(9.40 hodin)
(pokračuje Martin Baxa)

Tak to je jenom stručné představení tohoto pozměňovacího návrhu, který má vyřešit jeden z vážných problémů, kterému v současné době čelí audiovizuální trh v naší zemi. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Markéta Pekarová Adamová: Také děkuji. Nikoho dalšího do obecné rozpravy jsem neviděla přihlášeného, ale činí tak pan poslanec Babka, takže prosím, máte slovo.

 

Poslanec Ondřej Babka: Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Já bych možná jenom v krátkosti navázal na to, co tady představila paní kolegyně poslankyně Kocmanová, a možná i dotaz na vás, pane ministře. Co se týče pozměňovacího návrhu, který se právě týká neslyšících, respektive osob se sluchovým nebo zrakovým postižením, jakým způsobem je tam daná ta garance? Řeší ten pozměňovací návrh přesně to, co zastřešující organizace jako ASNEP a SONS chtějí? Nebo jaký byl vlastně ten vývoj a jsou teď komfortní se zněním toho pozměňovacího návrhu? Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Markéta Pekarová Adamová: Také děkuji. Nikdo další se nehlásí, takže obecnou rozpravu končím.

Zeptám se, zde je zájem o závěrečná slova od pana předkladatele? (Ano.) Je zájem, prosím.

 

Ministr kultury ČR Martin Baxa: Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Já bych teď zase z role ministra předkládajícího návrh zákona jako celek chtěl říci, že volební výbor tak, jak už zmiňoval pan zpravodaj, dal kladná stanoviska k těm pozměňovacím návrhům. Děkuji panu předsedovi Juchelkovi a kolegům za to, jak projednávání proběhlo.

K dotazu pana poslance Babky chci dodat, že pozměňovací návrh paní poslankyně Kocmanové je vlastně nějakým kompromisem, se kterým souhlasíme. Předpokládám, prostřednictvím paní předsedkyně, pane poslanče, že hovoříte o tom, že některé zastřešující organizace s tím nevyjadřují úplný souhlas, ale musíme prostě realisticky říct, že toto je legislativně v daný okamžik a v dané situaci v této oblasti akceptovatelný návrh a změny, které by jej prohlubovaly, by podle mého názoru už nenaplňovaly úplně ten účel, že tady je prostě zapotřebí vyvažovat zájmy všech aktérů, kteří tady působí. Tak to jenom abych odpověděl na vaši otázku.

Pevně věřím, že i další jednání volebního výboru po druhém čtení postoupí rychle tak, abychom mohli tento návrh zákona co nejrychleji projednat. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Markéta Pekarová Adamová: Také děkuji. Zeptám se, zda i zpravodaj má zájem o závěrečné slovo? Vidím, že nikoliv.

Proto zahajuji podrobnou rozpravu. Připomínám, že pozměňovací a jiné návrhy přednesené v podrobné rozpravě musí být vždy odůvodněny. O slovo se v podrobné rozpravě přihlásil pan poslanec Berkovec a také pan ministr Baxa, tudíž tedy prosím pana poslance Berkovce. Máte slovo.

 

Poslanec Stanislav Berkovec: Vážená paní předsedkyně, vážené dámy poslankyně, vážení páni poslanci, přeji vám pěkný den. Dovolte, abych se přihlásil k pozměňovacímu návrhu, který má číslo sněmovního dokumentu 841. Je to v podstatě technická úprava týkající se realizačních opatření s odůvodněními, která byla konzultována mimo jiné také s Ministerstvem kultury.

Dovolte, abych poděkoval za to, že Ministerstvo kultury i volební výbor velmi rychle dotahují implementaci této směrnice, protože to je opravdu takový rest, jak se říká lidově, z minulého volebního období. Takže děkuji, to je všechno.

 

Předsedkyně PSP Markéta Pekarová Adamová: Také děkuji. Nyní tedy avizovaný pan ministr v rámci podrobné rozpravy. Prosím.

 

Ministr kultury ČR Martin Baxa: Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Odůvodnění jsem provedl v obecné rozpravě. Chtěl bych se tedy tímto již jen přihlásit ke svému pozměňovacímu návrhu, který má číslo sněmovního dokumentu 860. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Markéta Pekarová Adamová: Také děkuji. Nikoho dalšího už přihlášeného nevidím. Opravdu se už nikdo další nehlásí, proto podrobnou rozpravu končím.

Ptám se, zda je zájem o závěrečná slovo? (Ministr: Není. Zpravodaj: Ne.) Ani pan předkladatel, ani pan zpravodaj nemají zájem.

Tudíž vzhledem k tomu, že není žádný hlasovatelný návrh, končím druhé čtení tohoto návrhu zákona. Děkuji panu zpravodajovi i panu ministrovi jakožto předkladateli.

Načtu další omluvy. Mezi 9. a 11. hodinou se z pracovních důvodů omlouvá paní poslankyně Andrea Babišová, mezi 13.30 a 14. hodinou z důvodů opět pracovních se omlouvá pan poslanec David Kasal.

 

Nyní otevírám projednávání bodu

 

6.
Vládní návrh zákona o omezení dopadu vybraných plastových výrobků
na životní prostředí
/sněmovní tisk 55/ - druhé čtení

Předložený návrh uvede za navrhovatele ministryně životního prostředí Anna Hubáčková. Mám také avizován procedurální návrh na sloučení rozpravy, ale nyní tedy poprosím paní předkladatelku. Prosím, paní ministryně, máte slovo.

 

Ministryně životního prostředí ČR Anna Hubáčková: Dobrý den. Moc děkuji za předání slova, paní předsedkyně. Dobrý den vám všem, vážené dámy, vážení pánové. Dovolte mi, abych už pouze ve stručnosti uvedla ve druhém čtení návrh zákona o omezení dopadu vybraných plastových výrobků na životní prostředí, který je prvním ze dvou současně předkládaných zákonů regulujících environmentální dopad některých jednorázových platových výrobků.

Cílem předkládaného návrhu zákona je transpozice ustanovení směrnice Evropského parlamentu a Rady Evropské unie 2019/904, o omezení dopadu některých plastových výrobků na životní prostředí do českého právního řádu. Předmětem úpravy navrhovaného zákona je přijetí opatření zajišťujících plnou transpozici této směrnice. Jedná se zejména o tato opatření: Zákaz uvádění některých vybraných plastových výrobků na trh a do oběhu. Označování výrobků za účelem informování konečného uživatele o přítomnosti plastu ve vybraném plastovém výrobku. Zavedení systému rozšířené odpovědnosti výrobce pro určité druhy vybraných plastových výrobků a s nimi spojené povinnosti. Především půjde o úhradu nákladů obcím na úklid odpadů z těchto výrobků. Provádění osvětové činnosti pro konečné uživatele vybraných plastových výrobků.

Další opatření jsou pak upravena v doprovodném změnovém zákoně, ve sněmovním tisku 56. Připomínám pouze, že jde o transpozici, která měla být schválena už v loňském roce. Proto bych jenom chtěla apelovat, abychom projednali tento zákon, aby nedošlo k podobné situaci, jako tady kolega pan ministr Baxa uváděl, že už je řešeno infringementové řízení pokutou. U nás v případě této transpozice už bylo zahájeno infringementové řízení.

Ráda bych na závěr poděkovala za podané pozměňovací návrhy, za velice kvalitní diskusi ve výboru i mimo a poprosila o jednání ve druhém čtení dnes. Děkuji za pozornost.

 

Předsedkyně PSP Markéta Pekarová Adamová: Také děkuji. Poprosím o zaujetí místa u stolku zpravodajů.

Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro životní prostředí jako výboru garančnímu. Usnesení výboru byla doručena jako sněmovní tisky 55/1 a 2. Prosím nyní, aby se ujala slova zpravodajka výboru pro životní prostředí, paní poslankyně Berenika Peštová, informovala nás o projednání návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnila. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Berenika Peštová: Děkuji za slovo, vážená paní předsedkyně. Vážená vládo, vážené kolegyně a vážení kolegové, ráda bych vás seznámila s usnesením výboru pro životní prostředí číslo 37 ze dne 13. dubna 2022 k vládnímu návrhu zákona o omezení dopadu vybraných plastových výrobků na životní prostředí, sněmovní tisk 55: ***
Přihlásit/registrovat se do ISP