Igor Hrušovský

Narozen: v roce 1879
Zemřel: v roce 1937

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

HRUŠOVSKÝ Igor

XVI. voleb. kraj

ČNS

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 8.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 9.

Byl členem výb. zahr.

Vzdal se posl. mandátu dne 6. X. 1936.

60, 7. X. 1936; 3.

Po něm nastoupil dr Emil B. Lukáč.

Zpravodajem:

zahr. výb. zpr. t. 97

(dodatková dohoda k dodatkové úmluvě mezi republikou Československou a královstvím Jugoslavie ze dne 30. března 1931 k československo-jihoslovanské obchodní a plavební smlouvě ze dne 14. listopadu 1928, sjednaná výměnou ze dne 26. července 1935 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 31. července 1935, č. 171 Sb. z. a n.).

14, 15. XI. 1935; 7.

zahr. výb. zpr. t. 96

(ujednání mezi republikou Československou a říší Německou o celním kontingentu pro perleťové knoflíky, sjednané výměnou not v Berlíně dne 26. června 1935 a uvedené v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 4. července 1935, č. 149 Sb. z. a n.).

15, 4. XII. 1935; 10.

zahr. výb. zpr. t. 349

(druhý dodatkový protokol k obchodní a plavební úmluvě mezi Československem a Finskem ze dne 2. března 1927, podepsaný v Praze dne 28. ledna 1936 a uvedený v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 7. února 1936, č. 30 Sb. z. a n.).

35, 26. III. 1936; 7.

zahr. výb. zpr. t. 449

(dodatková dohoda k obchodní úmluvě mezi republikami Československou a Francouzskou ze dne 2. VII. 1928, podepsaná v Praze dne 9. IV. 1936 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 24. IV. 1936, č. 106 Sb. z. a n.).

51, 9. VI. 1936; 12.

doslov 52, 10. VI. 1936; 13.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení min. zahr. věcí dr Beneše z 5. XI. 1935 o mezinárodní situaci v Evropě a o válce italsko-habešské.

10, 6. XI. 1935; 36.ISP (příhlásit)