JUDr. Felix Luschka

Narozen: v roce 1885

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

LUSCHKA Felix, Dr.

XVI. vol. kraj

DCHS-SdP

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 13.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 11.

Byl členem výb. ink., kult., stál. a ústav.-práv.

Po splynutí něm. křesť. soc. strany děln. se stranou sudetskoněmeckou vstoupil 29. III. 1938 do klubu poslanců sudetskoněmecké strany.

143, 29. III. 1938; 4.

Jeho mandát zanikl podle opatření stál. výb. č. 253/1938 Sb. z. dnem 30. X. 1938.

151, 17. XI. 1938; 8.

Návrhy iniciativní:

na provedení § 134 ústavní listiny, t. 186.

18, 7. XII. 1935; 31.

na vydání zákona, kterým se prodlužuje účinnost zákona č. 247 Sb. z. a n. z r. 1933 o srážkách z platů členů Národního shromáždění na r. 1937, t. 700.

72, 10. XII. 1936; 12.

na vydání zákona, kterým se stanoví srážky z platů členů Národního shromáždění, t. 1012.

107, 22. VI. 1937; 10.

na změnu a doplnění zákona ze dne 18. III. 1921, č. 115 Sb. z. a n., o náhradě předsedům, místopředsedům a členům Národního shromáždění RČS, t. 1013.

107, 22. VI. 1937; 10.

Návrh pozměňovací:

k t. 698. 75, 17. XII. 1936; 46.

Návrhy resoluční:

k t. 980. 106, 17. VI. 1937; 39.

k t. 1190. 128, 17. XII. 1937; 55.

Prohlášení:

jménem klubu něm. křesť. soc. str. lid. k vládnímu programu, přednesenému minist. předsedou J. Malypetrem 18. VI. 1935.

5, 25. VI. 1935; 15.

Jménem klubu něm. křesť.-soc. str. lid. k zákonu, jímž se mění a doplňuje zákon na ochranu republiky (t. 394) a k zákonu o obraně státu (t. 400).

40, 29. IV. 1936; 60.

Řeč v rozpravě:

o zákonu, kterým se prodlužuje a doplňuje zmocnění podle čl. I zákona ze dne 21. VI. 1934, č. 109 Sb. z. a n. o mimořádné moci nařizovací (t. 33).

4, 24. VI. 1935; 34.

o prohlášení min. zahr. věcí dr Beneše z 5. XI. 1935 o mezinárodní situaci v Evropě a o válce italsko-habešské

11, 7. XI. 1935; 30.

o státním rozpočtu pro rok 1937 (t. 685) a o prohlášení min. financí dr Kalfuse ze 16. X. 1936.

68, 1. XII. 1936; 48.

o zákonu o nejvyšším správním soudě (t. 837).

90, 8. IV. 1937; 25.

o státním rozpočtu pro rok 1938 (t. 1140) a o prohlášení min. financí dr Kalfuse z 9. XI. 1937.

118, 1. XII. 1937; 20.

o prohlášení předsedy vlády dr M. Hodži z 4. III. 1938 o nejaktuálnějších otázkách zahraniční politiky.

138, 10. III. 1938; 4.

Interpelace:

o provedení navržené údolní přehrady u Křížové hory ve Slezsku,

t. 147/III. 18, 7. XII. 1935; 31.

odpov. t. 353/I. 32, 17. III. 1936; 5.

o likvidaci vkladů čsl. stát. občanů v těšínské městské spořitelně z dob před rozdělením Těšínska a o vkladech v sirotčích pokladnách z té doby,

t. 337/IV. 31, 5. III. 1936; 5.

odpov. t. 578/VI. 60, 7. X. 1936; 8.

ze nebyla dána odpověď na dotaz z 19. XI. 1936,

t. 1220/VI. 130, 22. II. 1938; 5.

odpov. t. 1374/IX. 150, 2. VIII. 1938; 7.ISP (příhlásit)