(13.00 hodin)

 

Místopředseda PSP Karel Havlíček: Děkuji. Otevírám tedy rozpravu, nikdo se nehlásí. Vidím zde faktickou, není ale na co fakticky reagovat, tak asi do rozpravy, prosím.

 

Poslanec Stanislav Berkovec: Děkuji, pane předsedající. Jen dovolte velmi krátkou poznámku. Já to vítám jako člen Meziparlamentní skupiny přátel Vietnamu, tuto smlouvu o právní spolupráci při řešení trestné činnosti mezi Českou republikou a Vietnamskou socialistickou republikou, a doufám, že v tomto smyslu se budou také normalizovat vztahy, které se týkají možnosti studentské spolupráce, respektive studentů, kteří by tady studovali, a dovozu pracovníků z Vietnamu, kterému je teď zamezeno z důvodu toho, že vlastně bezpečnostními službami to bylo označeno dlouhodobě za bezpečnostní riziko. Já to respektuji samozřejmě, ale musím říci, že třeba s komunitou, se kterou se stýkám v našem královském městě neboli v Praze, mám velmi dobré zkušenosti dlouhodobě. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Karel Havlíček: Děkuji. Vzhledem k tomu, že není nikdo další přihlášen do rozpravy, v tuto chvíli končím rozpravu. Zagonguji.

Táži se nicméně, jestli je zájem ještě vystoupit se závěrečným slovem? Nikoliv. Paní zpravodajka rovněž ne.

 

Tak budeme hlasovat o navrženém usnesení.

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s navrženým usnesením? Kdo je proti?

Hlasování číslo 56, přihlášeno 148, pro bylo 91, proti nebyl nikdo. Přijato.

 

Konstatuji, že s návrhem usnesení byl vysloven souhlas. Děkuji za spolupráci.

 

A jsme u dalšího bodu číslo

 

107.
Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu s ratifikací nová příloha VI a změny přílohy II Protokolu o ochraně
životního prostředí ke Smlouvě o Antarktidě, přijatých ve Stockholmu,
Švédsko dne 17. června 2005 a v Baltimore, Spojené státy americké
dne 17. dubna 2009
/sněmovní tisk 516/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Poznamenávám si změnu zpravodaje a jenom upozorňuji ještě, že je navrženo, abychom s tímto vládním návrhem vyslovili souhlas již v prvém čtení. Konstatuji, že projednávání tohoto bodu jsme přerušili 14. září tohoto roku na 74. schůzi. Bod byl přerušen po úvodním vystoupení navrhovatele přede vystoupením zpravodaje pro prvé čtení.

A tedy prosím, aby se slova ujal pan ministr Síkela, a zároveň prosím, abychom reflektovali, že tady zpravodajem byla určena paní poslankyně Barbora Urbanová místo pana Romana Bělora. Prosím.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Jozef Síkela: Děkuji, vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, páni poslanci, na 28. konzultativním zasedání smlouvy o Antarktidě byla v roce 2005 ve Stockholmu přijata nová příloha 6. Protokolu o ochraně životního prostředí ke smlouvě o Antarktidě, která upravuje odpovědnost za ekologické havárie. Tato příloha klade důraz na preventivní opatření provozovatelů činnosti v Antarktidě a upravuje nápravná opatření, která má provozovatel přijmout při způsobení ekologické škody v důsledku jeho činnosti v Antarktidě. V případě, že by provozovatel nepřijal okamžité a účinné nápravné opatření, příloha číslo 6 vyzývá smluvní stranu provozovatele a ostatní smluvní strany, aby tento krok učinily za něj.

Vznik ekologické havárie je nejpravděpodobnější hlavně v případě logistiky. Co se týče každoročních českých vědeckých expedicí, jejichž logistika prozatím vždy závisela na logistice jiných zemí, ve většině případů se jedná o Argentinu nebo Chile. Z uvedeného vyplývá, že je velmi nepravděpodobné, aby Česká republika musela přijímat nápravné opatření za českého provozovatele, který by ho nepřijal. Navíc i kdyby k této situaci někdy v budoucnu došlo, měla by Česká republika vůči provozovateli regres, takže by tento provozovatel uhradil její náklady.

