Usnesení

č. 1k volbě ověřovatelů zahraničního výboru (24. listopadu 2021) 
č. 2k volbě volební komise zahraničního výboru (24. listopadu 2021) 
č. 3k volbě předsedy zahraničního výboru (24. listopadu 2021) 
č. 4k volbě místopředsedů zahraničního výboru (24. listopadu 2021) 
č. 5k návrhu termínu a pořadu příští schůze (24. listopadu 2021) 
č. 6ke zřízení podvýborů zahraničního výboru a stanovení maximálního počtu jejich členů (2. prosince 2021) 
č. 7k volbě předsedů podvýborů zahraničního výboru (2. prosince 2021) 
č. 8k informaci o aktuální situaci na polsko-běloruské hranici (7. prosince 2021) 
č. 9k informaci o aktuální situaci na hranicích Ukrajiny (7. prosince 2021) 
č. 10k aktuální situaci v Kazachstánu (20. ledna 2022) 
č. 11k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Finské republiky o změně a ukončení platnosti Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní republiky a vládou Finské republiky o podpoře a ochraně investic, podepsané 6. listopadu 1990 v Praze, která byla sjednána formou výměny nót /sněmovní tisk 42/ (20. ledna 2022) 
č. 12k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska o ukončení platnosti Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska o podpoře a ochraně investic, podepsané v Praze dne 10. července 1990 a změněné výměnou nót provedenou v Praze dne 23. srpna 1991 a 24. října 1991, která byla sjednána formou výměny nót /sněmovní tisk 44/ (20. ledna 2022) 
č. 13k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změna Dohody o Mezinárodní finanční korporaci vyplývající z rezoluce Rady guvernérů Mezinárodní finanční korporace č. 273. ze dne 16. dubna 2020 /sněmovní tisk 45/ (20. ledna 2022) 
č. 14k volbě členů podvýborů zahraničního výboru (20. ledna 2022) 
č. 15k návrhu na vyslání delegace zahraničního výboru na jednání zahraničních výborů parlamentů zemí Visegrádské skupiny (20. ledna 2022) 
č. 16k vyslání delegace zahraničního výboru na meziparlamentní konferenci ke Společné zahraniční a bezpečnostní politice a Společné bezpečnostní a obranné politice EU (20. ledna 2022) 
č. 17k nutnosti nahrazení ukončených dvoustranných dohod o podpoře a ochraně investic mezi členskými státy Evropské unie (20. ledna 2022) 
č. 18k 12996/21, COM(2021) 644 final Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Sdělení o politice rozšíření EU pro rok 2021 (3. února 2022) 
č. 19k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s přístupem České republiky Protokol o výsadách a imunitách Evropské telekomunikační družicové organizace EUTELSAT a Dohoda, kterou se mění Protokol o výsadách a imunitách Evropské telekomunikační družicové organizace (EUTELSAT) ve znění opravy č. 1 ze dne 16. ledna 2006 a s ratifikací Úmluva zakládající Evropskou telekomunikační družicovou organizaci „EUTELSAT" z roku 1982, její změny z roku 1983 a 1999 /sněmovní tisk 91/ (3. února 2022) 
č. 20k vládnímu návrhu, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Akta Světové poštovní unie podepsaná na mimořádném Kongresu Světové poštovní unie, který se konal ve dnech 3. až 7. září 2018 v Addis Abebě, a na mimořádném Kongresu Světové poštovní unie, který se konal ve dnech 24. až 26. září 2019 v Ženevě /sněmovní tisk 92/ (3. února 2022) 

12345>>
ISP (příhlásit)