(17.40 hodin)
(pokračuje Jan Bartošek)

Otevírám další bod, číslo

 

121.
Výroční zpráva o hospodaření Českého rozhlasu za rok 2021
/sněmovní tisk 269/

Tento sněmovní tisk projednal volební výbor, jehož usnesení bylo doručeno jako sněmovní tisk 269/1, a já prosím, aby se slova ujala zpravodajka volebního výboru poslankyně Nina Nováková, informovala nás o jednání výboru a přednesla návrh usnesení Poslanecké sněmovny. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Nina Nováková: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, vážené paní poslankyně, páni poslanci, budeme se zabývat krátce sněmovním tiskem číslo 269, který se týká projednání výroční zprávy o hospodaření Českého rozhlasu za rok 2021. Tato výroční zpráva byla projednána na schůzi volebního výboru, a to dne 6. října roku 2022.

Dříve než přečtu návrh usnesení, dovolte mi, abych jen připomněla několik skutečností. Rozpočet Českého rozhlasu byl samozřejmě sestaven jako vyrovnaný a byl schválen ve shodném poměru nákladů a výnosů ve výši 2 313 000 000 korun. Z hlediska hospodářského výsledku potom před zdaněním byl vykázán zisk, a to ve výši, byl překročen o 2 770 000. Na tomto hospodaření roku 2021 i výběru poplatků se podílela situace související s pandemií covidu. Přesto ale poplatky, rozhlasové poplatky - myslím, že je správné tady stále připomínat tu nízkou částku, která činí 45 korun měsíčně, a to za jeden rozhlasový přijímač, a nezvedla se od roku 2005 - byla plánována hodnota výběru poplatků 2 077 000 000 a byl nakonec vykázán výběr 2 078 374 000, čili došlo nakonec k překročení.

Do obecné rozpravy se nebudu hlásit a po podrobné rozpravě bych si dovolila navrhnout návrh usnesení.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji a zahajuji všeobecnou rozpravu, do které eviduji dvě přihlášky - první vystoupí pan poslanec Ondřej Babka a připraví se Stanislav Berkovec. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Ondřej Babka: Vážený pane místopředsedo, děkuji za slovo. Vážení kolegové, dovolte mi opět pár slov k předložené výroční zprávě o hospodaření Českého rozhlasu za rok 2021. Jak už zde bylo řečeno, celkové hospodaření Českého rozhlasu bylo plánováno jako vyrovnané v roce 2021 s objemem rozpočtu téměř 2,8 miliardy korun. Celková odchylka ve výši 8,3 milionu na straně výnosů a 5,6 milionu na straně nákladů je tedy z celkového objemu finančních prostředků relativně zanedbatelná a to je potřeba ocenit.

Český rozhlas sice v oblasti rozhlasových poplatků naplnil svůj plánovaný objem výnosů na 100 %, ale za důležité s ohledem na budoucnost a budoucí vývoj Českého rozhlasu pokládám vývoj počtu rozhlasových přijímačů v České republice, kdy stav těchto přijímačů skončil meziročním poklesem o více než 22 %. To je samozřejmě zcela zjevný trend a do budoucna se tomuto úbytku těch přijímačů a tím pádem i snižování rozpočtu budeme muset věnovat. Zcela jistě existuje trend, kdy právě například mladá generace využívá služby vysílatele, tedy Českého rozhlasu, veřejnoprávního vysílatele, z jiných platforem než právě prostřednictvím rozhlasového přijímače, a tím pádem se vyhne placení koncesionářského poplatku.

To, co mi například ve zprávě výrazně chybí, je podrobnější analýza schopnosti a možností vymáhat rozhlasové poplatky od černých pasažérů, tedy od těch, kteří rozhlasový přijímač vlastní, ale poplatek neplatí. Ostatně efektivní výběr poplatků anebo daní, a ne jejich zvyšování, je dlouhodobá politika hnutí ANO ve vícero oblastech.

A ještě jedna poznámka. Při porovnání s rokem 2020 se objem skutečných investičních výdajů zvýšil o 35 milionů korun a jeho rekordní výše souvisí se dvěma významnými stavebními investicemi, a to rekonstrukcí budovy Českého rozhlasu v Brně a v Olomouci. Tyto dvě investiční akce představovaly finančně přibližně dvě třetiny celého investičního plánu Českého rozhlasu za rok 2021. Zde je třeba však ještě poznamenat, že plnění investic bylo pouze na úrovni 87,2 %, to je tedy o 27 milionů nižší, než původně bylo plánováno.

Na závěr mi dovolte konstatovat, že oceňuji kvalitní práci Českého rozhlasu a také předloženou zprávu. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji, pane poslanče, a nyní požádám pana poslance Stanislava Berkovce o jeho příspěvek do všeobecné rozpravy. Prosím.

 

Poslanec Stanislav Berkovec: Děkuji, vážený pane předsedající, vážené dámy poslankyně, vážení páni poslanci, přeji vám pěkný den. Dovolte, abych ještě přispěl několika čísly a také daty v souvislostech k tomuto tisku číslo 269, tedy k Výroční zprávě o hospodaření Českého rozhlasu za rok 2021. Mě zaujala ta kapitola, která se týká toho, čemu Francouzi říkají opération spéciale, tedy nejrůznějších kombinovaných sponzoringů. Týkalo se to letních olympijských her v Tokiu, které k tomu určitě přispěly. U výnosů z obchodních aktivit, především tedy z výnosů za vysílání reklamy a sponzorovaných pořadů, se tehdy ten plánovaný objem podařilo naplnit na 111,7 %, a tím došlo k jeho překročení o 9 741 000 korun, především právě z důvodu využití nových atraktivních nástrojů na reklamním trhu a takovými jakoby cílenými akvizicemi na přímé klienty. Trend stoupající obsazenosti sponzoringu u celoplošných stanic a také u jednotlivých pořadů, ten se naštěstí udržuje a já jsem za to opravdu velmi rád, protože to je moderní přístup k vysílání rádia. Tedy také došlo k vyššímu plnění u výnosu z prodeje práv.

Jenom pro zajímavost, průměrná měsíční mzda zaměstnanců v roce 2021 činila 42 938 korun, což tehdy byl meziroční nárůst o 552 koruny české, a průměrný přepočtený stav zaměstnanců v roce 2021 činil 1 413 zaměstnanců a nějaké drobné.

Já si myslím, že ještě možná by stálo za to připomenout, že tady je kapitola týkající se nějakých v té době trvajících soudních sporů týkajících se DPH. Český rozhlas už od roku 2005 vedl spor s Finanční správou České republiky ohledně výše nároku na odpočet daně z přidané hodnoty, který se týkal hlavně zdaňovacích období roku 2004 až 2017. Faktem je, že v roce 2021, a byly tam ještě jiné soudní spory, ale v roce 2021 Český rozhlas podával daňová přiznání v souladu s platnou legislativou dle stanovené, správcem daně odsouhlasené metodiky. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP