Vilém Brodecký

Narozen: v roce 1874
Zemřel: v roce 1950

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

BRODECKÝ Vilém

IB voleb. kraj

ČSD

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 2, I.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 8, I.

Byl členem výb. doprav. a soc.-pol.

Návrhy:

na bezodkladné poskytnutí pomoci postiženým živelní pohromou v okrese jílovském, t. 1096.

88, 23. VI. 1927; 1705, IV.

na vydání zákona o mimořádném drahotním příplatku státním a ostatním veřejným zaměstnancům, t. 1825.

169, 24. X. 1928; 107, VII.

4 pozměň. návrhy k osnově zákona o úpravě platových a služebních poměrů státních zaměstnanců (t. 333) k §§ 7, 25, 157 a 210.

34, 17. VI. 1926; 2108, 2114, 2122, 2125, II.

pozměň. návrh k osnově fin. zákona pro rok 1928 (t. 1260).

112, 2. XII. 1927; 93, V.

3 pozměň. návrhy k osnově zákona, jímž se doplňují a mění zákony o četnictvu a o sborech stráže bezpečnosti (t. 1382) k §§ 13, 24 a 25.

125, 26. I. 1928; 28, V.

2 pozměň. a 1 doplň. návrh k osnově zákona o úpravě pensí staropensistů (t. 1448) k §§ 5, 6 a 9.

131, 10. II. 1928; 28, V.

aby osnova zákona, jímž se doplňují a mění zákony o četnictvu a o sborech stráže bezpečnosti (t. 1382) přikázána byla soc.-pol. výb.

125, 26. I. 1928; 28, V.

Resoluce:

7 resol. k osnově fin. zákona pro r. 1927 (t. 670) ke skup. I., kapit. 6 a 20.

55, 27. XI. 1926; 1106-7, 1119, III.

16 resol. k osnově zákona, jímž se doplňují a mění zákony o četnictvu a o sborech stráže bezpečnosti (t. 1382).

125, 26. I. 1928; 29-30, V.

k osnově zákona o úpravě pensí staropensistů (t. 1448), týkající se poskytování darů z milosti.

131, 10. II. 1928; 29, V.

Řeč v rozpravě:

o úpravě platových a služebních poměrů státních zaměstnanců (t. 333), učitelstva (t. 334) a platových poměrů obecních a obvodních lékařů (t. 335).

34, 17. VI. 1926; 2010, II.

o státním rozpočtu pro r. 1927 (t. 670), skup. hospod.; jménem klubu ČSD vznáší protest proti zákazu přednášky paní Balabánové o fašismu.

54, 26. XI. 1926; 940, III.

o státním závěrečném účtu republiky Československé za rok 1925 spolu s účty státního melioračního fondu, státního bytového fondu a dávky z majetku (t. 1040).

88, 23. VI. 1927; 1742, IV.

o zákonu, jímž se doplňují a mění zákony o četnictvu a o sborech stráže bezpečnosti (t. 1382).

123, 24. I. 1928; 17, V.

o zákonu o úpravě pensí staropensistů (t. 1448) a o zákonu o úpravě pensí některých vojenských osob (t. 1452).

129, 8. II. 1928; 45, V.

o prohlášení min. železnic J. V. Najmana o železničním neštěstí v Zaječí 10. IX. 1928.

159, 13. IX. 1928; 7, VI.

o státním rozpočtu na r. 1929 (t. 1813), skup. hospod. a doprav., o prohlášení min. fin. dr Engliše ze 7. IX. 1928 a o prohlášení min. veř. prací dr Spiny o stavební katastrofě v Praze a na Poříčí 9. X. 1928.

170, 25. X. 1928; 22, VII.

o prohlášení předsedy vlády Fr. Udržala o programu vlády a o státním závěrečném účtu RČS za r. 1927 (t. 1998).

182, 14. II. 1929; 47, VII.

o zákonu o četnickém kázeňském a kárném právu, odnětí četnické hodnosti, přeložení do výslužby v řízení správním a o umísťování superarbitrovaných četnických gážistů mimo služební třídy (t. 2189).

205, 13. VI. 1929; 13, VIII.

Interpelace:

naléhavá, o provádění platového zákona ze dne 24. VI. 1926, č. 103 Sb. z., t. 1238.

118, 15. XII. 1927; 47, V.

odpov. t. 1341.

119, 16. XII. 1927; 4, V.

naléhavá, o revisi systemisace a provádění platového zákona ze dne 24. VI. 1926, č. 103 Sb. z., t. 1710.

172, 6. XI. 1928; 36, VII.

odpov. t. 1816.

173, 7. XI. 1928; 114, VII.

naléhavá, o katastrofě železniční v Zaječí na Moravě, t. 1781.

174, 8. XI. 1928; 83, VII.

odpov. t. 1843.

175, 9. XI. 1928; 42, VII.

naléhavá, o provádění platové úpravy zaměstnanců zemských ústavů v Čechách a na Moravě, t. 1805.

178, 18. XII. 1928; 4, VII.

odpov. t. 1841.

179, 19. XII. 1928; 2, VII.

naléhavá, o převzetí zaměstnanců samosprávných korporací do státních služeb a jejich zařazení, t. 2157.

200, 4. VI. 1929; 5, VIII.

odpov. t. 2256.

201, 6. VI. 1929; 4, VIII.

o zkrácení na požitcích všech od četnictva ku státní stráži bezpečnostní převzatých četnických gážistů, t. 604/XII.

46, 11. XI. 1926; 236, III.

odpov. t. 957/XV.

77, 3. V. 1927; 859, IV.

o nové úpravě pensijních a zaopatřovacích požitků státních zaměstnanců, zaměstnanců státních podniků a fondů státem spravovaných, t. 724/XII.

56, 9. XII. 1926; 1229, III.

odpov. t. 1212/XVIII.

102, 25. X. 1927; 15, V.

ve věci zkracování výkonných četnických gážistů v právu na pragmatikální dovolenou, t. 979/II.

75, 26. IV. 1927; 668, IV.

odpov. t. 1212/IV.

102, 25. X. 1927; 14, V.

o úpravě služného obvodním lékařům podle zákona 106/26 Sb. z. a o příplatcích na místnosti a jiné potřeby, t. 989/XXIII.

84, 9. VI. 1927; 1577, IV.

odpov. t. 1212/XIV.

102, 25. X. 1927; 15, V.

že místa přísedících divisních soudů neobsazují se četnickými gážisty v případech, kdy trestní věc se týká příslušníků této kategorie, t. 1163/VII.

102, 25. X. 1927; 12, V.

odpov. t. 1404/XVII.

120, 17. I. 1928; 10, V.

o porušování zákona o závodních výborech administrativní cestou nařizovací, t. 1615/VI.

151, 10. VII. 1928; 7, VI.

odpov. t. 1768/IV.

172, 6. XI. 1928; 6, VII.

že by se měl poskytnouti mimořádný přídavek drahotní všem kategoriím státních a veřejných zaměstnanců, včetně dělníků a pensistů, t. 1964/XXVI.

182, 14. II. 1929; 8, VII.

že se četnickým gážistům odpírají stěhovací výlohy, když se jedná o přeložení t. zv. "zaviněné", t. 2025/XII.

187, 6. III. 1929; 7, VII.

odpov. t. 2255/XXIV.

200, 4. VI. 1929; 6, VIII.

o zbytečně vyhozených penězích za pistole pro četnické strážmistry, t. 2025/XIII.

187, 6. III. 1929; 7, VII.

odpov. t. 2277/XV.

207, 18. VI. 1929; 5, VIII.

že příslušníci četnictva jsou zkracováni v právu stížnostním, t. 2181/XI.

198, 23. V. 1929; 8, VIII.

že se při dovolených četnických gážistů upírá právo na cestovní dny, t. 2181/XII.

198, 23. V. 1929; 8, VIII.

že četnická správa nepostarala se o podřízené za letošních mrazů a loňských paren, t. 2181/XIII.

198, 23. V. 1929; 8, VIII.

že se upírá úhrada stěhovacích výloh četnickým gážistům, kteří byli přeloženi do jiného působiště buď na vlastní prosbu nebo pro nějaké zavinění, t. 2181/XIV.

198, 23. V. 1929; 8, VIII.

Dotazy:

o provádění zákona ze dne 22. XII. 1924, č. 287 Sb. z., o četnictvu.

19, 6. V. 1926; 1095, II.

odpov. 43, 15. X. 1926; 32, III.

že nebylo provedeno jmenování důstojníků a strážmistrů četnictva na vyšší služební místa.

24, 27. V. 1926; 1276, II.

odpov. 43, 15. X. 1926; 32, III.

o úpravě kasárenského výměrku četnických stanic.

63, 15. III. 1927; 7, IV.

odpov. 70, 29. III. 1927; 389, IV.

o omezení režijních nároků zaměstnanců.

63, 15. III. 1927; 7, IV.

odpov. 75, 26. IV. 1927; 667, IV.

o systemisaci služebních míst.

63, 15. III. 1927; 7, IV.

o opětném přijímání restringovaných a superarbitrovaných četnických gážistů k četnictvu.

98, 12. VII. 1927; 2503, IV.

odpov. 104, 23. XI. 1927; 8, V.

o nejednotné praksi vojenských soudů při odsuzování vojenských a četnických gážistů.

98, 12. VII. 1927; 2503, IV.

odpov. 102, 25. X. 1927; 54, V.

že četnickým gážistům nepřiznává se právo na započtení r. 1919 jako roku válečného.

104, 23. XI. 1927; 8, V.

odpov. 120, 17. I. 1928; 35, V.

o prováděcím nařízení k zákonu o četnických pensích č. 153/23 a o odpíraném právu na připočtení 10 let do pensijní základny podle § 7 cit. zákona.

104, 23. XI. 1927; 8, V.

odpov. 120, 17. I. 1928; 7, V.

že se pensionovaným četnickým gážistům upírá právo na hodnost rotmistra v záloze.

119, 16. XII. 1927; 4, V.

odpov. 140, 12. VI. 1928; 9, VI.

o nevyplacené uchvatitelské odměně četnické stanici ve Skalité u Čadce.

123, 24. I. 1928; 4, V.

odpov. 140, 12. VI. 1928; 9, VI.

o nezdravém a nedůstojném ubytování výkonných četnických gážistů na soustředěních.

123, 24. I. 1928; 4, V.

odpov. 140, 12. V. 1928; 10, VI.

o zkrácení výkonných četnických důstojníků, pensionovaných v poslední době před systemisací jejich míst.

123, 24. I. 1928; 4, V.

odpov. 140, 12. VI. 1928; 10, VI.

o úhradě nákladů za stravování koní cikánů četnictvem zatčených.

176, 13. XII. 1928; 6, VII.

odpov. 194, 25. IV. 1929; 6, VIII.

že se nepřiznává výchovné, po případě přídavek na nevlastní děti, je-li jejich matka k výdělku sice schopna, ale vede-li domácnost nevlastního otce.

176, 13. XII. 1928; 6, VII.

odpov. 184, 26. II. 1929; 5, VII.

o šikanování četnických gážistů velitelem

četnického oddělení v Mukačevě.

176, 13. XII. 1928; 6, VII.

odpov. 191, 13. III. 1929; 4, VII.

o zdraví škodlivém ubytování četnictva ve Velké Revuci.

176, 13. XII. 1928; 6, VII.

odpov. 191, 13. III. 1929; 4, VII.

o zákazu, aby četničtí pensisté nosili četnické stejnokroje.

184, 26. II. 1929; 4, VII.

že nebyly zaplaceny vycházkové šavle těm četnickým gážistům, kteří byli před 30. XI. 1928 pensionováni a šavli si z vlastních prostředků koupili.

184, 26. II. 1929; 4, VII.

odpov. 198, 23. V. 1929; 5, VIII.

Žádost ve věcech imunity:

zemsk. tr. s. v Praze (přečin proti bezpečnosti cti spáchaný tiskem obsahem 1. odstavce článku "Od nacionalismu k bestialitě je jenom krok", uveřejněného v č. 17 časopisu "Železniční zřízenec" z 10. VI. 1925).

6, 21. XII. 1925; 172, I.

zpr. t. 142; zprav. A. Kříž;

nevydán 21, 18. V. 1926; 1240, II.ISP (příhlásit)