František Světlík

Narozen: v roce 1875
Zemřel: v roce 1949

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

SVĚTLÍK František

XII. voleb. kraj

L

Volba verifikována 1, 12. XII. 1929; 4.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 16.

Byl členem výb. zahr.

Zpravodajem:

zahr. výb. zpr. t. 139 (opatření Stálého výboru NSRČ podle § 54 úst. listiny ze dne 16. X. 1929 (k tisku 1, příloha G) kterým se schvaluje dohoda o úpravě obchodních styků mezi republikou Československou a republikou Tureckou ze dne 19. IX. 1929)

9, 16. I. 1930; 32.

zahr. výb. zpr. t. 385 (smlouva mezi republikou Československou a republikou Rakouskou o úpravě technicko-hospodářských otázek na hraničních tratích Dunaje, Moravy a Dyje, podepsaná v Praze dne 12. XII. 1928 se závěrečným protokolem z téhož dne)

46, 8. V. 1930; 26.

zahr. výb. zpr. t. 470 (přátelská a obchodní smlouva mezi republikou Československou a republikou Čínskou, podepsaná v Nankinu dne 12. II. 1930)

62, 13. VI. 1930; 5.

zahr. výb. zpr. t. 791 (Úmluva mezi republikou Československou a republikou Rakouskou o rozdělení odpočivných a zaopatřovacích požitků bývalých pragmatických zaměstnanců (pozůstalých) správy jmění druhdy vázaného pro rod Habsbursko-Lotrinský nebo pro některou jeho pobočnou větev, podepsaná dne 30. XI. 1923, a Protokol z téhož dne)

109, 5. III. 1931; 8.

zahr. výb. zpr. t. 1276 (obchodní úmluva mezi Československem a Tureckem, podepsaná v Ankaře dne 17. I. 1931)

158, 16. XII. 1931; 5.

zahr. výb. zpr. t. 1485 (dodatkový protokol ze dne 3. IX. 1931 k obchodní smlouvě uzavřené dne 16. II. 1927 mezi republikou Československou a Švýcarskem, uvedený v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 24. IX. 1931, č. 149 Sb. z.)

168, 11. II. 1932; 6.

doslov 174, 7. IV. 1932; 6.

zahr. výb. zpr. t. 1593 (obchodní dohoda mezi republikou Československou a republikou Spojených Států Brazilských, sjednaná výměnou not v Rio de Janeiro dne 27. XI. 1931 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 22. XII. 1931, č. 215 Sb. z.)

185, 17. V. 1932; 5.

zahr. výb. zpr. t. 1786 (návrh úmluvy z roku 1925, týkající se odškodnění nemocí z povolání)

188, 24. V. 1932; 7,

doslov 189, 25. V. 1932; 21.

zahr. výb. zpr. t. 2495 (dohoda k II. dodatkovému protokolu ze dne 27. VI. 1932 k obchodní smlouvě mezi republikou Československou a Švýcarskem ze dne 16. II. 1927, sjednaná dne 2. XII. 1933 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 22. XII. 1933, č. 255 Sb. z.)

322, 15. III. 1934; 5.

zahr. výb. zpr. t. 2598 (obchodní dohoda mezi republikou Československou a republikou Tureckou, podepsaná v Ankaře dne 30. IV. 1934)

331, 12. VI. 1934; 5, 7.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení min. zahr. věcí dr Beneše z 30. I. 1930 o otázkách reparačních (haagská konference).

13, 3. II. 1930; 29.

o Mezinárodní Úmluvě o odstranění dovozních a vývozních zákazů a omezení, podepsané v Ženevě dne 8. listopadu 1927 a jejím Protokolu z téhož dne, dále o Dodatkové Dohodě k Mezinárodnímu Ujednání o odstranění dovozních a vývozních zákazů a omezení, podepsané v Ženevě dne 11. července 1928 a o jejím Protokolu a konečně o dopisech šéfa československé delegace na mezinárodní konferenci, na níž výše uvedená Dohoda byla smluvena, kteréž dopisy se týkají československého vývozního režimu křemence a chmelových sazenic, jsou adresovány jednak delegaci rumunské, německé a delegaci království Srbů, Chorvatů a Slovinců, jednak generálnímu tajemníku Společnosti Národů a jsou datovány dnem 9., 10. a 11. VII. 1928 (t. 541).

64, 17. VI. 1930; 19.

o prohlášení předsedy vlády Fr. Udržala z 14. X. 1931 o nynější hospodářské krisi a jejím řešení.

143, 15. X. 1931; 8.

o prohlášení min. zahr. věcí dr Beneše o boji o demokracii v politice evropské a světové z 25. IV. 1933.

265, 26. IV. 1933; 8.

o prohlášení min. financí dr Trapla z 26. X. 1934 a o prohlášení min. předsedy J. Malypetra a min. zahr. věcí dr Beneše z 6. XI. 1934.

345, 6. XI. 1934; 51.ISP (příhlásit)