PhDr. František Lukavský

Narozen: v roce 1874
Zemřel: v roce 1937

Seznam činností

Výbor

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

LUKAVSKÝ František, dr.

VIII. voleb. kraj

ND

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 4. I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 7. I.

Byl členem výb. kult. - rozp. - soc. pol. - stát. zříz. a zahran.

Návrhy:

aby město Klatovy zařaděno bylo do vyšší třídy místních přídavků, t. 863.

27, 30. XI. 1920; 603. II.

na odstranění pomníků členů rodiny habsburské nebo habsbur.-lotrinské, t. 865.

27, 30. XI. 1920; 603. II.

o služební pragmatice profesorů a učitelů středoškolských, t. 1589.

58, 1. III. 1921; 2388. II.

na zřízení zoologické zahrady v Praze, t. 1783.

64, 15. III. 1921; 2667. II.

na vydání zákona, kterým se mění § 15 čl. VII. zákona ze dne 7. října 1919, č. 541 Sb. z. a n., jímž se upravují poměry státních zaměstnanců, jakož i zaměstnanců v podnicích a fondech státem spravovaných, t. 2181.

68, 31. V. 1921; 141. III.

na zřízení vědeckého ústavu geofysikálního, t. 2187.

68, 31. V. 1921; 141. III.

na změnu jednacího řádu poslanecké sněmovny, t. 3311.

115, 20. XII. 1921; 1875. IV.

na pomoc postiženým živelními pohromami, t. 4207.

217, 28. VI. 1923; 543. VII.

pozměňov. návrh k osnově zák. o slučování a rozlučování obcí atd. (zpr. t. 1097), týkající se hospodářských podmínek při rozlučování obcí.

44, 20. I. 1921; 1795. II.

pozměňov. návrh k osnově zák. o úvěru na opatření výzbroje a různé ho vojenského materiálu (zpr. t. 3370).

127, 26. I. 1922; 2584. IV.

pozměňov. návrh k osnově zák. o úpravě požitků veškerých státních zaměstnanců (zpr. t. 3944) k § 6, část II.

181, 15. a 16. XII. 1922; 1697. VI.

pozměňov. návrh k osnově zák. o prodloužení působnosti některých právních předpisů v oboru nemoc. pojištění dělníků (zpr. t. 3951) k čl. I.

184, 19. a 20. XII. 1922; 2003. VI.

5 pozměňov. návrhů k osnově zákona o státním soudu (zpr. t. 4022) k §§ 2, 5, 6, 23 a 24.

194, 6. III. 1923; 2441-2. VI.

pozměňov. návrh k osnově zák. o prozatímní úpravě obchodních styků s cizinou (zpr. t. 4941) k § 2.

217, 28. VI. 1923; 603. VII.

2 pozměňov. návrhy k osnově zákona, jímž se mění ustanovení o trestání válečné lichvy (zpr. t. 4433).

250, 26. III. 1924; 171. IX.

3 pozměňov. návrhy k osnově zákona o změně zák. čl. 1/1911 o civilním řízení soudním (zpr. t. 4765), týkající se změn v § 1.

280, 26. VI. 1924; 1125. IX.

pozměňov. návrh k osnově zák. o zrušení svěřenství (zpr. t. 4766), týkající se doplnění § 3.

280, 26. VI. 1924; 1148. IX.

pozměňov. návrh k osnově zák. o změně ustanovení uherského obchodního zák. čl. XXXVII/1875 (zpr. t. 5191) k čl. IV.

348, 23. VI. 1925; 317. XI.

4 pozměňov. návrhy k osnově zákona o ustanovení doby nové organisace vojenských soudů a o přejímání vojenských soudců do služby civilní (zpr. t. 5180) k §§ 2-7.

351, 1. VII. 1925; 362. XI.

doplňov. návrh k osnově zákona o úvěru 10 mil. Kč ke tlumení nákaz zvířecích (zpr. t. 2179), týkající se potírání zavíječe pelyňkového.

72, 14. VII. 1921; 442. III.

doplňov. návrh ke zprávě o VII. mezinárodní parlamentární konferenci obchodní v Lisaboně (zpr. t. 3393), týkající se obeslání parlament. konference obchodní v Římě.

129, 27. I. 1922; 2750. IV.

doplňov. návrh k osnově zákona o inkompatibilitě (zpr. t. 4678) k § 12.

274, 17. VI. 1924; 968. IX.

na zřízení 24člen. výboru k prozkoumání zprávy o činnosti Stál. výb.

14, 26. X. 1920; 16. II.

podaný u přílež. projednávání zpr. t. 4736 (zákon o stihání úplatkářství), aby resoluce usnesená ústav. práv. výb. při projednávání návrhu zákona byla odkázána rozp. výb.

278, 25. VI. 1924; 1048. IX.

na vrácení zpr. t. 5064 (změna zákona o poplatcích, dani z obohacení, taxách a o kolku z hracích karet) výb. rozp. a na přikázání této též výb. úst. práv.

330, 16. III. 1925; 1325. X.

na vrácení zpr. t. 5065 (zákon o dávkách za úřední úkony ve věcech správních) výb. rozp. a na přikázání této též výb. úst. práv.

330, 16. III. 1925; 1325. X.

na odklad hlasování o prohlášení min. financí inž. Bečky o státním rozpočtu na r. 1925.

296, 31. X. 1924; 146. X.

na schválení prohlášení min. zahraničí dr. Beneše (Protokol ženevský).

296, 31. X. 1924; 147. X.

na zahájení rozpravy ve 140. schůzi o prohlášení min. předs. dr. Beneše o janovské konferenci, učiněném ve schůzi 139.

139, 23. V. 1922; 432. V.

na zahájení rozpravy o prohlášeních min. předs. A. Švehly, min. zahr. dr. Beneše a min. fin. dr. Rašína.

159, 24. X. 1922; 27. VI.

na zahájení rozpravy o prohlášení min. zahraničních věcí dr. Beneše, učiněném ve 219. schůzi.

219, 30. X. 1923; 32. VIII.

na konec rozpravy o prohlášení min. předs. A. Švehly (odnětí tiskových urážek porotám, t. 4437).

247, 6. III. 1924; 58. IX.

aby o prohlášení ministra zásob. dr. Franke o vzestupu dráhy (naléh. interp. t. 4818, 4820, 4809 a 4821) byla zahájena rozprava.

282, 4. IX. 1924; 1197. IX.

na zahájení rozpravy o prohlášení min. J. Stříbrného ve věci drahoty (interp. t. 5041 a 5043) a o krvavé srážce demonstrantů s policií na Václavském náměstí 10. II. 1925.

322, 11. II. 1925; 1107. X.

na sloučení povšechné rozpravy o zákonu na ochranu republiky a o státním soudě (t. 4021 a 4022) a na lhůtu řečnickou o těchto předmětech.

194, 6. III. 1923; 2364, 2366. VI.

aby rozprava o zákonu o inkompatibilitě (zpr. t. 4567) byla sloučena s rozpravou o změně zákona o volebním soudu (zpr. t. 4568).

263, 15. IV. 1924; 625. IX.

na sloučení rozpravy o t. 4671 (prodloužení zákona o podpoře nezaměstnaných a t. 4672 (povolení dodatečného úvěru k podpoře nezaměstnaných).

272, 12. VI. 1924; 878. IX.

aby byla sloučena rozprava o t. 4734 a 4733 (zaopatřovací požitky a jednorázové výpomoci nestátnímu učitelstvu na Podkarpatské Rusi a Slovensku).

279, 25. VI. 1924; 1064. IX.

na sloučení rozpravy o zpr. t. 5118 (placená dovolená) a zpr. t. 5119 (zákon o svátcích).

336, 21. III. 1925; 1483. X.

Resoluce:

2 resol. podané při projednávání zpr. Stál. výb. t. 286 (smlouva R. Č. s republikou Rakouskou o ochraně menšin a stát. občanství), týkající se repatriace čsl. příslušníků z Rakouska a soukromých čsl. škol vídeňských.

11, 8. VII. 1920; 607. II.

k osnově zák. o odpočivných požitcích státních zaměstnanců (zpr. t. 1313), týkající se požitků pensistů dosud nepřevzatých a doby výplaty zvýšených pensí.

50, 3. II. 1921; 2069. II.

k osnově zák. o organisaci kanceláře sněmovny poslan. a sen. (zpr. t. 3348) na změnu v 1. resoluci.

120, 13. I. 1922; 2089. IV.

8 resol. k stát. rozpočtu pro rok 1923 (zpr. t. 3856), týkajících se: rozmnožení počtu živnostenských soudů, odstranění patentu z 20. IV. 1854, č. 96 ř. z., poskytnutí podpory krajům postiženým živelními pohromami, zrušení báňských hejtmanství, úpravy báňské inspekce, pomocné akce pro dítky nezaměstnaných, snížení počtu ministerstev a sestátnění zdravotní policie.

175, 29. XI. 1922; 1384, 1385, 1388-1391. VI.

k osnově zák. o úpravě požitků veškerých stát. zaměstnanců (zpr. t. 3944), týkající se poskytnutí nezapočítatelných odměn do pense.

181, 15. a 16. XII. 1922; 1698. VI.

k osnově zák. o změně zákona o slučování a rozlučování obcí (zpr. t. 3927), týkající se změny obecního zřízení o slučování a rozlučování obcí.

184, 19. a 20. XII. 1922; 1933. VI.

k osnově zák. o prodloužení působnosti některých právních předpisů v oboru nemoc. pojištění dělníků (zpr. t. 3951), týkající se vydání prováděcího nařízení o volbách do nemocenských pokladen.

184, 19. a 20. XII. 1922; 2003. VI.

k stát. rozpočtu pro r. 1924, kapit. XIV. (zpr. t. 4300), týkající se směrnic při vybírání daní opožděně vyměřených.

236, 30. XI. 1923; 1155. VIII.

k osnově zák. o změně příslušnosti soudů ve věcech tisk. urážek (zpr. t. 4569), týkající se předložení zákona o tisku, novinářského školství a sociál. postavení novinářů.

263, 15. IV. 1924; 609. IX.

k osnově zák. o mimořádných úlevách při placení přímých daní (zpr. t. 4828), týkající se poplatníků, jichž úroda byla zničena živelní pohromou.

291, 24. IX. 1924; 2063. IX.

Zpravodajem:

kult. výb. zpr. t. 3206 (zřizování fakult neb oddělení na vysokých školách).

102, 2. XII. 1921; 1343. IV.

Řeč v rozpravě:

o stát. rozpočtu pro r. 1921 (zpr. t. 830; skup. škol.)

29, 2. XII. 1920; 951. II.

o stát. rozpočtu pro r. 1922 (zpr. t. 3168; skup. kult.).

97, 23. XI. 1921; 898. IV.

o naléh. interp. t. 3563, 3564, 3565, 3566 a 3651 ve věcech školských.

147, 16. VI. 1922; 951. V.

o vládních prohlášeních učiněných ve 159. schůzi dne 24. X. 1922 při nastoupení vlády Švehlovy a o naléh. interpelacích t. 3809 a 3811 o hospodářské krisi.

161, 26. X. 1922; 190. VI.

o stát. rozpočtu pro r. 1924 (zpr. t. 4300; skup. kult.).

232, 27. XI. 1923; 719. VIII.

o prohlášení správce min. škol. dr. Markoviče ve věcech školských (naléh. interpelace t. 5323, 5325 a 5327).

365, 29. IX. 1925; 650. XI.

Prohlášení:

při projednávání imunitní záležitosti dr. Baerana (atentát na předsednictvo poslan. sněmovny), v němž vyslovuje důvěru předsedovi sněmovny poslanců Frant. Tomáškovi.

129, 27. I. 1922; 2748. IV.

Věcná poznámka:

při rozpravě o naléh. interp. dr. Šmerala t. 3343.

125, 25. I. 1922; 2511. IV.

v níž polemisuje s výroky posl. L. Pika o poměru strany ND k zákonům o stavebním ruchu a obecním statku.

371, 6. X. 1925; 1304. XI.

Interpelace:

naléhavá, o průmyslové a zemědělské krisi, nezaměstnanosti a drahotě životních potřeb,

t. 3809. 159, 24. X. 1922; 9. VI.

zodpověděna prohlášením ministra soc. péče G. Habrmana.

162, 27. X. 1922; 297. VI.

naléhavá, ve věci hospodářské krise a nezaměstnanosti,

t. 3989. 186, 9. II. 1923; 2137. VI.

zodpověděna prohlášením ministra soc. péče G. Habrmana, min. zásob. dr. E. Franke a min. veř. prací A. Srby.

192, 27. II. 1923; 2222, 2228, 2232. VI.

o bankovních poměrech,

t. 4074. 200, 10. IV. 1923; 26. VII.

zodpověděna prohlášením ministra fin. inž. B. Bečky.

201, 17. IV. 1923; 54. VII.

naléhavá, v záležitosti podání návrhu zákona, kterým by se urážky na cti spáchané tiskem odňaly soudům porotním,

t. 4437. 247, 6. III. 1924; 23. IX.

zodpověděna prohlášením ministersk. předs. Ant. Švehly.

247, 6. III. 1924; 24. IX.

naléhavá, jaká opatření vláda R. Č. učinila a co hodlá ještě podniknouti, aby vlna drahoty byla zastavena a snížením cen životních potřeb, včetně průmyslových výrobků byl umožněn hospodářský život státu,

t. 4818. 281, 4. IX. 1924; 1182. IX.

zodpověděna prohlášením ministra zásob. dr. Franke.

282, 4. IX. 1924; 1191. IX.

naléhavá, o poklesu populace a poklesu počtu žáků a redukci tříd na národních školách,

t. 5325. 362, 18. IX. 1925; 589. XI.

zodpověděna prohlášeními správce min. škol. dr. Markoviče a min. veř. zdravotn. J. Šrámka.

363, 22. IX. 1925; 612. XI.

364, 24. IX. 1925; 633. XI.

naléhavá, v záležitosti nepokojů v Teplicích.

20, 11. XI. 1920; 299. II.

pro porušování práva jazykového,

t. 97. 8, 16. VI. 1920; 354. I.

odpov. t. 451. 14, 26. X. 1920; 27. II.

ohledně pravidelného vyučování na všech školách pražských po prázdninách 1920-1921,

t. 116. 9, 18. VI. 1920; 390. I.

odpov. t. 464. 14, 26. X. 1920; 27. II.

týkající se dodávek vápna a cementu,

t. 115. 9, 18. VI. 1920; 390. I.

odpov. t. 458. 14, 26. X. 1920; 27. II.

o nastoupení vojenské služby studujících o letošních prázdninách,

t. 334. 14, 26. X. 1920; 22. II.

odpov. t. 906. 30, 3. XII. 1920; 1043. II.

o katastrofální situaci stavebních živností,

t. 414. 14, 26. X. 1920; 24. II.

odpov. t. 1136. 40, 11. I. 1921; 1574. II.

o dnešních poměrech ve zněmčeném území,

t. 664. 18, 9. XI. 1920; 206. II.

odpov. t. 3122. 89, 21. X. 1921; 214. IV.

o podloudnictví cizích pojišťoven v našem státě,

t. 740. 22, 17. XI. 1920; 353. II.

odpov. t. 1949. 67, 19. V. 1921; 108. III.

o provokativním vyvěšení černožlutého praporu v Nýrsku,

t. 873. 27, 30. XI. 1920; 604. II.

odpov. t. 1274. 46, 25. I. 1921; 1821. II.

o nepřípustném jednání učitelky Brabcové v Chrudimi,

t. 1100. 40, 11. I. 1920; 1572. II.

odpov. t. 1852. 66, 31. III. 1921; 9. III.

o událostech ve Stříbře dne 7. července 1921,

t. 2571. 72, 14. VII. 1921; 485. III.

odpov. t. 3340/X. 130, 28. III. 1922; 11. V.

o vyjmenování zrušených předpisů školských a stylisaci školských zákonů a nařízení,

t. 2579. 74, 19. VII. 1921; 576. III.

odpov. t. 3068. 87, 19. X. 1921; 42. IV.

proč nebyly všecky menšinové školy převzaty do správy státní,

t. 2580. 74, 19. VII. 1921; 576. III.

odpov. t. 3066. 87, 19. X. 1921; 42. IV.

o výkladu §§ 21 a 22 zákona ze dne 29. února 1920, č. 123 (pojem organisace politických stran),

t. 2581. 75, 22. VII. 1921; 707. III.

odpov. t. 3221/XI. 118, 10. I. 1922; 1982. IV.

o zřizování okres. škol. výborů,

t. 2582. 75, 22. VII. 1921; 707. III.

odpov. t. 3074. 87, 19. X. 1921; 100. IV.

o poměrech v Podkarp. Rusi,

t. 3331/III. 119, 12. I. 1922; 2013. IV.

ve příčině německých učebnic na školách národních i středních s vyučovacím jazykem německým a z části i učebnic polských na školách polských,

t. 3780/IV. 159, 24. X. 1922; 39. VI.

odpov. t. 3953/VII. 185, 6. II. 1923; 2112. VI.

o protistátním projevu samospráv. korporací v Chebu a jeho okolí a o protičeských výtržnostech v Chebu a o nedostatečném opatření vládních orgánů proti nim,

t. 3816/VIII. 167, 14. XI. 1922; 399. VI.

ve věci katastrofy na dolu "Gabriela" v Karvinné,

t. 4584. 263, 15. IV. 1924; 627. IX.

odpov. t. 4586. 263, 15. IV. 1924; 628. IX.

ve věci výpomoci postiženým živelními pohromami,

t. 4617/V. 267, 3. VI. 1924; 780. IX.

o událostech při stávce v Trenčíně,

t. 4910. 295, 30. X. 1924; 68. X.

odpov. t. 4914. 296, 31. X. 1924; 149. X.

Dotazy:

o poměrech školníků.

56, 17. II. 1921; 2263. II.

odpov. 70, 30. VI. 1921; 276. III.

o poměrech na konservatoři hudby v Praze.

101, 29. XI. 1921; 1319. IV.

o vrácení zaplaceného kolkovného, daně z příjmů a pensijních příspěvků učitelstva podle zákona z 23. května 1919, č. 274 Sb. z. a n.

151, 22. VI. 1922; 1221. V.

odpov. 219, 30. X. 1923; 7. VIII.

o přímém spojení na českomoravské dráze Domažlice-Tábor-Brno.

177, 7. XII. 1922; 1511. VI.

odpov. 185, 6. II. 1923; 2107. VI.

o poměrech u ředitelství čsl. státních drah v Košicích.

218, 28. VI. 1923; 641. VII.

odpov. 247, 6. III. 1924; 14. IX.

o poměrech v místním školním výboru ve Valčicích.

251, 28. III. 1924; 188. IX.

odpov. 297, 11. XI. 1924; 182. X.ISP (příhlásit)