JUDr. Josef Keibl

Narozen: v roce 1874

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

KEIBL Josef, dr.

V. voleb. kraj

DN, mk

Volba verifikována 1, 12. XII. 1929; 3.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 10.

Byl členem výb. im. - inkompatib. - rozp. - soc.-pol. - ústav.-práv. - vyšetř.

Vystoupil z klubu poslanců "Deutsche Nationalpartei" 10. X. 1933.

293, 17. X. 1933; 4.

Návrh iniciativní:

aby bylo novelováno platné akciové právo, t. 446.

52, 22. V. 1930; 5.

na změnu některých ustanovení zákona ze dne 15. června 1927, č. 76 Sb. z., o přímých daních, t. 927.

103, 10. II. 1931; 4.

na zřízení mimořádného fondu ke zmírnění následků hospodářské krise, t. 928.

104, 12. II. 1931; 89.

na vydání zákona, jímž se zaručuje československým pensistům veřejného práva volné stěhování, t. 1587.

167, 4. II. 1932; 7.

na novelování zákona o dani z vodní síly, t. 1638.

170, 16. III. 1932; 8.

na vydání zákona, jímž se v některých případech ustanovuje úroková míra z pohledávek, t. 2036.

216, 17. XI. 1932; 4.

Návrhy pozměňovací:

k t. 1647. 172, 18. III. 1932; 73-4.

k t. 2172. 253, 28. II. 1933; 25.

Návrhy resoluční:

k t. 16. 3, 17. XII. 1929; 51.

k t. 17. 3, 17. XII. 1929; 52.

k t. 210. 25, 26. II. 1930; 46.

k t. 966. 107, 20. II. 1931; 20.

k t. 1647. 172, 18. III. 1932; 78.

Řeč v rozpravě:

o osnově zákona, kterým se prodlužuje platnost zákona o dávkách za úřední úkony ve věcech správních (t. 16) a zákona, kterým se prodlužuje platnost zákona o dani z obratu a dani přepychové (t. 17)

3, 17. XII. 1929; 12.

o zákonu o vánočním příspěvku státním zaměstnancům a učitelům v činné službě (t. 652); mluví též o demonstracích proti němec. zvukovým filmům v Praze.

70, 25. IX. 1930; 13.

o Úmluvě a Statutu o mezinárodním režimu námořních přístavů, podepsaných v Ženevě dne 9. prosince 1923 (t. 788) a o obchodní dohodě mezi republikou Československou a republikou Chile, pod psaná v Praze dne 18. září 1930 (t. 858); mluví o hospodářské situaci RČS.

97, 27, I. 1931; 26.

o zákonu o státní zápůjčce investiční (t. 966)

106, 19. II. 1931; 25.

o zprávě vyšetřovacího výboru o obviněních vznesených dr Stránským proti J. Stříbrnému (t. 1278).

132, 26. VI. 1931; 8.

o zákonu, kterým se prodlužuje lhůta k označení elektrických podniků, jež mají býti přeměněny na podniky všeužitečné (t. 1539).

132, 26. VI. 1931; 8.

o zákonu, kterým se mění zákon ze dne 3. července 1923, č. 143 Sb. z., o finančních a právních výhodách na podporu soustavné elektrisace ve znění zákona ze dne 16. prosince 1926, č. 238 Sb. z., a kterým se poskytují další právní výhody na podporu soustavné elektrisace (t. 1511) a o zákonu, kterým se zmocňuje vláda republiky Československé, aby převzala státní záruku za zápůjčky všeužitečných elektrických podniků v zemi Slovenské a kterým se povoluje užíti dílčích dlužních úpisů na tyto zápůjčky vydaných k ukládání nadačních, sirotčích a podobných kapitálů (t. 1527).

159, 17. XII. 1931; 34.

o zákonu, kterým se ministr financí zmocňuje k úvěrním operacím až do výše 1.000,000.000 Kč (t. 1578)

165, 22. I. 1932; 11.

o bankovním zákonu (t. 1647)

171, 17. III. 1932; 83.

o zákonu o nové soustavě drobných peněz (t. 1807)

191, 2. VI. 1932; 40.

o zákonu, kterým se mění a rozšiřuje platnost zákona ze dne 28. listopadu 1931, č. 177 Sb. z., o přechodné přirážce k dani důchodové a k dani z tantiem (t. 1900) a o zákonu o spotřební dani z droždí (t. 1886); mluví též o událostech na duchcovské slavnosti turnéřské župy sev.-záp. Čech 25. a 26. VI. 1932.

199, 30. VI. 1932; 10.

o imunitní věci R. Böhma (t. 1798); mluví o rozpuštění protestní schůze Němců v Děčíně 12. VII. 1932.

204, 13. VII. 1932; 7.

o zákonu, kterým se vydávají zvláštní předpisy o soutěži ve věcech peněžnictví a o úpravě úrokové úrovně (t. 2172).

252, 24. II. 1933; 11.

o zákonu o dani kuponové a o snížení úroků z některých cenných papírů pevně zúročitelných (t. 2190), o zákonu o půjčce práce (t. 2191) a o prohlášení min. financí dr Trapla ze 14. III. 1933.

257, 16. III. 1933; 8.

o zákonu, jímž se mění zákon o mimořádných opatřeních (t. 2297)

285, 22. VI. 1933; 18.

Námitky:

proti způsobu hlasování o zprávě vyšetřovacího výboru o obviněních vznesených dr Stránským proti J. Stříbrnému (t. 1278)

132, 26. VI. 1931; 69.

Interpelace:

o pomoci nezaměstnaným v průmyslu umělých květin a listů,

t. 204/XXI. 28, 11. III. 1930; 5.

odpov. t. 405/IV. 46, 8. V. 1930; 6.

o neslýchané jazykové praksi okresního úřadu v Něm. Jablonném,

t. 295/XXI. 36, 2. IV. 1930; 7.

odpov. t. 620/XIII. 68, 17. IX. 1930; 5.

o překládání českých četníků do území osídleného Němci,

t. 295/XXII. 36, 2. IV. 1930; 7.

odpov. t. 620/XIV. 68, 17. IX. 1930; 5.

o zbytečných šikanách pohraniční finanční stráže a četnictva na státních hranicích v sev. Čechách,

t. 306/VIII. 36, 2. IV. 1930; 7.

odpov. t. 621/XII. 67, 16. IX. 1930; 15.

že prý má být zrušen poštovní úřad v Röhrsdorfu u Hanšpachu,

t. 432/VII. 53, 26. V. 1930; 4.

odpov. t. 620/XII. 68, 17. IX. 1930; 5.

o zanedbaném stavu státní silnice Šluknov-Lobendava,

t. 561/II. 67, 16. IX. 1930; 14.

odpov. t. 806/XXII. 97, 27. I. 1931; 12.

o stálých nesnesitelných přehmatech okr. úřadu v Něm. Jablonném po stránce jazykové,

t. 686/XVI. 72, 21. X. 1930; 10.

odpov. t. 894/XX. 102, 6. II. 1931; 77.

o nepřístojnostech u pošt. úřadu v Boru u České Lípy,

t. 801/XI. 90, 4. XII. 1930; 4.

odpov. t. 1063/III. 116, 23. IV. 1931; 11.

o neudržitelných poměrech na nádraží v Č. Kamenici,

t. 801/XII. 90, 4. XII. 1930; 4.

odpov. t. 1037/IX. 116, 23. IV. 1931; 10.

o událostech, které se staly na sjezdu venkovského lidu dne 6. dubna v Dubé,

t. 1082/X. 118, 7. V. 1931; 7.

odpov. t. 1393/VI. 142, 14. X. 1931; 13.

o výnosu pražského zemského finančního ředitelství,

t. 1097/II. 120, 19. V. 1931; 7.

odpov. t. 1412/XVII. 144, 16. X. 1931; 5.

o úpravě přihlašování v Podmoklech,

t. 1108/IV. 123, 21. V. 1931; 34.

odpov. t. 1450/III. 145, 24. XI. 1931; 14.

o akcionářích bývalé Akciové společnosti řetězového mostu císařovny Alžběty v Děčíně,

t. 1130/X. 124, 2. VI. 1931; 6.

odpov. t. 1537/XIII. 163, 21. I. 1932; 8.

že litoměřický okresní úřad zastavil zámečnické práce v okresním chorobinci v Litoměřicích,

t. 1174/VIII. 126, 11. VI. 1931; 5.

odpov. t. 1395/XV. 142, 14. X. 1931; 14.

o neudržitelném zaopatření válečných slepců,

t. 1379/XXI. 142, 14. X. 1931; 9.

odpov. t. 2347/IX. 293, 17. X. 1933; 9.

o chování okresního úřadu v Něm. Jablonném vůči "Lidovému večeru", jejž dne 8. srpna 1931 ve Cvikově v Čechách uspořádal hraničářský dorost německé - národní obrany,

t. 1438/X. 145, 24. XI. 1931; 11.

odpov. t. 1637/VII. 170, 16. III. 1932; 8.

o chování čsl. hlavního celního úřadu v Žitavě, v Sasku, které odporuje platným jazykově-právním předpisům,

t. 1438/XI. 145, 24. XI. 1931; 11.

odpov. t. 1629/XIV. 170, 16. III. 1932; 8.

o osvobození spořitelen od zvláštní výdělkové daně

t. 1445/VI. 145, 24. XI. 1931; 11.

odpov. t. 1629/XX. 170, 16. III. 1932; 8.

o zákazu, aby ještědsko-jizerská župa Svazu Němců v Čechách konala zájezd na jazykové hranice do Hodkovic u Liberce, zamýšlený na 13. září 1931,

t. 1447/XX. 145, 24. XI. 1931; 12.

odpov. t. 1612/XIX. 170, 16. III. 1932; 8.

o událostech, které se staly při návštěvě posluchačů příbramské báňské vysoké školy ve vojenském výzkumném ústavě dne 20. listopadu 1931,

t. 1558/IV. 163, 21. I. 1932; 6.

odpov. t. 1700/XIX. 179, 28. IV. 1932; 4.

o chování československého celního úřad v Českých Velenicích u Cmuntu, odporujícím platným jazykovým zákonům a předpisům,

t. 1558/XIII. 163, 21. I. 1932; 7.

odpov. t. 1669/XII. 174, 7. IV. 1932; 5.

o neslýchaných poměrech u poštovního úřadu v Röhrsdorfu u Cvikova,

t. 1558/XIV. 163, 21. I. 1932; 7.

odpov. t. 1781/XIV. 194, 17. VI. 1932; 6.

že, československé pojízdné poštovní ambulance používají v čistě německých oblastech jen jednojazyčných českých razítek pro znehodnocení známek,

t. 1579/XV. 167, 4. II. 1932; 6.

odpov. t. 1754/XIX. 188, 24. V. 1932; 3.

o provádění daňových revisí v České Lípě,

t. 1642/VII. 170, 16. III. 1932; 8.

odpov. t. 1813/IX. 194, 17. VI. 1932; 6.

o nepřístojnostech při stavbě státní silnice v soudním okrese Česká Kamenice, prováděné stavební firmou Nejedlý a Řehák v Praze,

t. 1642/VIII. 170, 16. III. 1932; 8.

odpov. t. 2012/XVII. 211, 3. XI. 1932; 4.

o správním soudnictví,

t. 1642/IX. 170, 16. III. 1932; 8.

odpov. t. 1781/XXI. 194, 17. VI. 1932; 6.

že telegrafní stavební úřad v Ústí n. Lab. propustil německé dělníky,

t. 1642/XIII. 170, 16. III. 1932; 8.

odpov. t. 1813/XI. 194, 17. VI. 1932; 6.

o následcích daně ze zápalek,

t. 1646/X. 173, 30. III. 1932; 6.

odpov. t. 1845/VIII. 197, 22. VI. 1932; 4.

o nedostatečném doručování pošty v jedné rumburské čtvrt,

t. 1672/XI. 174, 7. IV. 1932; 5.

odpov. t. 1922/XIV. 207, 20. X. 1932; 8.

o neoprávněném uložení trestu za svévoli nejvyšším správním soudem,

t. 1780/IX. 188, 24. V. 1932; 32.

odpov. t. 1922/XI. 207, 20. X. 1932; 8.

o rozpuštění cvikovské místní skupiny sdružení "Grenzlandjugend", nařízeném okresním politickým úřadem v Německém Jablonném,

t. 1780/XVII. 188, 24. V. 1932; 32.

odpov. t. 1978/XIII. 207, 20. X. 1932; 8.

o protizákonném chování finančního strážníka,

t. 1780/XVIII. 188, 24. V. 1932; 32.

odpov. t. 1978/XV. 207, 20. X. 1932; 8.

že se v německém jazykovém území vydávají jen české tiskopisy přihlášek pro školní výlety,

t. 1907/XIV. 205, 21. VII. 1932; 9.

odpov. t. 2344/IX. 293, 17. X. 1933; 9.

o událostech na schůzích v Liberci dne 4. července 1932 a v Děčíně dne 12. července 1932,

t. 1985/VIII. 207, 20. X. 1932; 8.

odpov. t. 2281/XVI. 282, 8. VI. 1933; 46.

že časopisy "Nordböhmisches Tagblatt" a "Sudetendeutsche Tageszeitung" byly v září a říjnu 1932 často zabavovány,

t. 1989/XVIII. 209, 24. X. 1932; 4.

odpov. t. 2072/XIX. 230, 16. XII. 1932; 2.

že varnsdorfský okresní politický úřad zakázal prázdninovou kolonii pro školní dítky a nezaměstnané, která se měla konati v době od 10. do 17. srpna 1932 na "Schindelhengstu" u Horní Chřibské-Krásného Pole,

t. 1989/XIX. 209, 24. X. 1932; 4.

odpov. t. 2130/XVIII. 239, 31. I. 1933; 5.

o nesnesitelném vymáhání daní v severních Čechách,

t. 2011/XVII. 215, 9. XI. 1932; 49.

odpov. t. 2188/XI. 259, 23. III. 1933; 3.

že devisové oddělení československé Národní banky zasílá německým obchodníkům v čistě německém území jednojazyčné české tiskopisy,

t. 2030/XV. 216, 17. XI. 1932; 4.

odpov. t. 2188/V. 259, 23. III. 1933; 3.

že se nevydávají německé tiskopisy zájemních protokolů,

t. 2075/V. 224, 6. XII. 1932; 4.

odpov. t. 2350/XII. 296, 20. X. 1933; 3.

o nenáležitém chování průvodčího vlaků na trati Turnov-Liberec,

t. 2116/XI. 238, 17. I. 1933; 8.

odpov. t. 2341/XIII. 293, 17. X. 1933; 9.

že trestní rozsudek libereckého okresního soudu byl vyhlášen jen česky,

t. 2132/XI. 239, 31. 1. 1933; 5.

odpov. t. 2227/VI. 266, 27. IV. 1933; 84.

že některé berní úřady žádají. aby zástavní právo pro přímé daňové pohledávky bylo poznamenáno v pozemkových knihách,

t. 2144/VI. 239, 31. I. 1933; 5.

o konečné likvidaci československých pohledávek u bývalé rakouské poštovní spořitelny,

t. 2182/X. 254, 14. III. 1933; 5.

odpov. t. 2281/I. 282, 8. VI. 1933; 46.

o zadání řemeslnických prací na novostavbě zemědělské akademie v Děčíně-Libverdě,

t. 2204/III. 268, 9. V. 1933; 4.

odpov. t. 2341/XVII. 293, 17. X. 1933; 9.

o jazykových přehmatech královéhradeckého ředitelství státních drah,

t. 2204/IV. 268, 9. V. 1933; 4.

odpov. t. 2306/XVII. 289, 3. VII. 1933; 4.

o nedostatečném zaopatřování nezaměstnaných v šluknovském okrese státními poukázkami na potraviny,

t. 2289/VII. 284, 20. VI. 1933; 4.

odpov. t. 2341/XXIV. 293, 17. X. 1933; 9.

že se při obnově budovy státní pošty v Děčíně a při náhradní stavbě nového řetězového mostu v Děčíně nezaměstnávají němečtí dělníci,

t. 2308/VII. 289, 3. VII. 1933; 3.

odpov. t. 2369/VII. 300, 28. XI. 1933; 6.

o opětovném neoprávněném zabavení časopisu "Norböhmische Tagblatt" a časopisu "Sudetendeutsche Tageszeitung" děčínským okresním úřadem,

t. 2319/VI. 293, 17. X. 1933; 9.

odpov. t. 2369/VIII. 300, 28. XI. 1933; 6.

Žádost ve věcech imunity:

okr. s. v Teplicích-Šanově (urážka na cti)

3, 17. XII. 1929; 6.

zpr. t. 574; zprav. F. Richter; vydán:

81, 19. XI. 1930; 53-4.

kraj. s. v Opavě (přečiny podle § 14, č. 5 a § 18, č. 2 zákona na ochranu republiky)

237, 23. XII. 1932; 29.

zpr. t. 2413; zprav. dr Stránský; nevydán

327, 15. V. 1934; 11.

kraj. s v Liberci (přečin podle § 14, č. 5 zákona na ochranu republiky)

238, 17. I. 1933; 8.

zpr. t. 2408; zprav. dr Stránský; nevydán

326, 4. V. 1934; 34-35.

kraj. s. v Chebu (přečin podle § 14, č. 1 a 5 zákona na ochranu republiky)

309, 14. XII. 1933; 4.

zpr. t. 2701; zprav. dr Daněk; vydán:

371, 9. IV. 1935; 28-29.ISP (příhlásit)