(11.50 hodin)
(pokračuje Michal Ratiborský)

"Po odůvodnění náměstkyně ministra financí JUDr. Martiny Matejové, Ph.D., zpravodajské zprávě poslance Mgr. Tomáše Kohoutka, MBA, a po rozpravě zahraniční výbor

I. doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení: Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky dává souhlas k ratifikaci Dohody mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o ukončení platnosti Dohody mezi Českou a Slovenskou Federativní republikou a Rakouskou republikou o podpoře a ochraně investic, která byla sjednána formou výměny nót;

II. pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedkyni Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky;

III. zmocňuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny podal zprávu o výsledcích projednávání tohoto vládního návrhu na schůzi zahraničního výboru."

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Skopeček: Děkuji pěkně, pane zpravodaji. Otevírám rozpravu, do které se zatím nikdo nehlásí, rozpravu tedy končím.

Ptám se na zájem o závěrečná slova, který neeviduji.

 

Přikročíme k hlasování o navrženém usnesení. Já to usnesení ještě jednou načtu: "Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky dává souhlas k ratifikaci Dohody mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o ukončení platnosti Dohody mezi Českou a Slovenskou Federativní republikou a Rakouskou republikou o podpoře a ochraně investic, která byla sjednána formou výměny nót."

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro takový návrh usnesení? Ať stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti?

Hlasování číslo 162, bylo přihlášeno 133 poslanců, pro hlasovalo 108, proti nebyl nikdo. S návrhem usnesení byl vysloven souhlas.

 

Já tedy můžu ukončit bod číslo 83.

Předávám řízení schůze paní kolegyni a přeju vám hezký zbytek dne.

 

Místopředsedkyně PSP Jana Mračková Vildumetzová: Vážený pane ministře, vážené kolegyně, kolegové, přebírám řízení schůze. Přeji vám krásné dopoledne ještě. Nyní jsme se tedy vypořádali s bodem číslo 83.

 

A nyní přejdeme k bodu

 

84.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Švédska
o změně a ukončení platnosti Dohody mezi Českou a Slovenskou
Federativní republikou a Švédským královstvím o podpoře a ochraně investic,
podepsané 13. listopadu 1990 v Praze, která byla sjednána formou výměny nót
/sněmovní tisk 115/ - druhé čtení

Prosím, aby se v tuto chvíli ujal slova pan ministr dopravy Martin Kupka. Pane ministře, máte slovo.

 

Ministr dopravy ČR Martin Kupka: Vážená paní předsedající, vážené paní kolegyně, vážení páni kolegové, o této dohodě mezi Českou a Slovenskou Federativní republikou a Švédským královstvím platí totéž co o předchozí dohodě, o které byla před malou chvílí řeč a která se týkala pro změnu spolupráce s rakouskou stranou. S ohledem na řízení ve věci Achmea, řízení a rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie, je třeba právě vypovědět všechny dohody, které původně zahrnovaly doložky o ochraně investic, které v rámci intraunijních vztahů jsou nadbytečné.

V tomto směru si znovu dovolím požádat o vaši podporu, abychom věci upravili a abychom novou dohodou zrušili tu předchozí. Prosím v tomto směru o souhlas s ratifikací nové dohody.

 

Místopředsedkyně PSP Jana Mračková Vildumetzová: Děkuji, pane ministře. Nyní bych poprosila zpravodaje zahraničního výboru, kde tedy opět dochází ke změně, a uvede nás tímto tiskem pan poslanec Michal Ratiborský. Poprosím, abyste i odůvodnil usnesení, které bylo právě doručeno jako sněmovní tisk 115/1. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Michal Ratiborský: Děkuji za slovo, vážená paní předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, zahraniční výbor projednal tento tisk na své 7. schůzi 31. března a přijal toto usnesení k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Švédska o změně a ukončení platnosti Dohody mezi Českou a Slovenskou Federativní republikou a Švédským královstvím o podpoře a ochraně investic, podepsané 13. listopadu 1990 v Praze, která byla sjednána formou výměny nót:

"Po odůvodnění náměstkyně ministra financí JUDr. Martiny Matějové, Ph.D., zpravodajské zprávě Mgr. Tomáše Kohoutka, MBA, a po rozpravě zahraniční výbor doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení:

(I.) Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky dává souhlas k ratifikaci Dohody mezi vládou České republiky a vládou Švédska o změně a ukončení platnosti Dohody mezi Českou a Slovenskou Federativní republikou a Švédským královstvím o podpoře a ochraně investic, podepsané 13. listopadu 1990 v Praze, která byla sjednána formou výměny nót;

(II.) pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedkyni Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky;

(III.) zmocňuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny podal zprávu o výsledcích projednávání tohoto vládního návrhu na schůzi zahraničního výboru."

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jana Mračková Vildumetzová: Děkuji, pane poslanče.

Nyní, než otevřu rozpravu, bych si dovolila přečíst omluvy. Mám tady omluvu paní Věry Kovářové, a to dnes mezi 11.45 až 21 hodin z pracovních důvodů, dále je zde omluva paní předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéty Pekarové Adamové, a to dnes od 12 do 13 hodin z pracovních důvodů, dále je zde omluva pana poslance Marka Výborného od 11.30 do 13 hodin z pracovních důvodů. A pak tedy tím, že odešel můj kolega, nevím, jestli tyto omluvy se četly. Pokud je čtu podruhé, tak se omlouvám. Omluva pana poslance Michala Zuny, a to dnes mezi 6. až 21. hodinou z pracovních důvodů, a poslední - pan poslanec Havránek, a to po celý den, z pracovních důvodů. Dám do desek, v tuto chvíli je jasné, že omluvy byly načteny.

Nyní bych si dovolila otevřít rozpravu k tomuto bodu, do které nikdo není písemně přihlášen. V tuto chvíli se rozhlížím po sále, jestli se někdo hlásí z místa do rozpravy. Nikdo se nehlásí, tak já v tuto chvíli rozpravu končím.

Zeptám se pana ministra, jestli má zájem o závěrečné slovo? Zeptám se zároveň pana zpravodaje. Také nemá zájem o závěrečné slovo.

 

Přikročíme k hlasování o navrženém usnesení. Já ho ještě přečtu: "Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky dává souhlas k ratifikaci Dohody mezi vládou České republiky a vládou Švédska o změně a ukončení platnosti Dohody mezi Českou a Slovenskou Federativní republikou a Švédským královstvím o podpoře a ochraně investic, podepsané 13. listopadu 1990 v Praze, která byla sjednána formou výměny nót." Všichni víme, o čem budeme hlasovat.

V tuto chvíli zahajuji hlasování. Kdo je pro návrh? Ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu? Ať stiskne tlačítko a zvedne ruku.

Já vám děkuji za hlasování. V tuto chvíli bylo v hlasování 163 přihlášeno 130 poslanců, pro 99, proti 1, 30 se zdrželo. Návrh byl přijat.

 

S návrhem usnesení byl vysloven souhlas. Tím končím projednávání bodu číslo 84.

 

Nyní budeme projednávat bod číslo

 

 

85.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Republikou San Marino
o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku
a o zabránění daňovému úniku a vyhýbání se daňové povinnosti
která byla podepsána v Římě dne 27. ledna 2021
/sněmovní tisk 120/ - druhé čtení

Poprosím, aby se znovu ujal slova pan ministr dopravy Martin Kupka. Zároveň děkuji, že zaujala místo zpravodajka zahraničního výboru, paní poslankyně Jaroslava Pokorná Jermanová. Pane ministře, máte slovo.

 

Ministr dopravy ČR Martin Kupka: Vážená paní předsedající, vážené paní kolegyně, vážení páni kolegové, my bychom vám rádi předložili smlouvu mezi Českou republikou a Republikou San Marino o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku a o zabránění daňovému úniku a vyhýbání se daňové povinnosti, která byla podepsána v Římě v lednu 2021.

Česká republika má v současné době uzavřeny mezinárodní smlouvy týkající se zamezení dvojímu zdanění s více než devadesáti státy světa, nicméně San Marino mezi nimi dosud není. Ve vzájemných daňových vztazích mezi Českou republikou a San Marinem existuje v současné době až na dvě výjimky bezesmluvní vztah. Výjimkou je oblast výměny informací. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP