JUDr. prof Jan Bartuška

Narozen: v roce 1908
Zemřel: v roce 1970

Seznam činností

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

BARTUŠKA Jan, JUDr.

KSČ

Slib vykonal 1, 18. VI. 1946; 7.

Volba verifikována 24, 10. XII. 1946; 2.

Byl členem výb. im., inkompat., práv., stál. (náhr.), úsp. kom. (náhr.), úst.-práv. verifik. a zahr.

Zvolen provisorně zapisovatelem ústavodárného Národního shromáždění

1, 18. VI. 1946; 19.

Zvolen definitivně zapisovatelem ústavodárného Národního shromáždění.

8, 18. VII. 1946; 8.

Návrhy iniciativní:

na poskytnutí rychlé pomoci zemědělcům, postiženým živelní pohromou (krupobitím) v okresech Písek, Prachatice a Strakonice, t. 782.

68, 11. IX. 1947; 20.

na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 16. V. 1946, č. 128 Sb., o neplatnosti některých majetkově-právních jednání z doby nesvobody a o nárocích z této neplatnosti a z jiných zásahů do majetku vzcházejících, t. 1117.

102, 7. IV. 1948; 40.

na vydání zákona, jímž se upravují některé otázky trestního řízení správního v oboru vyživovacím, zásobovacím a cenovém, t. 1201.

108, 28. IV. 1948; 42.

Návrhy pozměňovací:

k t. 1109. 101, 25. III. 1948; 15.

k t. 1151. 104, 15. IV. 1948; 18.

Návrhy doplňovací:

k t. 1187. 108, 28. IV. 1948; 19.

Zpravodajem:

im. výb. zpr. ústní

(im. Dr. J. Staško). 8, 18. VII. 1946; 43.

úst.-práv. výb. zpr. ústní

(návrh A. Klimenta, Jury a soudr. na vydaní zákona o trestní ochraně znárodněných podniků a podniků pod národní správou, t. 4.).

8, 18. VII. 1946; 51.

práv. výb. zpr. t. 418

(zákon o stíhání černého obchodu a podobných pletich).

36, 13. II. 1947; 10.

oprava tisk. chyb. 21.

práv. výb. zpr. t. 563

(zákon o provedení knihovního pořádku stran konfiskovaného nepřátelského majetku a o úpravě některých právních poměrů vztahujících se na přidělený majetek).

50, 8. V. 1947; 9.

práv. výb. zpr. t. 628

(zákon o plnění závazků znějících na říšské marky na Slovensku a v poměru mezi zeměmi Českou a Moravskoslezskou a Slovenskem).

57, 11. VI. 1947; 47.

práv. výb. zpr. t. 722

(zákon o rozdělení pozůstalostí se zemědělskými podniky a o zamezení drobení zemědělské půdy).

64, 3. VII. 1947; 22.

doslov. 61.

práv. výb. zpr. t. 723

(návrh Vilíma a druhů na vydání zákon o převodu vlastnictví majetku hlubocké větve Schwarzenbergů na zemi Českou).

65, 10. VII. 1947; 5.

práv. výb. zpr. t. 817

(zákon o novém sňatku žen, jejichž manželství zaniklo nebo bylo prohlášeno za neplatné).

75, 14. X. 1947; 5.

im. výb. zpr. t. 838

(im. Dr. J. Staško).

77, 16. X. 1947; 14.

práv. výb. zpr. t. 923

(zákon o dočasných omezeních v živnostenském a jiném výdělečném podnikání).

89, 18. XII. 1947; 39.

práv. výb. zpr. t. 1080 (za dr G. Langra)

(zákon, kterým se mění a doplňují někt. ustanovení dekretu presidenta republiky ze dne 24. X. 1945, č. 104 Sb., o závodních a podnikových radách).

99, 20. III. 1948; 38.

práv. výb. zpr. t. 1187

(zákon o znárodnění některých dalších průmyslových a jiných podniků a závodů a o úpravě některých poměrů znárodněných a národních podniku).

107, 27. IV. 1948; 12.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro rok 1947 (t. 260), skup. polit. a o prohlášení min. financí dr Dolanského z 22, XII. 1946.

27, 12. XII. 1946; 33.

o zákonu, kterým se mění a doplňují některá ustanovení o soudní organisaci a o příslušnosti a řízení v občanských věcech právních (t. 639).

58, 12. VI. 1947; 26.

o mírových smlouvách s Italií, Finskem, Bulharskem, Rumunskem a Maďarskem (t. 800-804).

74, 1. X. 194; 5.

o státním rozpočtu pro rok 1948 (t. 908), skup. hospod., doprav. a fin., a o prohlášení min. financí dr Dolanského z 30. X. 1947.

88, 17. XII. 1947; 23.

o znárodňovacích zákonech (t. 1186, 1187, 1188, 1190, 1192 a 1193).

107, 27. IV. 1948; 28.

Věcná poznámka:

za rozpravy o zákonu, kterým se mění a doplňují někt. ustanovení o soudní organisaci a o příslušnosti zařízení v občanských věcech právních:

odpovídá na doslov posl. Dr Bunži k témuž zákonu (t. 639).

58, 12. VI. 1947; 30.

Interpelace:

ve věci zrušení platnosti nařízení říšského protektora č. 263/1941,

t. 34. 9, 12. IX. 1946; 8.

odpov. t. 228. 21, 20. XI. 1946; 9.

ve věci provádění zákona č. 12/46 Sb., jímž se schvalují, doplňují a mění předpisy o obnovení právního pořádku,

t. 650. 59, 24. VI. 1947; 24.

odpov. (netištěna) 70, 16. IX. 1947; 46.ISP (příhlásit)