Čtvrtek 16. března 1995

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Upřesnění podá pan poslanec Severa.

Poslanec Pavel Severa: Já se domnívám, že se to nevylučuje s tím, co prošlo u pana poslance Ortmana, pokud nebude přijat ten druhý fous, tak nebude přijat, ale o prvním musíme podle mne hlasovat. Říkám: hlasovat odděleně

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Myslím, že po tom všem, co jsme slyšeli, lze rozhodnout hlasováním. Budeme hlasovat odděleně. Hlasujeme o prvním bodu pana poslance Severy.

Poslanec Vlastimil Doubrava: Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR na základě dosud provedených šetření konstatuje, že kontrolní pravomoci a kompetence ze zákona č. 154/1994 Sb., pro účinnou kontrolu BIS nejsou dostatečné a považuje za nutné, aby tyto kompetence byly posíleny.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: S faktickou poznámkou se hlásí pan poslanec Čundrle.

Poslanec Václav Čundrle: Jsem přesvědčen, o tom, že o tom nejde hlasovat. Jaký je rozdíl mezi tím, co četl pan poslanec Doubrava a mezi tím béčkem? To je přece jedno a totéž. Myslete hlavou.

Předseda PSP Milan Uhde: Vyjádřete to hlasováním.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Myslím, že lépe nežli se přít, je rozhodnout hlasováním. Dávám hlasovat v hlasování č. 74 o prvním bodu poslanec Severy.

Ptám se kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Kdo se zdržel hlasování? Děkuji.

Návrh nebyl přijat poměrem hlasů 54 pro, 59 proti, 55 poslanců se zdrželo hlasování.

Budeme hlasovat o druhém bodě. Prosil bych pana poslance Doubravu, aby ho přečetl.

Poslanec Vlastimil Doubrava: Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR považuje za prospěšné, aby novela tohoto zákona se zvýšenými pravomocemi pro kontrolní orgán byla zpracována vládou s připomínkami kontrolního orgánu BIS a Parlamentu ČR.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: S upřesněním se hlásí pan poslanec Severa.

Poslanec Pavel Severa: Vzhledem k tomu, že neprošla první část, musíme změnit slovíčko "tohoto" na "zákon č. 154/1994", aby to bylo srozumitelné. To je jediné upřesnění. Anebo vyškrtnout slovíčko "tohoto". (Hlasy: Nelze hlasovat).

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Je zde technické upřesnění, vypustí se slovo "tohoto".

Poslanec Vlastimil Doubrava: Čili škrtáme v prvním řádku za slovem novela "tohoto" zákona.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Víme všichni, o čem budeme hlasovat. Jde o druhý návrh pana poslance Severy.

Kdo je pro v hlasování č. 75? Děkuji: Kdo je proti? Děkuji. Kdo se zdržel hlasování? Děkuji.

Návrh nebyl přijat poměrem hlasů 73 pro, 63 proti, 33 poslanci se zdrželi hlasování.

Prosím návrh pana poslance Maška.

Poslanec Vlastimil Doubrava: Pak je zde návrh pana poslance Maška: "Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky žádá vládu České republiky, aby k naplnění ustanovení § 12 zákona č. 153/94 Sb., urychleně zřídila účinný systém vládní kontroly zpravodajských služeb včetně potřebného inspekčního aparátu."

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji. Budeme hlasovat v hlasování č. 76.

Kdo je pro tento návrh? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Kdo se zdržel hlasování? Děkuji.

Návrh nebyl přijat poměrem hlasů 71 hlasů pro, 63 proti, 42 se zdrželo hlasování.

Prosím poslední návrh.

Poslanec Vlastimil Doubrava: Nyní je zde poslední takříkajíc protinávrh poslance Tomáše Svobody: "Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky odvolává pana poslance Maška z funkce člena zvláštního kontrolního orgánu pro kontrolu Bezpečnostní informační služby."

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Slyšeli jste návrh pana poslance Tomáše Svobody. Budeme hlasovat v hlasování č. 77.

Kdo je pro tento návrh? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Kdo se zdržel hlasování?

Děkuji.

Návrh nebyl přijat poměrem hlasů 37 pro, 56 proti, 81 poslanec se zdržel hlasování a 3 poslanci nehlasovali. Prosím, budeme hlasovat o zprávě.

Poslanec Vlastimil Doubrava: Nyní bychom hlasovali o navržených bodech usnesení tak, jak je navrhl kontrolní orgán ve své zprávě. Domnívám se, že je třeba hlasovat bod po bodu. Čili bod jedna:

"Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky bere na vědomí zprávu o činnosti kontrolního orgánu od 16. 9. 1993 do 13. 3. 1995."

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Budeme tedy hlasovat o právě předneseném návrhu v hlasování č. 78.

Kdo je pro tento návrh? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Kdo se zdržel hlasování? Děkuji.

Tato část návrhu byla přijata poměrem hlasů 119 pro, 21 proti, 36 se zdrželo hlasování. Prosím bod č. 2.

Poslanec Vlastimil Doubrava: Bod č. 2: "Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR žádá vládu České republiky, aby urychleně zřídila účinný systém ochrany utajovaných dat a skutečností a předložila parlamentu rozbor dosavadních úniků informací včetně podniknutých opatření a případné návrhy potřebných legislativních kroků.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji. Otevírám hlasování č. 79.

Kdo je pro tento návrh usnesení? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Kdo se zdržel hlasování? Děkuji.

Návrh byl přijat poměrem hlasů 120 pro, 6 proti, 50 poslanců se zdrželo hlasování. Prosím poslední bod 3.

Poslanec Vlastimil Doubrava: "Poslanecká sněmovna parlamentu ČR žádá vládu ČR, aby se zabývala spoluprací všech tajných služeb se službami cizí moci ve smyslu § 10 zákona č. 153/94 Sb."

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Ano. Děkuji. Budeme hlasovat v hlasování č. 80.

Kdo je pro tento návrh usnesení? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Kdo se zdržel hlasování? Děkuji.

Návrh byl přijat poměrem hlasů 104 pro, 6 proti, 67 se zdrželo hlasování. Děkuji.

Děkuji panu poslanci Doubravovi a nezbývá než rozhodnout hlasováním o celém usnesení k činnosti kontrolního orgánu Poslanecké sněmovny jako o celku. Hlásí se pan místopředseda Kasal.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Pane místopředsedo, dámy a pánové, domnívám se, že by bylo dobré, kdybychom před tím, než budeme hlasovat o závěrečném znění celého usnesení, se shodli na tom, že bude určité pořadí bodů, které byly přijaty, protože tak, jak jsme to odhlasovali, tzn., v pořadí, že první by byl přijatý návrh pana poslance Ortmana, pak by bylo konstatování, že bereme na vědomí zprávu, atd., bylo by to trochu nerozumné. Takže navrhuji, aby bod č. 1 námi případně přijatého usnesení bylo, že Poslanecká sněmovna Parlamentu bere na vědomí zprávu o činnosti, tedy bod jedna návrhu kontrolního orgánu. Druhým bodem aby byla konstatace podle návrhu pana poslance Ortmana, dále aby následoval bod, který navrhoval pan poslanec Gross a poté bod 2 a 3 z návrhu kontrolního orgánu. Myslím si, že to má vnitřní logiku.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji panu místopředsedovi Kasalovi za jeho upřesnění. Nejsou námitky k tomuto postupu?

Poslanec Vlastimil Doubrava: Já za sebe, pokud bych byl jako zpravodaj chápán, vidím, že to skutečně logiku má a je skutečně jako legislativně technické upřesnění takto ty body seřadit.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji, pane poslanče, rozhodneme tedy hlasováním o usnesení k tomuto bodu jako o celku. Právě jsem otevřel hlasování č. 81.

Ptám se, kdo je pro tento návrh usnesení? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Kdo se zdržel hlasování? Děkuji.

Konstatuji, že usnesení bylo přijato poměrem hlasů 149 pro, 1 proti, 31 poslanec se zdržel hlasování. Konstatuji, že dokonce hlasovali všichni a mně nezbývá, než abych se rozloučil s panem ředitelem BIS, který nás navštívil.

Děkuji všem, zvláště panu poslanci Doubravovi a konstatuji, že takto jsme ukončili bod č. 18.

Poslanec Vlastimil Doubrava: Já také děkuji sněmovně za přijetí zprávy.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Pokud není námitek proti tomu, abychom pokračovali bodem č. 25, kterým jsou Pojistné plány zdravotních pojišťoven, já bych tak učinil.

XXVIII.

Pojistné plány zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven na rok 1995

Podle zákona 280/92 Sb. o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách jsou zaměstnanecké zdravotní pojišťovny povinny prostřednictvím zřizovatele po projednání s ministerstvem financí předložit ke schválení Poslanecké sněmovně pojistné plány na následující kalendářní rok.

Dodatečně předložené dva pojistné plány projednal výbor pro sociální politiku a zdravotnictví. Usnesení, které výbor přijal, jsme dostali na lavice. Toto usnesení obsahuje i návrh usnesení Poslanecké sněmovny.

Prosím tedy nyní pana ministra práce a sociálních věcí pana Jindřicha Vodičku, aby nám oba dodatečně předložené pojistné plány odůvodnil. Prosím, pane ministře! Všechny ostatní prosím, aby zachovali klid v naší jednací síni.

Ministr práce a sociálních věcí ČR Jindřich Vodička: Vážený pane předsedo, vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, podle dosud platného zákona č. 280/92 Sb. předkládají zaměstnanecké pojišťovny své pojistné plány ke schválení Parlamentu prostřednictvím ministerstva práce a sociálních věcí po předchozím projednání s ministerstvem financí.

Předkládám vám proto ke schválení pojistné plány na rok 1995 zaměstnanecké zdravotní pojišťovny RADIX a zaměstnanecké zdravotní pojišťovny SPORT. Pojistné plány na rok 1995 ostatních více než 20 zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven byly již schváleny Poslaneckou sněmovnou v roce 1994 na prosincové schůzi.

Zdravotní pojišťovna RADIX se sídlem v Olomouci a zdravotní pojišťovna SPORT se sídlem v Praze byly zřízeny dne 15. prosince 1994, a proto jejich pojistné plány jsou předkládány ke schválení Poslanecké sněmovně až nyní. V lednu a únoru 1995 byly pojistné plány s kladným stanoviskem projednány na ministerstvu financí i v parlamentních výborech. Pojistné plány splňují požadované náležitosti, odpovídají již schváleným pojistným plánům ostatních zdravotních pojišťoven. Doporučuji je Poslanecké sněmovně ke schválení.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji, pane ministře. Nyní prosím společného zpravodaje garančního výboru pana poslance Rašku, aby nás informoval o projednání pojistných plánů ve výboru.

Poslanec Miroslav Raška: Dámy a pánové, máte předloženy pojistné plány zdravotní pojišťovny RADIX a zdravotní pojišťovny SPORT, které dne 2. března 1995 projednal jediný výbor, a to výbor pro sociální politiku a zdravotnictví. Vzhledem k tomu, že pojistné plány odpovídají dosud platným právním normám a přizpůsobují se přijatým novelám o všeobecném zdravotním pojištění a Všeobecné zdravotní pojišťovně a zdravotních pojišťovnách, doporučuje výbor pro sociální politiku a zdravotnictví, aby sněmovna přijala toto usnesení:

Poslanecká sněmovna souhlasí s pojistnými plány zdravotní pojišťovny RADIX a zdravotní pojišťovny SPORT na rok 1995.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji panu poslanci Raškovi. Otevírám rozpravu. Kdo se hlásí do rozpravy? Nikdo. Rozpravu končím. Můžeme přistoupit k hlasování o předloženém návrhu usnesení:

Poslanecká sněmovna souhlasí s pojistnými plány zdravotní pojišťovny RADIX a zdravotní pojišťovny SPORT na rok 1995.

Než budeme hlasovat, všechny vás odhlašuji a prosím o novou registraci.

Táži se v hlasování č. 82, kdo je pro předložený návrh usnesení, který jsem právě přečetl. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Konstatuji, že návrh usnesení byl přijat poměrem hlasů 84 pro, 1 proti, 6 se zdrželo.

Děkuji panu ministru Vodičkovi a panu zpravodaji Raškovi.

Tím jsme uzavřeli bod 25 našeho schváleného programu.

Přistupujeme k bodu

XXIX.

Zpráva o činnosti organizačního výboru Poslanecké sněmovny za období od 7. února do 13. března 1995

Zprávu o činnosti organizačního výboru Poslanecké sněmovny za období od 7. února do 13. března 1995 jste obdrželi jako sněmovní tisk 1571. K této zprávě otevírám rozpravu. Ptám, se zda se někdo hlásí do rozpravy. Nikoho nevidím, proto rozpravu končím a navrhuji přijmout toto usnesení:

Poslanecká sněmovna schvaluje zprávu o činnosti organizačního výboru Poslanecké sněmovny za období od 7. února do 13. března 1995 podle sněmovního tisku 1571.

Přistupujeme k hlasování o tomto návrhu usnesení v hlasování č. 83. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh usnesení byl přijat poměrem hlasů 92 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel. 11 nehlasovalo. Zpráva byla schválena.

Konstatuji, že i bod 28 byl ukončen.

Posledním bodem dnešního dne je bod

XXX.

Odpovědi členů vlády na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, v tomto bodě máme projednat celkem 96 odpovědí na interpelace, z toho asi třetina z nich nám zbyla z minulé schůze. Na základě zkušeností z minulé schůze byli předem osloveni příslušní poslanci s dotazem, zda souhlasí s odpovědí na svou interpelaci. Všechny odpovědi, k nimž byl dán předchozí souhlas, jsou zařazeny do jednoho bloku. Jde celkem o 21 odpovědí, týkajících se deseti poslanců.

Ptám se, jestli se k tomu chce někdo vyjádřit. Není tomu tak.

Kdo souhlasí s tím, abychom tyto odpovědi projednali v jednom bloku, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 84. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Konstatuji, že tento návrh byl přijat poměrem hlasů 87 pro, 1 proti, 1 se zdržel.

U ostatních odpovědí budeme postupovat dosavadním způsobem, tzn. že každou odpověď budeme projednávat samostatně. Nejdříve projednáme blok souhlasných odpovědí. Navrhuji vám k tomu toto dlouhé usnesení:

Poslanecká sněmovna souhlasí:

s odpověďmi předsedy vlády Václava Klause na

- interpelaci poslance Františka Kačenky, podle sněmovního tisku 1419 A;

- interpelaci poslance Jaroslava Vlčka, podle sněmovního tisku 1447 A;

- interpelaci poslance Václava Franka, podle sněmovního tisku 1519 H;

s odpověďmi místopředsedy vlády a ministra financí Ivana Kočárníka na

- interpelaci poslance Jozefa Wagnera, podle sněmovního tisku 1329 B;

- interpelaci poslance Jozefa Wagnera, podle sněmovního tisku 1421 A;

- interpelaci poslance Michala Krause, podle sněmovního tisku 1497 A;

- interpelaci poslanců Josefa Valenty a Milana Loukoty, podle sněmovního tisku 1521 A;

s odpověďmi místopředsedy vlády a ministra zemědělství Josefa Luxe na

- interpelaci poslance Josefa Křížka, podle sněmovního tisku 1487 A;

- interpelaci poslance Josefa Křížka, podle sněmovního tisku 1488 A;

s odpovědí ministra hospodářství Karla Dyby na

- interpelaci poslance Jozefa Wagnera, podle sněmovního tisku 1453 A;

s odpověďmi ministra pro správu národního majetku a jeho privatizaci Jiřího Skalického na

- interpelaci poslance Bohuslava Kuby, podle sněmovního tisku 892 A;

- interpelaci poslance Jozefa Wagnera, podle sněmovního tisku 1329 A;

- interpelaci poslanců Jiřího Vyvadila a Františka Brožíka, podle sněmovního tisku 1451 A;

- interpelaci poslance Tomáše Štěrby, podle sněmovního tisku 1522 A;

s odpovědí ministra zahraničních věcí Josefa Zieleniece na

- interpelaci poslance Jana Kryčera, podle sněmovního tisku 1512 A;

s odpověďmi ministra vnitra Jana Rumla na

- interpelaci poslance Jiřího Vyvadila, podle sněmovního tisku 1164 A;

- interpelaci poslance Jaroslava Vlčka, podle sněmovního tisku 1446 A;

- interpelaci poslance Michala Krause, podle sněmovního tisku 1490 A;

s odpovědí ministra průmyslu a obchodu Vladimíra Dlouhého na

- interpelaci poslanců Jiřího Vyvadila a Františka Brožíka, podle sněmovního tisku 1451 B;

s odpověďmi ministra životního prostředí Františka Bendy na

- interpelaci poslance Jaroslava Vlčka, podle sněmovního tisku 1418 B;

- interpelaci poslance Michala Krause, podle sněmovního tisku 1493 A;

Otevírám k tomuto návrhu usnesení rozpravu. Kdo se do ní hlásí? Pokud se nikdo nehlásí, rozpravu uzavírám.

Budeme hlasovat o návrhu usnesení, které jsem přednesl. Ptám se, kdo souhlasí s tímto návrhem usnesení, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 85. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Návrh byl přijat.

Pro hlasovalo 78, nikdo proti a 6 se zdrželo.

Nyní přistoupíme k projednávání dalších odpovědí, a to jednotlivě. Technická, pan poslanec Jiří Hájek.

Poslanec Jiří Hájek: Pane předsedající, na lavice byla rozdána stránka ze stenozáznamu minulé schůze. Rozumím tomu tak, že se tím má údajně rozumět odpověď pana ministra Nováka na mou interpelaci, kterou jsem přednesl? Já jsem však již na minulé schůzi na tuto repliku pana ministra na mé vystoupení řekl, že ji v žádném případě za odpověď nepovažuji. Proto prosím, pokud by snad toto mělo být projednáváno jako odpověď, aby bylo vzato na vědomí, že se k této replice vyjadřovat nebudu, protože to není odpověď na interpelaci. Doporučuji proto, aby ta věc, v podobě v jaké byla předložena do lavic, se neprojednávala a počkalo se event. do příští schůze, až pan ministr bude přítomen a nebo do té doby, než mi laskavě na mou otázku nebo interpelaci odpoví, jak jsem ho o to žádal.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji. Pan ministr si přeje odpovědět ihned. Prosím, pane ministře, máte slovo.

Ministr spravedlnosti ČR Jiří Novák: Pane místopředsedo, vážené poslankyně, poslanci, chtěl bych reagovat. Pane poslanče, já jsem zde. Už na minulé schůzi jsem řekl, že má ústní odpověď, nechť je považována za odpověď na vaši interpelaci. O tom, jestli je tato odpověď dostatečná či ne rozhodne, alespoň doufám, nyní sněmovna v hlasování.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji panu ministrovi za jeho vyjádření. Nyní bych přikročil k odpovědím, které zodpověděl pan ministr práce a sociálních věcí Jindřich Vodička.

Odpověděl totiž na naléhavou interpelaci poslankyně Hany Orgoníkové ve věci poškození občanů Okresní správou sociálního zabezpečení ve Žďáru nad Sázavou, tisk 1519. Odpověď se předkládá jako 1519 C. Musím se zeptat paní poslankyně, zda považuje odpověď za uspokojivou. Zároveň jí uděluji slovo.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP