(12.00 hodin)

 

Místopředsedkyně PSP Klára Dostálová: Děkuji.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 143, přihlášeno 148 poslanců a poslankyň, pro 140, proti nikdo. Návrh usnesení byl schválen.

 

Končím tento bod.

Otevírám bod číslo

 

105.
Výroční zpráva o činnosti Českého rozhlasu za rok 2018
/sněmovní tisk 80/

Tento sněmovní tisk projednal volební výbor, jehož usnesení bylo doručeno jako sněmovní tisk 80/1. Prosím, aby se ujal slova zpravodaj volebního výboru, pan poslanec Stanislav Berkovec, a informoval nás o jednání výboru a přednesl návrh usnesení Poslanecké sněmovny. Prosím.

 

Poslanec Stanislav Berkovec: Děkuji, paní předsedající. I tato zpráva čekala několik let na odsouhlasení. Je to zpráva o činnosti Českého rozhlasu za rok 2018, sněmovní tisk číslo 80. V tomto případě bych velmi rád poděkoval za spolupráci volebního výboru a Rady Českého rozhlasu, jednak pod vedením paní Hanky Dohnálkové a také následně pod vedením pana Miroslava Dittricha. Ze strany české rady byla velmi korektní tato spolupráce a reagovala na podněty volebního výboru i Poslanecké sněmovny. Za tuto spolupráci velmi děkuji.

Zpráva je velmi podrobná, jsou tam všechny programové složky, které najdete i v případě jednotlivých stanic, najdete tam i nové formy vysílání, nové formáty, najdete tam i spolupráci na nejrůznějších akcích a festivalech. Ta oblast je opravdu velmi široká.

Rád bych se zmínil o jedné věci, která souvisí s tehdejší naší návštěvou ve Velké Británii, ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska, kde jsme se setkali se zástupcem ředitele BBC Radio, panem Grahamem Ellisem, někdy v květnu roku 2019 a kde jsme se dozvěděli podrobnosti také o společném vysílání a projektu s Českým rozhlasem v legendárním divadle v historické budově BBC. Pod titulem Truth and Power se 19. června téhož roku uskutečnila společná konference Českého rozhlasu a BBC v Londýně, mimochodem dvou nejstarších rádií v Evropě - my jsme druhé nejstarší rádio v Evropě. Ta konference se věnovala současnosti a budoucnosti, roli veřejnoprávních médií, a pan Graham Ellis vyjádřil velikou spokojenost se spoluprací s Českým rozhlasem. Tak to bych tady rád připomněl.

Doporučuji tuto zprávu také schválit. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Klára Dostálová: Děkuji. Zahajuji všeobecnou rozpravu. Do všeobecné rozpravy nevidím nikoho přihlášeného, všeobecnou rozpravu končím.

Předpokládám, že opět není zájem o závěrečné slovo.

Otevírám tedy podrobnou rozpravu a zde se přihlásil pan poslanec Foldyna. Pane poslanče, prosím.

 

Poslanec Jaroslav Foldyna: Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Můj návrh na usnesení je stejný jako předchozí, čili: "Poslanecká sněmovna ČR prohlašuje, že vysílání Českého rozhlasu je politicky nevyvážené, a vyzývá Radu Českého rozhlasu, aby ve věci učinila nápravu." Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Klára Dostálová: Také děkuji. Jenom, pane poslanče, abychom si to vyjasnili, chcete to jako protinávrh k usnesení volebního výboru, nebo jako doplňkové? (Poslanec Foldyna: Jako doplněk.) Dobře.

Tím pádem končím podrobnou rozpravu, protože nikoho dalšího už nevidím přihlášeného.

Zeptám se na závěrečné slovo? Není tomu tak.

Vzhledem k tomu, že to je jako doprovodné usnesení, tak nejprve budeme hlasovat o usnesení volebního výboru. Předávám slovo panu zpravodaji. Zagonguji pro kolegy. Prosím.

 

Poslanec Stanislav Berkovec: Děkuji za slovo. Dámy a pánové, dovolte, abych vás seznámil s usnesením číslo 17 volebního výboru ze 3. schůze dne 20. ledna 2022 k Výroční zprávě o činnosti Českého rozhlasu za rok 2018, sněmovní tisk číslo 80:

"Volební výbor Poslanecké sněmovny po vyslechnutí úvodního slova předsedy Rady Českého rozhlasu Ing. Miroslava Dittricha, zpravodajské zprávě Stanislava Berkovce a po rozpravě

I. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby přijala následující usnesení: Poslanecká sněmovna Parlamentu schvaluje Výroční zprávu Rady Českého rozhlasu o činnosti Českého rozhlasu za rok 2018 dle sněmovního tisku 80;

II. pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedkyni Poslanecké sněmovny Parlamentu;

III. zmocňuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny podal zprávu o projednání Výroční zprávy Rady Českého rozhlasu o činnosti Českého rozhlasu za rok 2018 na schůzi volebního výboru.

 

Místopředsedkyně PSP Klára Dostálová: Děkuji. Nyní tedy budeme hlasovat o návrhu usnesení volebního výboru.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 144, přihlášeno 147 poslanců a poslankyň, pro 135, proti nikdo. Návrh usnesení byl přijat.

 

A nyní budeme hlasovat doprovodné usnesení, které v podrobné rozpravě načetl pan poslanec Foldyna.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 145, přihlášeno 148 poslanců a poslankyň, pro 21, proti 71. Tento návrh nebyl přijat.

 

Končím bod číslo 105.

Otevírám bod číslo

 

106.
Výroční zpráva o hospodaření Českého rozhlasu za rok 2019
/sněmovní tisk 81/

Tento sněmovní tisk projednal volební výbor, jehož usnesení bylo doručeno jako sněmovní tisk 81/1. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj volebního výboru, pan poslanec Martin Kolovratník, a informoval nás o jednání výboru a přednesl návrh usnesení Poslanecké sněmovny. Dovolím si požádat o klid, abychom se vzájemně slyšeli, děkuji. Pane poslanče, ještě chviličku vydržte, než se nám ztiší Poslanecká sněmovna. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji za slovo. Moje vystoupení se ponese v duchu předchozích vystoupení kolegy Stanislava Berkovce. I zde Sněmovna svým způsobem dohání své povinnosti, respektive úkoly, které má ze zákona. Tady už to zpoždění nemáme tak velké, projednáváme výroční zprávu o hospodaření rozhlasu za rok 2019, kterou náš volební výbor projednal téměř přesně před rokem 20. ledna 2022. V projednání na výboru v diskusi nebyly žádné konfliktní nebo problematické body, co se tedy hospodaření rozhlasu týká, a pouze vás seznámím s usnesením, které má číslo 15 a je z 20. ledna 2022 volebního výboru:

"Volební výbor po vyslechnutí úvodního slova předsedy Rady Českého rozhlasu Miroslava Dittricha a zpravodajské zprávě poslance Martina Kolovratníka a po rozpravě

I. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby přijala následující usnesení: Poslanecká sněmovna Parlamentu schvaluje Výroční zprávu o hospodaření Českého rozhlasu za rok 2019, podle sněmovního tisku 81;

II. pověřuje předsedu výboru, aby usnesení předložil předsedkyni..." - to už jsou standardní formulace;

"III. zmocňuje zpravodaje výboru, aby na schůzi podal tuto zprávu." Což tak činím. Děkuji za pozornost. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP