Jarmila Uhlířová

Narozena: v roce 1902

Seznam činností

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

UHLÍŘOVÁ Jarmila

(ČS)

Slib vykonala 1, 18. VI. 1946; 11.

Volba verifikována 24, 10. XII. 1946; 2.

Byla členkou výb. kult., osidl. a rozp.

Návrhy iniciativní:

na vydání zákona o zkrácení vojenské presenční služby na dobu šestinedělního vojenského výcviku u osob, které pečují o dvě nebo více dětí, t. 94.

13, 2. X. 1946; 26.

na vydání zákona, kterým se ruší Osidlovací úřad v Praze, Národní pozemkový fond při ministerstvu zemědělství v Praze a Fond národní obnovy v Praze a zřizuje se Úřad národní obnovy, t. 96.

13, 2. X. 1946; 26.

na vydání zákona, kterým se zřizuje Vysoká škola sociální v Brně, t. 267.

30, 18. XII. 1946; 43.

na vydání zákona o odškodnění některých veřejných zaměstnanců, poškozených v době nesvobody přeložením do výslužby nebo rozvázáním služebního poměru, t. 645.

57, 11. VI. 1947; 55.

na poskytnutí okamžité pomoci zemědělcům okresu Moravský Krumlov. postiženým rostlinnými škůdci a katastrofálním suchem, t. 761.

68, 11. IX. 1947; 19.

na vydání zákona o mimořádném přídavku a jednorázové výpomoci státním a někt. jiným veřejným zaměstnancům, jakož i poživatelům státních odpočivných (zaopatřovacích) platů, t. 797.

70, 16. IX. 1947; 46.

na poskytnutí pomoci zemědělcům okresu Velké Meziříčí, postiženým katastrofálním suchem v roce 1947. t. 1006.

94, 10. III. 1948; 11.

Návrhy doplňovací:

k t. 795. 69, 12. IX. 1947; 7.

Zpravodajem:

kult. výb. zpr. t. 186

(návrh Hory, Olbrachta. dr Ducháčka, Tymeše, Huška, Jeleňa a druhů na vydání zákona o udělování státní novinářské ceny Karla Havlíčka Borovského).

19, 6. XI. 1946; 16.

rozp. výb. zpr. t. 453

(zákon o organisaci péče o mládež).

41, 19. III. 1947; 6.

oprava textu 31.

rozp. výb. zpr. t. 660

(návrh Pažoutové, Uhlířové, dr Chudoby, Syrovátkové a druhů na vydání zákona, kterým se zřizuje Vysoká škola sociální v Brně).

59, 24. VI. 1947; 16.

kult. výb. zpr. t. 795

(zákon o zřízení odbočky hudebního odboru akademie musických umění v Brně).

69, 12. IX. 1947; 5.

doslov 7.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení předsedy vlády K. Gottwalda z 12. IX. 1946 k některým časovým otázkám.

11, 18. IX. 1946; 23.

o státním rozpočtu pro rok 1947 (t. 260), skup. kult. a soc., a o prohlášení min. financí dr Dolanského z 22. XI. 1946; reaguje též na některé vývody v řeči posl. Koubka z 12. XII. 1946, sch. 27.

27, 12. XII. 1946; 63.

o prohlášení min. spravedlnosti Dr P. Drtiny z 29. V. 1947 o činnosti a výsledcích retribučního zákona.

56, 10. VI. 1947; 70.

o státním rozpočtu pro rok 1948 (t. 908), skup. kult. a soc., a o prohlášení min. financí dr Dolanského z 30. X. 1947.

86, 12. XII. 1947; 59.

Věcná poznámka:

za rozpravy o zákonu o revisi první pozemkové reformy (t. 744): odpovídá na řeč posl. Nepomuckého a odmítá jeho výtku jménem klubu posl. čs. nár. soc. ve které obviňuje jiné politické strany Národní fronty z postupu blízkého Hitlerovi a hitlerismu.

67, 11. VII. 1947; 15.

za rozpravy o stát. rozpočtu na rok 1948 (t. 908) - reaguje na část řeči F. Jaroše z 16. XII. 1948 o zadávání bytů v Brně.

88, 17. XII. 1947; 67.

Naléhavá interpelace:

ve věci nedodržení usnesení ministerstva výživy a vlády o přiznání potravinového lístku P 3/I všem ženám hospodyním a matkám,

t. 92. 11, 18. IX. 1946; 26.

odpov. t. 133. 15, 16. X. 1946; 12.

ve věci zastřelení našich vojáků partyzány při pronásledování banderovců v okrese dačickém,

t. 834. 76, 15. X. 1947; 6.

ve věci nepřístojného zásahu orgánů SNB proti rozšiřovatelům básně Karla Hašlera. "Žádost svatého Václava o přeložení",

t. 917. 87, 16. XII. 1947; 87.

odpov. t. 967. 90, 21. I. 1948; 29.

ve věci obvinění krajského soudce JUDra V. Svobody ze Znojma a neobvyklého postupu SNB proti němu,

t. 1007. 94, 10. III. 1948; 10.

odpov. t. 1165. 106, 21. IV. 1948; 31.

ve věci zařazení potřeb textilního zboží pro účely vyučovací škol národních a odborných ženských do rámce potřeb veřejného sektoru,

t. 1017. 94, 10. III. 1948; 10.

ve věci zavedení speciálních bodových šeků pro účely distribuce textilními potřebami dětskými, zvláště pak textilními potřebami pro novorozeňata a kojence a zjednání pořádku ve výrobě i distribuci těchto potřeb,

t. 1018. 94, 10. III. 1948; 10.

ve věci dvojnásobného povýšení odsouzeného Ing. Floriána Glozigy,

t. 1013. 94, 10. III. 1948; 13.

Interpelace:

ve věci vydávání t. zv. Románových novinek,

t. 379. 35, 12. II. 1947; 14.

odpov. t. 570. 54, 28. V. 1947; 11.

v záležitosti nutného soustavného potírání alkoholismu v celém státě,

t. 384. 35, 12. II. 1947; 14.

odpov. t. 617. 55, 29. V. 1947; 30.

v záležitosti souborného lidového vydání spisů T. G. Masaryka v r. 1947 u příležitosti prvého desetiletí smrti presidenta-Osvoboditele,

t. 447. 41, 19. III. 1947; 52.

odpov. t. 686. 62, 1. VII. 1947; 21.

ve věci zrušení přídělu másla v tomto období,

t. 464. 44, 28. III. 1947; 18.

odpov. t. 601. 54, 28. V. 1947; 12.

ve věci přepisování údajů při oceňovacím řízení v pohraniční oblasti okresu dačického a neodůvodněného veřejného obviňování státních úředníků,

t. 472. 44, 28. III. 1947; 18.

odpov. t. 648. 59, 24. VI. 1947; 24.

o naléhavé pomoci obcím Lanžhot, Kostice a Tvrdonice na jižní Moravě postiženým válkou,

t. 592. 54, 28. V. 1947; 11.

odpov. (netištěna). 78, 23. X. 1947; 30.

ve věci uvolnění vázaných sirotčích vkladů,

t. 626. 56, 10. VI. 1947; 81.

odpov. (netištěna) 73, 30. IX. 1947; 28.

ve věci propuštění vdaných zaměstnankyň ze služeb ČSD,

t. 711. 64, 3. VII. 1947; 63.

odpov. (netištěna) 75, 14. X. 1947; 9.

ve věci restaurace kulturně a historicky cenných hradů a zámků,

t. 729. 66, 10. VII. 1947; 45.

odpov. (netištěna) 84, 10. XII. 1947; 22.

ve věci zrušení daně z ovocných alkoholu prostých šťáv a nápojů,

t. 730. 66, 10. VII. 1947; 45.

odpov. (netištěna) 75, 14. X. 1947; 10.

ve věci zvětšení výroby technických pomůcek k vedení domácnosti a k ulehčení práce žen hospodyní na venkově,

t. 731. 66, 10. VII. 1947; 45.

odpov. (netištěna) 75, 14. X. 1947; 9.

ve věci respektování návrhů a dobrozdáni Ústředí čs. hospodyní při výrobě kuchyňského náčiní a technických pomůcek, nutných k ulehčení práce ženy-hospodyně v domácnosti,

t. 752. 68, 11. IX. 1947; 19.

odpov. (netištěna) 75, 14. X. 1947; 10.

Dotazy:

ve věci zrušení okresní kriminální úřadovny v Třebíči (D 234).

94, 10. III. 1948; 11.

odpov. 103, 14. IV. 1948; 82.ISP (příhlásit)