Alois Tučný

Narozen: v roce 1881
Zemřel: v roce 1940

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

TUČNÝ Alois

I A. voleb. kraj

ČS

Volba verifikována 1, 12. XII. 1929; 3.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 17.

Byl členem výb. soc.-pol. - stál. a živn.-obch.

Odpovídá

jako místopředs. soc.-pol. výb. na dotaz:

J. Štětky, zda je předseda soc.-pol. výb. dr Winter ochoten svolati bezodkladně schůzi soc.-pol. výboru a dáti na porad návrh posl. Zápotockého a soudr. t. 687 na odvolání nařízení o t. zv. sevčasnění práce v pekárnách, jakož i specielní debatu o návrhu posl. Štětky a soudr. t. 1417 na vydání zákona o 7- a 6hodinové době pracovní bez zkrácení mezd.

249, 16. II. 1933; 8.

Návrhy iniciativní:

na vydání zákona, kterým se mění zákon ze dne 1. dubna 1921, č. 155 Sb. z., t. 54.

9, 16. I. 1930; 7.

na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon náhradový, t. 56.

9, 16. I. 1930; 7.

na změnu zákona ze dne 25. ledna 1914, č. 15 ř. z., o služebním poměru státních úředníků a zřízenců (služební pragmatika), t. 110.

9, 16. I. 1930; 9.

aby byl vydán zákon o nedělním klidu v obchodech, prodejnách a kancelářích, t. 55.

9, 16. I. 1930; 33.

a změnu zákona ze dne 7. července 1926, č. 103 Sb. z., o úpravě platových a některých služebních poměrů státních zaměstnanců (Platový zákon), t. 45.

10, 23. I. 1930; 6.

aby byl. vydán nový zákon o obchodních pomocnících a jiných zřízencích, t. 75.

10, 23. I. 1930; 6.

jímž se mění a doplňuje zákon o úrazovém pojištění dělníků, t. 91.

10, 23. I. 1930; 6.

na změnu zákona ze dne 19. července 1921, č. 267 Sb. z., o státním příspěvku k podpoře nezaměstnaných, t. 92.

10, 23. I. 1930; 6.

aby byl vydán zákon o nedělním a svátečním klidu v živnosti holičské, vlásenkářské a kadeřnické v republice Československé, t. 94.

10, 23. I. 1930; 6.

na změnu zákona ze dne 14. dubna 1920, č. 303 Sb. z, o zubním lékařství a zubní technice, t. 95.

10, 23. I. 1930; 6.

aby byl vydán zákon na úpravu poměrů kupeckých učňů a praktikantů, t. 108.

10, 23. I. 1930; 6.

aby byl vydán zákon, jímž se mění, případně doplňují ustanovení zákona ze dne 14. ledna 1910, ř. z. č. 19, o době pracovní a uzavírání krámů v živnostech obchodních a v závodech příbuzných, t. 715.

75, 24. X. 1930; 36.

aby byl vydán zákon, kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 19. prosince 1918, č. 91, o osmihodinné době pracovní, t. 1359.

142, 14. X. 1931; 15.

Návrhy resoluční:

k t. 1215. 132, 26. VI. 1931; 70.

k t. 2597 (koal.). 330, 7. VI. 1934; 42.

Zpravodajem:

soc.-pol. výb. zpr. t. 304 (zákon o stavebním ruchu) při doslovu za J. Dubického.

38, 4. IV. 1930; 21.

vyjádření o resol. 39, 8. IV. 1930; 8.

soc.-pol. výb. zpr. t. 1529 (zákon o uzavírání krámů dne 24. prosince každého roku (na Štědrý den) o 17. hodině)

159, 17. XII. 1931; 41.

soc.-pol. výb. zpr. t. 2501 (návrh posl. Skopala Procházky, Kleina, Tučného, Sedláčka, Kirpalové a Zierhuta na změnu a doplnění zákona o zubním lékařství a zubní technice)

340, 3. VII. 1934; 62, 72.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení předsedy vlády Fr. Udržala z 13. XII. 1929 o programu vlády.

7, 21. XII. 1929; 19.

o prohlášení předsedy vlády Fr. Udržala

z 3. II. 1931 o všeobecné krisi hospodářské; mluví též o srážce četnictva s nezaměstnanými dělníky v Duchcově 4. II. 1931.

101, 5. II. 1931; 27.

o prohlášení předsedy vlády Fr. Udržala z 14. X. 1931 o nynější hospodářské krisi a jejím řešení.

144, 16. X. 1931; 9.

o prohlášení min. veř. prací inž. Dostálka z 30. III. 1932 o stávce horníků.

176, 14. IV. 1932; 26.

o státním rozpočtu na r. 1933 (t. 2150) a o prohlášení min. financí dr Trapla z 14. XII. 1932.

242, 2. II. 1933; 59.

o státním rozpočtu na rok 1935 (t. 2760).

351, 30. XI. 1934; 80.

Věcná poznámka:

za rozpravy o zákonu o změnách řádu volení v obcích (t. 2305), v níž opravuje tvrzení posl. Zápotockého o výrocích, jež prý pronesl na konferenci delegátů Čsl. obce dělnické o zamýšlené úpravě podpor v nezaměstnanosti.

287, 27. VI. 1933; 31.

Interpelace:

o protizákonném obsahu jednostranně uplatňovaných pracovních smluv,

t. 14/XXI. 6, 20. XII. 1929; 89.

odpov. t. 206/XI. 36, 2. IV. 1930; 8.

ve věci zaměstnavatelské prevence, aby zaměstnancům bylo znemožněno využití výhod pojistného zákonodárství,

t. 917/XIV. 104, 12. II. 1931; 88.

odpov. t. 1412/I. 144, 16. X. 1931; 4.

o zavádění nové formy pracovních knížek pro zaměstnanec na Slovensku,

t. 1268/XIII. 133, 1. VII. 1931; 4.

o nutnosti mimořádné ochrany služebního poměru soukromých zaměstnanců,

t. 1447/XI. 145, 24. XI. 1931; 12.

odpov. t. 1990/X. 210, 25. X. 1932; 3.

o kritických poměrech v kamenolomech na Skutečsku a Prosetínsku

t. 1668/XIII. 173, 30. III. 1932; 6.

odpov. t. 2098/II. 238, 17. I. 1933; 8.

o nedostatečné ochraně státních hranic,

t. 2489/II. 320, 6. III. 1934; 6.

odpov. t. 2602/XII. 331, 12. VI. 1934; 4.

o protizákonném porušování zákona osmihodinové době pracovní, nedostatečném vybavení živnostenské inspekce a uplatňování kompetence ministerstva vnitra v řízení a trestání za nedodržování zákonných ustanovení,

t. 2547/IV. 327, 15. V. 1934; 5.

odpov. t. 2741/XIII. 343, 25. X. 1934; 22.

ve věci poměrů u Československé dunajské akciové plavební společnosti v Bratislavě,

t. 2547/VIII. 327, 15. V. 1934; 5.

odpov. t. 2741/VI. 343, 25. X. 1934; 2.

Žádost ve věcech imunity:

kraj. tr. s. v Praze (přečin proti cti)

12, 30. I. 1930; 5.

zpr. t. 869; zprav. Jan Tůma; vydán

114, 26. III. 1931; 14.ISP (příhlásit)