Jan Slavíček

Narozen: v roce 1875
Zemřel: v roce 1959

Seznam činností

Výbor

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

SLAVÍČEK Jan

IX. voleb. kraj

ČS

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 3. I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 7. I.

Byl členem komise pro kontr. dávky z maj. - výb. rozp. - Stál. a živnost.

Návrhy:

na vypracování zákona o řádu volení do živnostenských korporací, t. 8.

2, 1. VI. 1920; 14. I.

na novelisaci opatření Stálého výb. N. S. R. Č. podle § 54 ústav. list. z 25. VIII. 1920, č. 494 Sb. z. a n., o úpravě a úhradě cen mlýnských výrobků, t. 574.

16, 4. XI. 1920; 47. II.

na vydání zákona na zavedení nemocenského a starobního pojištění osob samostatně výdělkově činných, t. 3417.

130, 28. III. 1922; 8. V.

obnoven t. 3910/VIII.

182, 16. XII. 1922; 1783. VI.

na zařazení 10,000.000 Kč do státního rozpočtu pro r. 1923 k podpoře družstevních svazů živnostenských, které během války utrpěly ztráty poklesem cen zboží a které nemají prostředků k vybudování revisních orgánů, t. 3678.

148, 20. VI. 1922; 1018. V.

na pomoc postiženým živelními pohromami, t. 4207.

217, 28. VI. 1923; 543. VII.

pozměňov. návrh k osnově zák. o úpravě požitků veškerých státních zaměstnanců (zpr. t. 3944) k § 6, část II.

181, 15. a 16. XII. 1922; 1697. VI.

pozměňov. návrh k osnově zák. o prodloužení působnosti některých právních předpisů o nemoc. pojištění dělníků (zpr. t. 3951) k čl. I.

184, 19. a 20. XII. 1922; 2003. VI.

pozměňov. návrh k osnově zák. o prozatímní úpravě obchodních styků s cizinou (zpr. t. 4941) k § 2.

217, 28. VI. 1923; 603. VII.

2 pozměňov. návrhy k osnově zák., jímž se mění ustanovení o trestání válečné lichvy (zpr. t. 4433).

250, 26. III. 1914; 171. IX.

3 pozměňov. návrhy k osnově zákona o změně zák. čl. I/1911 o civilním řízení soudním (zpr. t. 4765), týkající se změn v § 1.

280, 26. VI. 1924; 1125. IX.

pozměňov. návrh k osnově zákona o změně ustanovení uherského obchodního zák. čl. XXXVII/1875 (zpr. t. 5191) k čl. IV.

348, 23. VI. 1925; 317. XI.

4 pozměňov. návrhy k osnově zákona o ustanovení doby nové organisace vojenských soudů a o přejímání vojenských soudců do služby civilní (zpr. t. 5180) k §§ 2-7.

351, 1. VII. 1925; 362. XI.

doplňov. návrh k osnově zákona o inkompatibilitě (zpr. t. 4678) k § 12.

274, 17. VI. 1924; 968. IX.

doplňov. návrh k osnově zákona o zrušení svěřenství (zpr. t. 4766) a doplnění § 3.

280, 26. VI. 1924; 1148. IX.

na vrácení zpr. t. 2075 (zákaz podávání alkoholických nápojů mladistvým) výb. zdravot.

84, 6. VIII. 1921; 1210. III.

ke zpr. t. 4736 (zákon o stíhání úplatkářství), aby resoluce usnesená ústav. práv. výb. při projednávání návrhu zákona, byla odkázána rozp. výb.

278, 25. VI. 1924; 1048. IX.

na odklad hlasování o prohlášení min. financí inž. Bečky o státním rozpočtu na r. 1925.

296, 31. X. 1924; 146. X.

na schválení prohlášení min. zahraničí dr. Beneše (Protokol ženevský).

296, 31. X. 1924; 147. X.

na vrácení zpr. t. 5064 (změna zák. o poplatcích, dani z obohacení, taxách a o kolku z hracích karet) výb. rozp. a na přikázání též výb. úst. práv.

330, 16. III. 1925; 1325. X.

na vrácení zpr. t. 5065 (zákon o dávkách za úřední úkony ve věcech správních) výb. rozp. a na přikázání též výb. úst. práv.

330, 16. III. 1925; 1325. X.

na zahájení rozpravy o prohlášeních min. předs. A. Švehly, min. zahr. dr. Beneše a min. financí dr. Rašína.

159, 24. X. 1922; 27. VI.

na zahájení rozpravy o prohlášení min. zahran. věcí dr. Beneše, učiněném ve 219. schůzi.

219, 30. X. 1923; 32. VIII.

na zahájení rozpravy o prohlášení minist. předsedy A. Švehly o odnětí tiskových urážek porotám (naléh. interp. t. 4437).

247, 6. III. 1924; 30. IX.

na. zahájení rozpravy o prohlášení. min. J. Stříbrného ve věci stoupání drahoty (interp. t. 5041 a 5043) o a krvavé srážce demonstrantů s policií na Václavském náměstí 10. II. 1925.

322, 11. II. 1925; 1107. X.

na sloučení povšechné rozpravy o zákonu na ochranu republiky a o státním soudě (zpr. t. 4021 a 4022) a na lhůtu řečnickou.

194, 6. III. 1923; 2363, 2366. VI.

aby rozprava o zákonu o inkompatibilitě (zpr. t. 4567) byla sloučena s rozpravou o změně zákona o volebním soudu (zpr. t. 4568).

263, 15. IV. 1924; 625. IX.

na sloučení rozpravy o t. 4671 (prodloužení zák. o podpoře nezaměstnaných) s rozpravou o t. 4672 (povolení dodatečného úvěru k podpoře nezaměstnaných).

272, 12. VI. 1924; 878. IX.

aby byla sloučena rozprava o t. 4734 a t. 4733 (zaopatřovací požitky a jednorázové výpomoci nestátnímu učitelstvu na Podkarpatské Rusi a Slovensku).

279, 25. VI. 1924; 1064. IX.

na sloučení rozpravy o zpr. t. 5118 (placená dovolená) a zpr. t. 5119 (zákon o svátcích).

336, 21. III. 1925; 1483. X.

Resoluce:

k osnově zák. o poskytnutí úvěru ke krytí výloh vojenské správy, vzniklých válečnými poměry na Slovensku r. 1919 (t. 1628).

65, 16. III. 1921; 2837. II.

k osnově zák. o zadávání státních dodávek a prací (zpr. t. 1843), týkající se účasti malovýrobců na dodávkách.

67, 19. V. 1921; 70. III.

k osnově zák. o státní záruce svazům živnostenských družstev (zpr. t. 3317), týkající se ustanovení prováděcího nařízení o povolování záruk.

119, 12. I. 1922; 2043. IV.

k osnově zák. o organisaci kanceláře posl. sněmovny a senátu (zpr. t. 3348) na změnu resoluce 1.

120, 13. I. 1922; 2089. IV.

7 resol. k stát. rozpočtu pro rok 1923 (zpr. t. 3856), týkající se rozmnožení počtu živnostenských soudů, odstranění patentu z 20. IV. 1854, č. 96 ř. z., zrušení báňských hejtmanství, úpravy báňské inspekce, pomocné akce pro dítky nezaměstnaných, snížení počtu ministerstev, postátnění zdravotní policie v R. Č.

175, 29. XI. 1922; 1384, 1385, 1390, 1391. VI.

k osnově zák. o změně zák. o slučování a rozlučování obcí (zpr. t. 3927), týkající se změny obecního zřízení.

184, 19. a 20. XII. 1922; 1933. VI.

k osnově zák. o prodloužení působnosti některých právních předpisů v oboru nemoc. pojištění dělníků (zpr. t. 3951), týkající se prováděcího nařízení o volbách do nemocenských pokladen.

184, 19. a 20. XII. 1922; 2003. VI.

k osnově zákona o stavebním ruchu (zpr. t. 3949), jímž se vláda vyzývá k všestranné podpoře stavebního ruchu.

184, 19. a 20. XII. 1922; 2018. VI.

k stát. rozpočtu pro r. 1924, kapit. XIV. (zpr. t. 4300), týkající se směrnic při vybírání daní opožděně vyměřených.

236, 30. XI. 1923; 1155. VIII.

k osnově zák. o změně příslušnosti soudů ve věcech tiskov. urážek (zpr. t. 4569), týkající se předložení zákona o tisku, novinářského školství a sociál. postavení novinářů.

263, 15. IV. 1924; 609. IX.

k osnově zák. o mimořádných úlevách při placení přímých daní (zpr. t. 4828), týkající se poplatníků, jichž úroda byla zničena živelní pohromou.

291, 24. IX. 1924; 2063. IX.

Zpravodajem:

rozp. výb. zpr. t. 1533 (zákon o všeobecné dani výdělkové pro r. 1921),

55, 16. II. 1921; 2230. II.

živnost. výb. zpr. t. 1409 (úprava provozování pohřebnictví).

55, 16. II. 1921; 2240. II.

živnost. výb. zpr. t. 1669 (mezinárodní parlamentní konference v Paříží ve dnech 24.-28. listopadu 1920).

62, 10. III. 1921; 2510. II.

rozp. výb. zpr. t. 2444 (změna úpravy uhelného hospodářství).

70, 30. VI. 1921; 309. III.

živnost. výb. zpr. t. 2836 (zákon o závodních radách).

85, 6. VIII. 1921; 1257. III.

živnost. výb. zpr. t. 3220 (smlouva obchodní mezi R. Č. a král. Rumunským, uzavřená v dubnu 1921).

105, 7. XII. 1921; 1459. IV.

živnost. výb. zpr. t. 3244 (zrušení úřadu pro zahraniční obchod).

106, 9. XII. 1921; 1475. IV.

rozp. a živnost. výb. zpr. t. 3317 (státní záruka svazům družstev živnostenských).

119, 12. I. 1922; 2021. IV.

živnost. výb. zpr. t. 3341 (6 úmluv rázu obchodního, plavebního a finančního, uzavřených mezi R. Č. a král. Italským v Římě r. 1921).

121, 17. I. 1922; 2160. IV.

živnost. výb. zpr. t. 3353 (mezinárodní úprava o zřízení ústředního patentního úřadu, podepsaná v Paříži r. 1920).

122, 19. I. 1922; 2202. IV.

živnost. výb. zpr. t. 3393 (zpráva o VII. mezinárodní parlamentární konferenci obchodní v Lisaboně).

129, 27. I. 1922; 2749. IV.

rozp. výb. zpr. t. 3446 (všeobecná daň výdělková pro období 1922/23).

133, 31. III. 1922; 147, 162. V.

živnost. výb. zpr. t. 3385 (změna §§ 85 a 100 hlavy I. zák. z 3. I. 1913, č. 5 ř. z. a z 23. I. 1914, č. 13 ř. z., o dani výdělkové).

138, 6. IV. 1922; 300. V.

živnost. výb. zpr. t. 3677 (nová úprava statistiky zahraničního obchodu).

147, 16. VI. 1922; 946. V.

živnost. výb. zpr. t. 3890 (úprava daně výdělkové s ohledem na družstva a společenstva).

178, 12. XII. 1922; 1561, 1563. VI.

živnost. výb. o VIII. mezinárodní parlamentární konferenci v Paříži (t. 4003.)

192, 27. II. 1923; 2219. VI.

živnost. výb. zpr. t. 4345 (obchodní dohoda mezi R. Č. a Norskem z 2. X. 1923).

248, 18. III. 1924; 104. IX.

živnost, výb. zpr. t. 4839 (dodatková úmluva k obchodní a plavební smlouvě mezi R. Č. a královstvím Italským, podepsaná dne 23. III. 1921 v Římě).

293, 25. IX. 1924; 2160, 2166. IX.

živnost. výb. zpr. t. 5332 (obchodní a plavební úmluva mezi R. Č. a Švédskem z 18. IV. 1925).

366, 29. IX. 1925; 756. XI.

Řeč v rozpravě:

o odškodnění majitelů dluhopisů rak. a uh. váleč. půjček a o IV. stát. půjčce R. Č. (t. 118).

9, 18. VI. 1920; 340. I.

o dodatku ke stát. rozpočtu pro rok 1920 (t. 1191); prosincové události.

41, 13. I. 1921; 1615. II.

o zadávání státních dodávek a prací (zpr. t. 1843).

67, 19. V. 1921; 68. III.

o všeobecné dani z převodu statků, z pracovních výkonů a dani přepychové (zpr. t. 2713).

78, 1. VIII. 1921; 869. III.

o změně ustanovení o dani důchodové a dani z příjmu (zpr. t. 2741).

80, 3. VIII. 1921; 990. III.

o stát. rozpočtu pro r. 1922 (zpr. t. 3168).

91, 16. XI. 1921; 289. IV.

o zdravotní přirážce a o veřejném fondu pro podporu nemocnic v republice Československé (zpr. t. 3243).

106, 9. XII. 1921; 1499. IV.

o vládních prohlášeních, učiněných ve 159. schůzi dne 24. X. 1922 a o naléh. interp. t. 3809 a 3811.

160, 5. X. 1922; 69. VI.

o zák. na ochranu republiky (zpr. t. 4021), v níž jako předseda klubu čsl. socialistů opravuje vývody dr. Bartoška, učiněné při podrobné rozpravě o tomto předmětu.

194, 6. III. 1923; 2425. VI.

o prohlášení minist. předsedy A. Švehly o odnětí tiskových urážek porotám (naléh. interp. t. 4437).

247, 6. III. 1924; 63. IX.

o prohlášeních min. financí inž. Bečky (rozpočet na r. 1925) a min. zahraničí dr. Beneše (Protokol ženevský).

296, 31. X. 1924; 141. X.

Věcná poznámka:

v níž jménem koalice odmítá urážku, učiněnou posl. Tománkem českému národu výrokem "@a la böhmischer Zirkel".

236, 30. XI. 1923; 1149. VIII.

Interpelace:

naléhavá, o zrušení řemeslných dílen u stát. úřadů a ústavů,

t. 3515. 137, 5. IV. 1922; 292. V.

odpov. t. 3800/VI. 159, 24. X. 1922; 45. VI.

naléhavá, o průmyslové a zemědělské krisi, nezaměstnanosti a drahotě životních potřeb,

t. 3809. 159, 24. X. 1922; 9. VI.

zodpověděna prohlášením min. soc. péče G. Habrmana.

162, 27. X. 1922; 297. VI.

naléhavá, ve věci hospodářské krise a nezaměstnanosti,

t. 3989. 186, 9. II. 1923; 2137. VI.

zodpověděna prohlášením min. soc. péče G. Habrmana, min. zásob. dr. E. Franke a min. veř. prací A. Srby.

192, 27. II. 1923; 2222, 2228, 2232. VI.

naléhavá, o bankovních poměrech,

t. 4074. 200, 10. IV. 1923; 26. VII.

zodpověděna prohlášením min. fin. inž. B. Bečky.

201, 17. IV. 1923; 54. VII.

naléhavá, v záležitosti podání návrhu zákona, kterým by se urážky na cti spáchané tiskem odňaly soudům porotním,

t. 4437. 247, 6. III. 1924; 23. IX.

zodpověděna prohlášením min. předs. Ant. Švehly.

247, 6. III. 1924; 24. IX.

naléhavá, ve věci útoku papežské stolice proti presidentu a vládě republiky Československé,

t. 5259. 360, 15. VII. 1925; 548. XI.

odpov. t. 5320. 361, 18. IX. 1925; 566. XI.

naléhavá, o chování generálního superiora čs. branné moci dr. Bombery v Římě,

t. 5326. 362, 18. IX. 1925; 589. XI.

naléhavá, o poklesu populace a poklesu počtu žáků a redukci tříd na národních školách,

t. 5325. 362, 18. IX. 1925; 589. XI.

zodpověděna prohlášeními správce min. škol. dr. Markoviče a min. veř. zdravotn. J. Šrámka.

364, 24. IX. 1925; 633. XI.

naléhavá, ve věci manifestace proti Československu v zasedací síni německého říšského sněmu,

t. 5358. 379, 16. X. 1925; 1607. XI.

ohledně složení Poradního sboru pro otázky hospodářské,

t. 18. 4, 8. VI. 1920; 79. I.

odpov. t. 365. 14, 26. X. 1920; 26. II.

stran bývalého českoslov. vyslance Karla Perglera v Tokiu,

t. 4031/IV. 197, 9. III. 1923; 2479. VI.

odpov. t. 4040. 197, 9. III. 1923; 2495. VI.

pro neoprávněné disciplinární vyšetřování strážmistra pohraniční finan. stráže legionáře Karla Stuchlíka,

t. 4157/X. 215, 27. VI. 1923; 525. VII.

odpov. t. 4243/XI. 219, 30. X. 1923; 17. VIII.

o postupu pražské policie proti pokrokovému studentstvu,

t. 4195. 215, 27. VI. 1923; 525. VII.

odpov. t. 4196. 217, 28. VI. 1923; 543. VII.

ve věci katastrofy na dolu "Gabriela" v Karvinné,

t. 4584. 263, 15. IV. 1924; 627. IX.

odpov. t. 4586. 263, 15. IV. 1924; 628. IX.

ve věci výpomoci postiženým živelními pohromami,

t. 4617/V. 267, 3. VI. 1924; 780. IX.

o událostech při stávce v Trenčíně,

t. 4910. 295, 30. X. 1924; 68. X.

odpov. t. 4914. 296, 31. X. 1924; 149. X.

Dotazy:

ve věci nesprávného jednání ředitele fin. ředitel. Hamáka v Báň. Bystřici.

281, 4. IX. 1924; 1174. IX.

odpov. 324, 5. III. 1925; 1235. X.

ve věci naddozorce fin. stráže Josefa Vaněčka z Bobrova na Slovensku.

320, 29. I. 1925; 1069. X.

odpov. 342, 22. V. 1925; 112. XI.

o neudržitelných poměrech v učitelstvu na Hlučínsku.

324, 5. III. 1925; 1233. X.

odpov. 351, 1. VII. 1925; 358. XI.

že bylo nařízeno okamžitě otevříti úředně uzavřené provozovací místnosti restaurantu v domě čp. 597-I. v Praze, Celetná ulice. č. 13 n.

330, 16. III. 1925; 1323. X.

odpov. 342, 22. V. 1925; 114. XI.

o povolení výroby a prodeje zmrzliny příslušníkům italským.

342, 22. V. 1925; 112. XI.

odpov. 361, 18. IX. 1925; 562. XI.

o stálém nebezpečí a rozpínavosti německého občanstva v Horním Litvínově a o řádění komunistů tamtéž.

361, 18. IX. 1925; 560. XI.

o nestejné praxi finančních úřadů.

365, 29. IX. 1925; 650. XI.

Žádost ve věcech imunity:

okr. s. pro přestupky v Praze (přestupek proti bezpečnosti cti ca dr. Bartošek, Draxl, Landová-Štychová a dr. Vrbenský).

202, 19. IV. 1923; 105. VII.

řízení zast. 248, 18. III. 1924; 101. IX.ISP (příhlásit)