(11.40 hodin)
(pokračuje Jiří Horák)

"Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky dává souhlas s přijetím Prohlášení některých evropských vlád o fázi využívání nosných raket Ariane, Vega a Sojuz z Vesmírného střediska Guyana, ve znění změn přijatých dne 4. prosince 2017. Pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedkyni Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, a zmocňuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny podal zprávu."

 

Místopředseda PSP Jan Skopeček: Já děkuji, pane zpravodaji. Otevírám rozpravu. Do rozpravy se nikdo nehlásí, rozpravu tedy končím.

Ptám se na zájem o závěrečná slova ze strany navrhovatele a zpravodaje? Není zájem.

 

Přikročíme k hlasování o navrženém usnesení, které už zmínil pan zpravodaj. Já ho ještě jednou přečtu. Prosím pana zpravodaje, aby mě kontroloval: "Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky dává souhlas k přijetí Prohlášení některých evropských vlád o fázi využívání nosných raket Ariane, Vega a Sojuz z Vesmírného střediska Guyana, ve znění změn přijatých dne 4. prosince 2017."

Zahájím hlasování a ptám se, kdo je pro takový návrh? Ať stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti?

hlasování číslo 160 bylo přihlášeno 131 poslanců, pro hlasovalo 101, proti nebyl nikdo. Návrh přijat.

 

A já tedy konstatuji, že jsme vyslovili souhlas s ratifikací této mezinárodní smlouvy a končím tím projednávání bodu číslo 81.

Pokračovat budeme omluvami. Omlouvá se od 12.15 do 13 hodin z pracovních důvodů pan poslanec Dufek a paní poslankyně Dražilová se omlouvá dnes od 10 do 12 hodin z pracovních důvodů.

 

Nyní budeme pokračovat bodem číslo

 

82.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu s ratifikací Úmluva o mezinárodních Pravidlech pro zabránění
srážkám na moři, 1972 (COLREG), ve znění pozdějších rezolucí
/sněmovní tisk 93/ - druhé čtení

A opětovně poprosím pana ministra dopravy Martina Kupku, aby se ujal slova.

 

Ministr dopravy ČR Martin Kupka: Vážený pane předsedající, vážené paní kolegyně, vážení páni kolegové, Česká republika je součástí mezinárodní námořní organizace a jednou z klíčových aktivit této mezinárodní námořní organizace je právě uspořádání pravidel pro pohyb na mořích tak, aby se dařilo bránit srážkám. Zdůrazním, že 80 až 90 % veškerého dopravovaného zboží na světě se právě pohybuje na mořích, tak i proto je ona dohoda nezbytnou podmínkou, aby nedocházelo ke zbytečným škodám.

Česká republika v tuto chvíli nemá žádnou námořní obchodní loď, která by se plavila pod její vlajkou, ale pod její vlajkou se plaví celá řada menších plavidel, která se ale těmito podmínkami řídí rovněž. Zapojení České republiky do mezinárodní námořní organizace je dlouhodobě nezbytnou součástí našich dopravních strategií. A stejně tak platí, že připojení se k Úmluvě COLREG znamená i náš český příspěvek k tomu, aby na mořích nedocházelo zbytečně ke srážkám. Děkuji za podporu této úmluvy.

 

Místopředseda PSP Jan Skopeček: Děkuji, pane navrhovateli, a poprosím nyní zpravodaje zahraničního výboru, pana poslance Jiřího Strýčka, aby odůvodnil usnesení výboru, které vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 93/1. Pane zpravodaji, prosím.

 

Poslanec Jiří Strýček: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, touto problematikou se zabýval samozřejmě i zahraniční výbor na svém zasedání a dovolte mi, abych vás seznámil s návrhem usnesení zahraničního výboru ze 7. schůze z 31. března 2022 k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva o mezinárodních Pravidlech pro zabránění srážkám na moři, 1972, který je znám pod názvem COLREG, ve znění pozdějších rezolucí, a jedná se o sněmovní tisk 93:

"Po odůvodnění náměstka ministra dopravy Ing. Jana Sechtera a zpravodajské zprávě poslance Ing. Jiřího Strýčka a po rozpravě zahraniční výbor doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení:

(I.) Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky dává souhlas k ratifikaci Úmluvy o mezinárodních Pravidlech pro zabránění srážkám na moři, 1972 (COLREG), ve znění pozdějších rezolucí;

(II.) pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedkyni Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky;

(III.) zmocňuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny podal zprávu o výsledcích projednávání tohoto vládního návrhu na schůzi zahraničního výboru."

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Skopeček: Děkuji, pane zpravodaji, a já otvírám obecnou rozpravu, do které se nikdo nehlásí, obecnou rozpravu tedy končím.

Ptám se na případný zájem o závěrečná slova navrhovatele a zpravodaje? Neeviduji takový zájem.

Přikročíme tedy k hlasování o navrženém usnesení. Já to usnesení zopakuji. Poprosím pana zpravodaje, ať mě kontroluje.

 

Budeme hlasovat o tom, že Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky dává souhlas s ratifikací Úmluvy o mezinárodních Pravidlech pro zabránění srážkám na moři, 1972 (COLREG), ve znění pozdějších rezolucí. Je tomu tak.

Zahájím hlasování a ptám se, kdo je pro takový návrh usnesení? Ať stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti?

hlasování číslo 161 bylo přihlášeno 131 poslanců, pro hlasovalo 102, proti nebyl nikdo. Návrh usnesení byl přijat.

 

S touto smlouvou jsme vyslovili souhlas.

Končím tedy projednávání bodu číslo 82.

 

Budeme pokračovat bodem číslo

 

83.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Rakouskou republikou
o ukončení platnosti Dohody mezi Českou a Slovenskou Federativní republikou
a Rakouskou republikou o podpoře a ochraně investic, která byla sjednána
formou výměny nót
/sněmovní tisk 114/ - druhé čtení

A místo pana ministra financí tu máme pana ministra dopravy, který se ujme slova coby zástupce navrhovatele.

 

Ministr dopravy ČR Martin Kupka: Vážený pane předsedající, vážené paní kolegyně, vážení páni kolegové, platnost stávající investiční dohody je nezbytné ukončit zejména v návaznosti na vydání rozhodnutí Soudního dvora EU ve věci Achmea, protože podle tohoto rozhodnutí jsou rozhodčí doložky obsažené v intraunijních investičních dohodách v rozporu s unijním právem. Evropská komise již proti Rakousku zahájila právě příslušná řízení. Je namístě, abychom my podnikli nezbytný krok, a to nejenom v případě této dohody s Rakouskem, ale dalším tiskem budeme rušit podobnou dohodu se Švédskem. Předesílám to, abych mohl zjednodušit i výklad a základní informaci pro následující dohodu, pro následující tisk.

Prosím tedy o podporu tohoto nezbytného vypovězení, respektive vyslovení souhlasu s ratifikací Dohody mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o ukončení platnosti původní dohody. Děkuji mnohokrát za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Skopeček: Děkuji, pane navrhovateli. Nyní prosím zpravodaje zahraničního výboru - jenom hlásím změnu, je dohoda, že zpravodaje Tomáše Kohoutka zastoupí pan poslanec Ratiborský. Jsme ve druhém čtení, čili nemusíme o té změně hlasovat. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Michal Ratiborský: Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, zahraniční výbor na své 7. schůzi 31. března přijal toto usnesení k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o ukončení platnosti Dohody mezi Českou a Slovenskou Federativní republikou a Rakouskou republikou o podpoře a ochraně investic, která byla sjednána formou výměny nót: ***
Přihlásit/registrovat se do ISP