Předpis 71/1994 Sb.

Citace71/1994 Sb.
NázevZákon o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty
Částka22 (29. 4. 1994)
Účinnostod 29. 4. 1994
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 1. volební období, 1992 - 1996
549 Zákon prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty
Navržené změny7 tisků

Text zákona vyhlášeného ve Sbírce zákonů v částce 22 pod číslem 71/1994 Sb. je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
41/1985novelizujeVyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu o neobchodních vývozech a dovozech věcí 
Derogace pasivní
122/2000novelizujeZákon o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů1
80/2004novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty, ve znění zákona č. 122/2000 Sb.2
281/2009novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu3
142/2012novelizujeZákon o změně některých zákonů v souvislosti se zavedením základních registrů4
243/2016novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím celního zákona5
183/2017novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích6
261/2021novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci7
Vztahuje se k
54/1959??Zákon o muzeích a galeriích 
40/1964??Občanský zákoník 
71/1967??Zákon o správním řízení (správní řád) 
97/1974??Zákon České národní rady o archivnictví 
117/1974??Vyhláška ministerstva vnitra České socialistické republiky, kterou se stanoví kritéria pro posuzování písemností jako archiválií a podrobnosti skartačního řízení 
41/1985??Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu o neobchodních vývozech a dovozech věcí 
41/1985??Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu o neobchodních vývozech a dovozech věcí 
41/1985??Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu o neobchodních vývozech a dovozech věcí 
20/1987??Zákon České národní rady o státní památkové péči 
178/1988??Vyhláška federálního ministerstva vnitra, kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva vnitra č. 119/1984 Sb., kterou se provádí zákon o občanských průkazech 
118/1989??Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 41/1985 Sb., o neobchodních vývozech a dovozech věcí, ve znění vyhlášky č. 179/1988 Sb. 
4/1990??Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 41/1985 Sb., o neobchodních vývozech a dovozech věcí, ve znění vyhlášek č. 179/1988 Sb. a č. 118/1989 Sb. 
52/1990??Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se mění a doplňuje vyhláška 41/1985 Sb., o neobchodních vývozech a dovozech věcí, ve znění vyhlášek č.179/1988 Sb., č. 118/1989 Sb. a 4/1990 Sb. 
225/1990??Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 41/1985 Sb., o neobchodních vývozech a dovozech věcí, ve znění vyhlášek č. 179/1988 Sb., č. 118/1989 Sb., č. 4/1990 Sb. a č. 52/1990 Sb. 
423/1990??Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 41/1985 Sb., o neobchodních vývozech a dovozech věcí, ve znění vyhlášek č. 179/1988 Sb., č. 118/1989 Sb., č. 4/1990 Sb., č. 52/1990 Sb.a č. 225/1990 Sb. 
425/1990??Zákon České národní rady o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících 
528/1990??Devizový zákon 
534/1990??Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se mění vyhláška č. 41/1985 Sb., o neobchodních vývozech a dovozech věcí, ve znění vyhlášek č. 179/1988 Sb., č. 118/1989 Sb., č. 4/1990 Sb., č. 52/1990 Sb., č. 225/1990 Sb. a č. 423/1990 Sb. 
398/1991??Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 43/1985 Sb., o neobchodních vývozech a dovozech věcí, ve znění vyhlášek č. 179/1988 Sb., č. 118/1989 Sb., č. 4/1990 Sb., č. 52/1990 Sb., č. 225/1990 Sb., č.423/1990 Sb. a č. 534/1990 Sb. 
513/1991??Obchodní zákoník 
560/1991??Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu o podmínkách vydávání úředního povolení k dovozu a vývozu zboží a služeb 
114/1992??Zákon České národní rady o ochraně přírody a krajiny 
228/1992??Zákon, kterým se mění a doplňuje devizový zákon č. 528/1990 Sb. 
242/1992??Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění zákona České národní rady č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících 
337/1992??Zákon České národní rady o správě daní a poplatků 
343/1992??Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 97/1974 Sb., o archivnictví 
347/1992??Zákonné opatření předsednictva České národní rady, kterým se mění zákon České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 
457/1992??Devizový zákon (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění) 
545/1992??Zákon České národní rady o Sbírce zákonů České republiky 
13/1993??Celní zákon 
130/1993??Vyhláška ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se doplňuje vyhláška č. 560/1991 Sb., o podmínkách vydávání úředního povolení k dovozu a vývozu zboží a služeb 
122/2000??Zákon o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů 
Vztahováno k
455/1991??Zákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) 
13/1993??Celní zákon 
92/1993??Vyhláška ministerstva financí, kterou se provádějí některá ustanovení celního zákona 
8/1996??Vyhláška Ministerstva financí, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva financí č. 92/1993 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení celního zákona, ve znění vyhlášky č. 54/1994 Sb., vyhlášky č. 145/1994 Sb. a vyhlášky č. 75/1995 Sb. 
135/1998??Vyhláška Ministerstva financí, kterou se provádějí některá ustanovení celního zákona 
124/1999??Vyhláška Ministerstva financí, kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 135/1998 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení celního zákona 
26/2000??Zákon o veřejných dražbách 
48/2000??Zákon o opatřeních ve vztahu k afghánskému hnutí Taliban 
98/2000??Zákon o provádění mezinárodních sankcí k udržování mezinárodního míru a bezpečnosti 
122/2000??Zákon o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů 
122/2000??Zákon o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů 
122/2000??Zákon o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů 
101/2001??Zákon o navracení nezákonně vyvezených kulturních statků 
214/2002??Zákon o vývozu některých kulturních statků z celního území Evropských společenství 
252/2002??Vyhláška Ministerstva financí, kterou se provádějí některá ustanovení celního zákona 
323/2002??Vyhláška Ministerstva financí o rozpočtové skladbě 
481/2002??Úplné znění zákona č. 13/1993 Sb., celní zákon, jak vyplývá z pozdějších změn 
500/2002??Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví 
504/2002??Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví 
506/2002??Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky Fond národního majetku České republiky a Pozemkový fond České republiky 
512/2002??Vyhláška o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků 
80/2004??Zákon, kterým se mění zákon č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty, ve znění zákona č. 122/2000 Sb. 
80/2004??Zákon, kterým se mění zákon č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty, ve znění zákona č. 122/2000 Sb. 
80/2004??Zákon, kterým se mění zákon č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty, ve znění zákona č. 122/2000 Sb. 
80/2004??Zákon, kterým se mění zákon č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty, ve znění zákona č. 122/2000 Sb. 
199/2004??Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení celního zákona a kterou se zrušují některé vyhlášky upravující osvobození od dovozního cla a nepreferenční původ zboží 
374/2004??Úplné znění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), jak vyplývá z pozdějších změn 
200/2005??Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 199/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení celního zákona a kterou se zrušují některé vyhlášky upravující osvobození od dovozního cla a neprefernční původ zboží 
272/2005??Nález Ústavního soudu ze dne 17. května 2005 ve věci návrhu na zrušení ustanovení § 11 odst. 5 zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku 
402/2005??Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro Pozemkový fond České republiky 
69/2006??Zákon o provádění mezinárodních sankcí 
203/2006??Zákon o některých druzích podpory kultury a o změně některých souvisejících zákonů 
546/2006??Úplné znění zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, jak vyplývá z pozdějších změn 
253/2008??Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu 
84/2009??Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 199/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení celního zákona a kterou se zrušují některé vyhlášky upravující osvobození od dovozního cla a nepreferenční původ zboží, ve znění pozdějších předpisů 
280/2009??Zákon daňový řád 
281/2009??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu 
281/2009??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu 
281/2009??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu 
142/2012??Zákon o změně některých zákonů v souvislosti se zavedením základních registrů 
142/2012??Zákon o změně některých zákonů v souvislosti se zavedením základních registrů 
142/2012??Zákon o změně některých zákonů v souvislosti se zavedením základních registrů 
162/2015??Vyhláška o podrobnostech úřednické zkoušky 
134/2016??Zákon o zadávání veřejných zakázek 
243/2016??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím celního zákona 
243/2016??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím celního zákona 
243/2016??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím celního zákona 
183/2017??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích 
183/2017??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích 
183/2017??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích 
261/2021??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci 
261/2021??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci 
261/2021??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci 
273/2021??Vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady 
90/2024??Zákon o zbraních a střelivu 


ISP (příhlásit)