Čtvrtek 16. března 1995

Poslanec Ladislav Rymeš: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dovoluji si předložit tyto pozměňující návrhy:

V tisku 1330 za článek č. 4 vložit článek 5 a 6 a ostatní přečíslovat. Článek č. 5 by zněl:

"Čl. 5. Ministerstvo financí rozhodne o zavedení nucené státní správy ve zdravotní pojišťovně, která po dobu 3 měsíců neplní úhrady za poskytnutou zdravotní péči řádně a včas. Zdravotní pojišťovna je povinna písemně informovat ministerstvo financí v případě, že neplní řádně a včas své závazky po dobu 2 měsíců.

Čl. 6. V případě, že platební neschopnost zdravotní pojišťovny přesáhne dobu 4 měsíců, je statutární orgán zdravotní pojišťovny povinen navrhnout konkurzní řízení u příslušného soudu".

Ve smyslu vládního návrhu zákona, v nezařazených připomínkách, str. 10 je v tomto případě nutné navrhnout toto: V článku 2 bod 6): Bod 6 se nahradí novým zněním. § 7 pak zní:

§ 7 - Nucená správa. Kontrolu činnosti zaměstnanecké pojišťovny provádí ministerstvo financí. Zjistí-li toto ministerstvo závažné nedostatky v činnosti zaměstnanecké pojišťovny, zejména nedodržování tohoto zákona, předpisů o všeobecném zdravotním pojištění nebo schváleného zdravotně pojistného plánu, je oprávněno podle povahy zjištěného nedostatku

a) vyžadovat, aby zaměstnanecká pojišťovna ve stanovené lhůtě sjednala nápravu, zejména uvedla svou činnost do souladu s tímto zákonem, předpisy o všeobecném zdravotním pojištění a schváleným zdravotně pojistným plánem.

b) zavést nucenou správu na dobu nejvýše jednoho roku.

(2) Ministerstvo financí rozhodne o zavedení nucené státní správy ve zdravotní pojišťovně, která po dobu tří měsíců neplní úhrady za poskytnutou zdravotní péči řádně a včas. Zdravotní pojišťovna je povinna písemně informovat ministerstvo financí v případě, že neplní řádně a včas své závazky po dobu dvou měsíců.

(3) V případě nutné správy podléhají rozhodnutí orgánu zaměstnanecké pojišťovny a správní úkony ředitele zaměstnanecké pojišťovny schválení správce, jinak jsou neplatné.

(4) Na rozhodování o nucené správě se vztahují obecné předpisy o správním řízení, pokud tento zákon nestanoví jinak. Účastníkem řízení je zaměstnanecká pojišťovna. Podaný rozklad proti rozhodnutí o zavedení nucené správy nemá odkladný účinek. Rozhodnutí, kterým se zavádí nucená správa, obsahuje též jméno, příjmení a rodné číslo správce.

(5) Správce je zaměstnancem ministerstva financí nebo ministerstva zdravotnictví. Správce je oprávněn přibírat k výkonu nucené správy další osoby. Správce a osoby přibrané k výkonu nucené správy jsou oprávněni seznamovat se se všemi skutečnostmi, které se týkají zaměstnanecké pojišťovny. Jsou zároveň povinni zachovávat o těchto skutečnostech mlčenlivost. Tato povinnost platí i po skončení nucené správy."

Pak by přišel § 8. "V případě, že platební neschopnost zdravotní pojišťovny přesáhne dobu čtyř měsíců, je statutární orgán zdravotní pojišťovny povinen navrhnout konkursní řízení u příslušného soudu."

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji kolegovi Rymešovi. Slova se ujme paní poslankyně Kolářová, připraví se kolegyně Nováková.

Poslankyně Milena Kolářová: Pane předsedající, dámy a pánové, dovolte mi také podat pozměňovací návrh k projednávanému návrhu zákona, který projednává ve znění společné zprávy. Budu však nyní navazovat na kolegu Rymeše, ale obávám se, že budu muset podat vlastně téměř totožný pozměňovací návrh s tím, že je o něco pozměněný v odst. 2. Jedná se mi totiž také o zavedení nucené správy v zaměstnaneckých pojišťovnách s tím, že by tam bylo ještě další legislativní upřesnění. Omlouvám se tedy, ale nevidím teď jiný způsob než podat tento návrh uceleně, byť je téměř totožný, takže ho budu muset přečíst.

Dosavadní bod 6 v čl. II se nahradí novým zněním.

§ 7 zní: "§ 7 - nucená správa

(1) Kontrolu činnosti zaměstnanecké pojišťovny provádí ministerstvo financí. Zjistí-li toto ministerstvo závažné nedostatky v činnosti zaměstnanecké pojišťovny, zejména nedodržování tohoto zákona, předpisu o všeobecném zdravotním pojištěni nebo schváleného zdravotně pojistného plánu, je oprávněno podle povahy zjištěného nedostatku

a) vyžadovat, aby zaměstnanecká pojišťovna ve stanovené lhůtě sjednala nápravu, zejména uvedla svou činnost do souladu s tímto zákonem, předpisy o všeobecném zdravotním pojištění a schváleným zdravotně pojistným plánem,

b) zavést nucenou správu na dobu nejvýše jednoho roku.

(2) V případě nucené správy podléhají rozhodnutí orgánu zaměstnanecké pojišťovny a právní úkony ředitele zaměstnanecké pojišťovny schválení správce, jinak jsou neplatné.

(3) Na rozhodování o nucené správě se vztahují obecné předpisy o správním řízení, pokud tento zákon nestanoví jinak. Účastníkem řízení je zaměstnanecká pojišťovna. Podaný rozklad proti rozhodnutí o zavedení nucené správy nemá odkladný účinek. Rozhodnutí, kterým se zavádí nucená správa, obsahuje též jméno, příjmení a rodné číslo správce.

(4) Správce je zaměstnancem ministerstva financí nebo ministerstva zdravotnictví. Správce je oprávněn přibírat k výkonu nucené správy další osoby. Správce a osoby přibrané k výkonu nucené správy jsou oprávněni seznamovat se se všemi skutečnostmi, které se týkají zaměstnanecké pojišťovny. Jsou zároveň povinni zachovávat o těchto skutečnostech mlčenlivost. Tato povinnost platí i po skončení nucené správy."

Toto je v podstatě jeden pozměňovací návrh. Asi legislativně bude správně, kdybych další odstavce dala jako druhý pozměňovací návrh, protože v případě, že bude schválen návrh tak, jak ho přednesl pan kolega Rymeš, měl by být stejně doplněn v tom smyslu, že by se doplnil nový odst. 5, to znamená, že další pozměňovací návrh zní:

V navrženém § 7 se doplňují nové odst. 5 a 6, které znějí:

"(5) Správce může povinnosti mlčenlivost zprostit ministr financí na žádost orgánu činného v trestním řízení, je-li vedeno trestní řízení v souvislosti se závažnými nedostatky v činnosti pojišťovny, pro které byla zavedena nucená správa.

(6) Nesplní-li nucená správa svůj účel, postupuje se přiměřeně podle § 6 odst. 1 písm. b) tohoto zákona."

Nyní mi dovolte, abych jen krátce řekla věcně, proč jsem to tak trošku zamotala. Jedná se věcně o to, že prvním návrhem se zavádí vlastně možnost nucené správy i u zaměstnaneckých pojišťoven. Tento návrh byl jako nezařazená připomínka zdravotního a sociálního výboru, ve společné zprávě nebyl. Domnívám se, že vzhledem k tomu, jak tady zaznívají ohlasy na to, že by bylo vhodné, aby pojistné plány schvaloval Parlament - samozřejmě nevíme, jestli tento bude přijat - v návaznosti na to by nucená správa byla vlastně určitým ochranným momentem, resp. lepší regulací a bylo by vhodné, aby se tato nezařazená připomínka ocitla i v návrhu zákona.

Kolega Rymeš tak jak svůj návrh podal - uvidíme, bude asi rozhodnuto hlasováním - doplňuje tuto nezařazenou připomínku ještě o jakousi specifikaci, že v určitém případě, pokud pojišťovna neplní závazky vůči zdravotnickým zařízením, tato nucená správa zavedena být musí. Tím pádem to má poněkud jiný kvalitativní rozměr, než je obecná část.

Další návrh, který jsem podala, se vztahuje jak k mému, tak k návrhu kolegy Rymeše z toho důvodu, že nucenou správu máme už nyní i v návrhu zákona u Všeobecné zdravotní pojišťovny. Tam ústavně právní výbor po debatě právě navrhl doplnit, kdy může být správce mlčenlivosti zproštěn, tedy v případě trestního řízení, protože tak, jak je to postaveno na tvrdo, tak vlastně by ani pro případ trestního řízení nemohlo dojít ke zproštění mlčenlivosti.

Odst. 6, který je tam také nutné doplnit, znamená to, co se stane, pokud nucená správa nesplní svůj účel. Protože Všeobecná pojišťovna - ta samozřejmě nevstupuje do likvidace, ale zaměstnanecká pojišťovna, pokud bychom zavedli nucenou správu a neřekli bychom, co by mělo být dál po roce, domnívám se, že by to bylo poměrně nelogické.

Omlouvám se za delší vystoupení a děkuji za pozornost.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Slova se ujme kolegyně Nováková. Nikdo jiný do rozpravy není přihlášen.

Poslankyně Eva Nováková: Vážený pane ministře, pane předsedo, pane předsedající, kolegyně a kolegové, dovolím si navrhnout doplňující návrh k zákonu č. 551/1991 Sb., a to, aby v čl. I na závěr byl vložen bod za § 26, a sice: Za § 26 se vkládá nový § 26 a), který zní: "Orgán státní zdravotní správy může nařídit uzavření smlouvy z důvodů zajištění dostupnosti zdravotní péče."

Dovolím si svůj návrh zdůvodnit. Již včera jsem upozornila na řadu problémů, které přináší současná právní úprava smluvního vztahu mezi pojišťovnami a zdravotnickými zařízeními. Položila jsem panu ministrovi otázky, které očekávám, že budou v jeho závěrečném slovu zodpovězeny, které se týkají právě problematiky smluvních vztahů.

Opomenu nerovnost právní a ekonomickou smluvních stran, ale naprosto nemohu opomenout záležitost, která je velmi podstatná. Totiž záruku státu v dostupnosti nezbytné zdravotní péče. Stávající dikce zákona nedává státu možnost tuto péči garantovat. Nesdílím názor ministerstva, že touto zárukou budou schválené zdravotně pojistné plány.

Pojem zdravotní pojistný plán je podle mne pojem značně vágní. Neobsahuje kvalifikované atributy zejména pro zabezpečení sítě zdravotnických zařízení, včetně jejich dostupnosti a kvality. Globální zdravotně pojistný plán nemůže dohlédnout situace v jednotlivých regionech i místech. Toto by snad mohl splňovat zdravotně pojistný plán v jednotlivých okresech, ale je zřejmé, že takovéto plány jsou nereálné. Zdravotně pojistný plán má jistě své oprávnění jako pojistný plán vycházející z analýz pojistné matematiky. Každé léčené onemocnění a jeho hrazení není pro pojišťovny zdravotním výkonem, ale pojistnou událostí. To bych byla velmi ráda, kdybychom si uvědomili. Pojistné plány se připravují vzhledem k těmto událostem. Podle právních platných norem se nepřipouští, aby pojišťovny vlastnily a provozovaly vlastní zdravotnická zařízení, není tedy důvod a naprosto nevidím smysl, proč by pojišťovny měly sestavovat zdravotní pojistné plány včetně zajištění zdravotní sítě. Myslím, že toto je plně v kompetenci státu.

Je jasné, že není možné, aby zejména ředitelé okresních poboček činili výběr vhodných zdravotnických zařízení a bohužel, pokud nebude přijato žádné právní řešení, tak tato situace zde je, že to není stát, kdo garantuje síť zdravotnických zařízení, ale jsou to zejména ředitelé okresních poboček zdravotní pojišťovny.

Jaké další možné nepřijatelné situace z toho plynou, si jistě dovedete představit. Jsem přesvědčena, že můj doplňující návrh tuto nepřijatelnou situaci řeší. Děkuji vám za pozornost.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Nikdo se do rozpravy nehlásí? Rozpravu končím. Podle našeho včerejšího usnesení přerušuji projednávání tohoto bodu. Předpokládám, jak bylo přislíbeno, že se hned sejde garanční výbor. Předpokládám, že bude zhruba hodinu jednat a připraví podklady pro jednání poslaneckých klubů, které předpokládám, že budou také asi hodinu jednat. Podotýkám, že před zahájením bodů 23 a 24. odpoledne musíme v každém případě hlasovat o procedurálním návrhu paní poslankyně Mazalové. Vyhlašuji polední přestávku do 16.00 hodin. Dobrou chuť.

(Jednání přerušeno ve 13.44 hodin.)

(Jednání zahájeno v 16.02 hodin.)

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, budeme pokračovat v jednání, a to bodem č. 22. Tímto bodem je

XXVII.

Návrh paní poslankyně Hany Orgoníkové a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 172/1991 Sb. o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí, podle sněmovního tisku 213.

Konstatuji, že zde nejsou ještě některé kluby. Myslím, že bude ještě možnost se dnes večer sejít ke klubovým jednáním. Prosím všechny přítomné, aby se zaregistrovali svými kartami.

Vážené paní kolegyně, vážení páni kolegové, vážení hosté, budeme tedy pokračovat bodem 22. Paní poslankyně Orgoníková požádala, aby tento návrh byl zařazen dnešní den, to je tedy ve čtvrtek, a já prosím paní poslankyni Orgoníkovou, aby nám sdělila, zda budeme předložený návrh projednávat. Prosím, paní kolegyně, máte slovo. Všechny ostatní bych velice rád poprosil - velmi zdvořile - o klid ve sněmovně.

Poslankyně Hana Orgoníková: Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, při projednávání programu 29. schůze jsem požádala o přeložení projednávání novely zákona č. 172/1991 Sb. na dnešek, neboť jsme byli informováni, že vláda chce rozhodnout ve věci navracení majetku bývalých lesních družstev obcím. Vláda skutečně rozhodla. Mám před sebou usnesení vlády ČR ze dne 15. 3. 1995 ve věci postupu při vracení nemovitého majetku bývalých lesních družstev obcí do vlastnictví obcí. Není to sice přesně to, co bylo obsahem předkládané novely zákona č. 172/1991 Sb., ale darovacími smlouvami budou předány obcím pozemky s porosty či bez nich, se stavbami, to je s hájenkami, ale nebudou předány ostatní věci, které vlastnila obcemi založená lesní družstva. Dle slov pana ministra Luxe je pověřen pan ministr Kočárník vyřešit osvobození obcí od daně darovací.

V usnesení vlády postrádám časový horizont, do něhož by mělo být usnesení vlády naplněno. Poněvadž je pro mne a moje kolegy důležité, aby obce dostaly to, co jim patří, rozhodnutí ohledně projednávání mnou navrhované novely zákona č. 172/1991 Sb. je toto: Navrhuji stažení novely zákona č. 172/1991 Sb. z programu této schůze a její zařazení na některou z dalších schůzí Poslanecké sněmovny, o což včas požádám v případě, že nebude naplňováno usnesení vlády. Současně předpokládám, že páni ministři Lux, Holáň a Benda budou průběžně Poslaneckou sněmovnu informovat o plnění usnesení vlády a že předají informaci obcím o postupu, jakým mají žádat o majetek bývalých lesních družstev.

Čili, pane předsedající, stahuji novelu z dnešního programu schůze, z programu této schůze, ale žádám o případné zařazení na kteroukoli další schůzi.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Čili, budeme hlasovat o stažení tohoto bodu z programu ve smyslu návrhu, který jste právě slyšeli od paní poslankyně Orgoníkové. Je to návrh procedurální, dávám o něm hlasovat ihned.

Hlasování č. 67 právě jsem zahájil. Kdo je pro, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Kdo se zdržel hlasování? Děkuji.

Konstatuji, že tento procedurální návrh byl přijat poměrem hlasů 124 poslanci pro, nikdo proti, 1 poslanec se zdržel hlasování a 5 jich nehlasovalo.

Konstatuji, že tímto jsme uzavřeli bod č. 22. Budeme se věnovat bodu č. 18, bodu přerušenému, kterým je

XXIII.

Zpráva o činnosti kontrolního orgánu Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby České republiky

S faktickou poznámkou se hlásí pan poslanec Hofhanzl.

Poslanec Čestmír Hofhanzl: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já se táži, jestli je zároveň zaznamenáno, že novela zůstává prostě v zákonodárném běhu. Zároveň paní poslankyně žádala, aby zainteresovaní ministři podávali sněmovně zprávu o plnění usnesení vlády. Táži se, zda je to zaznamenáno.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Pane poslanče, hlasovali jsme o procedurálním návrhu v plném znění, jak byl přednesen. A tento návrh byl přijat sněmovnou velkou většinou hlasů. Myslím si, že si už nic k tomu nemusíme dále vysvětlovat.

Budeme pokračovat tedy bodem č. 18. Projednávání tohoto bodu jsme přerušili po ukončené rozpravě. V rozpravě byla přednesena celá řada návrhů. Dohodli jsme se, že budou předloženy písemně, aby se jimi mohly zabývat jednotlivé poslanecké kluby.

Táži se proto, zda si přeje vystoupit některý z předsedů poslaneckých klubů a zároveň prosím pana poslance Vlastimila Doubravu, aby zaujal místo u stolku navrhovatelů. Ptám se tedy, zda si přeje vystoupit některý z předsedů poslaneckých klubů. Pokud tomu tak není, dávám slovo panu poslanci Doubravovi, předsedovi komise, předsedovi kontrolního orgánu, aby se vyjádřil k rozpravě, která byla uzavřena a přednesl návrh na usnesení Poslanecké sněmovny.

Prosím, pane poslanče.

Poslanec Vlastimil Doubrava: Vážený pane předsedají vážená sněmovno, rozprava k tomuto bodu byla ukončena. V rozpravě vystoupilo podle mých záznamů 14 poslanců. Doplňující nebo pozměňující návrhy, spíše doplňující návrhy, k usnesení, k těm, které navrhuje usnesení - zpráva kontrolního orgánu - byly rozdány a jsou k dispozici. Já se domnívám, že procedura, vzhledem k povaze návrhů, může být taková, že bude hlasováno postupně, tedy tak, jak byly předkládány, tzn. nejprve návrhy, které byly součástí zprávy (jsou tři) a poté návrhy doplňující, které byly předkládány pány poslanci v rámci rozpravy.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Pane kolego, bohužel vám musím odporovat. Myslím si, že napřed musíme rozhodnout o protinávrzích. Já beru zprávu kontrolního orgánu jako návrh. A k tomu byly protinávrhy. Myslím si, že musíme rozhodnout postupně o protinávrzích v pořadí tak, jak byly podávány.

Poslanec Vlastimil Doubrava: Pokud to je chápáno tak, že to jsou protinávrhy...

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Hlásí se pan poslanec Mašek s faktickou poznámkou.

Poslanec Vlastimil Doubrava: Jako doplňující. Pokud je tomu tak, jistě.

Poslanec Ivan Mašek: Vážený pane předsedající, domnívám se, že pravdu má pan zpravodaj a předseda orgánu. Ty návrhy nebyly míněny jako protinávrhy, ale jako návrhy doplňující. Rozhodně tak byl míněn můj návrh, tedy jako doplňující návrh k tomu usnesení, které navrhl kontrolní orgán.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Pan poslanec Ortman s faktickou poznámkou.

Poslanec Jaroslav Ortman: Já s míněním pana poslance Maška souhlasit nemohu. Je jeho věcí, jak míní svůj návrh, to samozřejmě. Můj návrh by měl být chápán jako protinávrh. Proto si myslím, že se musí hlasovat podle jednacího řádu.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Já se to, bohužel, domnívám také a jako málokdy souhlasím s panem kolegou Ortmanem. Budeme tedy pokračovat v proceduře, kterou jsem navrhl. Pane kolego, prosím.

Poslanec Vlastimil Doubrava: Já se domnívám, že je to tak možné. Budeme tedy postupovat tak, že budeme hlasovat nejprve o návrzích, které byly podány v rozpravě a poté o návrzích, které jsou součástí podávané zprávy.

Já, pane předsedající, před tím, než dám hlasovat, bych chtěl konstatovat, že v rozpravě, myslím, že i panem předkladatelem Ortmanem bylo konstatováno, že by se mělo hlasovat o jeho návrhu odděleně - o jednotlivých odstavcích, patrně v tom smyslu I, II, III, že? Ano.

A je tu ještě návrh hlasovat i o písmenech, čili I a), I b), II, III.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Pan poslanec Ortman to upřesní.

Poslanec Jaroslav Ortman: Slůvko odděleně znamená, jak už řekl pan předseda komise, odděleně s výjimkou bodu I. Tam jsou písmenka a) a b). Prosím, aby se hlasovalo zvlášť o písmenku a) a zvlášť o písmenku b).

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Ano, bylo to tak řečeno. Prosím.

Poslanec Vlastimil Doubrava: Čili, domnívám se, že nám nic nebrání v tom, abychom hlasovali o návrhu pana poslance Ortmana I a), který zní: "Předložená kontrolní zpráva svědčí o tom, že práce kontrolního orgánu Poslanecké sněmovny Parlamentu pro činnost Bezpečnostní informační služby je nedostatečná."

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Ano, dám hlasovat. Jinak, pro příště se domlouvám, že není třeba číst body, protože je všichni máme před sebou. Budeme tedy hlasovat o I a), návrh pana poslance Ortmana.

Hlasování č. 68. Ptám se, kdo podpoří tento návrh, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Kdo se zdržel hlasování? Děkuji.

Návrh nebyl přijat poměrem hlasů 76 pro, 64 proti, 16 poslanců se zdrželo hlasování.

Prosím o další návrh.

Poslanec Vlastimil Doubrava: Pane předsedající, nebudu tedy bod číst. Jedná se o návrh I b).

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Návrh I b). Kdo je pro tento návrh v hlasování č. 69? Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Kdo se zdržel hlasování? Děkuji.

Tento návrh byl přijat poměrem hlasů 110 pro, 17 proti, 38 poslanců se zdrželo hlasování a nehlasovalo 5 poslanců.

Prosím další návrh.

Poslanec Vlastimil Doubrava: Nyní je tu návrh pana poslance Jaroslava Ortmana číslo II.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Kdo je pro tento návrh, ptám se v hlasování č. 70.

Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Kdo se zdržel hlasování? Děkuji.

Návrh nebyl přijat poměrem hlasů 41 pro, 88 proti, 40 poslanců se zdrželo hlasování.

Pan poslanec Kozák má technickou poznámku.

Poslanec Stanislav Kozák: Pane místopředsedo, kolegyně a kolegové, domnívám se, že předkladatel bude muset číst pozměňovací návrhy nebo návrhy na usnesení, tak jak byly předneseny, protože včera rozhodl pan místopředseda Vlach o tom, že tyto budou dány pouze do klubů, a tudíž 9 nezařazených poslanců je nezná. Děkuji vám.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Souhlasím s tím. Než se přít, je lépe to přečíst. Prosím.

Poslanec Vlastimil Doubrava: III. ustavuje dočasnou pracovní komisi pro přípravu novely zákona o BIS s cílem posílení pravomoci kontrolního orgánu PSP pro činnost BIS.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji. Budeme hlasovat o posledním návrhu pana poslance Ortmana v hlasování č. 71.

Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Kdo se zdržel hlasování? Děkuji.

Návrh nebyl přijat poměrem hlasů 39 pro, 85 proti, 49 se zdrželo hlasování.

Poslanec Vlastimil Doubrava: Na řadu přichází návrh pana poslance Stanislava Grosse: Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky žádá vládu, aby při tvorbě zákona o parlamentní kontrole zpravodajských služeb přihlédla ke zprávě kontrolního orgánu BIS a zohlednila jeho poznatky a závěry v konečném znění vládního návrhu zákona.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji. Rozhodneme hlasováním o návrhu pana poslance Grosse.

Kdo je pro tento návrh v hlasování č. 72? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Kdo se zdržel hlasování? Děkuji.

Návrh byl přijat poměrem hlasů 126 pro, 7 proti, 41 poslanec se zdržel hlasování, 1 nehlasoval.

Prosím o další návrhy pana poslance Severy.

Poslanec Vlastimil Doubrava: Chtěl bych se zeptat pana poslance Severy, zdali je možno hlasovat o obou návrzích současně nebo zdali si přeje oddělené hlasování. Domnívám se, že tak jak to bylo míněno, by se mělo hlasovat najednou. (Hlasy z pléna: Odděleně.)

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Pan poslanec Severa si přeje hlasovat odděleně. Technickou poznámku má pan poslanec Vorlíček.

Poslanec Zdeněk Vorlíček: Domnívám se, že poté co jsme odhlasovali návrh pana poslance Ortmana o posílení pravomocí v jeho znění, je bezpředmětné abychom hlasovali o bodu a) navrženém panem poslancem Severou.

Poslanec Vlastimil Doubrava: To rozhodněte vy, pane předsedající.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Hlásí se pan místopředseda Vlach.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Jenom upozornění nebo dotaz na pana navrhovatele. Tak jak je formulován ten druhý "fous", kdyby neprošel první, je poněkud nesmyslný ten druhý, vzhledem k tomu, že se odvolává na první část, protože je tam "novela tohoto zákona", a ten je jmenován v prvním. I z toho důvodu bych se klonil k tomu, že je to jako celek, nebo by muselo dojít k upřesnění, což už je obtížné, když není rozprava.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP