JUDr. Josef Keibl

Narozen: v roce 1874

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

KEIBL Josef, dr.

V. voleb. kraj

DN

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 3, I.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 11, I.

Byl členem výb. br. - inkompatib. - rozp. - Stál. - ústav.-práv. - zahr. a zdrav.

Návrhy:

aby byla vyslovena nedůvěra vládě pro porušení mezinárodně zaručené - jazykové ochrany národnostních menšin, (t. 128).

13, 11. III. 1926; 634, I.

aby byl zvolen 31členný výbor pro změnu nynějšího jednacího řádu posl. sněmovny, t. 539.

43, 15. X. 1926; 39, III.

aby byla neprodleně poskytnuta pomoc obětem živelní pohromy v severních Čechách, t. 548.

43, 15. X. 1926; 39, III.

2 pozměň. návrhy k osnově zákona o volebním právu příslušníků branné moci a četnictva (t. 893) k §§ 1 a 2.

71, 30. III. 1927; 442, IV.

6 pozměň. návrhů k osnově zákona o umísťování déle sloužících poddůstojníků (t. 894) k §§ 2, 4, 8, 11 a 14.

71, 30. III. 1927; 443-6, IV.

9 pozměň. a 1 event. návrh k osnově zákona o organisaci politické správy (t. 1101).

93, 1. VII. 1927; 2215-21, IV.

6 pozměň., 2 doplň. a 4 event. návrhy k osnově zákona o volbách zemských a okresních zastupitelstev (t. 1102).

93, 1. VII. 1927; 2256-62, IV.

aby volby výborů se konaly podle zásady poměrného zastoupení.

1, 17. XII. 1925; 22, I.

aby o prohlášení min. předsedy J. Černého ze 24. III. 1926 byla zahájena rozprava.

17, 24. III. 1926; 1062, II.

aby řečnická lhůta v rozpravě o zákonu, kterým se mění hlava druhá, odst. 1 zákona ze dne 14. VII. 1927, č. 125 Sb. z., o organisaci polit. správy (t. 1644) nebyla omezována.

148, 26. VI. 1928; 36, VI.

Resoluce:

k osnově zákona o poskytování podpor při živelních pohromách (t. 1180), stran předložení výkazů o škodách a náhradách v létech 1925-27.

101, 14. VII. 1927; 2704, IV.

35 resol. k osnově finančního zákona pro rok 1929 (t. 1813).

171, 26. X. 1928; 83-122, VII.

Řeč v rozpravě:

o vládním prohlášení min. předsedy dr Švehly z 18. XII. 1925.

3, 18. XII. 1925; 55, I.

o návrhu oposice na vyslovení nedůvěry vládě (t. 128).

13, 11. III. 1926; 664, I.

o úpravě obchodních styků mezi RČS. a královstvím Bulharským ze 16. X. 1925 (t. 122); mluví o politické situaci, vzniklé nastoupením vlády J. Černého.

17, 24. III. 1926; 1074, II.

o změně celního sazebníku (t. 360).

30, 11. VI. 1926; 1726, II.

o vládních prohlášeních min. předsedy dr Švehly a min. fin. dr Engliše ze 14. X. 1927 a o naléh. interpelacích v otázkách hospodářských t. 585, 586, 587, 588, 591, 592 a 594).

43, 15. X. 1926; 47, III.

o změně § 5 zákona ze dne 15. IV. 1920, č. 325 Sb. z., o jednacím řádu posl. sněmovny N. S. R. Č. (t. 789).

59, 16. XII. 1926; 1524, III.

o vojenských předlohách (t. 752, 893, 868, 890 a 894).

68, 23. III. 1927; 230, IV.

o návrhu dr Czecha a druhů na vyslovení nedůvěry vládě pro předložení vládního návrhu o volebním právu branné moci a četnictva (t. 988).

76, 29. IV. 1927; 732, IV.

o zákonu o organisaci politické správy a o zákonu o volbách zemských a okresních zastupitelstev (t. 1101 a 1102).

90, 27. VI. 1927; 1858, IV.

o zákonu o poskytnutí podpor při živelních pohromách (t. 1180).

101, 14. VII. 1927; 2689, IV.

o zákonu, kterým se mění hlava II, odst. 1. zákona ze 14. VII. 1927, č. 125 Sb. z., o organisaci politické správy (t. 1644).

148, 26. VI. 1928; 44, VI.

o obchodních smlouvách mezi RČS a Kanadou (t. 1596 a 1597); odpovídá na řeč dr Rosche, v níž tento vysvětluje svou politickou linii.

151, 10. VII. 1928; 30, VI.

o státním rozpočtu na rok 1929 (t. 1813), o prohlášení min. fin. dr Engliše ze 7. IX. 1928 a o prohlášení min. veř. prací dr Spiny o stavební katastrofě v Praze na Poříčí 9. X. 1928.

166, 19. X. 1928; 26, VII.

o prohlášení předsedy vlády Fr. Udržala o programu vlády a o státním závěrečném účtu RČS za r. 1927 (t. 1998).

182, 14. II. 1929; 35, VII.

o zákonu, kterým se mění a doplňují trestní zákony a trestní řády (t. 2053).

187, 6. III. 1929; 18, VII.

o úmluvě mezi RČS a královstvím SHS mezi věřiteli a dlužníky o pohledávkách ve starých rakousko-uherských korunách (t. 2304 a 2398).

212, 26. VI. 1929; 12, VIII.

Námitky:

proti způsobu hlasování o osnově zákona o nové úpravě finanč. hospodářství svazků územní samosprávy (t. 1007) a návrh na hlasování oddělené.

82, 10. V. 1927; 1545, IV.

Interpelace:

jak odbor. přednosta Jaroslav Fiala z odboru II. zemského výboru v Praze jednal s posl. Krausem, t. 22/XIV.

7, 16. II. 1926; 263, I.

odpov. t. 564/XVII.

43, 15. X. 1926; 36, III.

aby byla vyšetřena věc s trestním spisem Františka Kosaka a jak pošta dopravuje důležité spisy, t. 227/V.

19, 6. V. 1926; 1098, II.

odpov. t. 576/XX.

44, 19. X. 1926; 125, III.

o řetězovém mostě děčínsko-podmokelském, t. 840/I.

63, 15. III. 1927; 13, IV.

odpov. t. 1076/XIX.

93, 1. VII. 1927; 2146, IV.

že se oprávněným držitelům bývalých válečných půjček nevydávají 3% ní odškodňovací dluhopisy, t. 930/VII.

73, 5. IV. 1927; 557, IV.

odpov. t. 1235/XVI.

106, 25. XI. 1927; 77, V.

o poměrech na překladišti v Děčíně-Loubí a Rozbělesích, t. 1471/V.

133, 13. III. 1928; 7, VI.

jak varnsdorfský okr. výbor rozepsal soutěž na řemeslnické práce pro novostavbu okresního chorobince ve Varnsdorfě, t. 2122/VII.

194, 25. IV. 1929; 8, VIII.

Dotazy:

aby v Rynarticích byla opět zřízena jednotřídní obecná škola.

7, 16. II. 1926; 261, I.

odpov. 19, 6. V. 1926; 1095, II.

o vyzdobení prapory staničních budov čsl. státních drah v jednolitém německém jazykovém území za sokolského sletu v Praze od 4.-6. VII. 1926.

43, 15. X. 1926; 27, III.

odpov. 43, 15. X. 1926; 30, III.

o nešvarech na postách.

196, 2. V. 1929; 5, VIII.

Žádost ve věcech imunity:

kraj. s. v Jihlavě (přečin podle § 14, č. 1 a 5 zák. na ochranu republiky)

61, 15. II. 1927; 1597, III.

žád. odvolána 88, 23. VI. 1927; 1706, IV.

okr. s. v Teplicích-Šanově (urážka na cti ca dr Rosche).

176, 13. XII. 1928; 15, VII.

Volán k pořádku:

68, 23. III. 1927; 263, IV.ISP (příhlásit)