Neautorizováno !


(17.10 hodin)
(pokračuje Marian Jurečka)

My samozřejmě se teď snažíme také zvětšit tu edukaci, aby toto využívaly a věděly o tom i malé a střední podniky, protože samozřejmě snadněji se takováto informace dostává do velkých firem tam, kde jsou opravdu HR oddělení, personalistika kde funguje, ale už je to samozřejmě složitější vždycky v tom přenosu informací k těm opravdu středním a malým firmám.

Já myslím, že vzhledem k tomu, že jsme někde na začátku toho příběhu, který tady píšeme čtrnáctý měsíc, tak je pořád samozřejmě prostor pro to, aby ten podíl rostl, a věřím, že on nám v České republice poroste, protože ve srovnání s Evropskou unií má Česká republika jeden z nejnižších podílů vůbec zkrácených úvazků v rámci pracovního trhu. Pro mě je velmi důležité to, že ta druhá čtvrtina takto podporovaných, (nesrozumitelné) je to 30 % za celý loňský rok, když neberu ta čísla aktuální, třeba posledního měsíce, dvou, tak jsou opravdu právě rodiče a pečující. Tady je to opravdu samozřejmě zase velmi důležité, abychom dokázali podpořit skloubení rodinného a pracovního života.

Pokud se ptáte ještě přímo na podporu lidí předdůchodového věku na pracovním trhu, tak teď máme před prvním čtením, doufám, že na to dojde v pátek, nový, kompletně nový návrh zákona o sociálním integračním podniku, kde právě na lidi 60 let věku plus ten sociální integrační podnik pamatuje v tom svém nástroji, že takovéto osoby ten zaměstnavatel, který plní ta kritéria sociálního integračního podniku, může zaměstnávat a má na to určité benefity. Takže přidali jsme další nástroj, který by měl takto těmto lidem pomáhat. A pak samozřejmě ještě v důchodové reformě nástroj, který se potom už týká přímo lidí, kteří už dosáhli důchodového věku a mají nárok na starobní důchod, tak tam počítáme s tou podporou přímo těchto osob tím, že jim tam dáme to zrušení odvodů pojistného 6,5 % na sociálním důchodovém pojištění tak, aby tito lidé měli další benefit v reálném čase, okamžitě, bezprostředně, ten měsíc poté, co jsou ekonomicky aktivní, v tom, že budou mít potom také i ten vyšší čistý příjem z té činnosti.

A pokud jde o celý systém podpory zkrácených úvazků, já jsem řekl, že uzavřeme celých těch 12 měsíců, to znamená, teď do konce tohoto poletí uděláme vyhodnocení i včetně té diskuze se zaměstnavateli, jestli těch 5 % slevy na pojistném, což byla ta necelá jedna miliarda korun, jestli je pro ně dostatečně motivující, nebo není. Na druhou stranu já si myslím, že z toho, co já jsem slyšel a mluvil jsem se zaměstnavateli, tak je to pro ně motivující, je to pro ně zajímavé.

 

Předsedkyně PSP Markéta Pekarová Adamová: Děkuji, pane ministře, a to i za dodržení času. A nyní tedy paní poslankyně bude reagovat? Ano, mám zájem reagovat. Prosím.

 

Poslankyně Lenka Dražilová: Já už jenom velice krátce a děkuji za to, že jste mi slíbil, že mně zašlete, tu analýzu. A k těm zaměstnavatelům, tak to otázka vyhodnocení, jak jste říkal, to, jestli je to zvýhodnění nízké, nebo ne. Ale tak bych chtěla, abyste nezapomněl při tom vyhodnocení na to, že upozorňuji na tu přebujelou byrokracii. Jestli by tam třeba ještě nešlo něco zjednodušit pro ně. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Markéta Pekarová Adamová: Pan ministr chce reagovat. Prosím, vaše dvě minuty.

 

Místopředseda vlády, ministr práce a sociálních věcí ČR Marian Jurečka: Myslím, že opravdu u tohoto tématu podpory zkrácených úvazků jsem v poměrně intenzivním kontaktu se zaměstnavateli, včetně svazů zaměstnavatelských. Nezaznamenal jsem výhradu, že by ten systém byl administrativně složitý, protože to celé probíhá elektronicky s Českou správou sociálního zabezpečení, včetně potom vypořádání té vratky, potažmo té slevy, která je tomu zaměstnavateli poskytnuta s vyúčtováním dalšího odvodu v dalším měsíci. Klidně, pokud máte nějaký konkrétní podnět, kde někdo ještě upozorňuje na to, že by viděl prostor pro zjednodušení, já ho určitě beru, takže to velmi rádi probereme. A když jsme měli vlastně poslední prezentaci teď i na setkání s novináři, tam byli právě i kolegové přímo z firem, kteří realizují tuto formu podpory a poskytnutí tohoto benefitu svým zaměstnancům, a vlastně kvitovali, že se do toho systému zapojili. A říkám: 23 000 firem, které to využívají, není úplně málo.

