JUDr. Josef Keibl

Narozen: v roce 1874

Seznam činností

Výbor

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

KEIBL Josef, dr.

V. voleb. kraj

NN

Volba verifikována 1, 26. V, 1920; 5. I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 6. I.

Byl členem výb. imunit. - inic. - rozp. - soc. pol. - stát. zříz. a úsp. kom.

Návrhy:

na zavedení povinného starobního pojištění dělníků a volného starobního pojištění živnostníků a rolníků, t. 237.

11, 8. VII. 1920; 574. I.

obnoven č. 3636; viz t. 3644.

144, 9. VI. 1922; 745. V.

na změnu § 20, odst. 1. ústav. listiny R. Č. (zákon z 19. II. 1920, č. 121 Sb. z. a n.), t. 655.

18, 9. XI. 1920; 205. II.

na doplnění zákona ze dne 17. prosince 1919, č. 2 Sb. z. a n. z r. 1920, jímž se mění některá ustanovení o nárocích na odpočivné a o přestupu státních zaměstnanců do výslužby, t. 3233.

107, 15. XII. 1921; 1514. IV.

obnoven č. 3641; viz t. 3644.

144, 9. VI. 1922; 745. V.

aby byla propočítána služební doba stát. zaměstnancům a učitelům přeloženým do výslužby před 1. zářím 1919, t. 3251.

107, 15. XII. 1921; 1514. IV.

obnoven č. 3637; viz t. 3644.

144, 9. VI. 1922; 745. V.

na zřízení pohraniční finanční stráže a na úpravu jejího služeb. poměru, t. 3252.

110, 16. a 17. XII. 1921; 1577. IV.

obnoven č. 3638; viz t. 3644.

144, 9. VI. 1922; 745. V.

na započtení služební doby, kterou úředníci, podúředníci a sluhové státní správy ztrávili ve vojenské neb jiné pomocné službě, do jejich časového a platového postupu, t. 3693.

150, 21. VI. 1922; 1212. V.

na změnu a doplnění zákona ze dne 12. srpna 1921, č. 321 Sb. z. a n., o všeobecné dani z obratu a z pracovních výkonů a o dani přepychové, t. 3787.

159, 24. X. 1922; 47. VI.

na doplnění a změnu zákona ze dne 3. března 1921, č. 99 Sb. z. a n., jímž byla změněna některá ustanovení zákonů ze dne 17. prosince 1919, č. 2 a 3 Sb. z. a n. z r. 1920, o pensijních požitcích státních zaměstnanců, t. 3788.

159, 24. X. 1922; 47. VI.

na změnu zákona ze dne 7. dubna 1920, č. 230 Sb. z. a n., jímž se vydávají zvláštní ustanovení pro civilní státní zaměstnance, kteří válkou byli zdrženi ve výkonu nebo nastoupení civilní služby státní, t. 3789.

159, 24. X. 1922; 47. VI.

aby § 121 živnostenského řádu byl znovu uveden v platnost, t. 4400.

247, 6. III. 1924; 71. IX.

na změnu a doplnění zákona ze dne 20. prosince 1922, č. 394 Sb. z. a n., o služebních, odpočivných a zaopatřovacích požitcích civilních i vojenských státních zaměstnanců a zaměstnanců v podnicích, ústavech a fondech státních státem spravovaných, t. 4399.

247, 6. III. 1924; 71. IX.

na zařadění oněch poštovních podúředníků, kteří jsou přiděleni jako samostatní úředníci železniční poštovní službě do skupiny E státních úředníků, t. 4466.

250, 26. III. 1924; 153. IX.

aby byl vydán zákon na zlepšení stavu 5 pensistů bratrských pokladen, t. 4467.

250, 26. III. 1924; 154. IX.

na zákonnou úpravu práva volného stěhování stát. a učitelských pensistů, t. 4589.

264, 16. IV. 1924; 710. IX.

na jednání a hlasování o vládním návrhu o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří (t. 4186) a o všech návrzích zákona, souvisejících s tímto vládním návrhem, t. 4611.

265, 27. V. 1924; 740. IX.

na vydání zákona upravujícího péči o bývalé válečné zajatce, t. 4989.

311, 10. XII. 1924; 828. X.

2 pozměňov. návrhy k stát. rozp. pro rok 1921 (zpr. t. 830), týkající se subvence spolkům pro ochranu trestanců a zvýšení položky pro soudní ochranu mládeže.

29, 2. XII. 1920; 940. II.

pozměňov. návrh k stát. rozpočtu pro r. 191 (zpr. t. 830), týkající se zvýšení položek pro péči o mládež (hosp. skup.).

31, 4. XII. 1920; 1229. II.

pozměňov. návrh k osnově zák. o změně ustanovení o soudní příslušnosti atd. (zpr. t. 1836), týkající se projednávání pozůstalostí soudem.

65, 16. III. 1921; 2772. II.

8 pozměňov. návrhů k stát. rozp. pro r. 1922 (zpr. t. 3168) ke kapit. VIII, VIII A, XIX, XIX A, XXI a XXI A oddílu Státní vydání.

100, 26. XI. 1921; 1273, 1276, 1277. IV.

19 pozměňov. a 2 doplňov. návrhy k osnově zák. o změně některých ustanovení zákona o požitcích válečných poškozenců (zpr. t. 3291), týkající se §§ 1, 2, 3, 4, 7, 8, 10, 11, 13, 17, 20, 23, 24, 25, 26, 31, 42 a čl. IV.

115, 20. XII. 1921; 1870-1874. IV.

1 pozměňov. a 3 doplňov. návrhy k osnově zákona o ochraně nájemníků (zpr. t. 3518).

138, 6. IV. 1922; 355-7. V.

5 pozměňov. a 3 doplňov. návrhy o úpravě požitků veškerých státních zaměstnanců (zpr. t. 3944) k §§ 1, 6 a 18.

181, 15. a 16. XII. 1922; 1672, 1673, 1674, 1676. VI.

3 pozměňov. a 3 doplňov. návrhy k osnově zákona o ochraně nájemníků (zpr. t. 4077) k §§ 1, 4, 9, 10, 31 a 32.

202, 19. IV. 1923; 154, 156-158, 162. VII.

pozměňov. návrh k osnově zák. o změně zákona o mimořádných opatřeních bytové péče (zpr. t. 4078) k § 13.

202, 19. IV. 1923; 163. VII.

pozměňov. návrh k osnově zák. o odkladu exekučního vyklizení místností (zpr. t. 4083) k § 1.

202, 19. IV. 1923; 164. VII.

12 pozměňov. a 11 doplňov. návrhů k osnově zákona o sociálním pojištění (zpr. t. 4795) k §§ 2, 4, 12, 18, 27, 73, 99, 102, 105, 112-114, 118, 121, 122, 173, 189, 208, 223, 230, 231, 249 a 269.

288, 18. IX. 1924; 1675, 1678-9, 1686, 1713-1719, 1723, 1725-1731. IX.

doplňov. návrh k osnově zákona o nouzové výpomoci státním zaměstnancům (zpr. t. 2715), týkající se § 4.

83, 5. VIII. 1921; 1120. III.

doplňov. návrh k osnově zákona k o úpravě výhod poskytnutých stát. zaměstnancům z důvodů mimořádných poměrů (zpr. t. 3290), týkající se § 2.

110, 16. a 17. XII. 1921; 1643. IV.

aby se o obou odstavcích § 7 zákona o ochraně nájemníků (zpr. t. 3518) hlasovalo odděleně.

138, 6. IV. 1922; 355. V.

aby osnova zákona o sociálním pojištění (t. 4186) byla vrácena soc. pol. výb. k novému vypracování na podkladu autonomním.

288, 18. IX. 1924; 1674. IX.

Resoluce:

k stát. rozpočtu pro r. 1922 (zpr. t. 3168) ke kapit. XXI. oddílu Státní vydání.

100, 26. XI. 1921; 1295. IV.

k osnově zákona o změně některých ustanovení zákona o požitcích válečných poškozenců (zpr. t. 3291), týkající se povinnosti přijímati těžké válečné poškozence do služeb.

115, 20. XII. 1921; 1874. IV.

k stát. rozpočtu pro r. 1923 (zpr. t. 3856), týkající se předložení seznamů veškerých státních úředníků za dobu od 1. XI. 1918 do 1. XI. 1922 podle národnosti a odboru, kteří byli pensionováni, propuštěni a nově přijati.

175, 29. XI. 1922; 1383. VI.

k osnově zák. o úpravě požitků veškerých státních zaměstnanců (zpr. t. 3944), týkající se mimořádného místního přídavku státním zaměstnancům v lázeňských místech.

181, 15. a 16. XII. 1922; 1677. VI.

k osnově zákona o ochraně nájemníků (zpr. t. 4077), týkající se zrušení daně domovní.

202, 19. IV. 1923; 162. VII.

k osnově zákona o změně působnosti některých právních předpisů o nemocenském pojištění dělníků (zpr. t. 4382), týkající se zavedení svobodné volby lékařů v nemocenských pokladnách.

246, 20. XII. 1923; 1750. VIII.

k osnově zákona o sociálním pojištění (zpr. t. 4795), týkající se zavedení pojištění v případě nezaviněné nezaměstnanosti.

288, 18. IX. 1924; 1733. IX.

Řeč v rozpravě:

o nouzové výpomoci státním zaměstnancům, t. 640.

18, 9. XI. 1920; 233. II. (něm. 259)

o nouzové výpomoci státním zaměstnancům, t. 717.

20, 11. XI. 1920; 286. II. (něm. 306)

o stát. rozpočtu pro r. 1921 (zpr. t. 830; skup. polit.)

27, 30. XI. 1920; 633. II. (něm. 689)

o době pro organisaci soudů (zpr. t. 743).

35, 17. XII. 1920; 1427. II. (něm. 1485)

o dodatku ke stát. rozpočtu pro r. 1921 (t. 1191); prosincové bouře.

41, 13. I. 1921; 1514. II. (něm. 1636)

o změně ustanovení zákona o soudní příslušnosti atd. (zpr. t. 1836).

65, 16. III. 1921; 2769. II. (něm. 2844)

o změně a doplnění některých ustanovení zákona o válečných poškozencích (zpr. t. 3291).

115, 20. XII. 1921; 1858. IV. (něm. 1889)

o dodatku ke stát. rozpočtu pro r. 1921 (zpr. t. 3373).

124, 24. I. 1922; 2402. IV. (něm. 2440)

o zák. o ochraně nájemníků (zpr. t. 3518).

138, 6. IV. 1922; 311. V. (něm. 378)

o upravení požitků veškerým státním zaměstnancům (zpr. t. 3944).

181, 15. a 16. XII. 1922; 1629. VI. (něm. 1737)

o zákonu o překládání státních zaměstnanců (zpr. t. 3934).

184, 19. a 20. XII. 1922; 1957. VI. (něm. 2066)

o zák. na ochranu nájemníků (zpr. t. 4077, 4078 a 4083).

202, 19. IV. 1923; 116. VII. (něm. 211)

o stát. rozpočtu pro r. 1924 (zpr. t. 4300).

228, 21. XI. 1923; 296. VIII. (něm. 350)

o sociálním pojištění (zpr. t. 4795).

286, 16. IX. 1924; 1466. IX. (něm. 1492)

o převzetí záruky za úvěr poskytnutý Čsl. plavební akciové společnosti Labské vládou R. Č. (zpr. t. 4832).

293, 25. IX. 1924; 2155. IX. (něm. 2196)

Interpelace:

naléhavá, pro nezákonité potrestání několika německých soudců okresního soudu v Teplicích-Šanově přednostou tohoto soudu,

t. 3984. 186, 9. II. 1923; 2137. VI.

odpov. t. 4033/VII. 198, 23. III. 1923; 7. VII.

o úředních rekvisicích v německém území Čech ve prospěch sokolského sletu v Praze,

t. 291. 13, 10. VII. 1920; 710. I.

odpov. t. 438. 14, 26. X. 1920; 27. II.

o nedostatečném dodávání uhlí městu Děčínu,

t. 1161. 41, 13. I. 1921; 1590. II.

odpov. t. 1906. 66, 31. III. 1921; 12. III.

o zasahování státního zastupitelství v České Lípě do soudcovské neodvislosti,

t. 1779. 64, 15. III. 1921; 2667. II.

odpov. t. 2359. 69, 24. VI. 1921; 241. III.

jak němečtí soudcové jsou z národnostních důvodů pronásledováni,

t. 1886. 66, 31. III. 1921; 9. III.

odpov. t. 2312. 69, 24. VI. 1921; 188. III.

o neustálém pronásledování německých železničních úředníků a zřízenců činiteli královéhradeckého ředitelství čsl. stát. drah,

t. 2233. 69, 24. VI. 1921; 185. III.

obnovena t. 3781/XI.

159, 24. X. 1922; 40. VI.

odpov. t. 3940/IV. 185, 6. II. 1923; 2111. VI.

o zrušení berních úřadů a okresních soudů,

t. 2405. 69, 24. VI. 1921; 241. III.

odpov. t. 3039. 86, 18. X. 1921; 25. IV.

jak berní správa v Děčíně předpisovala daň z obratu,

t. 2719. 77, 29. VII. 1921; 833. III.

odpov. t. 3182/II. 103, 2. XII. 1921; 1361. IV.

o propočítání služebních let železničním zaměstnancům,

t. 2692. 78, 1. VIII. 1921; 884. III.

o soustavném útisku německých úředníků,

t. 2849. 86, 18. X. 1921; 13. IV.

obnovena t. 3781/XIV.

159, 24. X. 1922; 40. VI.

o nepřístojnostech na státním nádraží v Jihlavě-městě,

t. 2859. 86, 18. X. 1921; 14. IV.

obnovena t. 3781/XVI.

159, 24. X. 1922; 40. VI.

odpov. t. 3843/I. 166, 9. XI. 1922; 386. VI.

o rozličných nepřístojnostech u krajského soudu v Litoměřicích,

t. 2936. 86, 18. X. 1921; 16. IV.

obnovena t. 3781/XIX.

159, 24. X. 1922; 40. VI.

odpov. t. 3883/IX. 185, 6. II. 1923; 2110. VI.

jakým způsobem postupují t. zv. revisní komise v průmyslových závodech děčínského polit. okresu,

t. 3158/XXVI. 91, 16. XI. 1921; 254. IV.

odpov. t. 3322/LI. 124, 24. I. 1922; 2362. IV.

o mosteckých událostech dne 26. června 1921,

t. 3321/XIV. 119, 12. I. 1922; 2013. IV.

o protizákonném výnosu podmokelského železničního provozního úřadu,

t. 3321/XVII. 119, 12. I. 1922; 2013. IV.

obnovena t. 3781/XXV.

159, 24. X. 1922; 41. VI.

odpov. t. 3883/XIII. 185, 6. II. 1923; 2110. VI.

o náhradě škody těm, kteří byli poškozeni událostmi v Ústí n. L. dne 3. srpna 1921,

t. 3321/XX. 119, 12. I. 1922; 2013. IV.

o pohoršlivém chování státního zástupce dr. Stefky v České Lípě,

t. 3321/XXXII. 119, 12. I. 1922; 2014. IV.

o různých případech v bankovním úřadě ministerstva financí,

t. 3442/XIII. 139, 23. VI. 1922; 416. V.

odpov. t. 3778/XIII. 159, 24. X. 1922; 42. VI.

o výnosu ministerstva spravedlnosti ze dne 31. ledna 1922, č. 4907/22,

t. 3442/XXI. 139, 23. V. 1922; 416. V.

odpov. t. 3778/XVI. 159, 24. X. 1922; 43. VI.

o poměrech u slezského finančního ředitelství v Opavě,

t. 3519/XXII. 139, 23. V. 1922; 417. V.

odpov. t. 3794/XVI. 159, 24. X. 1922; 44. VI.

o stavu bývalého řetězového mostu císařovny Alžběty mezi Děčínem a Podmokly,

t. 3670/VIII. 154, 24. VI. 1922; 1316. V.

odpov. t. 4458/XIX. 257, 7. IV. 1924; 323. IX.

o pouze jednojazyčných českých nápisech že na železničních vozech osobních vlaků na tratích býv. české severní dráhy,

t. 3690/VII. 158, 27. a 28. VI. 1922; 1517. V.

odpov. t. 3940/XII. 185, 6. II. 1923; 2111. VI.

o zkracování německých zaměstnanců pohraniční finanční stráže,

t. 3690/X. 158, 27. a 28. VI. 1922; 1517. V.

odpov. t. 3801/XXIII. 159, 24. X. 1922; 47. VI.

o udílení mimořádných subvencí českým soudcům v německém jazykovém území,

t. 3700/III. 159, 24. X. 1922; 38. VI.

odpov. t. 3801/XVI. 159, 24. X. 1922; 47. VI.

o porušení jazykového zákona pražským vrch. zemským soudem,

t. 3853/XIV. 173, 24. XI. 1922; 1118. VI.

odpov. t. 3966/II. 187, 13. II. 1923; 2149. VI.

že královéhradecké a pražské ředitelství státních drah zneužívá jazykového zákona,

t. 3853/XVIII. 173, 24. XI. 1922; 1118. VI.

odpov. t. 4254/XII. 225, 13. XI. 1923; 230. VIII.

o nenáležitém nadržování školních úřadů v Písku firmě Zlatník a Tlapák v Králové Dvoře,

t. 4256/V. 226, 13. I. 1923; 249. VIII.

odpov. t. 4410/VII. 247, 6. III. 1924; 23. IX.

o složení rumburské okresní správní komise,

t. 4462/I. 252, 1. IV. 1924; 230. IX.

odpov. t. 4938/VIII. 311, 10. XII. 1924; 828. X.

o povolování pobytu v cizině státním a učitelským pensistům,

t. 4551/I. 265, 27. V. 1924; 736. IX.

odpov. t. 4904/VIII. 301, 19. XI. 1924; 373. X.

dodatečná odpov. t. 5056/XIX. 332, 18. III. 1925; 1346. X.

že na staniční budově ve stanici Lovosicích jsou jen jednojazyčné české nápisy,

t. 4903/IX. 299, 17. XI. 1924; 248. X.

že litoměřická okr. politická správa zakázala schůze, jež zamýšlela pořádati německá národní strana dne 11. října 1924 v Úštěku a dne 25. října 1924 v Litoměřicích,

t. 4903/X. 299, 17. XI. 1924; 248. X.

odpov. t. 5037/VII. 322, 11. II. 1925; 1095. X.

o zemské úřadovně I. Všeobecného pensijního ústavu pro zaměstnance v Praze,

t. 4990/V. 320, 29. I. 1925; 1071. X.

odpov. t. 5153/I. 342, 22. V. 1925; 118. XI.

o nenáležitém odstrčení několika skutečných učitelů ustanovených na státních průmyslových školách,

t. 4990/VIII. 320, 29. I. 1925; 1071. X.

odpov. t. 5134/VII. 342, 22. V. 1925; 118. XI.

o Všeobecném pensijním ústavu v Praze,

t. 5177/VII. 348, 23. VI. 1925; 297. XI.

jak se chová litoměřické státní zastupitelství k periodickému časopisu "Litoměřické Listy" v Litoměřicích,

t. 5338/II. 378, 15. X. 1925; 1547. XI.

Dotazy:

o dopravě vystěhovalců rychlovlaky mezi Prahou a Děčínem-Podmokly a o nepřístojnostech při této dopravě.

58, 1. III. 1921; 2382. II.

že liberecké okresní finanční ředitelství užívá v celní službě vyzvědačů a provokatérů.

139, 23. V. 1922; 412. V.

odpov. 159, 24. X. 1922; 34. VI.

o odpovědi min. fin. ze dne 15. prosince 1921 (tisk 3322/21) na interpelaci (tisk 3158/XXVI) o činnosti tak zvaných revisních komisí vůbec.

139, 23. V. 1922; 412. V.

odpov. 159, 24. X. 1922; 33. VI.

o poskytnutí úlev při vymáhání osobní daně z příjmu ze stálých služebních požitků.

247, 6. III. 1924; 11. IX.

odpov. 258, 8. IV. 1924; 340. IX.

aby podle čl. IX § 75 živn. řádu byl zaveden úplný nedělní klid v obchodech v České Lípě.

270, 6. VI. 1924; 845. IX.

odpov. 293, 25. IX. 1924; 2124. IX.

o události na dole Adolfa Arnošta v Chabařovicích.

294, 30. X. 1924; 4. X.

odpov. 330, 16. III. 1925; 1324. X.

o jednojazyčných českých plakátech na děčínských nádražích.

320, 29. I. 1925; 1068. X.

o složení úřednictva Všeobecného pensijního ústavu po stránce národní.

342, 22. V. 1925; 109. XI.

odpov. 346, 9. VI. 1925; 277. XI.

že četnictvo zjišťovalo jména předplatitelů časopisu "Sudetendeutsche Tageszeitung".

369, 2. X. 1925; 989. XI.

o celním revidentovi ve výslužbě Jindřichu Waldsteinovi z Litoměřic.

375, 13. X. 1925; 1447. XI.

Žádost ve věcech imunity:

kraj. s. v Čes. Lípě (zločin podle § 65 lit. a), b) tr. z. a pro přečin podle §§ 300 a 302 tr. z.)

159, 24. X. 1922; 6. VI.

řízení zast. 194, 6. III. 1923; 2445. VI.

vrch. zemsk. s. v Praze (porušení povinností stavovských dle § 2 zákona ze dne 21. května 1868, č. 46 ř. z. (řeč proslovená dne 11. června 1922).

170, 21. XI. 1922; 654. VI.

řízení zast. 247, 6. III. 1924; 74. IX.

kraj. s. v Litoměřicích (zločiny podle §§ 58 c) a 65 a) tr. zák., dále pro přečin podle § 305 tr. zák. a pro přestupek podle § 308 tr. zák.) patří do schůze 195; dle spisů.

zpr. t. 4712; zprav. J. Konečný;

nevydán 309, 3. XII. 1924; 812. X.

Volán k pořádku:

228, 21. XI. 1923; 304. VIII.

293, 25. IX. 1924; 2158. IX.ISP (příhlásit)