Vilém Brodecký

Narozen: v roce 1874
Zemřel: v roce 1950

Seznam činností

Výbor

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

BRODECKÝ Vilém

II. voleb. kraj

ČSD O SS ČSD

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 2. I.

Slib vykonal. 1, 26. V. 1920; 6. I.

Byl členem výb. doprav. - socialisač. - soc. pol. - stát. zříz. a úsp. kom.

Stal se členem klubu poslanců SS.

198, 23. III. 1923; 3. VII.

Stal se členem klubu poslanců ČSD.

295, 30. X. 1924; 36. X.

Návrhy:

na změnu jedné části zákona z 7. X. 1919, č. 541 Sb. z. a n., ohledně úpravy měsíč. drahotních přídavků stát. zaměstnanců, t. 567.

15, 27. X. 1920; 38. II.

na změnu zákonů č. 214 a 446 Sb. z. a n. z r. 1920, týkajících se mimořádné výpomoci stát. zaměstnancům, t. 568.

15, 27. X. 1920; 38. II.

na poskytnutí vánoční nákupní výpomoci stát. zaměstnancům a učitelům, t. 569.

15, 27. X. 1920; 38. II.

jímž se mění zákon z 18. II. 1919, č. 89 Sb. z. a n., o zařadění oficiantů do úřednických tříd hodnostních a platových, t. 1240.

45, 20. I. 1921; 1813. II.

na změnu zákona ze dne 15. IV. 1920, č. 325, Sb. z. a n. o jednacím řádu poslanecké sněmovny N. S., t. 1676.

62, 10. III. 1921; 2487. II.

na změnu některých ustanovení zákona ze dne 7. října 1919, č. 541 Sb. z. a n., a některých ustanovení zákonů ze dne 17. prosince 1919, č. 2 a 3 Sb. z. a n. z r. 1920, jimiž upravují se poměry státních zaměstnanců a odpočivatelů, jakož i zaměstnanců a odpočivatelů v podnicích a fondech státem spravovaných, t. 3422.

130, 28. III. 1922; 8. V.

obnoven č. 3612; viz t. 3644.

144, 9. VI. 1922; 744. V.

na změnu zákona ze dne 7. října 1919, č. 541 Sb. z. a n., kterým se upravují poměry státních zaměstnanců a zaměstnanců podniků a fondů státem spravovaných, t. 3865.

170, 21. XI. 1922; 654. VI.

o mimořádných peněžitých měsíčních příplatcích civilních i vojenských státních zaměstnanců v podnicích a fondech státem spravovaných, t. 4058.

199, 10. IV. 1923; 20. VII.

2 pozměňov. návrhy k osnově zákona o nouzové výpomoci státním zaměstnancům (zpr. t. 717), týkající se změny v § 5 a vsunutí nového § 6.

20, 11. XI. 1920; 295-6. II.

20 pozměňov. návrhů k osnově zák. o úpravě požitků veškerých státních zaměstnanců (zpr. t. 3944) k §§ 1, 2, 5-22.

181, 15. a 16. XII. 1922; 1669-1671. VI.

2 pozměňov. návrhy k osnově zákona o úsporných opatřeních ve veřejné správě (zpr. t. 5021) k §§ 6 a 11.

317, 18. XII. 1924; 1004-5. X.

Resoluce:

k osnově zák. o změně předpisů o odpočivných a zaopatřovacích požitcích státních civilních a jiných veřejných zaměstnanců (zpr. t. 5019), týkající se úpravy poměrů úrazových důchodců.

317, 18. XII. 1924; 1007. X.

k osnově zák. o nemoc. pojištění veřej. zaměstnanců (zpr. t. 5364), týkající se rozšíření zák. též na pensisty, rentisty a poživatele darů z milosti čsl. stát. drah.

378, 15. X. 1925; 1562. XI.

Zpravodajem:

stát. zříz. výb. zpr. t. 1313 (odpočivné požitky státních zaměstnanců).

50, 3. II. 1921; 2064. II.

