Stenografický zápis 55. schůze, 25. dubna 2006


Předseda PSP Lubomír Zaorálek
Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec Miroslav Kapoun
Poslanec Libor Ježek
Poslanec Miloslav Vlček
Poslanec Michal Hašek
Poslankyně Eva Dundáčková


130. Návrh na zkrácení zákonné lhůty pro projednání sněmovního tisku 1089 ve výborech Poslanecké sněmovny

Poslanec Miloslav Vlček
Poslankyně Eva Dundáčková
Poslanec Karel Vymětal


47. Návrh poslanců Vojtěcha Filipa, Zuzky Rujbrové, Svatomíra Recmana, Miroslava Grebeníčka a Pavla Kováčika na vydání zákona o přiznání k majetku a o změně zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o přiznání k majetku) /sněmovní tisk 1036/ - druhé čtení

Poslanec Libor Ježek
Poslanec Jaroslav Lobkowicz
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslankyně Kateřina Konečná


131. Návrh poslankyně Evy Dundáčkové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících /sněmovní tisk 1089/ - druhé čtení

Poslankyně Eva Dundáčková
Poslanec Petr Rafaj
Poslankyně Eva Dundáčková


23. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 241/1992 Sb., o Státním fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 854/6/ - vrácený Senátem

Ministr kultury ČR Vítězslav Jandák
Senátor Jiří Oberfalzer


24. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 273/1993 Sb., o některých podmínkách výroby, šíření a archivování audiovizuálních děl, a o změně a doplnění některých zákonů a některých dalších předpisů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 855/3/ - vrácený Senátem

Ministr kultury ČR Vítězslav Jandák
Senátorka Liana Janáčková


25. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 885/5/ - vrácený Senátem

Ministryně informatiky ČR Dana Bérová
Senátor Jiří Oberfalzer
Poslankyně Ivana Levá
Senátor Jiří Oberfalzer
Poslankyně Ivana Levá
Senátor Jiří Oberfalzer


21. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 1148/3/ - vrácený Senátem

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach
Senátor Bedřich Moldan


125. Zákon o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění) /sněmovní tisk 1015/6/ - vrácený prezidentem republiky

Ministr pro místní rozvoj ČR Radko Martínek
Poslankyně Eva Dundáčková
Ministr pro místní rozvoj ČR Radko Martínek


5. Zákon o nemocenském pojištění /sněmovní tisk 1005/6/ - vrácený prezidentem republiky

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach
Poslankyně Alena Páralová
Poslanec Miroslav Beneš
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach
Poslanec Oldřich Vojíř
Poslanec Petr Zgarba
Místopředseda PSP Jan Kasal


6. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o nemocenském pojištění /sněmovní tisk 1006/6/ - vrácený prezidentem republiky

Místopředseda PSP Jan Kasal


7. Zákon, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 906/6/ - vrácený prezidentem republiky

Poslanec Miroslav Kapoun
Poslanec Martin Říman


8. Návrh zákona o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací (antidiskriminační zákon) /sněmovní tisk 866/6/ - zamítnutý Senátem

Poslanec Vlastimil Ostrý
Poslanec Břetislav Petr


11. Návrh zákona o poskytování informací o kvalitě péče ve zdravotnických zařízeních /sněmovní tisk 989/4/ - zamítnutý Senátem

Poslanec Jozef Kubinyi


12. Návrh zákona o přijetí úvěru Českou republikou od mezinárodní finanční instituce na financování investičních potřeb souvisejících s prováděním programu Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací /sněmovní tisk 1232/1/ - zamítnutý Senátem

Poslanec Michal Hašek
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach
Senátor Jiří Nedoma


15. Návrh zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců /sněmovní tisk 1156/3/ - zamítnutý Senátem

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach
Senátor Pavel Sušický
Poslankyně Alena Páralová
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach


16. Návrh zákona o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců /sněmovní tisk 1157/3/ - zamítnutý Senátem

Senátor Pavel Sušický


18. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 1095/3/ - vrácený Senátem

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Michal Doktor


19. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 1104/3/ - vrácený Senátem

Místopředseda vlády a ministr spravedlnosti ČR Pavel Němec


20. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony /sněmovní tisk 1134/3/ - vrácený Senátem

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslanec Jiří Bílý


22. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, a zákon č. 15/1998 Sb., o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1158/3/ - vrácený Senátem

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka


26. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 987/4/ - vrácený Senátem

Ministr vnitra ČR František Bublan
Senátor Miloslav Pelc


27. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1066/3/ - vrácený Senátem

Místopředseda vlády a ministr dopravy ČR Milan Šimonovský


28. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 1069/3/ - vrácený Senátem

Místopředseda vlády a ministr dopravy ČR Milan Šimonovský
Senátor Jiří Nedoma


29. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1109/3/ - vrácený Senátem

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach
Poslanec Ladislav Skopal
Senátor Josef Vaculík


30. Návrh zákona o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a o změně zákonů na ochranu průmyslového vlastnictví (zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví) /sněmovní tisk 1110/3/ - vrácený Senátem

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach
Senátorka Soňa Paukrtová
Poslanec Karel Vymětal


31. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 1111/3/ - vrácený Senátem

Ministr kultury ČR Vítězslav Jandák
Poslanec Jaroslav Pešán


98. Návrh na volbu členů Rady Státního fondu kultury České republiky

Poslanec Pavel Hojda


99. Návrh na volbu člena Rady Státního fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie

Poslanec Pavel Hojda


100. Návrh na volbu ředitele Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky

Poslanec Pavel Hojda
Poslankyně Lucie Talmanová
Poslanec Jaroslav Krákora


123. Návrh na volbu člena Rady Českého rozhlasu

Poslanec Pavel Hojda
Místopředseda PSP Jan Kasal

(Jednání skončilo v 18.15 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP