Pořad 47. schůze

47. schůze (24., 25., 26., 27., 31. května, 1., 2., 3. června 2016)

Zahájení schůze

1. Zákon, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 611/7/ - vrácený prezidentem republiky

Projednávání (24. května 2016)

2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 304/7/ - vrácený Senátem

Projednávání (24. května 2016)

3. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 543/9/ - vrácený Senátem

Projednávání (24. května 2016)

4. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 575/5/ - vrácený Senátem

Projednávání (24. května 2016)

5. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 702/ - druhé čtení

Projednávání (24. května 2016)

6. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s prokazováním původu majetku /sněmovní tisk 504/ - druhé čtení

Projednávání (31. května 2016)

7. Vládní návrh zákona o centrální evidenci účtů /sněmovní tisk 718/ - druhé čtení

Projednávání (31. května 2016)

8. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o centrální evidenci účtů /sněmovní tisk 719/ - druhé čtení

Projednávání (31. května 2016)

9. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona (zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 751/ - druhé čtení

Projednávání (31. května 2016)

10. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 750/ - druhé čtení

Projednávání (31. května 2016)

11. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 759/ - druhé čtení

Projednávání (31. května 2016)

12. Vládní návrh zákona o biocidních přípravcích a účinných látkách a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o biocidech) /sněmovní tisk 589/ - druhé čtení

Projednávání (25. května 2016)

13. Vládní návrh zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce /sněmovní tisk 763/ - druhé čtení

Projednávání, část č. 1 (25. května 2016)
Projednávání, část č. 2

14. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 764/ - druhé čtení

Projednávání, část č. 1 (25. května 2016)
Projednávání, část č. 2

15. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé volební zákony a další související zákony /sněmovní tisk 568/ - druhé čtení

Projednávání, část č. 1 (25. května 2016)
Projednávání, část č. 2 (1. června 2016)

16. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 569/ - druhé čtení

Projednávání (1. června 2016)

17. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 501/ - druhé čtení

Projednávání (25. května 2016)

18. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 678/ - druhé čtení

Projednávání (25. května 2016)

19. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 78/2004 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 686/ - druhé čtení

Projednávání (3. června 2016)

20. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 608/ - druhé čtení

Projednávání (31. května 2016)

21. Vládní návrh zákona o Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře /sněmovní tisk 609/ - druhé čtení

Projednávání (31. května 2016)

30. Návrh poslanců Mariana Jurečky, Jana Bartoška a Petra Kudely na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) /sněmovní tisk 699/ - druhé čtení

Projednávání (1. června 2016)

36. Vládní návrh zákona o sběru vybraných údajů pro účely monitorování a řízení veřejných financí /sněmovní tisk 746/ - prvé čtení

Projednávání (31. května 2016)

37. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 752/ - prvé čtení

Projednávání (31. května 2016)

38. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 782/ - prvé čtení

Projednávání (31. května 2016)

39. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 812/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Projednávání (31. května 2016)

40. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 785/ - prvé čtení

Projednávání (3. června 2016)

43. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 801/ - prvé čtení

Projednávání (3. června 2016)

44. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 783/ - prvé čtení

Projednávání (1. června 2016)

45. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 683/ - prvé čtení

Projednávání (3. června 2016)

46. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 616/ - prvé čtení

Projednávání (2. června 2016)

47. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 669/ - prvé čtení

Projednávání (2. června 2016)

48. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 732/ - prvé čtení

Projednávání (2. června 2016)

49. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 739/ - prvé čtení

Projednávání (3. června 2016)

50. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 73/2012 Sb., o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech /sněmovní tisk 754/ - prvé čtení

Projednávání (3. června 2016)

144. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu návrh na ratifikaci Protokolu o udržitelné dopravě k Rámcové úmluvě o ochraně a udržitelném rozvoji Karpat /sněmovní tisk 731/ - prvé čtení

Projednávání (26. května 2016)

149. Vládní návrh zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek /sněmovní tisk 508/ - třetí čtení

Projednávání (25. května 2016)

150. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 600/ - třetí čtení

Projednávání (27. května 2016)

151. Vládní návrh atomového zákona /sněmovní tisk 560/ - třetí čtení

Projednávání (27. května 2016)

152. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím atomového zákona /sněmovní tisk 561/ - třetí čtení

Projednávání (27. května 2016)

153. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 379/ - třetí čtení

Projednávání (27. května 2016)

154. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 574/ - třetí čtení

Projednávání (27. května 2016)

156. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti peněžního oběhu a devizového hospodářství a kterým se zrušuje zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 587/ - třetí čtení

Projednávání (1. června 2016)

157. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí /sněmovní tisk 639/ - třetí čtení

Projednávání (1. června 2016)

158. Vládní návrh zákona celní zákon /sněmovní tisk 716/ - třetí čtení

Projednávání (1. června 2016)

159. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím celního zákona /sněmovní tisk 717/ - třetí čtení

Projednávání (1. června 2016)

160. Vládní návrh zákona o spotřebitelském úvěru /sněmovní tisk 679/ - třetí čtení

Projednávání, část č. 1 (1. června 2016)
Projednávání, část č. 2 (3. června 2016)

161. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o spotřebitelském úvěru /sněmovní tisk 680/ - třetí čtení

Projednávání (3. června 2016)

181. Návrh poslanců Heleny Langšádlové, Zdeňka Soukupa, Romana Procházky, Josefa Novotného, Jitky Chalánkové, Františka Váchy, Václava Horáčka, Herberta Pavery, Roma Kostřici, Jiřího Koubka a Daniela Korteho na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 157/ - třetí čtení

Projednávání (3. června 2016)

195. Návrh na volbu člena Nejvyššího kontrolního úřadu

Projednávání, část č. 1 (1. června 2016)
Projednávání, část č. 2

196. Návrh Poslanecké sněmovny na jmenování člena Rady pro rozhlasové a televizní vysíláni

Projednávání, část č. 1 (1. června 2016)
Projednávání, část č. 2

197. Návrh na volbu členů Rady Státního fondu kinematografie

Projednávání, část č. 1 (1. června 2016)
Projednávání, část č. 2

200. Žádost Policie České republiky o vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny k trestnímu stíhání poslance Štěpána Stupčuka

Projednávání (24. května 2016)

201. Zpráva o kontrole výročních finančních zpráv politických stran a politických hnutí za rok 2015 /sněmovní dokument 4363/

Projednávání (25. května 2016)

202. Doplnění výročních finančních zpráv politických stran a politických hnutí za roky 2012 až 2014 /sněmovní dokument 4364/

Projednávání (25. května 2016)

203. Informace o systému kontrol ve veřejné správě a při čerpání veřejných finančních prostředků /sněmovní dokument 3633/

Projednávání (26. května 2016)

209. Zpráva o stavu zemědělství ČR za rok 2014 /sněmovní tisk 595/

Projednávání (26. května 2016)

210. Výroční zprávy a účetní závěrky zdravotních pojišťoven za rok 2014 s vyjádřením vlády spolu se souhrnným hodnocením, hodnocením výročních zpráv a účetních závěrek za rok 2014 jednotlivých zdravotních pojišťoven a tabulkovými přílohami /sněmovní tisk 643/

Projednávání (26. května 2016)

211. Zdravotně pojistné plány zdravotních pojišťoven na rok 2016 s Vyjádřením vlády a se souhrnným hodnocením, hodnocením zdravotně pojistných plánů jednotlivých zdravotních pojišťoven na rok 2016 a tabulkovými přílohami /sněmovní tisk 784/

Projednávání (26. května 2016)

229. Návrh usnesení Poslanecké sněmovny k přednášení návrhů na změnu schváleného pořadu schůze Poslanecké sněmovny /sněmovní dokument 4381/

Projednávání (24. května 2016)

231. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace

Projednávání, část č. 1 (26. května 2016)
Projednávání, část č. 2 (2. června 2016)

232. Ústní interpelace

Projednávání, část č. 1 (26. května 2016)
Projednávání, část č. 2 (2. června 2016)

233. Návrhy Poslanecké sněmovny na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání /sněmovní dokument 4411/

Projednávání (2. června 2016)

Sloučená rozprava k bodům 13 a 14 /sněmovní tisky 763 a 764/

Projednávání (25. května 2016)Přihlásit/registrovat se do ISP