PhDr. František Lukavský

Narozen: v roce 1874
Zemřel: v roce 1937

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

LUKAVSKÝ František, dr.

VIII. voleb. kraj

ND

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 4, I.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 12, I.

Byl členem výb. in. - kult. a Stál.

Návrhy:

na neprodlené vydání zákona o stavebním ruchu, t. 399.

31, 12. VI. 1926; 1832, II.

na pomoc postiženým živelními pohromami, t. 396.

32, 15. VI. 1926; 1847, II.

na vydání zákona, jímž se mění §§ 27 a 29 zákona ze dne 9. X. 1924, č. 221 Sb. z., o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří, t. 472.

37, 22. VI. 1926; 2466, II.

na změnu § 5 zákona ze dne 15. IV. 1920, č. 325 Sb. z., o jednacím řádu posl. sněmovny Národního shromáždění, t. 661.

46, 11. XI. 1926; 266, III.

na vydání zákona o postavení českomoravské dráhy Plzeň-Brno, t. 922.

63, 15. III. 1927; 14, IV.

na pomoc krajům, v nichž dobytkářství ohroženo jest nemocí zv. distomatosa, t. 948.

70, 29. III. 1927; 342, IV.

aby byl vydán zákon, kterým se povoluje užíti dílčích dlužních úpisů 6 % půjčky města Opavy z r. 1922 v úhrnné jmenovité hodnotě 25,000.000 Kč k ukládání nadačních, sirotčích a podobných kapitálů, t. 1398.

118, 15. XII. 1927; 48, V.

na vydání zákona o koncesní listině akciové společnosti pro výstavbu a provoz českomoravské dráhy Plzeň-Brno s přípojkami, t. 1745.

158, 7. IX. 1928; 50, VI.

pozměň. návrh k osnově zákona o úpravě platových a služebních poměrů učitelstva (t. 334) k § 7.

34, 17. VI. 1926; 2131, II.

2 pozměň. návrhy k osnově zákona o poskytování podpor při živelních pohromách (t. 1159) k §§ 1 a 3.

97, 8. VII. 1927; 2476-7, IV.

pozměň. návrh k osnově zákona o úpravě pensí některých vojenských osob (t. 1452) k § 2.

131, 10. II. 1928; 31, V.

pozměň. návrh k osnově zákona o stavebním ruchu (t. 1484) k § 39.

136, 16. III. 1928; 65, VI.

3 pozměň. návrhy k osnově zákona o ochraně nájemníků (t. 1485) k §§ 10, 27 a 31.

136, 16. III. 1928; 74-8, VI.

aby o vládních prohlášeních min. předsedy dr Švehly a min. fin. dr Engliše ze 14. X. 1927 a o naléh. interp. v otázkách hospodářských (t. 585, 586, 587, 588, 591, 592 a 594 byla zahájena jednotná rozprava.

43, 15. X. 1926; 46, III.

aby se hlasování o prohlášení min. fin. dr Engliše ze 14. X. 1926 odložilo až po projednání státního rozpočtu.

45, 20. X. 1926; 219, III.

na vrácení imunitní záležitosti J. Mayera a inž. Kalliny (t. 355) im. výb.

70, 29. III. 1927; 385, IV.

na konec rozpravy o prohlášení předsedy vlády a min. nár. obrany Fr. Udržala ze 4. VI. 1929.

202, 7. VI. 1929; 40, VIII.

Resoluce:

6 resol. k osnově zákona o úpravě platových a služebních poměrů učitelstva (t. 334), stran míst okresních školních inspektorů, pomocných škol, cvičných učitelů, živnostenských škol pokračovacích, úpravy postavení okresních školních inspektorů a platových nesrovnalostí učitelů občanských škol.

33, 16. VI. 1926; 1860-1, II.

k osnově zákona o hranici příjmu vylučující z nároku na důchod válečných poškozenců (t. 759), stran vydání novely k zákonu.

57, 10. XII. 1926; 1351, III.

k osnově zákona, kterým se zavádí průkaz způsobilosti pro živnost hostinskou a výčepní (t. 1110), stran živnosti cukrářské.

97, 8. VII. 1927; 2450, IV.

k osnově zákona o ochraně nájemníků (t. 1485), stran uvolňování budov veřejného významu při dalším uvolňování ochrany nájemníků.

136, 16. III. 1928; 79, VI.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro r. 1927 (t. 670); skup. kult.

52, 24. XI. 1926; 667, III.

o státním rozpočtu pro r. 1928 (t. 1260), skup. kult. a soc., a o prohlášení min. fin. dr Engliše z 25. X. 1927.

109, 29. XI. 1927; 21, V.

o státním rozpočtu na rok 1929 (t. 1813), skup. kult. a soc. o prohlášení min. fin. dr Engliše ze 7. IX. 1928 a o prohlášení min. veř. prací dr Spiny o stavební katastrofě v Praze na Poříčí 9. X. 1928.

169, 24. X. 1928; 29, VII.

o zákonu o pomocných školách (třídách) (t. 2105).

196, 2. V. 1929; 15, VIII.

Interpelace:

naléhavá, o současných hospodářských poměrech, t. 592.

42, 14. X. 1926; 19, III.

zodpověděna prohlášením předsedy vlády dr Švehly.

42, 14. X. 1926; 5, III.

že byl zakázán průvod příslušníků národní demokracie po schůzi v Praze na Slovanském ostrově dne 31. V. 1926 a jakým způsobem zakročovali vládní komisař na této schůzi a policie po schůzi, t. 351/III.

27, 8. VI. 1926; 1380, II.

odpov. t. 593/XVII.

46, 11. XI. 1926; 237, III.

o přátelském poměru Italie a Československé republiky, t. 443/V.

43, 15. X. 1926; 34, III.

odpov. t. 808/V.

61, 15. II. 1927; 1594, III.

o zachování zákona a veřejného klidu a pořádku, t. 443/VI.

43, 15. X. 1926; 34, III.

odpov. t. 773/XVII.

61, 15. II. 1927; 1593, III.

Dotazy:

o postupu živnostenského inspektora ve Strakonicích dne 19. VI. 1926 proti pekaři Vojtěchu Červinkovi.

41, 25. VI. 1926; 2660, II.

odpov. 43, 15. X. 1926; 31, III.

jaká opatření hodlá vláda učiniti proti řádění cikánů, kteří stále více a více ohrožují bezpečnost majetku a sob, a jak chce vyzbrojiti četnictvo, aby řádění cikánů bylo zamezeno.

47, 17. XI. 1926; 304, III.

odpov. 84, 9. VI. 1927; 1575, IV.

o ustanovování německých učitelů na českých národních školách a komisionelním řízení stran přemístění českých menšinových měšťanských škol, k němuž jsou zváni starostové německých obcí, němečtí školní inspektoři a předsedové německých místních školních rad.

160, 17. IX. 1928; 4, VI.

Žádost ve věcech imunity:

okres. s. v Plzni (přestupky proti bezpečnosti cti podle §§ 487 a 488 tr. z.).

83, 11. V. 1927; 1562, IV.

zpr. t. 1313; zprav. dr Daněk;

nevydán 136, 16. III. 1928; 115, VI.ISP (příhlásit)