František Tomášek

Narozen: v roce 1869
Zemřel: v roce 1938

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

TOMÁŠEK František

III. voleb. kraj

ČSD

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 3, I.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1921; 16, I.

Byl členem výb. Stál. a zahr.

Návrhy:

návrh, kterým se upravují předpisy o vedení matrik, t. 184.

15, 16. III. 1926; 855, I.

návrh, kterým se zrušují doplňky kongrue církví a náboženských společností, t. 185.

15, 16. III. 1926; 855, I.

na vyšetření aféry Cyrila Koburka a věcí s ní souvisících, t. 708.

49, 19. XI. 1926; 341, III.

aby byla vydána nařízení o volbách do orgánů sociálně pojišťovacích institucí, t. 1157.

98, 12. VII. 1927; 2504, IV.

na vyšetření aféry J. Dubického a věcí s ní souvisících, t. 1301.

110, 30. XI. 1927; 108, V.

na zrušení cukerního cla, t. 1769.

159, 13. IX. 1928; 48, VI.

na vydání zákona, jímž se vyhlašuje příročí v procesu panského komposesorátu bileckého na Podkarpatské Rusi, t. 1803.

164, 21. IX. 1928; 176, VI.

na zřízení výboru pro vypracování adresy (resoluce) presidentu republiky podle § 22, odst. 2 jedn. ř., t. 1942.

176, 13. XII. 1928; 14, VII.

ve věci trestního stíhání dr Tuky, t. 2315.

205, 13. VI. 1929; 4, VIII.

na poskytnutí pomoci obyvatelstvu, postiženému letošními živelními pohromami, t. 2401.

212, 26. VI. 1929; 25, VIII.

pozměň. návrh k osnově zákona o změně ustanovení o přímých daních a stanovení státních mimořádných přirážek k přímým daním na rok 1926 (t. 13) k čl. VIII.

11, 25. II. 1926; 499, I.

na volbu zapisovatelů a pořadatelů posl. sněmovny.

1, 17. XII. 1925; 20, I.

na zahájení rozpravy o prohlášení min. zahr. dr Beneše o maďarské aféře penězokazecké (naléh. interp. t. 98).

7, 16. II. 1926; 290, I.

na zřízení 19členného výb. br., kult. a zahr., 31členného výb. soc.-pol., zeměď. a živn. podle zásady poměrného zastoupení.

7, 16. II. 1926; 275-9, I.

na zřízení 19členného výb. zdrav., doprav., zásob. a vyšetř. podle zásady poměrného zastoupení.

11, 25. II. 1926; 505-7, I.

podle 2. odst. § 46 jedn. ř., aby se předseda vlády dostavil do zítřejší schůze posl. sněmovny a učinil prohlášení:

1. je-li vláda ochotna s největším urychlením předložiti posl. sněmovně osnovu zákona o podpoře stavebního ruchu,

2. je-li vláda ochotna prohlásiti svoje stanovisko k otázce zemědělských cel a opatření protidrahotních.

19, 6. V. 1926; 1136, II.

podle § 23, odst. 6 jedn. ř., aby předseda posl. sněmovny návrh t. 185 (o zrušení doplňků kongrue církví a náboženských společností) a návrh t. 184 (na úpravu předpisů o vedení matrik), o jichž přidělení iniciativní výbor po 30 dní nerozhodl, přikázal příslušným výborům.

20, 7. V. 1926; 1200, II.

podle 2. odst. § 46 jedn. ř., aby ministr financí a ministr železnic dostavili se do nejbližší schůze posl. sněmovny a aby prvý podal vysvětlení o úhradě požitkového systému a druhý aby se vyjádřil o chystaném snad zvýšení železničních tarifů, ačli tak neučiní dříve ve schůzi rozpočtového výboru.

22, 18. V. 1926; 1245, II.

podle 2. odst. § 46 jedn. ř., aby se dostavili předseda vlády a ministři: zahraničí, financí, zemědělství, soc. péče, zásobování a obchodu do dnešní schůze a vyjádřili se s hlediska svých resortů o celním sazebníku.

26, 1. VI. 1926; 1341, II.

na zahájení rozpravy o prohlášení předsedy vlády J. Černého o komunistických proticelních demonstracích dne 11. VI. 1926 v Praze.

31, 12. VI. 1926; 1834, II.

aby vládní návrh zákona o nové úpravě finančního hospodářství svazků územní samosprávy t. 705 byl přikázán též ústav.-práv. výb.

48, 18. XI. 1926; 335, III.

podle odst. 3 § 23 jedn. ř., aby posl. sněmovna změnila usnesení iniciativního výboru, jímž tento výbor zamítl návrh V. Jaši, aby návrh Fr. Tomáška na vyšetření aféry Cyrila Koburka a věcí s ní souvisejících (t. 708) přikázán byl vyšetřovacímu výboru.

60, 16. XII. 1926; 1576, III.

podle § 68 jedn. řádu na zahájení rozpravy o odpovědi vlády (t. 1020/X), rozdané v 86. schůzi.

87, 15. VI. 1927; 1692, IV.

podle odst. 3, § 23 jedn. řádu na změnu zamítavého usnesení iniciativního výboru o návrhu (t. 1301) na vyšetření aféry posl. Dubického a věcí s ní souvisících vyšetřovacím výborem.

119, 16. XII. 1927; 46, V.

aby o prohlášení náměstka předsedy vlády dr Šrámka z 24. I. 1928 o případu svatogotthardském (pašování zbraní do Maďarska) byla ihned zahájena rozprava.

123, 24. I. 1928; 31, V.

podle 2. odstavce § 46 jednacího řádu, aby ministr veřejných prací dostavil se do nejbližší schůze poslanecké sněmovny a podal zprávu o stavu mzdového sporu v mosteckém uhelném revíru a hrozící stávce.

129, 8. II. 1928; 38, V.

podle § 58 jedn. řádu, aby provedeno bylo sčítání hlasů při těchto hlasováních: 1. o přechodu k pořadu, 2. o pozměňovacích návrzích J. Davida, 3. podle zprávy, respektive o pozměňovacích návrzích, jichž přijetí doporučí zpravodajové při projednávání osnovy zákona o úpravě pensí některých vojenských osob (t. 1452)

131, 10. II. 1928; 43, V.

aby o prohlášení náměstka předsedy vlády dr Šrámka, o zvýšení ceny cukru, byla zahájena rozprava ve 158. schůzi.

157, 6. IX. 1928; 52, VI.

aby o hlasování o státním rozpočtu a finančním zákonu bylo odloženo do té doby, dokud imunitní výbor poslanecké sněmovny nerozhodne v imunitní věci dr Tuky, o jehož vydání žádá bratislavská sedrie pro zločiny stíhané zákonem na ochranu republiky.

171, 26. X. 1928; 123, VII.

aby o prohlášení ministra vnitra J. Černého, o případu zneužití úřední moci viceguvernérem Podkarp. Rusi dr Rozsypalem, byla zahájena rozprava.

173, 7. XI. 1928; 109, VII.

o témž předmětu.

175, 9. XI. 1928; 38, VII.

aby náměstek min. předsedy dr Šrámek dostavil se do sněmovní schůze a podal zprávu o všeobecné situaci politické.

178, 18. XII. 1928; 4, VII.

podle § 23, odst. 3 jedn. řádu, aby sněmovna změnila zamítavé usnesení iniciativního výboru o jeho návrhu t. 1942 na zřízení výboru pro vypracování adresy (resoluce) presidentu republiky podle § 22, odst. 2 jedn. řádu.

181, 20. XII. 1928; 51, VII.

podle § 46, odst. 2 jedn. řádu, aby ministři železnic, sociální péče a zdravotnictví dostavili se do příští schůze sněmovny a učinili prohlášení, jak hodlají čeliti nynějším mrazovým katastrofám, dále o zásobování uhlím a potravinami, zejména pro zamezení nezaměstnanosti a o opatřeních zdravotních a bezpečnostních.

183, 15. II. 1929; 48, VII.

Zpravodajem:

stál. výb. o činnosti tohoto výboru v období 1921-1925.

2, 17. XII. 1925; 28, I.

Prohlášení:

jménem klubu ČSD o způsobu projednávání imunitních záležitostí; případ Fr. Ostrého t. 133.

27, 8. VI. 1926; 1371, II.

o stanovisku klubu ČSD k vládním prohlášením ministerského předsedy dr Švehly a ministra financí dr Engliše ze dne 14. X. 1927.

45, 20. X. 1926; 199, III.

Věcná poznámka:

za rozpravy o prohlášení nám. předs. vlády dr Šrámka z 24. I. 1928 o případu svatogotthardském) pašování zbraní do Maďarska), v níž jménem čsl. soc. dem. strany se připojuje k prohlášení vlády.

124, 25. I. 1928; 52, V.

Námitky

proti postupu hlasování o osnově zákona o volebním právu příslušníků branné moci a četnictva (t. 893)

71, 30. III. 1927; 458, IV.

Interpelace:

naléhavá, o maďarské aféře penězokazecké, t. 98.

7, 16. II. 1926; 262, I.

zodpověděna prohlášením min. zahr. dr Beneše 279, I.

naléhavá, o hospodářské krisi, t. 591.

42, 14. X. 1926; 19, III.

zodpověděna prohlášením předs. vlády dr Švehly

42, 14. X. 1926; 5, III.

naléhavá, o zakázaném projednávání otázky reformy veřejné správy v obecních zastupitelstvech na Slovensku, t. 857.

64, 16. III. 1927; 115, IV.

odpov. t. 862. 115, IV.

naléhavá, o disciplinárním stíhání župního vrchního notáře Kolomana Peťky, t. 858.

64, 16. III. 1927; 115, IV.

odpov. t. 863. 115, IV.

naléhavá, o provádění t. zv. platového zákona ze dne 24. VI. 1926, č. 103 Sb. z., t. 1232.

118, 15. XII. 1927; 47, V.

odpov. t. 1377.

119, 16. XII. 1927; 4, V.

naléhavá, o protistátním počínání dr Tuky, t. 1419.

124, 25. I. 1928; 55, V.

odpov. t. 1432. 55, V.

naléhavá, o oficielních prohlášeních kardinála a knížete primase Maďarska, arcibiskupa Serédi, namířených proti celistvosti Československé republiky a vyslovujících se pro restauraci Habsburků, t. 1440.

129, 8. II. 1928; 59, V.

odpov. t. 1464.

130, 9. II. 1928; 66, V.

naléhavá, o odvrácení hrozící stávky hornické v hnědouhelném revíru severozápadních Čech, t. 1469.

138, 22. III. 1928; 74, VI.

odpov. t. 1492.

139, 23. III. 1928; 48, VI.

naléhavá, o stanovisku vlády vůči známému vlastizrádnému článku dr Tuky, t. 1476.

138, 22. III. 1928; 75, VI.

odpov. t. 1532.

139, 23. III. 1928; 48, VI.

naléhavá, o provokačním zdražení cukru a stálém zatěžování konsumujícího obyvatelstva, t. 1758.

158, 7. IX. 1928; 4, VI.

zodpověděna prohlášením nám. předs. vlády dr Šrámka

157, 6. IX. 1928; 50, VI.

naléhavá, o stavbě techniky v Praze a zvláště urychleném vybudování ústavu pro výzkum stavebního materiálu, t. 1822.

180, 19. XII. 1928; 3, VII.

odpov. t. 1948.

181, 20. XII. 1928; 6, VII.

naléhavá, o výplatě 23 milionů Kč ostřihomským beneficiátům, t. 2212.

212, 26. VI. 1929; 25, VIII.

odpov. t. 2403.

213, 27. VI. 1929; 7, VIII.

o tragickém výbuchu třaskavin v Truhlářské ulici v Praze, t. 182/I.

14, 12. III. 1926; 824, I.

odpov. t. 199.

15, 16. III. 1926; 927, I.

2. odpov. t. 309/V.

32, 15. VI. 1926; 1846, II.

o projevech t. zv. fašismu a o stanovisku vládních orgánů k nim, t. 331/I.

26, 1. VI. 1926; 1327, II.

odpov. t. 338. 1327, II.

o listu papeže Pia XI. československým biskupům, t. 946/II.

73, 5. IV. 1927; 557, IV.

odpov. t. 1020/X.

86, 14. VI. 1927; 1619, IV.

o poselství presidenta republiky v den desetiletého výročí Československé republiky, t. 1863/XVIII.

176, 13. XII. 1928; 11, VII.

Dotazy:

o vysílání policejních úředníků na přednášky, pořádané institucemi dělnickými.

189, 8. III. 1929; 4, VII.

odpov. 194, 25. IV. 1929; 6, VIII.ISP (příhlásit)