Rudolf Slánský

Narozen: v roce 1901
Zemřel: v roce 1952

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

SLÁNSKÝ Rudolf

IV. voleb. kraj

K

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 14.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 10.

Byl členem výb. ink., rozp., ústav.-práv., zahr., zásob. a zeměd.

Zbaven mandátu 28. XII. 1938 v důsledku rozpuštění komunistické strany.

Návrh iniciativní:

na okamžitou pomoc krajům, postiženým živelními pohromami v roce 1936, t. 486.

49, 4. VI. 1936; 4.

Návrhy pozměňovací:

k t. 7. 4, 24. VI. 1935; 38.

k t. 1140. 122, 4. XII. 1937; 16.

Návrh resoluční:

k t. 685. 71, 4. XII. 1936; 66, 67.

Prohlášení:

jménem klubu komunistických poslanců, v němž protestuje proti rozpuštění voleb. schůzí v Mnich. Hradišti a v Klášteře u Mnich. Hradiště dne 8. V. 1948.

148, 10. V. 1938; 9.

Řeč v rozpravě:

o zákonu, kterým se prodlužuje a doplňuje zmocnění podle čl. I zákona ze dne 21. VI. 1934, č. 109 Sb. z. a n., o mimořádné moci nařizovací (t. 33).

4, 24. VI. 1935; 14.

o prohlášení min. zahr. věcí dr Beneše z 5. XI. 1935 o mezinárodní situaci v Evropě a o válce italsko-habešské,

10, 6. XI. 1935; 29.

o zákonu, kterým se mění § 23, odst. 2 zákona o zastavování činnosti a o rozpouštění politických stran (t. 385); mluví též o pojišťovně Fénix.

37, 23. IV. 1936; 9.

o návrhu posl. dr Kozáka, Jaši, dr inž. Tumlířové, dr inž. Brdlíka, Staška a Kirpalové na úpravu některých právních poměrů vysokoškolských asistentů (t. 417); mluví též o pojišťovně Fénix.

42, 7. V. 1936; 26.

o zákonu o hubení škodlivého živočišstva kyanovodíkem, ethylenoxydem a chlorpikrinem (t. 398); mluví též o pojišťovně Fénix.

51, 9. VI. 1936; 5.

o státním závěrečném účtu republiky Československé za rok 1935 spolu s účty stát. bytového fondu a dávky z majetku (t. 788).

81, 19. II. 1937; 8.

o dodatkové dohodě k obchodní úmluvě mezi republikami Československou a Francouzskou ze dne 2. VII. 1928 a k dodatkové dohodě k této obchodní úmluvě ze dne 12. V. 1933, podepsané v Praze dne 2. III. 1937 a uvedené v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 9. IV. 1937, č. 54 Sb. z. a n. (t. 881).

104, 11. VI. 1937; 6.

Interpelace:

o nezákonném postupu okresního hejtmana Vitnera a o brutálním postupu komisaře Stehlíčka z okresního úřadu v Mnichově Hradišti,

t. 603/XI. 60, 7. X. 1936; 8.

odpov. t. 768/VII. 78, 11. II. 1937; 6.

ve věci pojišťovny Fénix,

t. 831/VII. 88, 31. III. 1937; 4.

odpov. t. 1041/XV. 112, 29. X. 1937; 10.

Žádost ve věcech imunity:

kraj. soud v Mor. Ostravě (trestné činy podle §§ 283, 284 tr. z. a přestupek podle §§ 3, 19 zákona z 15. XI. 1867, č. 135 ř. z.).

25, 21. I. 1936; 9.

žádost odvolána 129, 27. I. 1938; 9.

Volán k pořádku:

37, 23. IV. 1936; 11.

Slovo odňato:

42, 7. V. 1936; 32.

Dotaz na předsedu vlády:

za rozpravy o stát. závěrečném účtu na r. 1936 1. o domnělých jednáních německého vyslance dr Eisenlohra s představiteli pravicových stran a 2. o domnělém rozhovoru posl. R. Berana s týmž německým vyslancem v Hor. Počernicích.

134, 3. III. 1938; 22.ISP (příhlásit)