Jan Slavíček

Narozen: v roce 1875
Zemřel: v roce 1959

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

SLAVÍČEK Jan

I. A voleb. kraj

ČS

Volba verifikována 1, 12. XII. 1929; 3.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 15.

Byl členem výb. bran. - rozp. - živn.-obchod.

Vzdal se posl. mandátu 27. II. 1935.

360, 5. III. 1935; 5.

Po něm nastoupil Motyčka Jaroslav.

Návrhy iniciativní:

na postátnění a řádné organisování živnostenského školství pokračovacího a živnostenského školství odborného, t. 64.

9, 16. I. 1930; 8.

na doplnění § 20 živn. řádu, upraveného zákonem ze dne 5. II. 1907, č. 26 ř. z., jímž se povoluje přeložení koncese hostinské do jiné místnosti v téže obci, t. 74.

9, 16. I. 1930; 8.

na zákonitou úpravu mimořádných úlev při placení přímých daní, t. 166.

16, 17. II. 1930; 7.

na vybudování peněžního Ústředí pro živnostenské družstevnictví v republice Československé, t. 220.

25, 26. II. 1930; 3.

na reorganisaci živnostenských a obchodních komor, t. 236.

28, 11. III. 1930; 6.

na zrušení zákona ze dne 14. IV. 1920, č. 262 Sb. z., o dani z masa, t. 362.

41, 10. IV. 1930; 6.

na vydání zákona o právní úpravě živnosti drogistické, t. 796.

85, 25. XI. 1930; 121.

na vydání vládního nařízení, jímž se zřizuje sociálně-politická sekce při ministerstvu průmyslu, obchodu a živností a této se přiděluje 10,000.000 Kč z mimořádného úvěru na zmírnění následků hospodářské krise pro podporu nemajetných a bez práce se nalézajících živnostníků, t. 921.

101, 5. II. 1931; 74.

na změnu zákona o dopravě motorovými vozidly ze dne 23. XII. 1932, č. 198 Sb. z., t. 2555.

325, 3. V. 1934; 5.

Návrhy resoluční:

k t. 820. 92, 11. XII. 1930; 35.

k t. 2419. 307, 6. XII. 1933; 27.

Zpravodajem:

živn.-obch. výb. zpr. t. 2467 (protokol o interpretaci čl. XX obchodní úmluvy ze dne 23. IV. 1925 mezi republikou Československou a republikou Polskou, podepsaný ve Varšavě dne 26. X. 1933 a uvedený v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 24. XI. 1933, č. 212 Sb. z.)

317, 20. II. 1934; 16.

živn. obch. výb. zpr. t. 2360 (dodatková dohoda k obchodní úmluvě mezi republikou Československou a Francií ze dne 2. VII. 1928, sjednaná v Paříži dne 12. V. 1933 a uvedená v prozatímní platnost vlád. vyhláškou ze dne 7. VII. 1933, č. 110 Sb. z.)

319, 22. II. 1934; 14.

živn.-obch. výb. zpr. t. 2468 (noty, jimiž se prodlužuje dohoda o úpravě obchodních styků mezi republikou Československou a republikou Polskou ze dne 6. X. 1933, vyměněné v Praze dne 30. XI. 1933 a uvedené v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 1. XII. 1933, č. 216 Sb. z.)

336, 26. VI. 1934; 9.

živn.-obch. výb. zpr. t. 2527 (obchodní a plavební úmluva mezi republikou Československou a republikou Polskou, podepsaná v Praze dne 10. II. 1934 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 27. II. 1934, č. 40 Sb. z.)

336, 26. VI. 1934; 9.

živn.-obch. výb. zpr. t. 2534-2538 (ujednání, jimiž se dále prodlužuje dohoda o úpravě obchodních styků mezi republikou Československou a republikou Polskou ze dne 6. X. 1933, sjednaná v Praze)

336, 26. VI. 1934; 9.

živn.-obch. výb. zpr. t. 2673 (dohoda mezi republikou Československou a spolkovým státem Rakouským o vyclívání lázeňských a turistických propagačních tiskovin, sjednaná výměnou not dne 29. V. 1934, uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 4. VI. 1934, č. 103 Sb. z.)

348, 27. XI. 1934; 6.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení předsedy vlády Fr. Udržala z 13. XII. 1929 o programu vlády.

5, 19. XII. 1929; 65.

o státním závěrečném účtu republiky Československé za rok 1928 spolu s účty státního melioračního fondu, státního bytového fondu a dávky z majetku (t. 328).

42, 11. IV. 1930; 18.

o zákonu, jímž se mění celní sazebník pro československé celní území (t. 495).

59, 6. VI. 1930; 38.

o státním rozpočtu na rok 1931 (t. 780) o prohlášení min. financí dr Engliše z 25. IX. 1930.

85, 25. XI. 1930; 20.

o zákonu o mimořádném úvěru 150,000.000 Kč na zmírňování následků hospodářské krise (t. 846).

96, 16. XII. 1930; 71.

o zákonu o podpoře zahraničního obchodu (t. 1346).

141, 11. VII. 1931; 28.

o zákonu o nové soustavě drobných peněz (t. 1807).

191, 2. VI. 1932; 5.

o státním rozpočtu na rok 1933 (t. 2150) a o prohlášení min. financí dr Trapla z 14. XII. 1932.

241, 1. II. 1933; 52.

o státním rozpočtu na rok 1934 (t. 2385), skup. hospod., doprav. a fin., a o prohlášení min. financí dr Trapla z 6. XI. 1933.

306, 5. XII. 1933; 3.

o zákonu o přirážkách k dani z obratu a dani přepychové (t. 2419).

307, 6. XII. 1933; 12.

o dočasných opatřeních v exekučním a konkursním řízení proti nezaměstnaným (t. 2499) a zemědělcům (t. 2500).

319, 22. II. 1934; 38.

Interpelace:

o rozdílení koloniálního zboží pro poškozené zemědělce živelní pohromou v jižních Čechách,

t. 386/XI. 43, 24. IV. 1930; 4.

odpov. t. 772/III. 86, 26. XI. 1930; 135.

ve věci porušování jazykového zákona v Patentním uřadě,

t. 973/XI. 111, 17. III. 1931; 7.

odpov. t. 1209/V. 126, 11. VI. 1931; 4.

o pořádání odborných kursů knihařských ve vojenském zátiší v Milovicích,

t. 1017/VI. 112, 19. III. 1931; 94.

odpov. t. 1319/XVI. 142, 14. X. 1931; 11.

o praksi při povolování dovozu dobytka hovězího i vepřového, jakož i při povolování dovozu ovoce,

t. 1715/II. 179, 28. IV. 1932; 4.

odpov. t. 2250/I. 271, 18. V. 1933; 4.

vedení a hospodaření u patentního úřadu,

t. 1715/IV. 179, 28. IV. 1932; 4.

odpov. t. 1781/XV. 194, 17. VI. 1932; 6.

o nedodržování jazykového zákona v Patentním úřadě a nezákonném služebním rozkazu č. 986 ze dne 5. srpna 1924, kterým president Patentního úřadu dr. Němec nařídil úřednictvu jeho nedodržování,

t. 1841/IX. 194, 17. VI. 1932; 6.

o valorisaci poplatků v Patentním úřadě,

t. 1841/X. 194, 17. VI. 1932; 6.

odpov. t. 1957/XV. 207, 20. X. 1932; 8.ISP (příhlásit)