Igor Hrušovský

Narozen: v roce 1879
Zemřel: v roce 1937

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

HRUŠOVSKÝ Igor

XV. voleb. kraj

ČS

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 4, I.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 10, I.

Byl členem výb. inkompatib. (náhr.) - soc.-pol. - ústav.-práv. a zahr.

Návrhy:

aby sněmovnám byl předložen seznam poslanců a senátorů, jimž byly přiděleny zbytkové statky, t. 421.

32, 15. VI. 1926; 1847, II.

o zneužití moci úřední viceguvernérem Podkarpatské Rusi, t. 1941.

176, 13. XII. 1928; 14, VII.

1 doplňov. k osnově zákona o úpravě platových a služebních poměrů státních zaměstnanců (t. 333) k § 148.

34, 17. VI. 1926; 2120, II.

2 pozměňov. návrhy k osnově zákona o právu původském (t. 447) k §§ 23 a 35.

38, 23. VI. 1926; 2509, II.

2 formální návrhy:

1. aby sněmovna pověřila vyšetřovací výbor zjištěním a vyšetřením okolností týkajících se zneužití moci úřední viceguvernérem Podkarp. Rusi,

2. podle § 46, odst. 2 jedn. řádu, aby ministr vnitra dostavil se do schůze poslanecké sněmovny a podal vysvětlení o případu zneužití moci úřední viceguvernérem Podkarp. Rusi.

173, 7. XI. 1928; 112, VII.

Resoluce:

1 resol. k osnově zákona o úpravě platových a služebních poměrů státních zaměstnanců (t. 333), stran úpravy tak zv. slovenské výhody.

34, 17. VI. 1926; 2127, II.

5 resol. k osnově zákona o úpravě platů duchovenstva (t. 429), stran rozluky církve, sekularisace církevních velkostatků, reversů o vyznání dítek, státních matrik a zlaicisování církevních škol.

36, 19. VI. 1926; 2361-2, II.

Zpravodajem:

zahr. výb. zpr. t. 287 (zákon o převzetí a přiznání odpočivných a zaopatřovacích požitků v souvislosti s pensijními úmluvami, sjednanými v Římě dne 6. IV. 1922 a ve Vídni dne 30. XI. 1923)

25, 28. V. 1926; 1296, II.

doslov 26, 1. VI. 1926; 1329, II.

zahr. a ústav.-práv. výb. zpr. t. 288 (úmluva sjednaná v Římě dne 6. IV. 1922 mezi Rakouskem, Italií, Polskem, Rumunskem, Královstvím Srbů, Chorvatů a Slovinců a Československem o pensích poukázaných bývalou vládou rakouskou)

26, 1. VI. 1926; 1331, II.

zahr. výb. zpr. t. 289 (úmluva sjednaná ve Vídni dne 30. XI. 1923 mezi Rakouskem, Italií, Polskem, Rumunskem, Královstvím Srbů, Chorvatů a Slovinců a Československem o úpravě různých skupin odpočivných požitků, které nebyly upraveny Úmluvou. v Římě ze dne 6. IV. 1922)

26, 1. VI. 1926; 1332, doslov 1335, II.

ústav.-práv. výb. zpr. t. 388 (pohledávky ze závazků vzniklých bývalému Rakousku, bývalému Uhersku, bývalému mocnářství Rakousko-uherskému, říši Německé a německým státům)

38, 23. VI. 1926; 2513, II.

ústav.-práv. výb. zpr. t. 779 (zákon o promlčení pohledávek připadlých Českosloven. státu podle mírových smluv)

59, 16. XII. 1926; 1519, III.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení min. zahr. dr Beneše o maďarské aféře penězokazecké (nal. interp. t. 98).

9, 18. II. 1926; 312, I.

o zákonu o podomním obchodu (t. 148).

13, 11. III. 1926; 621, I.

o udělení státního občanství některým osobám a doplnění § 10 zák. čl. XXII z r. 1886 (t. 514).

41, 25. VI. 1926; 2607, II.

o státním rozpočtu pro r. 1927 (t. 670).

51, 23. XI. 1926; 511, III.

o zákonu o organisaci politické správy a o zákonu o volbách zemských a okresních zastupitelstev (t. 1101 a 1102).

92, 30. VI. 1927; 2025, IV.

o stát. rozpočtu pro rok 1928 (t. 1260) skup. polit., a o prohlášení min. fin. dr Engliše z 25. X. 1927.

108, 28. XI. 1927; 3, V.

o prohlášení náměstka předsedy vlády dr Šrámka ze 24. I. 1928 o případu svatogotthardském (pašování zbraní do Maďarska).

124, 25. I. 1928; 3, V.

o zákonu, kterým se mění hlava II, odst. 1. zákona ze 14. VII. 1927, č. 125 Sb. z., o organisaci politické správy (t. 1644).

149, 27. VI. 1928; 46, VI.

o státním rozpočtu na rok 1928 (t. 1813), skup. polit., o prohlášení min. fin. dr Engliše ze 7. IX. 1928 a o prohlášení min. veř. prací dr Spiny o stavební katastrofě v Praze na Poříčí 9. X. 1928.

168, 23. X. 1928; 6, VII.

o zákonu, jímž se mění a doplňuje zákon z 9. X. 1924, č. 221 Sb. z., o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří (t. 1845 a k t. 1845); mluví o záležitosti dr Tuky a zemského presidenta Podkarpatské Rusi dr Rozsypala.

173, 7. XI. 1928; 58, VII.

o vládním prohlášení předsedy vlády a min. národní obrany Fr. Udržala ze 4. VI. 1929; mluví o aféře dr Tuky.

202, 7. VI. 1929; 19, VIII.

Námitky:

proti svolání 173. schůze s návrhem, aby se schůze zítra, t. j. dne 7. XI. 1928, nekonala, nýbrž aby se příští schůze konala až pozítří, t. j. 8. XI. 1928 o 9. a půl hod. dopol., aby se zítra, t. j. 7. XI. 1928, mohla konati schůze imunitního výboru k projednání imunitní záležitosti dr Tuky.

172, 6. XI. 1928; 37, VII.

Interpelace:

naléhavá, ve věci odstranění vnucené státní správy církevních velkostatků na Slovensku a odevzdání jich iredentistickým církevním hodnostářům, t. 372.

33, 16. VI. 1926; 1856, II.

odpov. t. 451/II.

34, 17. VI. 1926; 2182, II.

naléhavá, o přidělování zbytkových statků státním pozemkovým úřadem jednotlivým členům Národního shromáždění a jich příbuzným, t. 412.

41, 25. VI. 1926; 2660, II.

odpov. t. 442/XVI.

43, 15. X. 1926; 33, III.

naléhavá, o hospodaření na panství oravského komposesorátu, t. 712.

61, 15. II. 1927; 1596, III.

odpov. t. 800/II.

62, 15. II. 1927; 1660, III.

naléhavá, ve věci pastevních družstev na Koburgských statcích, t. 793.

63, 15. III. 1927; 13, IV.

odpov. t. 865. 51, IV.

naléhavá, o činnosti dr Tuky, t. 711.

79, 4. V. 1927; 1004, IV.

odpov. t. 995. 1005, IV.

naléhavá, o exponovaných učitelích na Slovensku, t. 1050.

98, 12. VII. 1927; 2503, IV.

odpov. t. 1130. 2517, IV.

naléhavá, o tajném zbrojení Maďarska, t. 1421.

124, 25. I. 1928; 55, V.

odpov. t. 1431. 55, V.

naléhavá, o činnosti dr Tuky, t. 1422.

124, 25. I. 1928; 55, V.

odpov. t. 1437.

125, 26. I. 1928; 50, V.

dodatek k odpov. t. 1437.

127, 1. II. 1928; 27, V.

naléhavá, o protistátní činnosti dr Tuky, t. 1453.

137, 20. III. 1928; 33, VI.

odpov. t. 1521.

138, 22. III. 1928; 75, VI.

naléhavá, o pronásledování církve československé na Slovensku, t. 1658.

172, 6. XI. 1928; 36, VII.

odpov. t. 1801.

173, 7. XI. 1928; 114, VII.

naléhavá, o zneužití úřední moci notářem prievidzským Neslmanem a úředníkem okresního úřadu prievidzského Štiavnickým, t. 1787.

178, 18. XII. 1928; 4, VII.

odpov. t. 1884.

179, 19. XII. 1928; 2, VII.

naléhavá, o katastrofě požárové v Domanicích, t. 1800.

178, 18. XII. 1928; 4, VII.

odpov. t. 1894.

179, 19. XII. 1928; 2, VII.

naléhavá, o zneužívání úřední moci viceguvernérem Podkarpatské Rusi dr Rozsypalem, t. 1875.

180, 19. XII. 1928; 76, VII.

odpov. t. 1953.

181, 20. XII. 1928; 6, VII.

naléhavá, ve věci obvinění ministra unifikací.

208, 19. VI. 1929; 3, VIII.

naléhavá, o přehmatech německého konsula v Bratislavě.

213, 27. VI. 1929; 7, VIII.

o pronásledování pravoslavných občanů v Hrabském a o tamější národní škole, t. 215/XVII.

19, 6. V. 1926; 1097, II.

odpov. t. 725/XII.

58, 15. XII. 1926; 1465, III.

o zneužívání rozhlasové stanice v Budapešti proti Československé republice, t. 1652/XI.

155, 14. VII. 1928; 5, VI.

odpov. t. 2205/VI.

198, 23. V. 1929; 11, VIII.

o ludové škole v Středě nad Bodrokem, t. 1767/XIII.

163, 20. IX. 1928; 95, VI.

odpov. t. 1978/XIX.

182, 14. II. 1929; 69, VII.

o přídělu půdy ze zabraného Kuffnerovského velkostatku v Senici, t. 1767/XV.

163, 20. IX. 1928; 95, VI.

odpov. t. 1999/XXII.

185, 28. II. 1929; 76, VII.

Dotazy:

ve věci Josefa Kováčíka, vrchního soudního oficiála v Nové Báni na Slovensku.

10, 19. II. 1926; 409, I.

odpov. 19, 6. V. 1926; 1096, II.

o berním případu velkostatkáře Rakovského.

10, 19. II. 1926; 409, I.

odpov. 23, 26. V. 1926; 1252, II.

o kolaudačním protokolu Ondřeje Ištvána v Lieskovci.

60, 16. XII. 1926; 1565, III.

odpov. 66, 22. III. 1927; 188, IV.

o stranickém a jednostranném konfesionálním používání posádky v Nitře.

98, 12. VII. 1927; 2503, IV.

odpov. 102, 25. X. 1927; 9, V.

o voličských seznamech města Prahy.

145, 21. VI. 1928; 4, VI.

odpov. 176, 13. XII. 1928; 7, VII.

Žádost ve věcech imunity:

okres. s. v Hlohovci (trojnásobný přečin podle § 1, § 3, odst. II, č. 1 a 2 zák. čl. XLI z r. 1914).

145, 21. VI. 1928; 5, VI.ISP (příhlásit)