JUDr. Felix Luschka

Narozen: v roce 1885

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

LUSCHKA Felix, dr.

XIV. voleb. kraj.

DCHS

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 3, I.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 12, I.

Byl členem výb. inkompatib. - Stál. a ústav.-práv.

Návrhy:

aby byla vyslovena nedůvěra vládě pro porušení mezinárodně zaručené jazykové ochrany národnostních menšin, t. 128.

13, 11. III. 1926; 634, I.

na zrušení §§ 17 až 21 zákona ze dne 22. XII. 1924, č. 286 Sb. z., o úsporných opatřeních ve veřejné správě, t. 244.

19, 6. V. 1926; 1101, II.

na poskytnutí podpory postiženým živelními pohromami, t. 482.

38, 23. VI. 1926; 2491, II.

aby byla ihned poskytnuta pomoc obcím na Hlučínsku, postiženým živelními pohromami, t. 502.

40, 24. VI. 1926; 2551, II.

na změnu § 5 zákona ze dne 15. IV. 1920, č. 325 Sb. z., o jednacím řádu poslanecké sněmovny Národního shromáždění, t. 661.

46, 11. XI. 1926; 266, III.

na poskytnutí státní pomoci pohořelým z Koberna, v soudním okresu Osoblaha, t. 765.

57, 10. XII. 1926; 1383, III.

aby byl vydán zákon, jímž se povoluje užíti dílčích dluhopisů, jež vydá město Opava v úhrnné hodnotě 25,000.000 Kč, k ukládání nadačních, sirotčích a podobných kapitálů, t. 923.

63, 15. III. 1927; 14, IV.

na pomoc krajům, v nichž dobytkářství ohroženo jest nemocí zv. distomatosa, t. 948.

70, 29. III. 1927; 342, IV.

na podporu občanům postiženým živelními pohromami, t. 1114.

89, 24. VI. 1927; 1821, IV.

aby byl vydán zákon, kterým se povoluje užíti dílčích dlužních úpisů 6 % půjčky města Opavy z r. 1922 v úhrnné jmenovité hodnotě 25,000.000 Kč k ukládání nadačních, sirotčích a podobných kapitálů, t. 1398.

118, 15. XII. 1927; 48, V.

aby byla neprodleně poskytnuta pomoc obcím postiženým živelní katastrofou v soudních okresech horno-benešovském a obci Bravantice v politickém okrese bíloveckém, t. 1728.

157, 6. IX. 1928; 9. VI.

na vydání zákona, jímž se upravuje výkon práva rybářského na běhutých vodách v ČSR, t. 1857.

173, 7. XI. 1928; 3, VII.

na vydání zákona o elektrisačním fondu, t. 1968.

182, 14. II. 1929; 67, VII.

na změnu zákona ze dne 1. VII. 1926, č. 139 Sb. z., o finanční podpoře elektrisace venkova, t. 1969.

182, 14. II. 1929; 67, VII.

na vydání zákona, jímž upravuje se zaknihování půdy, přidělené a získané dle zákonů o pozemkové reformě, t. 2141.

193, 21. III. 1929; 5, VIII.

o zrušení ministerstva pro zásobování lidu, t. 2342.

205, 13. VI. 1929; 46, VIII.

na vydání zákona o používání dovozních listů, t. 2352.

205, 13. VI. 1929; 46, VIII.

na poskytnutí pomoci postiženým živelními pohromami, t. 2370.

208, 19. VI. 1929; 50, VIII.

pozměň. návrh k osnově zákona o zatímní ochraně lesů (t. 977) k § 5.

87, 15. VI. 1927; 1691, IV.

pozměň. návrh k osnově zákona o úpravě pensí některých vojenských osob (t. 1452) k § 2.

131, 10. II. 1928; 31, V.

3 pozměň. návrhy k osnově zákona o převzetí státního předválečného dluhu nezajištěného (t. 1528) k §§ 8 a 10.

142, 14. VI. 1928; 30, VI.

8 pozměň. návrhů k osnově zákona, jímž se mění a doplňuje zákon z 9. X. 1924, č. 221 Sb. z., o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří (t. 1777).

164, 21. IX. 1928; 92-143, VI.

pozměň. návrh k osnově zákona, kterým se doplňují a mění některá ustanovení zákonů o soudním řízení ve věcech občanských a v řízení exekučním (t. 2046) k čl. II.

189, 8. III. 1929; 23, VII.

3 pozměň. návrhy k osnově zákona o výkonu lékařské prakse (t. 2316) k §§ 10, 12 a 13.

208, 19. VI. 1929; 5-6, VIII.

8 pozměňov. návrhů k osnově zákona o lékařských komorách (t. 2317)

208, 19. VI. 1929; 9-14, VIII.

aby volby výborů se konaly podle zásady poměrného zastoupení.

1, 17. XII. 1925; 22, I.

aby návrh A. Stenzla, dr Spiny, dr Luschky a inž. Junga (t. 240), jímž se mění §§ 27 a 29 zákona č. 221/1924 o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří, byl projednán zkráceným řízením podle § 55 jedn. ř.

40, 24. VI. 1926; 2550, II.

aby o vládních prohlášeních min. předs. dr Švehly a min. fin. dr Engliše ze 14. X. 1927 a o naléhavých interpelacích v otázkách hospodářských t. 585, 586, 587, 588, 591, 592 a 594 byla zahájena jednotná rozprava.

43, 15. X. 1926; 46, III.

aby se hlasování o prohlášení ministra financí dr Engliše ze 14. X. 1926 odložilo až po projednání stát. rozpočtu.

45, 20. X. 1926; 219, III.

aby osnova zákona, kterým se mění §§ 82 a 54 živn. řádu a § 70 živn. zákona pro území Slovenska a Podkarpatské Rusi (t. 1577) byla vrácena výb. živn. a soc.-pol. k novému projednání.

141, 13. VI. 1928; 5, VI.

aby rozprava o prohlášení ministra financí dr Engliše o státním rozpočtu na rok 1929 byla sloučena s projednáváním osnovy rozpočtu ve sněmovním plenu.

158, 7. IX. 1928; 19, VI.

aby 4 resoluce připojené ke zprávě o osnově zák. o četnickém kázeňském a kárném právu, odnětí četnické hodnosti, přeložení do výslužby v řízení správním a o umísťování superarbitrovaných četnických gážistů mimo služební třídy (t. 2189) byly vráceny soc.-pol. výb.

206, 14. VI. 1929; 24, VIII.

Resoluce:

k osnově zákona o změně celního sazebníku (t. 360), stran uvolnění dovozu a vývozu a úpravy dopravních tarifů.

30, 11. VI. 1926; 1780, II.

k osnově zákona o hranici příjmu vylučující z nároku na důchod válečných poškozenců (t. 759), stran vydání novely k zákonu.

57, 10. XII. 1926; 1351, III.

2 resol. k osnově finančního zákona pro rok 1929 (t. 1813), stran předložení všeobecného pensijního zákona a stran návrhu přijímání do státní služby.

171, 26. X. 1928; 117, 121, VII.

k osnově zákona o hranici příjmu vylučující z nároku na důchod válečných poškozenců (t. 2356), stran novelisace zákona.

211, 25. VI. 1929; 22, VIII.

Řeč v rozpravě:

o návrhu oposice na vyslovení nedůvěry vládě (t. 128)

13, 11. III. 1926; 651, I.

o úpravě platů duchovenstva náboženských společností státem uznaných (t. 429)

35, 18. VI. 1926; 2250, II.

o stát. rozpočtu pro rok 1927 (t. 670)

49, 19. XI. 1926; 363, III.

o státním rozpočtu pro rok 1928 (t. 1260) a o prohlášení min. financí dr Engliše z 25. X. 1927.

106, 25. XI. 1927; 62, V.

o zákonu, kterým se mění hlava II., odst. 1. zák. ze 14. VII. 1927, č. 125 Sb. z., o organisaci politické správy (t. 1644).

150, 28. VI. 1928; 23, VI.

Interpelace:

naléhavá, o současných hospodářských poměrech, t. 592.

42, 14. X. 1926; 19, III.

zodpověděna prohlášením předsedy vlády dr Švehly.

42, 14. X. 1926; 5, III.

naléhavá, o ceně cukru, t. 1757.

158, 7. IX. 1928; 4, VI.

zodpověděna prohlášením náměstka předsedy vlády dr Šrámka.

157, 6. IX. 1928; 50, VI.

aby bylo zrušeno výjimečné nařízení pro okres Hlučín, t. 22/X.

7, 16. II. 1926; 262, I.

o hanebném umístění němec. státního reformního reál. gymnasia v Novém Bohumíně, t. 97/XII.

12, 4. III. 1926; 535, I.

odpov. t. 214/XVI.

19, 6. V. 1926; 1100, II.

aby v Karvinné ve Slezsku byly provedeny obecní volby, t. 182/IV.

14, 12. III. 1926; 825, I.

odpov. t. 309/X.

32, 15. VI. 1926; 1846, II.

o stavbách na ochranu břehů v území Praděda, t. 1032/X.

91, 28. VI. 1927; 1991, IV.

odpov. t. 1404/XX.

120, 17. I. 1928; 10, V.

Dotazy:

že válečnému invalidovi Eduardu Rohrsetzerovi z Hor. Benešova byly škrtnuty důchody váleč. poškozence.

7, 16. II. 1926; 260, I.

odpov. 12, 4. III. 1926; 533, I.

že staniční pokladny v Opavě vydávají jen jednojazyčné vzorce.

24, 27. V. 1926; 1276, II.

odpov. 44, 19. X. 1926; 80, III.

že v slavnostní síni opavského německého stát. gymnasia nebylo dovoleno konati večer rodičů.

31, 12. VI. 1926; 1831, II.

odpov. 43, 15. X. 1926; 29, III.

o úpravě invalidních požitků.

63, 15. III. 1927; 8, IV.

že bylo zabráněno srážce ve stanici frývaldovské.

165, 18. X. 1928; 5, VII.

odpov. 187, 6. III. 1929; 37, VII.

o propuštění Marie M. Greve z poštovní služby.

182, 14. II. 1929; 6, VII.

Žádost ve věcech imunity:

aby podle § 51 jedn. řádu byla udělena důtka O. Horpynkovi za urážlivý výkřik.

60, 16. XII. 1926; 1577, III.

vrácena im. výb. 61, 15. II. 1927; 1637, III.ISP (příhlásit)