu, půjdu až do podrobné rozpravy.) Takže obecnou rozpravu ne, až do podrobné, dobře. Takže se ptám, jestli ještě někdo se hlásí do všeobecné rozpravy? Nikoho nevidím, všeobecnou rozpravu tedy končím.

Chci se zeptat pana zpravodaje, jestli má zájem o závěrečné slovo k všeobecné rozpravě? Není tomu tak.

Přistoupíme tedy k rozpravě podrobné a zde se o slovo hlásí pan poslanec Foldyna. Pane poslanče, prosím.

 

Poslanec Jaroslav Foldyna: Děkuji vám, paní předsedající. Navrhuji usnesení, které zní: "Činnost Českého rozhlasu je pozitivní..." - s dodatkem, s dodatečným usnesením - "Poslanecká sněmovna prohlašuje, že vysílání Českého rozhlasu je politicky nevyvážené, a vyzývá Radu Českého rozhlasu, aby v této věci učinila nápravu." Tak zní usnesení.

 

Místopředsedkyně PSP Klára Dostálová: Děkuji za návrh usnesení. Ptám se, zda ještě někdo má zájem do podrobné rozpravy? Není tomu tak. Končím podrobnou rozpravu.

Opět se zeptám na závěrečná slova?

Takže nyní přistoupíme k hlasování o návrhu usnesení, a prosím tedy pana zpravodaje, aby nás jím provedl. Prosím.

 

Poslanec Stanislav Berkovec: Děkuji, paní předsedající. Dovolte, abych vás seznámil s usnesením volebního výboru ze 3. schůze ze dne 20. ledna roku 2022 k této výroční zprávě o hospodaření Českého rozhlasu za rok 2017:

"Volební výbor Poslanecké sněmovny po vyslechnutí úvodního slova předsedy Rady Českého rozhlasu, inženýra Miroslava Dittricha, zpravodajské zprávě Stanislava Berkovce a po rozpravě:

I. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby přijala následující usnesení: Poslanecká sněmovna Parlamentu schvaluje Výroční zprávu o hospodaření Českého rozhlasu za rok 2017, dle sněmovního tisku 78;

II. pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedkyni Poslanecké sněmovny Parlamentu;

III. zmocňuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny podal zprávu o projednání Výroční zprávy Rady Českého rozhlasu o hospodaření Českého rozhlasu za rok 2017 na schůzi volebního výboru."

 

Místopředsedkyně PSP Klára Dostálová: Děkuji, ale vzhledem k tomu, že v podrobné rozpravě padl i další návrh usnesení, a to od pana poslance Foldyny, tak o tomto návrhu, pane zpravodaji, pravděpodobně budeme hlasovat jako o prvním návrhu. Já tedy zagonguji.

Vnímám zájem o odhlášení, všechny vás tedy odhlašuji. Zároveň zagonguji a prosím, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami. Ještě jednou zagonguji.

 

Návrh usnesení pana poslance Foldyny padl tedy v podrobné rozpravě.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 141, přihlášeno 140 poslanců, pro 18, proti 71. Návrh nebyl přijat.

 

Omlouvám se, jsme v procesu hlasování, nemohu dát faktickou poznámku. Jako druhé hlasování je hlasování volebního výboru.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 142, přihlášeno 144 poslanců, pro 141, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Děkuji. Jenom se zeptám, faktické poznámky jsou k hlasování? (Poslankyně Schillerová z lavice: K hlasování.) Ano, k hlasování. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Hubert Lang: Děkuji, paní předsedající. U toho předchozího hlasování jsem hlasoval pro, a na stenozáznamu mám, že jsem proti. Takže nezpochybňuji hlasování. (Poslanci volají, poslankyně Schillerová z lavice: Obráceně.)

 

Místopředsedkyně PSP Klára Dostálová: Pane poslanče... (Smích a potlesk v sále.)

 

Poslanec Hubert Lang: Dobře, tak znova tedy, paní předsedající. Takže u toho předchozího hlasování nezpochybňuji hlasování a zdržel jsem se, přestože mám pro.

 

Místopředsedkyně PSP Klára Dostálová: Ano, dobře, děkuji. A bod je tedy ukončen.

Otevírám další bod a tím je bod číslo

 

104.
Výroční zpráva o hospodaření Českého rozhlasu za rok 2018
/sněmovní tisk 79/

Tento sněmovní tisk projednal volební výbor, jehož usnesení bylo doručeno jako sněmovní tisk 79/1. Prosím, aby se ujal slova zpravodaj volebního výboru, pan poslanec Stanislav Berkovec, a informoval nás o jednání výboru a přednesl návrh usnesení Poslanecké sněmovně. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Stanislav Berkovec: Děkuji, paní předsedající. I tato zpráva už dlouho, už druhé volební období, čeká na schválení. Je to v tomto případě opět pouze formalita, která ovšem komplikuje práci Rady Českého rozhlasu i aparátu Českého rozhlasu i Poslanecké sněmovny. Zprávu o hospodaření Českého rozhlasu v roce 2018 předložila opět Rada Českého rozhlasu Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky na základě § 8 odst. 2 zákona č. 484/91 Sb., o Českému rozhlasu, v platném znění. Hlavním podkladem opět byla účetní uzávěrka ověřená nezávislým auditorem. Rada Českého rozhlasu schválila tento materiál 26. června roku 2019.

Rozpočet Českého rozhlasu na rok 2018 byl sestaven opět jako vyrovnaný, Radou Českého rozhlasu byl dne 20. prosince 2017 schválen ve shodném objemu nákladů a výnosů ve výši 2 253 000 000 korun. Hospodaření roku 2018 bylo plánováno jako vyrovnané se shodným objemem nákladů a výnosů, ve skutečnosti však byl vykázán zisk po zdanění ve výši - a toto číslo je prosím v tisících - tedy 39 335 korun českých. Na pozitivní odchylce od plánu se podílela především úspora v nákladech a i překročení plánovaných výnosů.

Doporučuji tento sněmovní tisk ke schválení.

 

Místopředsedkyně PSP Klára Dostálová: Děkuji, pane zpravodaji. Zahajuji všeobecnou rozpravu a mám zde tři faktické poznámky - první pan poslanec Feranec. Pan poslanec není přítomen... ruší, ano. Další paní poslankyně Pokorná Jermanová... také ruší. A poslední pan poslanec Bělor... takže také pravděpodobně omyl a ruší faktickou poznámku. Nemám tedy nikoho dalšího přihlášeného do všeobecné rozpravy, všeobecnou rozpravu tedy končím.

Zeptám se, zda je zájem o závěrečné slovo do všeobecné rozpravy? Není tomu tak.

Přistoupíme k rozpravě podrobné. Do podrobné rozpravy se také nikdo nehlásí, podrobnou rozpravu tedy končím.

Požádám pana zpravodaje o přednesení návrhu usnesení, abychom zahájili hlasování. Mezitím zagonguji. Děkuji.

 

Poslanec Stanislav Berkovec: Také děkuji. Dovolte, abych vás seznámil s usnesením volebního výboru ze 3. schůze ze dne 20. ledna 2022 k výroční zprávě o hospodaření Českého rozhlasu za rok 2018, sněmovní tisk 79

"Volební výbor Poslanecké sněmovny po vyslechnutí úvodního slova předsedy rady Českého rozhlasu inženýra Miroslava Dittricha, zpravodajské zprávě poslance Stanislava Berkovce a po rozpravě doporučuje

I. Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby přijala následující usnesení: Poslanecká sněmovna Parlamentu schvaluje Výroční zprávu o hospodaření Českého rozhlasu za rok 2018, dle sněmovního tisku 79;

II. pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedkyni Poslanecké sněmovny Parlamentu;

III. zmocňuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny podal zprávu o projednání výroční zprávy Českého rozhlasu o hospodaření Českého rozhlasu za rok 2018 na schůzi volebního výboru. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP