Igor Hrušovský

Narozen: v roce 1879
Zemřel: v roce 1937

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

HRUŠOVSKÝ Igor

XV. voleb. kraj

ČS

Volba verifikována 1, 12. XII. 1929; 3.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 9.

Byl členem výb. im. inic. - rozp. - zahr.

Návrhy iniciativní:

na dokončení staveb lékařské fakulty československé university v Bratislavě, t. 73.

9, 16. I. 1930; 8.

na opatření proti zneužití millenárních slavností v Maďarsku proti Československu, t. 93.

9, 16. I. 1930; 8.

ve věci nostrifikování cizozemských vysokoškolských diplomů, t. 97.

9, 16. I. 1930; 8.

na zřízení přírodovědecké fakulty při československé universitě Komenského v Bratislavě, t. 98.

9, 16. I. 1930; 8.

na přezkoumání činnosti ministerstva zdravotnictví a tělesné výchovy, t. 100.

9, 16. I. 1930; 8.

na změnu zákona ze dne 29. února 1920, č. 123 Sb. z. (řád volení do poslanecké sněmovny) ve znění novely z 15. října 1925, č. 205 Sb. z., t. 84.

10, 23. I. 1930; 6.

na poskytnutí pomoci pohořelým v obci Hrnčiarovce u Nitry na Slovensku, t. 2007.

209, 24. X. 1932; 4.

na poskytnutí rychlé pomoci pohořelým v osadě Hamr, patřící k obci Vondrišel,

t. 2554. 225, 3. V. 1934; 5.

Návrh pozměňovací:

k t. 2105. 229, 16. XII. 1932; 20.

Návrh resoluční:

k t. 780. 89, 29. XI. 1930; 23.

Zpravodajem:

zahr. výb. zpr. t. 280 (1. Úmluva mezi Rakouskem, Italií, Rumunskem, královstvím Srbů, Chorvatů a Slovinců a Československem o úpravě pensí zemských, obecních a okresních, sjednaná ve Vídni dne 30. XI. 1923 a 2. Dodatečná úmluva mezi Československou republikou a republikou Rakouskou k úmluvě pod 1. uvedené, podepsaná ve Vídni dne 3. února 1929)

30, 19. III. 1930; 4, doslov 9.

oprava tisk. chyb 32, 20. III. 1930; 8.

zahr. výb. zpr. t. 281 (úmluva mezi Rakouskem, Italií, Rumunskem, královstvím Srbů, Chorvatů a Slovinců a Československem ze dne 30. XI. 1923 a dodatečná úmluva mezi Československem a Rakouskem ze dne 3. února 1929 o úpravě pensí zemských, obecních a okresních)

30, 19. III. 1930; 4, doslov 9.

oprava tisk. chyby 32, 20. III. 1930; 9.

zahr. výb. zpr. t. 282 (úmluva mezi republikou Československou a královstvím Maďarským o úpravě dluhů a pohledávek ve starých korunách rakouských a uherských, podepsaná v Budapešti dne 26. května 1928, a závěrečný zápis k této úmluvě)

32, 20. III. 1930; 5.

zahr. výb. zpr. t. 279 (úmluva mezi Československou republikou a královstvím Maďarským ze dne 26. května 1928 o

úpravě dluhů a pohledávek ve starých korunách rakouských a uherských)

32, 20. III. 1930; 5.

zahr. výb. zpr. t. 334 (obchodní, celní a plavební úmluva mezi republikou Československou a Persií, podepsaná v Teheránu dne 30. IV. 1929)

41, 10. IV. 1930; 7.

zahr. výb. zpr. t. 467 (Dohody o závazcích vyplývajících z mírové smlouvy Trianonské podepsané dne 28. dubna 1930 v Paříži a Ujednání je doplňující)

53, 2. V. 1930; 12.

doslov 55, 28. V. 1930; 31.

zahr. výb. zpr. t. 1470 (dohoda o dalším prodloužení dodatkové úmluvy ze dne 21. července 1927 k obchodní dohodě mezi republikou Československou a republikou Rakouskou, sjednaná dne 17. července 1931 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 20. července 1931, č. 119 Sb. z.)

167, 4. II. 1932; 8.

zahr. výb. zpr. t. 1471 (dohoda o prodloužení dodatkové úmluvy k obchodní dohodě mezi republikou Československou a republikou Rakouskou ze dne 21. července 1927, sjednaná dne 11. července 1931 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 14. července 1931, č. 112 Sb. z. a n.)

167, 4. II. 1932; 8.

zahr. výb. zpr. t. 1472 (dodatková úmluva k obchodní dohodě mezi republikou Československou a republikou Rakouskou ze dne 4. května 1921, sjednaná dne 22. července 1931 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 27. července 1931, č. 126 Sb. z.)

167, 4. II. 1932; 8.

zahr. výb. zpr. t. 2025 (prozatímní obchodní dohoda mezi republikou Československou a republikou Řeckou, sjednaná dne 30. července 1932 v Athénách a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 9. srpna 1932, č. 135 Sb. z.)

219, 24. XI. 1932; 5, doslov 11.

zahr. výb. zpr. t. 2673 (dohoda mezi republikou Československou a spolkovým státem Rakouským o odbavování lázeňských a turistických propagačních tiskovin, sjednaná výměnou not dne 29. května 1934 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 4. června 1934, č. 103 Sb. z.)

343, 25. X. 1934; 23.

zahr. výb. zpr. t. 2794 (Úmluva mezi republikou Československou a královstvím Maďarským o stanovení jednotné všeobecné doby hájení ryb a o podmínkách pro povolování nočního rybolovu v hraničních tocích československo-maďarských, podepsaná dne 8. června 1934 v Budapešti)

360, 5. III. 1935; 19, 22.

zahr. výb. zpr. t. 2782 (dohoda k dodatkové úmluvě mezi republikou Československou a královstvím Jihoslavií ze dne 30. března 1931 k obchodní a plavební smlouvě ze dne 14. listopadu 1928, sjednaná výměnou not ze dne 13. července 1934 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 14 července 1934, č. 156 Sb. z. a n.)

364, 21. III. 1935; 6, 10.

zahr. výb. zpr. t. 2962 (úmluva mezi republikou Československou a královstvím Rumunským o rozdělení majetků správních obvodů rozdělených hranicí, podepsaná v Bukurešti 22. XII. 1930)

371, 9. IV. 1935; 22.

zahr. výb. zpr. t. 2963 (zákon, kterým se provádí úmluva mezi republikou Československou a královstvím Rumunským ze dne 22. prosince 1930 o rozdělení majetků správních obvodů (žup, měst, obcí a okresů) rozdělených státní hranicí)

371, 9. IV. 1935; 22.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení min. zahr. věcí dr Beneše z 30. I. 1930 o otázkách reparačních (haagská konference).

13, 3. II. 1930; 34.

o Úmluvě a Statutu o mezinárodním režimu námořních přístavů, podepsaných v Ženevě dne 9. prosince 1923 (t. 788) a o obchodní dohodě mezi republikou Československou a republikou Chile, podepsané v Praze dne 18. září 1930 (t. 858); mluví o hospodářské situaci RČS, o vztazích k Maďarsku a o sčítání lidu.

97, 27. I. 1931; 29.

o programovém prohlášení předsedy vlády J. Malypetra z 3. XI. 1932; reaguje na vývody posl. Hlinky z 4. XI. 1932.

215, 9. XI. 1932; 25.

o prohlášení min. zahr. věcí dr Beneše o boji o demokracii v politice evropské a světové z 25. IV. 1933.

266, 27. IV. 1933; 77.

o prohlášení min. zahr. věcí dr Beneše z 2. VII. 1934 o nové fási v boji o evropskou rovnováhu.

340, 3. VII. 1934; 32.

o prohlášení min financí dr Trapla z 26. X. 1934 a o prohlášeních min. předsedy J. Malypetra a min. zahr. věcí dr Beneše z 6. XI. 1934.

347, 8. XI. 1934; 21.

Věcná poznámka:

za rozpravy o zákonu o úpravě právních a hospodářských poměrů v pohraničních územích (t. 429), v níž se ohrazuje proti revisionistickým snahám Maďarska.

59, 6. VI. 1930; 45.

Interpelace:

o provádění lesní reformy na východním Slovensku,

t. 209/XI. 28, 11. III. 1930; 6.

odpov. t. 491/XX. 62, 13. VI. 1930; 5.

ve věci vydávání církevních matričních výkazů za účelem udělování státní starobní podpory,

t. 440/VI. 57, 3. VI. 1930; 4.

odpov. t. 2369/I. 300, 28. XI. 1933; 6.

ve věci zhoubného požáru v obci Tormoš na Slovensku,

t. 440/VII. 57, 3. VI. 1930; 4.

odpov. t. 659/XXI. 72, 21. X. 1930; 7.

ve věci neprovádění kontroly nad dávkou z majetku a dávkou z přírůstku na majetku ve smyslu zákona,

t. 440/X. 57, 3. VI. 1930; 5.

ve věci sčítání lidu na Slovensku,

t. 754/VI. 79, 17. XI. 1930; 5.

odpov. t. 918/XIV. 106, 19. II. 1931; 6.

ve věci ružomberského případu demonstračního,

t. 801/I. 90, 4. XII. 1930; 4.

odpov. t. 892/XV. 97, 27. I. 1931; 12.

ve věci zemského úřadu na Slovensku a politické správy tamější vůbec,

t. 801/II. 90, 4. XII. 1930; 4.

odpov. t. 894/XIII. 102, 6. II. 1931; 77.

ve věci pozemkových knih, pozemkového katastru, dědičného práva a urbariálních poměrů na Slovensku,

t. 822/I. 97, 27. I. 1931; 9.

odpov. t. 1209/II. 126, 11. VI. 1931; 4.

ve věci porušení zákona o přímých daních bratislavským finančním ředitelstvím,

t. 893/XXI. 103, 10. II. 1931; 4.

odpov. t. 1241/III. 133, 1. VII. 1931; 4.

o převzetí akcií akciové společnosti Trenčansko-Teplických lázní podpůrným fondem nemoc. pokladny ČSD na podnicích v Trenčanských Teplicích,

t. 1082/V. 118, 7. V. 1931; 7.

odpov. t. 1450/IX. 145, 24. XI. 1931; 15.

o započtení vojenské a válečné služby zaměstnancům stát. drah pro výměr pensijních požitků,

t. 1082/VI. 118, 7. V. 1931; 7.

odpov. t. 1487/XIII. 160, 17. XII. 1931; 4.

o provádění investičních prací,

t. 1130/III. 124, 2. VI. 1931; 5.

odpov. t. 1612/VIII. 170, 16. III. 1932; 8.

ve věci notáře v Trhové Hradské na Slovensku,

t. 1205/II. 126. 11. VI. 1931; 5.

odpov. t. 1412/VIII. 144, 16. X. 1931; 5.

ve věci Svazu Rolnických vzájemných pomocnic.

t. 1205/III. 126, 11. VI. 1931; 5.

odpov. t. 1692/V. 177, 21. IV. 1932; 4.

ve věci usmrcení dětí výbuchem granátu u Myslavy,

t. 1205/IV. 126, 11. VI. 1931; 5.

odpov. t. 1437/X. 145, 24. XI. 1931; 14.

ve věci krveprolití v Košútech,

t. 1205/V. 126, 11. VI. 1931; 5.

odpov. t. 1487/II. 160, 17. XII. 1931; 3.

ve věci filiálek českých a moravských spořitelen na Slovensku,

t. 1205/VII. 126, 11. VI. 1931; 5.

odpov. t. 1393/VII. 142, 14. X. 1931; 13.

o živelních škodách v okrese skalickém na Slovensku a strážnickém na Moravě,

t. 1268/III. 133, 1. VII. 1931; 4.

odpov. t. 1450/XVII. 145, 24. XI. 1931; 15.

o poměrech obyvatelstva doliny bocianské na Slovensku,

t. 1268/VII. 133, 1. VII. 1931; 4.

odpov. t. 1452/XII. 155, 14. XII. 1931; 5.

ve věci zákona o zprostředkování práce,

t. 1379/X. 142, 14. X. 1931; 9.

odpov. t. 1437/XIII. 145, 24. XI. 1931; 14.

o zdražování a falšování potravin a denních poživatin v Bratislavě,

t. 1379/XI. 142, 14. X. 1931; 9.

odpov. t. 1537/V. 163, 21. I. 1932; 8.

o čsl. akciové paroplavební společnosti Dunajské,

t. 1536/III. 163, 21. I. 1932; 5.

odpov. t. 1922/III. 207, 20. X. 1932; 8.

ve věci poměrů na ružomberském nádraží,

t. 1668/VII. 173, 30. III. 1932; 6.

odpov. t. 2221/VIII. 263, 25. IV. 1933; 3.

o darování obecné lidové školy do vlastnictví řím. kat. církvi v Berekseku,

t. 1693/V. 177, 21. IV. 1932; 4.

odpov. t. 1931/II. 207, 20. X. 1932; 8.

ve věci ministerského rady inž. Kouby,

t. 1715/XV. 179, 28. IV. 1932; 4.

odpov. t. 1931/XVII. 207, 20. X. 1932; 8.

ve věci německého školství na Slovensku,

t. 2176/IV. 254, 14. III. 1933; 5.

odpov. t. 2294/VI. 286, 23. VI. 1933; 3.

ve věci povýšení a ustanovení zaměstnanců v dílnách trnavských,

t. 2548/VII. 326, 4. V. 1934; 35.

odpov. t. 2728/VIII. 343, 25. X. 1934; 22.

Žádost ve věcech imunity:

okr. s. v Hlohovci (trojnásobný přečin pomluvy podle § 1, § 3, odst. II, čís. 1 a 2 zák. čl. XLI z r. 1914)

3, 17. XII. 1929; 7.

zpr. t. 190; zprav. dr Kalaš; zpráva vrácena výb. im. k novému projednání

81, 19. XI. 1930; 53.

zpr. t. 1524; zprav. dr Suchý; vydán:

258, 221. III. 1933; 21-2.

okr. tr. s. v Praze (přestupek proti bezpečnosti cti podle §§ 487 a 488 tr. z.)

69, 23. IX. 1930; 4.

kraj. s. v Bratislavě (přečin pomluvy podle § 2 zákona č. 108/1933 Sb. z.)

360, 5. III. 1935; 9.

zpr. t. 2883; zprav. dr Daněk; nevydán

367, 29. III. 1935; 31.ISP (příhlásit)