Příloha 6 nevstoupila dosud v platnost, stane se tak až po schválení všemi smluvními stranami, tedy v době přijetí opatření na konzultativním zasedání měly takzvaný konzultativní status. Opatření již schválila nadpoloviční většina těchto států.

Dále pak na 32. konzultativním zasedání Smlouvy o Antarktidě byly v roce 2009 v Baltimoru přijaty změny přílohy 2, které zohledňují nové poznatky v oblasti antarktické fauny a flóry. Změny spočívají mimo jiné v rozšíření ochrany explicitně i na bezobratlé, podrobnější úpravě zavlečení nepůvodních druhů a nemocí nebo zpřesnění vydání povolení pro odběr vzorků pro zoologické zahrady. Změna přílohy 2 vstoupila v platnost 8. prosince 2016.

Ratifikace změn přílohy 2 a nové přílohy 6 Protokolu nebude mít žádný dopad na státní rozpočet, veřejnou správu ani podnikovou sféru nad rámec toho, co stanoví právní úprava České republiky. Pro splnění vnitrostátních předpokladů pro vstup smlouvy v platnost byla přijata novela zákona o Antarktidě, která je účinná od 1. ledna 2023 s výjimkou ustanovení, která se týkají právě odpovědnosti za ekologické havárie a která nabudou účinnosti vyhlášením přílohy 6 protokolu ve Sbírce mezinárodních smluv.

Protokol je smlouvou prezidentské kategorie. Aby se změny jeho přílohy 2 a nová příloha 6 staly součástí právního řádu České republiky, je k tomu zapotřebí souhlasu Parlamentu a následné ratifikace prezidentem republiky, a já si tímto dovoluji o tento souhlas Sněmovnu požádat. Díky za pozornost.

 

Místopředseda PSP Karel Havlíček: Děkuji. Já jsem zagongoval, protože ještě předtím, než dáme slovo paní zpravodajce, musíme odhlasovat změnu zpravodaje.

 

Místo pana Romana Bělora je navržena paní poslankyně Urbanová.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, aby se stala zpravodajkou? Kdo je proti?

Hlasování číslo 57, bylo přihlášeno 149, pro bylo 111, nikdo proti. Přijato.

 

A nyní poprosím paní zpravodajku, aby se ujala slova.

 

Poslankyně Barbora Urbanová: Ode mě už naposledy hezké odpoledne. Opět budu velice stručná. Máme zde návrh na ratifikaci nové přílohy 6 a změn přílohy 2 Protokolu o ochraně životního prostředí ke smlouvě o Antarktidě, přijatých ve Stockholmu dne 17. června 2005 a v Baltimoru dne 17. dubna 2009. Jedná se o sněmovní tisk 516. Pan ministr jej velice podrobně uvedl a vy si jej můžete určitě projít. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Karel Havlíček: Děkuji a otvírám tímto obecnou rozpravu, do které se nehlásí nikdo, tím ji tedy končím.

Máte zájem, pane ministře, o závěrečné slovo? Nikoliv. Paní zpravodajka rovněž nikoliv.

V tom případě budeme rozhodovat podle § 90 odst. 5 o pokračování projednávání tohoto návrhu.

 

Přednesu tedy návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna souhlasí s pokračováním jednání o sněmovním tisku 516 tak, aby s ním mohl být vysloven souhlas již v prvém čtení."

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 58, přihlášeno bylo 150 poslankyň a poslanců, pro bylo 108, nikdo proti. Přijato.

 

V tom případě můžeme zahájit podrobnou rozpravu, do které se nikdo nehlásí. Končím tedy podrobnou rozpravu. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP