Vítězslav Mikulíček

Narozen: v roce 1882
Zemřel: v roce 1962

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

MIKULÍČEK Vítězslav

XIII. voleb. kraj

K

Volba verifikována 19, 6. V. 1926; 1090, II.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 13, I.

Byl členem kom. pro dávku z maj. - rozp. - ústav.-práv - zeměd. a živn.

Návrhy:

na vydání zákona o daněprostém existenčním minimu při dani pozemkové a o osvobození malorolníků od paušalované daně z obratu, t. 357.

27, 8. VI. 1926; 1380, II.

3 pozměň. návrhy k osnově zákona o další obnově prozatímního vnuceného pachtu (t. 153) k §§ 1, 2 a 7.

15, 16. III. 1926; 902, I.

2 pozměň. a 1 doplň. návrh k osnově zákona o poskytování podpor při živelních pohromách (t. 1159) k §§ 1.

97, 8. VII. 1927; 2476-7, IV.

na vrácení osnovy zákona o zatímní ochraně lesů (t. 977) výb. zeměď. k úplně novému přepracování.

87, 15. VI. 1927; 1691, IV.

Resoluce:

k osnově zákona, kterým se doplňuje a částečně mění zákon o vojenském kázeňském a kárném právu, jakož i odnětí vojenské hodnosti a přeložení do výslužby řízením správním (t. 752), stran vojenského trestního práva.

71, 30. III. 1927; 446, IV.

Řeč v rozpravě:

o změně zákona o daních přímých a stanovení mimořádných státních přirážek k přímým daním na rok 1926 (t. 13)

11, 25. II. 1926; 495, I.

o další obnově prozatímního vnuceného pachtu (t. 153)

15, 16. III. 1926; 894, I.

o vlastní imunitní záležitosti, t. 163.

27, 8. VI. 1926; 1376, II.

o změně celního sazebníku (t. 360)

30, 11. VI. 1926; 1662, II.

o vojenských předlohách (t. 752, 893, 868, 890 a 894)

70, 29. III. 1927; 362, IV.

o zákonech o nové úpravě finančního hospodářství svazků územní samosprávy (t. 1007), o stabilisačních bilancích (t. 1002) a o přímých daních (t. 1000); rozprava podrobná, část třetí.

81, 6. V. 1927; 1255, IV.

o zákonu o zatímní ochraně lesů (t. 977)

87, 15. VI. 1927; 1674, IV.

o zákonu o poskytování podpor při živelních pohromách (t. 1159)

97, 8. VII. 1927; 2466, IV.

o zákonu o silničním fondu (t. 1176).

101, 14. VII. 1927; 2633, IV.

o vlastní imunitní záležitosti, t. 1328.

138, 22. III. 1928; 67, VI.

o vlastní imunitní záležitosti, t. 1331.

139, 23. III. 1928; 40, VI.

o zákonu o soustavě drobných mincí (t. 1576); mluví o hospodářské situaci pracujícího lidu na venkově.

142, 14. VI. 1928; 37, VI.

o zákonu, kterým se mění některá ustanovení zákona ze dne 1. VII. 1926, č. 139 Sb. z., o finanční podpoře elektrisace venkova (t. 1622)

148, 26. VI. 1928; 29, VI.

o zákonu, kterým se mění hlava II., odstavec 1. zákona ze dne 14. VII. 1927, č. 125 Sb. z., o organisaci politické správy (t. 1644); připojuje protest proti konfiskaci sněmovních řečí komunistických poslanců.

150, 28. VI. 1928; 44, VI.

o zákonu, kterým se živnost dekoratérská prohlašuje za součást řemeslné živnosti čalounické (t. 1699); mluví o zvýšení ceny cukru.

157, 6. IX. 1928; 26, VI.

o zákonu, jímž se doplňuje zákon ze dne 28. III. 1928, č. 43 Sb. z., o stavebním ruchu (t. 1839)

172, 6. XI. 1928; 17, VII.

při projednávání imunitní věci K. Kreibicha, t. 1983; mluví o oslavě 1. máje ve Zlíně.

197, 3. V. 1929; 30, VIII.

o zákonu, kterým se doplňují a částečně mění některá ustanovení honebně-policejní, zejména o hájení zvěře (t. 2215)

200, 4. VI. 1929; 23, VIII.

o vlastní imunitní věci, t. 2066.

202, 7. VI. 1929; 45, VIII.

Prohlášení:

jménem klubu komunistických poslanců Československa, v němž protestuje proti slavnostnímu uvítání egyptského krále Fuada v Praze.

212, 26. VI. 1929; 21, VIII.

Věcná poznámka:

za rozpravy o zákonu o zatímní ochraně lesů (t. 977), v níž polemisuje s poslancem Staňkem.

87, 15. VI. 1927; 1691, IV.

Námitky:

proti předsedou stanovenému datu schůze posl. sněmovny.

81, 6. V. 1927; 1259, IV.

Interpelace:

naléhavá, o přidělování zbytkových statků, t. 283.

26, 1. VI. 1926; 1327, II.

odpov. t. 361.

27, 8. VI. 1926; 1380, II.

o persekuci Gustava Sýkory, správce důchodkové kontroly v. v. v Uherském Hradišti, t. 227/II.

19, 6. V. 1926; 1098, II.

odpov. t. 773/VII.

61, 15. II. 1927; 1593, III.

o podvodném deklarování vagonů štěrku, zasílaného do Zlína, t. 724/III.

56, 9. XII. 1926; 1228, III.

odpov. t. 928/XIX.

71, 30. III. 1927; 402, IV.

o bezpříkladném teroru firmy T. A. Baťa ve Zlíně při obecních volbách na okresu zlínském, t. 1337/X.

120, 17. I. 1928; 9, V.

o svévolném porušování jízdního řádu, t. 2206/XX.

198, 23. V. 1929; 9, VIII.

Dotazy:

o zrušení strážního domku č. 122 na železniční trati Břeclava-Přerov,

11, 25. II. 1926; 473, I.

odpov. 19, 6. V. 1926; 1096, II.

Žádost ve věcech imunity:

okr. s. ve Zlíně (přestupek proti bezpečnosti cti podle § 487 tr. z. ca Čmelák, Šafář a Hřebíček)

6, 21. XII. 1925; 173, I.

zpr. t. 163; zprav. K. Riedl;

vrácena im. výb. k novému projednávání.

27, 8. VI. 1926; 1378, II.

zpr. t. 1323; zprav. Al. Beneš;

nevydán 138, 22. III. 1928; 66, VI.

kraj. s. v Olomouci (zločin podle § 15, č. 3 zákona na ochranu republiky, zločin podle § 122 b) tr. z. a přečin podle § 303 tr. z., přestupek podle §§ 487, 491 tr. z. a přestupek § 488 tr. z., spáchané výroky na táboru lidu dne 2. VIII. 1925 v Kojetíně).

7, 16. II. 1926; 267, II.

zpr. t. 162; zprav. K. Riedl;

nevydán 27, 8. VI. 1926; 1375.

okr. s. ve Zlíně (přečin podle § 15, č. 1 a přečin podle § 11, č. 2 zákona na ochranu republiky ze dne 19. III. 1923, č. 50 Sb. z., spáchané výroky na schůzi dne 6. XI. 1925, konané v Březnici)

7, 16. II. 1926; 268, I.

zpr. t. 695; zprav. K. Riedl;

nevydán 75, 26. IV. 1927; 692, IV.

zem. trest. s. v Praze (zločiny, pokud se týče přestupky podle § 10, č. 1 a § 15, č. 3 zákona na ochranu republiky a zločiny podle § 85 a), b) a § 87 tr. zák.)

38, 23. VI. 1926; 2519, II.

zpr. t. 520 a 523; zprav. dr Halla;

nevydán 41, 25. VI. 1926; 2659, II.

okr. s. ve Zlíně (přestupky podle §§ 487, 488 tr. zák.)

61, 15. II. 1927; 1597, III.

zpr. t. 1332; zprav. V. Košek;

vydán: 139, 23. III. 1928; 43, VI.

okr. s. v Napajedlích (přestupek urážky na cti podle § 487 tr. z.)

61, 15. II. 1927; 1597, III.

zpr. t. 1331; zprav. V. Košek;

vydán: 139, 23. III. 1928; 40-43, VI.

kraj. s. v Uh. Hradišti (přečin proti bezpečnosti cti podle §§ 487, 488 a 491 trest. zák.)

61, 15. II. 1927; 1598, III.

zem. tr. s. v Brně (přečin a zločin podle § 15, č. 1 a 3 zák. na ochranu republiky)

102, 25. X. 1927; 19, V.

zpr. t. 1981; zprav. J. Tůma;

nevydán 197, 3. V. 1929; 30, VIII.

okr. s. v Hodoníně (přečin shluknutí podle § 279 tr. z. a násl.)

120, 17. I. 1928; 12, V.

žád. odvolána. 140, 12. VI. 1928; 19, VI.

kraj. s. v Olomouci (přečin proti bezpečnosti cti podle § 491 tr. z. ca T. Baťa)

133, 13. III. 1928; 10, VI.

zpr. t. 2066; zprav. dr Daněk;

vydán: 202, 7. VI. 1929; 44-53, VIII.

zem. tr. s. v Brně (zločin podle § 15, č. 3 a přečin podle § 14, č. 5 zák. na ochranu republiky)

157, 6. IX. 1928; 10, VI.

presidium kraj. s. v Uh. Hradišti (přestupek proti bezpečnosti cti podle § 487, případně § 488 tr. z., ca T. Baťa)

157, 6. IX. 1928; 11, VI.

zpr. t. 1328; zprav. V. Votruba;

vydán: 138, 22. III. 1928; 67-72, VIII.

okr. s. pro přestupky v Praze (přestupek podle §§ 2, 3 a 19 zákona shromažďovacího)

182, 14. II. 1929; 11, VII.

okr. s. ve Zlíně (přestupek proti bezpečnosti cti podle § 496 tr. zák. ca Jan Kostka)

182, 14. II. 1929; 12, VII.

kraj. s. v Mor. Ostravě (přečin podle § 283 tr. z. a přestupky podle § 314 tr. z. a §§ 3 a 19 zák. shromažďovacího)

194, 25. IV. 1929; 15, VIII.

Volán k pořádku:

10, 19. II. 1926; 441, I.

12, 4. III. 1926; 540, 541, I.

13, 11. III. 1926; 651, I.

15, 16. III. 1926; 897, I.

17, 24. III. 1926; 1074, II.

30, 11. VI. 1926; 1645, 1646, II.

57, 10. XII. 1926; 1354, III.

65, 17. III. 1927; 171, IV.

90, 27. VI. 1927; 1853, 1855, 1856, IV.

155, 14. VII. 1928; 26, VI.

178, 18. XII. 1928; 6, VII.

197, 3. V. 1929; 34, VIII.

212, 26. VI. 1929; 22, VIII.ISP (příhlásit)