 

Předsedkyně PSP Markéta Pekarová Adamová: Děkuji. Nyní teď přistoupíme k další interpelaci. Dalším interpelujícím poslancem měl být pan poslanec Síla, není však přítomen, takže interpelace propadá. Dále měl být interpelujícím poslancem pan poslanec Marek Novák, nicméně není přítomen, interpelace propadá. Dalším interpelujícím poslancem měl být Patrik Nacher, ani ten není přítomen, interpelace tedy propadá. Pan poslanec Radek Koten už přítomen je a bude interpelovat naopak nepřítomnou paní ministryně Janu Černochovou ve věci Administrativní odvody a logistické souvislosti. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Radek Koten: Děkuji za slovo, paní předsedající. Já bych se rád touto cestou paní ministryně obrany zeptal na některé věci, které jsme spolu komunikovali ještě v minulém volebním období na neformálních schůzkách například s Hasičským záchranným sborem. Ale vlastně nyní nastala ta doba, nebo dozrála do takového stavu, že se o tom začalo veřejně hovořit. A vzhledem k tomu, že branná povinnost v České republice nikdy nebyla zrušena, tak my jsme se tehdy bavili, jakým způsobem by bylo možné vlastně v případě nějaké krize nějakým způsobem mobilizovat anebo vycvičit ty brance, u kterých tedy ta branná povinnost jaksi nikdy neskončila, co se týká zákonné povinnosti. No a v té současné době se tedy hovoří o takzvané výběrové mobilizaci nebo o mobilizaci, nicméně ten výcvik není zatím nijak vyřešen, není k tomu žádná logistika. Budovy, které měla Armáda České republiky, tak mnohdy ani neexistují, stojí na tom nějaká logistická centra nebo jiný typ budov.

A mě by tedy zajímalo, jakým způsobem by v případě konfliktu se dala zvládnout ta mobilizace těch branců a jakým způsobem a kde by probíhal výcvik. Protože ta prohlášení jak náčelníka Generálního štábu, že se musíme připravit na dlouhý konflikt se silným nepřítelem, tak to už nevyvolává v lidech příliš důvěry. Eskalace napětí na Ukrajině i na Blízkém východě je také poměrně velká. A vzhledem k tomu, že to máte v gesci, tak byste měli mít připraveny nějaké plány pro to, jak a kde to udělat. Děkuji za ty odpovědi.

 

Předsedkyně PSP Markéta Pekarová Adamová: Děkuji. Na vaši interpelaci tedy bude v souladu s jednacím řádem odpovězeno do 30 dnů písemně.

Nyní už vidím paní poslankyni Zuzanu Ožanovou, která bude interpelovat nepřítomného ministra Blažka ve věci porušování zákona soudcem. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Zuzana Ožanová: Děkuji, vážená paní předsedkyně. V tisku tento týden na Seznamu Zprávy se objevil článek týkající se soudce zlínské pobočky Krajského soudu v Brně. Soudce měl v rozporu se zákonem nabývat nemovitý majetek v exekučních dražbách. Můj dotaz zní, zda se tímto případem bude zabývat Ministerstvo spravedlnosti. Soudce měl mimo jiné uvést, že zákonů je tolik, že málokterý právník zná všechny zákony i ze své oblasti. Jak se staví ministerstvo k otázce poučení soudců, jejich omezením vyplývajícím z jejich postavení soudce? Je nutné každého soudce poučit? Nebo se má za to, že soudce sám by si měl být vědom své zodpovědnosti za své jednání a sám se zabývat tím, zda svým jednáním neporušuje zákony České republiky.

Jenom na okraj bych chtěla uvést, že svým způsobem tato interpelace souvisí s interpelací, kterou jsem podala před cca deseti minutami. Jedná se bohužel opět o Krajský soud v Brně, který, jak už jsem předchozí interpelaci uváděla, viktimizoval oběť zveřejněním údajně anonymizovaného rozsudku. Nyní opět člověk, soudce stejného soudu, nepostupuje v souladu se zákony České republiky. Děkuji předem za odpověď panu ministrovi.

 

Předsedkyně PSP Markéta Pekarová Adamová: Děkuji. Pan ministr bude reagovat v souladu s jednacím řádem do 30 dnů písemně.

Nyní již bude interpelovat pan poslanec Lang pana ministra Rakušana ve věci Změna zákona o služebním poměru, výsluhy policistů. Prosím, máte slova.

 

Poslanec Hubert Lang: Děkuji, paní předsedající. Pane ministře vnitra, chtěl jsem vás interpelovat ve věci, kdy se na mě obrací celá řada příslušníků bezpečnostních sborů, zejména policistů. Týká se to novely zákona o služebním poměru 361/2003 Sb. Pro ilustraci tento zákon byl mnohokrát od svého vzniku již novelizován, je to více jak 27 různých novel. Jedná se mi o to, že v současné době vlastně je nějaká pracovní skupina v rámci gescí Ministerstva vnitra. My bohužel nejsme účastni toho jako opozice, já jsem si to ještě ověřoval u SPD, jestli třeba kolega tam není přizvaný. Takže se chci zeptat na určité věci, které se týkají zejména výsluhových nároků policistů. Protože na tom pracovním trhu dneska víme všichni, ať budete vy ministr vnitra, nebo bude ministr vnitra někdo jiný, tak musíme samozřejmě obnovovat ten policejní sbor. A na tom pracovním trhu v České republice, kdy potřebujeme zdravé, mladé lidi, netrestané, kteří jsou ochotni sloužit této vlasti v policejním sboru, tak je nedostatek těchto lidí. A samozřejmě, když potom ti lidé se propracují k nějaké výsluhové náležitosti, tak není úplně dobře, aby byli znejistěni a přepočítávali si to. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP