(12.50 hodin)

 

Místopředseda PSP Jan Skopeček: Děkuji. Další do obecné rozpravy je přihlášen pan poslanec Adamec.

 

Poslanec Ivan Adamec: Vážený pane místopředsedo, vážené dámy, vážení pánové, budu velmi stručný. Já bych z tohoto místa chtěl za hospodářský výbor poděkovat Ministerstvu dopravy za to, že se podařilo skloubit požadavky leteckých modelářů a zároveň provozovatelů bezpilotních leteckých prostředků. Ta jednání nebyla jednoduchá, nakonec se to podařilo. Cílem je pozměňující návrh hospodářského výboru, který už dávno je samozřejmě načten, takže za to jim chci poděkovat.

A tady se jenom přihlásím v podrobné rozpravě k dvěma pozměňujícím návrhům, které řeší řekl bych technické věci, pojištění a řeší ještě úhradu za používání letišť. Takže jsou to dva pozměňující návrhy, které podával do systému kolega Blaha, ale já se k nim pak dneska přihlásím, protože on tady bohužel není, a ve třetím čtení je buď schválíme, nebo neschválíme. Moc děkuju za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Skopeček: Ano, také děkuji. Jenom připomínám, že k pozměňujícím návrhům je potřeba se přihlásit v podrobné rozpravě.

A jen se zeptám, jestli se ještě někdo hlásí do obecné rozpravy, kterou nyní vedeme? Není tomu tak. Obecnou rozpravu tedy končím.

Ptám se na případná závěrečná slova po obecné rozpravě zpravodaje a navrhovatele? Není zájem.

A já tedy zahajuji podrobnou rozpravu a připomínám, že pozměňující a jiné návrhy přednesené v podrobné rozpravě musí být vždy odůvodněny. Do podrobné rozpravy se první hlásí pan poslanec Ryba.

 

Poslanec Drahoslav Ryba: Takže ještě jednou, pane předsedající, děkuji za slovo. Já se hlásím k pozměňovacímu návrhu, který je uveden v systému pod číslem 1190, který jsem zdůvodnil v obecné rozpravě. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Skopeček: Ano, děkuji. Další do podrobné rozpravy se hlásí pan poslanec Adamec.

 

Poslanec Ivan Adamec: Ano, děkuji. Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, já se hlásím k pozměňujícím návrhům číslo 1162 a 1163. Podrobně tyto pozměňující návrhy jsou zdůvodněny, jsou uloženy ve sněmovním systému pod čísly, která jsem teď říkal, A v tuto chvíli asi nemám důvod dál je rozebírat. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Skopeček: Také děkuji. Ptám se, kdo se ještě další hlásí do podrobné rozpravy? Nikoho nevidím. Končím tedy podrobnou rozpravu. Zájem o závěrečná slova ze strany navrhovatele ani zpravodaje není a ani nemáme - ani nezazněl návrh, který bychom nyní mohli hlasovat. A já tedy končím druhé čtení tohoto návrhu a končím projednávání bodu číslo 5.

Dalším bodem, kterým budeme pokračovat, je bod číslo

 

6.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách
provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb.,
o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně
některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla),
ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 216/ - druhé čtení

Z pověření vlády předložený návrh měl uvést ministr dopravy Martin Kupka, ale zastoupí ho pan ministr kultury Martin Baxa. Pane ministře, prosím, ujměte se slova.

 

Ministr kultury ČR Martin Baxa: Děkuju za slovo, vážený pane místopředsedo, milé kolegyně, milí kolegové. Jedná se o vládní návrh zákona, kterým se mění zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, včetně zákona o správních poplatcích.

Předložený návrh zákona je zaměřen především na témata, jež musí být předmětem vnitrostátní regulace za účelem splnění závazků vyplývajících z členství Česka v Evropské unii.

V návaznosti na přijetí nařízení 2018/858 návrh zákona obsahuje komplexní změnu právní úpravy schvalování technické způsobilosti silničních i zvláštních vozidel, komplexní změnu právní úpravy schvalování technické způsobilosti jednotlivě vyrobených vozidel. Návrh zákona dále vstupuje do právní úpravy schvalování dovezených vozidel. V návaznosti na přijetí nařízení 2016/1628 se navrhuje určení Ministerstva dopravy, Státní plavební správy a Drážního úřadu coby schvalovacích orgánů a určení Ministerstva dopravy coby orgánu pro dozor nad trhem s těmito výrobky. Návrh zákona dále obsahuje změny reagující na zkušenosti z aplikační praxe.

Dovolím si na závěr konstatovat, že hospodářský výbor doporučil k předloženému návrhu přijmout čtyři pozměňovací návrhy, které se týkají několika věcí, a předpokládám, že paní zpravodajka je tady patřičně zdůvodní. Děkuju.

 

Místopředseda PSP Jan Skopeček: Ano, děkuju vám pěkně, pane ministře.

Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání hospodářskému výboru jako výboru garančnímu. Usnesení výboru vám byla doručena jako sněmovní tisky 216/1 a 2. Prosím, aby se slova ujala zpravodajka hospodářského výboru paní poslankyně Zuzana Ožanová a informovala nás o průběhu projednávání a případné pozměňující návrhy odůvodnila.

Jenom připomínám, že ve 13 hodin bychom měli mít přestávku, tak jenom co se týče délky vystoupení. Paní zpravodajko, prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Zuzana Ožanová: Děkuji, vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, tisk 216 je vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č, 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla.

Já to zkusím trošku stručně, jak navrhl vlastně pan ministr. Předložený tisk je zaměřen především na vnitrostátní regulaci za účelem splnění závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii. (Otáčí se k předsedajícímu.)

 

Místopředseda PSP Jan Skopeček: Ano, paní poslankyně, rozumím. Poprosím, kolegové, kolegyně, máme posledních pět minut do přestávky, prosím, utište se, ať zvládneme pokud možno návrh zákona ve druhém čtení doprojednat.

 

Poslankyně Zuzana Ožanová: Součástí předkládaného návrhu zákona jsou také dílčí úpravy, jejichž potřeba vznikla na základě zkušeností z aplikační praxe. První čtení proběhlo 2. 6. 2022 na schůzi, návrh byl přikázán pouze jednomu výboru, a to hospodářskému výboru. Dne 9. 6. 2022 usnesením hospodářský výbor přerušil projednávání a stanovil lhůty pro podání pozměňovacích návrhů. Dne 22. 6. 2022 hospodářský výbor návrh zákona projednal a přijal k němu čtyři pozměňovací návrhy, na nichž spolupracovalo Ministerstvo dopravy s panem poslancem Blahou. Já bych krátce řekla k těm čtyřem pozměňovacím návrhům, oč se jedná.

Navrhuje se, aby v případě, kdy má být jako nový vlastník silničního vozidla zapsán v registru silničních vozidel jeho dosavadní provozovatel, například v důsledku ukončení leasingu vozidla, nebylo vyžadováno provedení relevantní evidenční kontroly a aby správní poplatek za provedení předmětného zápisu činil pouze 50 korun. V současnosti je to 800 korun za novou registraci vozidla.

Druhý pozměňovací návrh se týká servisních jízd vozidel. Můžu říct, že tento pozměňovací návrh byl rovněž i v minulém volebním období načten.

Třetí pozměňovací návrh se týkal právní úpravy historických vozidel. Jedná se o rozvolnění místní příslušnosti registrujících úřadů, prodloužení doby platnosti testování a ověřování technické způsobilosti historických vozidel ze dvou na pět let a posuzování technické způsobilosti historických vozidel stanicemi technické kontroly.

A čtvrtý pozměňovací návrh se týkal evidenčních kontrol, kdy se navrhuje přistoupit k prodloužení platnosti evidenčních kontrol z 30 dnů pouze na jeden rok oproti vládnímu návrhu, kde jsou dva roky.

Hospodářský výbor doporučil Poslanecké sněmovně projednat a schválit tento tisk ve znění pozměňovacích návrhů, jež jsem představila. Dále zmocnil zpravodajku výboru, aby ve spolupráci s navrhovatelem a legislativním odborem Kanceláře Poslanecké sněmovny provedla v návrhu zákona legislativně technické úpravy, které nemají dopad na věcný obsah navrhovaného zákona. Pověřil mě předložit zprávu o projednávání ve výborech a pověřil předsedu výboru, aby předložil toto usnesení předsedkyni Poslanecké sněmovny. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Skopeček: Děkuju, paní zpravodajko, za vaši zpravodajskou zprávu. Otevírám obecnou rozpravu, do které se jako první hlásí pan poslanec Ratiborský. Jenom upozorňuji, že ve 13 hodin přerušíme naše jednání. Kdyby bylo málo přihlášených, mohli bychom to dokončit, ale zdá se, že diskuse bude širší. Takže, pane poslanče, využijte alespoň ty dvě minuty.

 

Poslanec Michal Ratiborský: Vážený pane předsedající, děkuji za slovo. S dovolením odůvodním svůj pozměňovací návrh.

Vládní návrh pro schválení technické způsobilosti dovezeného vozidla zpřísňuje podmínky, pokud jde o požadavek na plnění emisních limitů ve výfukových plynech u vozidel kategorie M1, M2 nebo N1. Nově má být pro schválení jejich technické způsobilosti vyžadováno plnění limitů alespoň podle normy Euro 3. Pozměňovací návrh tuto podmínku vypouští. Vládním návrhem navržená podmínka by znemožnila dovoz ojetých vozidel, která dosud nelze považovat za veterány, avšak neplní emisní normu Euro 3, která je platná od roku 2000. Byl by tak zejména znemožněn dovoz vozidel z takzvané kategorie youngtimerů. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP