Předpis 475/2008 Sb.

Citace475/2008 Sb.
NázevZákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2009
Částka152 (31. 12. 2008)
Účinnostod 1. 1. 2009
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 5. volební období, 2006 - 2010
612 Vl.n.z. o státním rozpočtu ČR na rok 2009
Navržené změny1 tisk

Text zákona vyhlášeného ve Sbírce zákonů v částce 152 pod číslem 475/2008 Sb. je přístupný na těchto stránkách:
Derogace pasivní
423/2009novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 475/2008 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 20091
Vztahuje se k
40/1964??Občanský zákoník 
229/1991??Zákon o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku 
509/1991??Zákon, kterým se mění, doplňuje a upravuje občanský zákoník 
513/1991??Obchodní zákoník 
552/1991??Zákon České národní rady o státní kontrole 
114/1992??Zákon České národní rady o ochraně přírody a krajiny 
246/1992??Zákon České národní rady na ochranu zvířat proti týrání 
337/1992??Zákon České národní rady o správě daní a poplatků 
360/1992??Zákon České národní rady o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě 
200/1994??Zákon o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením 
114/1995??Zákon o vnitrozemské plavbě 
236/1995??Zákon o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců 
289/1995??Zákon o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) 
78/1996??Vyhláška Ministerstva zemědělství o stanovení pásem ohrožení lesů pod vlivem imisí 
83/1996??Vyhláška Ministerstva zemědělství o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů a o vymezení hospodářských souborů 
151/1997??Zákon o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku) 
252/1997??Zákon o zemědělství 
137/1999??Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví seznam vodárenských nádrží a zásady pro stanovení a změny ochranných pásem vodních zdrojů 
222/1999??Zákon o zajišťování obrany České republiky 
101/2000??Zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů 
118/2000??Zákon o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů 
128/2000??Zákon o obcích (obecní zřízení) 
131/2000??Zákon o hlavním městě Praze 
147/2000??Zákon o okresních úřadech 
218/2000??Zákon o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) 
239/2000??Zákon o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů 
240/2000??Zákon o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) 
301/2000??Zákon o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů 
305/2000??Zákon o povodích 
207/2001??Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů 
254/2001??Zákon o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) 
320/2001??Zákon o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) 
449/2001??Zákon o myslivosti 
471/2001??Vyhláška Ministerstva zemědělství o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly 
130/2002??Zákon o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje) 
292/2002??Vyhláška Ministerstva zemědělství o oblastech povodí 
314/2002??Zákon o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností 
388/2002??Vyhláška Ministerstva vnitra o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností 
590/2002??Vyhláška o technických požadavcích pro vodní díla 
149/2003??Zákon o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin) 
159/2003??Vyhláška, kterou se stanoví povrchové vody využívané ke koupání osob 
29/2004??Vyhláška, kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin 
99/2004??Zákon o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství) 
139/2004??Vyhláška, kterou se stanoví podrobnosti o přenosu semen a sazenic lesních dřevin, o evidenci o původu reprodukčního materiálu a podrobnosti o obnově lesních porostů a o zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa 
500/2004??Zákon správní řád 
108/2006??Zákon o sociálních službách 
137/2006??Zákon o veřejných zakázkách 
330/2006??Vyhláška o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách 
560/2006??Vyhláška o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku 
3/2008??Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (oceňovací vyhláška) 
Vztahováno k
423/2009??Zákon, kterým se mění zákon č. 475/2008 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2009 
423/2009??Zákon, kterým se mění zákon č. 475/2008 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2009 
104/2010??Nález Ústavního soudu ze dne 2. března 2010 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení části třicáté zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, týkajících se platů soudců okresních, krajských a vrchních soudů, Nejvyššího soudu a Nejvyššího správního soudu 


ISP (příhlásit)