Řeč v rozpravě:

o nouzové výpomoci státním zaměstnancům (zpr. t. 717).

18, 9. XI. 1920; 242. II.

k témuž předmětu 20, 11. XI. 1920; 285. II.

o dodatku ke stát. rozpočtu pro r. 1920 (zpr. t. 1191).

43, 18. I. 1921; 1735. II.

o vládním prohlášení dr. Beneše z 18. X. 1921.

88, 20. X. 1921; 133. IV.

o prohlášení dr. Beneše, jímž se podává zpráva o situaci vzniklé příchodem exkrále Karla do Maďarska.

90, 26. X. 1921; 235. IV.

o upravení výhod poskytnutých státním zaměstnancům z důvodů mimořádných poměrů (zpr. t. 3290) a o změně a doplnění zákonitých ustanovení o zaměstnancích obec. neb okres. (zpr. t. 3285).

110, 16. a 17. XII. 1921; 1609. IV.

o dodatku ke státnímu rozpočtu pro r. 1921 (zpr. t. 3373).

124, 24. I. 1922; 2385. IV.

o naléh. interpelacích t. 3555, 3562, 3567, 3580, 3581, 3582 a 3560 (stávka kovodělníků, hospodářská krise a zdražování).

142, 30. V. 1922; 663. V.

o změně některých zákonů o služebních poměrech učitelstva veřejných škol obecných a občanských (zpr. t. 3751).

154, 24. VI. 1922; 1354. V.

o zákonu o sborech stráže bezpečnosti (zpr. t. 3752).

156, 26. VI. 1922; 1460. V.

o finančním zák. pro r. 1923 (zpr. t. 3856; skup. fin.).

172, 23. XI. 1922; 923. VI.

o upravení požitků veškerým státním zaměstnancům (zpr. t. 3944).

181, 15. a 16. XII. 1922; 1642. VI.

o zákonu o překládání státních zaměstnanců (zpr. t. 3934).

184, 19. a 20. XII. 1922; 1942. VI.

o nabytí Buštěhradské železnice státem (zpr. t. 4147).

213, 14. V. 1923; 445. VII.

o stát. rozpočtu pro r. 1924 (zpr. t. 4300; skup. hosp.).

234, 29. XI. 1923; 981. VIII.

o stát. rozpočtu pro r. 1925 (zpr. t. 4930; skup. hosp.).

307, 27. XI. 1924; 745. X.

Interpelace:

v záležitosti nezákonné změny v předsednictvu nemocenské pokladny v Hlučíně,

t. 4596/V. 265, 27. V. 1924; 737. IX.

odpov. t. 4891/XVI. 294, 30. X. 1924; 8. X.

Dotazy:

o převedení úkolu kursového na časový v dílnách státních drah.

184, 19. a 20. XII. 1922; 2037. VI.

odpov. 195, 8. III. 1923; 2457. VI.

Žádost ve věcech imunity:

okr. s. ve Zvolenu (přečin podle § 1 zák. čl. XLV z r. 1914 proti Josefu Laukovi)

174, 28. XI. 1922; 1164. VI.

žád. vrácena im. výb. okr. s. ve Zvolenu (dle spisů).

zemsk. tr. s. v Praze (přečin proti bezpečnosti cti tiskem ca Buříval-Nejedlý)

195, 8. III. 1923; 2459. VI.

zpr. t. 4150; zprav. J. Mach;

nevydán 213, 14. V. 1923; 461, 462. VII.

okr. s. v Nymburce (přestupek podle § 488 tr. z. ca Frant. Novák)

244, 19. XII. 1923; 1587. VIII.

řízení zast. 247, 6. III. 1924; 74. IX.

zemsk. tr. s. v Praze (přečin proti bezpečnosti cti spáchaný tiskem článkem "Od nacionalismu k bestialitě je jenom krok", uveřejněném v časopisu č. 17 "Železniční zřízenec")

353, 8. VII. 1925; 411. XI.ISP (příhlásit)