(13.20 hodin)
(pokračuje Jozef Síkela)

Změny dohody standardně vystupují v platnost 90. den po jejich přijetí pro smluvní strany, které neuplatní vůči změně výhradu. Dohoda je smlouvou prezidentské kategorie. Aby se změny jejích příloh staly součástí právního rádu, je opět zapotřebí souhlas Parlamentu a následná ratifikace prezidentem České republiky. Tento proces v podmínkách České republiky trvá zpravidla déle než 90 dní, Ministerstvo životního prostředí proto navrhuje vznést výhradu vůči uvedeným změnám příloh z procedurálních důvodů. Výhrada byla schválena usnesením vlády České republiky a bude odvolána po dokončení vnitrostátního ratifikačního procesu. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Karel Havlíček: Děkuji, pane ministře, a poprosím zpravodaje pro prvé čtení, pana poslance Michala Ratiborského.

 

Poslanec Michal Ratiborský: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, kolegyně, kolegové, k vyslovení souhlasu s ratifikací jsou nám předloženy změny přílohy 2 a 3 Dohody o ochraně africko-euroasijských stěhovavých vodních ptáků. Ta byla sjednána v roce 1996 v Haagu a vstoupila v platnost 1. listopadu 1999, pro Českou republiku 1. září 2006. Dnes má 86 smluvních stran a jejím cílem je mezinárodně koordinovaná ochrana, výzkum a monitorování populací vybraných stěhovavých vodních ptáků na území Afriky, Evropy a části Asie. Dohoda má zastavit pokles početnosti stěhovavých druhů vodních ptáků a jejich stanovišť. Stěhovaví vodní ptáci jsou obzvláště zranitelní, neboť migrují na velké vzdálenosti a jsou existenčně závislí na mokřadech, jejichž rozloha se výrazně zmenšuje.

Dohodu tvoří 17 článků a 3 přílohy. V příloze 1 je textově a mapově vymezeno území, na nějž se dohoda vztahuje, příloha 2 obsahuje seznam více než 250 druhů vodních ptáků chráněných v rámci dohody a příloha 3 zahrnuje akční plán včetně tabulky 1 popisující stav populací stěhovavých vodních ptáků z hlediska jejich ochrany.

Zatím poslední zasedání smluvních stran v září 2022 v Maďarsku schválilo změny příloh 2 a 3 dohody, které jsou nám dnes předloženy. První okruh změn spočívá ve formálních úpravách latinských názvů druhů. Druhý okruh změn spočívá ve změně kategorizací, které se používají pro indikaci stavu populací vodních ptáků, a třetí okruh změn spočívá v přijetí nové tabulky 1 v příloze 3 dohody. Tato tabulka obsahuje přeřazení řady populací ptáků do jiných sloupců indikujících jejich záchovný status, přičemž obecný trend je spíše přeřazování populací do sloupce A, který indikuje horší záchovný status, a tedy vyšší ochranu poskytovanou dohodou.

Domnívám se, že pro potřeby souhlasu s ratifikací není nutné zabíhat do větších detailů. Doporučuji schválit předložený sněmovní tisk v prvém čtení. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Karel Havlíček: Děkuji panu zpravodaji a otevírám obecnou rozpravu. Nikdo se nehlásí, mohu tedy obecnou rozpravu tímto ukončit.

Táži se, jestli je zájem - není - pane ministře. Pane zpravodaji, nechcete si to zopakovat? (Smích v sále.) Vzbudil jste zájem, dobře.

 

V tom případě budeme rozhodovat podle § 90 odst. 5 o pokračování projednávání tohoto návrhu. Již jsem zagongoval a mezitím přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna souhlasí s pokračováním jednání o sněmovním tisku 534 tak, aby s ním mohl být vysloven souhlas již v prvém čtení." Ještě chviličku počkáme.

Můžeme zahájit hlasování. Táži se, kdo je pro? Kdo je proti?

Jsme u hlasování číslo 61, přihlášeno je 151, pro bylo 106, proti nikdo. Přijato.

 

Pan ministr Kupka s náhradní kartou 38, děkuji.

A já tedy konstatuji, že můžeme pokračovat v podrobné rozpravě, do které se nikdo nehlásí v tuto chvíli. Můžu tedy ukončit podrobnou rozpravu.

Je zájem o závěrečná slova? Není. Pan zpravodaj? Rovněž nemá zájem o závěrečné slovo - pane zpravodaji?

 

V tom případě můžeme hlasovat o usnesení, které hned přečtu: "Poslanecká sněmovna dává souhlas k ratifikaci změn přílohy 2 a 3 Dohody o ochraně africko-euroasijských stěhovavých vodních ptáků, přijatých v Budapešti dne 30. 9. 2022."

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 62, přihlášeno 150, pro bylo 102, proti nikdo. Výsledek: přijato.

 

Vzhledem k tomu, že jsme probrali veškerou agendu, děkuji.

 

A můžeme se pustit do dalšího bodu, a to je

 

110.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu s ratifikací Protokol mezi Českou republikou a Dominikánskou republikou
o změně Dohody mezi Českou republikou a Dominikánskou republikou
o leteckých službách, podepsané v Nassau 7. prosince 2016
/sněmovní tisk 556/ - prvé čtení

Předložený návrh přednese ministr dopravy pan Martin Kupka. Prosím.

 

Ministr dopravy ČR Martin Kupka: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, Dominikánská republika se na nás obrátila v roce 2021 s požadavkem na změnu dohody právě v oblasti leteckých služeb s tím, že aktuální verze je v rozporu s jejich ústavním zákonem. My jsme té dohodě vyhověli a podařilo se podepsat už v roce 2023, 20. června, v Santo Domingu právě úpravu dohody ve formě protokolu o její změně s tím, že vycházíme z Úmluvy o mezinárodním civilním letectví.

Dominikánská republika v tomto směru je nepochybně, ať už zejména v oblasti nepravidelné letecké dopravy, tak ale i z hlediska perspektivy možného pravidelného spojení, velmi zajímavým trhem pro české letecké společnosti a ve výsledku třeba i pro partnery v Dominikánské republice pro nás ratifikace té dohody je jedním z kroků, jak podpořit tuto obchodní bilanci, jak podpořit tyto letecké vztahy. Budu rád, pokud se podaří ratifikaci podpořit.

 

Místopředseda PSP Karel Havlíček: Děkuji, pane ministře, a poprosím pana zpravodaje pro prvé čtení, pana poslance Karla Raise.

 

Poslanec Karel Rais: Přeji dobrý den. Pan ministr v podstatě to hlavní řekl, čili nerad bych to opakoval. Dohoda původně byla uzavřena roku 2016 a tady ten protokol v podstatě znamená jakési zpřesnění pár definičních vztahů v rámci té dohody. Tato úprava v podstatě nepotřebuje přijmout žádné vnitrostátní další nějaké právní úpravy nebo opatření, čili navrhuji taky, abychom přikázali v podstatě tuto dohodu zahraničnímu výboru. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Karel Havlíček: Děkuji. Otevírám tedy tímto rozpravu. Hlásí se někdo do rozpravy? Nevidím nikoho, čímž ji tedy končím.

Máme zájem o závěrečná slova, pane ministře? Nikoliv. Pane zpravodaji? Závěrečné slovo rovněž ne.

Budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru. Má někdo nějaký jiný návrh? Mezitím jsem zagongoval. Nemá.

 

Tedy kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru?

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Jsme u hlasování číslo 63, přihlášeno bylo 151, pro bylo 101, proti nikdo. Přijato.

 

Konstatuji, že tento vládní návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru. Vyčerpali jsme celou agendu tohoto bodu.

 

A jsme u bodu

 

111.
Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu s ratifikacemi Protokol mezi vládou České republiky a vládou
Spojených států mexických o změně Dohody mezi vládou České a Slovenské
Federativní republiky a vládou Spojených států mexických o letecké dopravě,
podepsané v Mexiku D. F. 14. srpna 1990, a Dohoda mezi vládou České
a Slovenské Federativní Republiky a vládou Spojených států mexických
o letecké dopravě, podepsaná v Mexiku D. F. 14. srpna 1990
/sněmovní tisk 560/ - prvé čtení

Předložený návrh uvede opět pan ministr dopravy Kupka. Prosím. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP