(11.10 hodin)
(pokračuje Jan Bartošek)

Já tedy otevírám první bod dnešního jednání a tím je

 

96.
Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky ke schválení
a k vyslovení souhlasu s ratifikací změnové rezoluce k Mezinárodní úmluvě
o normách výcviku, kvalifikace a strážní služby námořníků 1978,
ve znění změn z roku 2010
/sněmovní tisk 433/ - prvé čtení

Je to sněmovní tisk 433, prvé čtení. Předložený návrh uvede ministr dopravy Martin Kupka. Já vás prosím, pane ministře, abyste se ujal slova.

 

Ministr dopravy ČR Martin Kupka: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, Mezinárodní úmluva o normách výcviku, kvalifikace a strážní služby námořníků je mezinárodní úmluva přijatá Mezinárodní námořní organizací IMO a jedná se o jednu z nejdůležitějších mezinárodních námořních úmluv týkajících se výcviku námořníků. Česká republika ratifikovala tuto mezinárodní úmluvu a vyhlásila ji ve Sbírce mezinárodních smluv České republiky. Z hlediska Ústavy České republiky se jedná svým charakterem o prezidentskou mezinárodní smlouvu. Vzhledem k vývoji v oblasti námořní dopravy, zejména v oblasti technologií, k němuž došlo od poslední ratifikace revidovaného znění úmluvy, bylo v průběhu let 2014 až 2021 přijato celkem šest změnových rezolucí. Na některé rezoluce reagovala rovněž úprava Evropské unie. Jedná se o rezoluce stanovující požadavky na nový typ výcviku členů posádek pro námořní lodě plující v polárních vodách a pro námořní lodě používající k pohonu nebo přepravující paliva s nízkým bodem vzplanutí. Schválení změnových rezolucí k úmluvě a jejich následná ratifikace je nezbytná z důvodu splnění mezinárodních závazků vůči IMO, závazků plynoucích z členství v Evropské unii a jejich cílem je zajištění rozšířené kvalifikace námořníků z České republiky. Návrh je předkládán vládou Parlamentu České republiky bez rozporu. Děkuji moc za pozornost a za podporu této úmluvy.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji, pane ministře, a prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení poslanec Ondřej Lochman. Prosím.

 

Poslanec Ondřej Lochman: Vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych si dovolil navrhnout změnu zpravodaje k tomuto bodu, a to z Ondřeje Lochmana na Michaela Rataje.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já jsem zaznamenal tento návrh. Vzhledem k tomu, že se ocitáme v prvém čtení, budu muset dát hlasovat o změně zpravodaje.

 

Dám hlasovat o tom, že měníme zpravodaje pro prvé čtení - zpravodaj pro prvé čtení bude pan poslanec Michael Rataj.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro změnu zpravodaje? Ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 92, přihlášeno je 139 poslankyň a poslanců, pro návrh 103.

 

My jsme změnili zpravodaje pro prvé čtení. Poprosím pana poslance Michaela Rataje, aby se ujal slova jako zpravodaj. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Michael Rataj: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení členové vlády, byl jsem pověřen, abych vás seznámil se sněmovním tiskem číslo 433. Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 3. května 2023 a určil jeho zpravodajem Ondřeje Lochmana, kterého zde dnes tedy zastoupím.

Mezinárodní úmluva o normách výcviku, kvalifikace a strážní služby námořníků, jak už řekl můj předřečník, pan ministr Kupka, která byla přijata Mezinárodní námořní organizací, sjednocuje podobu minimálních norem výcviku, vystavování průkazů způsobilosti námořníků a také normy výkonu strážní služby na lodích. Česká republika je signatářem této úmluvy od roku 1981, dodatečně s úmluvou vyslovil souhlas český parlament v červnu roku 2015.

Velmi stručně už jen zhodnotím, co bude přijetí předkládaných změnových rezoluci k úmluvě o normách výcviku, kvalifikace a strážní služby námořníků pro Českou republiku znamenat. Je to nezbytné samozřejmě z důvodu naplnění závazků České republiky, které jí plynou z členství v Evropské unii. Tato změna má rovněž dopad na možnost uplatnění českých námořníků, držitelů průkazů způsobilosti vydaných Námořním úřadem České republiky, na mezinárodním trhu práce.

Provádění úmluvy nebude mít dopad na výdaje státního rozpočtu a v neposlední řadě schválení a souhlas s ratifikací předkládaných změnových rezolucí k úmluvě si nevyžádá aktuálně žádné další legislativní změny v oblasti vnitrostátního práva.

Myslím si, že zhruba to nejdůležitější jsem v kostce řekl. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Otevírám obecnou rozpravu, kde eviduji přihlášku pana poslance Michala Ratiborského. Pan poslanec Michal Ratiborský je přítomen? (Jmenovaný přichází k řečnickému pultu.) Prosím.

 

Poslanec Michal Ratiborský: Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, rád bych vás seznámil se stanoviskem poslaneckého klubu ANO. My tento vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky ke schválení a k vyslovení souhlasu s ratifikací změnové rezoluce k Mezinárodní úmluvě o normách výcviku, kvalifikace a strážní služby námořníků 1978, ve znění změn z roku 2010, podporujeme, a to hned ze tří důvodů.

Důvodem prvním je námořní bezpečnost. V podstatě je nám předkládána sada rezolucí, které byly přijaty předpokládaným způsobem za posledních téměř deset let, a která aktualizuje uvedenou mezinárodní úmluvu. ČR je členským státem Mezinárodní námořní organizace i stranou Mezinárodní úmluvy o normách výcviku, kvalifikace a strážní služby námořníků. Jejich společným jmenovatelem je bezpečnost námořního provozu. Posádky námořních lodí jsou školeny v různých státech a podle odlišných systémů výuky a výcviku. Aby byla zajištěna námořní bezpečnost, přijaly členské státy Mezinárodní námořní organizace IMO v roce 1987 Mezinárodní úmluvu o normách výcviku, kvalifikace a strážní služby námořníků. Ta byla revidována zejména v letech 1995 a 2010. Vzhledem k vývoji v oblasti námořní dopravy, zejména v oblasti technologií, bylo v průběhu let 2014 až 2021 přijato šest změnových rezolucí k úmluvě, které jsou nyní pro tematickou souvislost a věcnou provázanost předkládány společně ke schválení, a to včetně jedné opravy administrativní chyby v anglickém znění změnové rezoluce.

Změnové rezoluce MSC 373 93 a MSC 374 93 zavádějí povinný audit členských států IMO, který analyzuje správnost a úplnost implementace a provádění úmluvy na národní úrovni. Audit se pravidelně opakuje v sedmiletém intervalu.

Změnové rezoluce MSC 396 a 397 zavádějí požadavky na nový typ výcviku členů posádek námořních lodí používajících k pohonu nebo přepravujících paliva s nízkým bodem vzplanutí. Jedná se o rychle se rozšiřující segment lodí, které jsou v zájmu snižování škodlivých emisí poháněny motory spalujícími velmi lehká paliva s nízkým bodem vzplanutí, jako jsou stlačené nebo zkapalněné plyny typu LPG nebo LNG. Tato paliva představují značné zvýšení požárního rizika na těchto lodích v případě nesprávných technologických postupů v provozu lodních strojoven nebo při zásobování těmito palivy ze strany posádky, a proto je potřebné specializované proškolení členů posádky. Změnové rezoluce MSC 416 a MSC 417 zavádějí požadavky na nový typ výcviku členů posádek námořních lodí plavících se v polárních vodách.

Důvodem druhým je naše členství v Evropské unii. Na mezinárodní úpravu norem výcviku členů posádek lodí navazuje totiž i evropská právní úprava. Přijetí předkládaných změnových rezolucí je tedy nezbytné i z důvodu naplnění závazků České republiky, které jí plynou z členství v Evropské unii.

A důvodem třetím je pozitivní dopad na české námořníky. Ano, Česká republika má Námořní úřad, který sídlí na Ministerstvu dopravy, a ten kromě jiných věcí v oblasti posádek námořních lodí vystavuje na základě certifikovaných kurzů mezinárodně platné průkazy a osvědčení odborné způsobilosti a námořnické knížky. Přijetí předkládaných změnových rezolucí má tedy také v konečném důsledku dopad na možnost uplatnění českých námořníků na mezinárodním trhu práce. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji, pane poslanče, za vaše vystoupení, a eviduji faktickou poznámku pana poslance Janulíka. Prosím.

 

Poslanec Miloslav Janulík: Děkuji za slovo, pane předsedající. Mně to nedá, škoda že tady není pan Michálek, mě by strašně zajímalo stanovisko, jak se na to dívají, na kvalifikaci a výcvik námořníků, Piráti, že by nám přednesl stanovisko Pirátů, co na ty námořníky říkají. Děkuji. (Veselost v sále.)
Přihlásit/registrovat se do ISP