Karl Kreibich

Narozen: v roce 1883
Zemřel: v roce 1966

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

KREIBICH Karl

IV. voleb. kraj

K

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 3, I.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 12, I.

Byl členem výb. br. - in. - rozp. - ústav.-práv. - zahr. a zdrav.

Návrhy:

na vyšetření t. zv. aféry Eislerovy vyšetřovacím výborem poslanecké sněmovny, t. 707.

49, 19. XI. 1926; 341, III.

pozměň. a event. návrh k osnově zákona o výši daně z cukru (zpr. t. 12) k § 1 čl. I.

3, 18. XII. 1925; 82, I.

5 pozměň. a 2 doplň. návrhy k osnově zákona o změně ustanovení o daních přímých a stanovení stát. mimořádných přirážek k přímým daním na rok 1926 (t. 13) k čl. II-VII.

11, 25. II. 1926; 497-9, I.

41 pozměň., 1 doplň. a 1 event. návrh k osnově finančního zákona pro rok 1927 (t. 670) ke skup. I., kapit. 1, 3, 5, 6, 10, 11, 14, 17, 19 a 21, ke skup. II., §§ 5, 6.

55, 27. XI. 1926; 1092-1103, III.

88 pozměň., 1 doplň. a 2 event. návrhy k osnově zákona o přímých daních (t. 1000) k uváděcím ustanovením, k hlavě I, VI-IX.

82, 10. V. 1927; 1416-1485, IV.

aby se přešlo přes zprávu výboru rozpočtového o vládním návrhu zákona o výši daně z cukru (t. 12) k dennímu pořadu.

3, 18. XII. 1925; 82, I.

na přechod k pořadu přes osnovu celního sazebníku (t. 360)

30, 11. VI. 1926; 1688, II.

na zahájení rozpravy o prohlášení předsedy vlády J. Černého o komunistických proticelních demonstracích 11. VI. 1926 v Praze.

31, 12. VI. 1926; 1834, II.

aby se poslanecká sněmovna usnesla uložiti výboru iniciativnímu lhůtu jednodenní od usnesení posl. sněm. k projednání návrhů K. Kreibicha (t. 707) a Fr. Tomáška (t. 708) o aféře Eislerově a Koburkově.

52, 24. XI. 1926; 692, III.

podle 2. odst., § 46 jedn. řádu, aby se ministr vnitra dostavil do schůze poslanecké sněmovny, v níž bude tento návrh přijat, a podal zprávu o výjimečných opatřeních vlády v okrese tanvaldském a ve třech obcích okresu jabloneckého.

74, 7. IV. 1927; 657, IV.

k osnově zákona o nové úpravě finančního hospodářství svazků územní samosprávy (t. 1007) na vrácení osnovy výboru rozpočtovému a na projednání její též výb. ústav.-práv. vzhledem k pozměňov. návrhu B. Bradáče.

82, 10. V. 1927; 1530, IV.

Resoluce:

k osnově zákona o změně ustanovení o přímých daních a stanovení státních mimořádných přirážek k přímým daním na rok 1926 (t. 13), stran zvýšení daňových sazeb a přirážek z příjmů přesahujících 60.000 Kč a úpravy sazeb z velkého majetku pozemkového.

11, 25. II. 1926; 499, I.

23 resol. k osnově finančního zákona pro rok 1927 (t. 670) ke skup. I., kapit. 4, 6, 7, 10-12, 14, 17, 19, 21 a 22.

55, 27. XI. 1926; 1105, 1107-8, 1112-4, 1116-9, 1121. III.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o výši daně z cukru (t. 12)

3, 18. XII. 1925; 73, I.

o prohlášení min. zahran. dr Beneše o maďarské aféře penězokazecké (naléh. interp. t. 98)

10, 19. II. 1926; 431, I.

o změně zákona o daních přímých a stanovení mimořádných státních přirážek k přímým daním na rok 1926 (t. 13)

11, 25. II. 1926; 485, I.

o vlastní imunitní záležitosti (udělení důtky na návrh posl. Stivína)

16, 17. III. 1926; 1021, I.

o vládních prohlášeních min. předsedy dr p. Švehly a min. fin. dr Engliše ze 14. X. 1927 a o naléhavých interpelacích v otázkách hospodářských t. 585, 586, 587, 588, 591, 592 a 594.

44, 19. X. 1926; 117, III.

o státním rozpočtu pro rok 1927 (t. 670).

49, 19. XI. 1926; 381, III.

o udělení důtky K. Kreibichovi k návrhu dr Hodži a A. Hlinky.

56, 9. XII. 1926; 1245, III.

o prozatímní úpravě obchodních styků mezi Československou republikou a Maďarskem, sjednané v Praze 26. VIII. 1926 (t. 767)

61, 15. II. 1927; 1608, III.

o státním závěrečném účtu republiky Československé za rok 1924 spolu s účty státního melioračního fondu, státního bytového fondu a dávky z majetku (t. 753)

73, 5. IV. 1927; 565, IV.

o poplatkových úlevách při splynutí (fusi) nebo při přeměně právního útvaru některých podniků (t. 958)

75, 26. IV. 1927; 677, IV.

o vládním návrhu, kterým se předkládá Národnímu shromáždění podle posl. odstavce čl. XII. zákona ze dne 23. IV. 1925, č. 102 Sb. z., kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 14. IV. 1920, č. 347 Sb. z., o akciové bance cedulové, zpráva o výsledku jednání provedeného mezi státem a Národní bankou Československou nastupující po Bankovním úřadě min. financí (t. 966)

76, 29. IV. 1927; 714, IV.

o zákonech o nové úpravě finančního hospodářství svazků územní samosprávy (t. 1007), o stabilisačních bilancích (t. 1002) a o přímých daních (t. 1000).

80, 5. V. 1927; 1040, IV.

o zákonu o organisaci politické správy a o zákonu o volbách zemských a okresních zastupitelstev (t. 1101 a 1102).

90, 27. VI. 1927; 1866, IV.

o obchodní smlouvě mezi Československou republikou a královstvím Maďarským ze dne 31. V. 1927 (t. 1125).

95, 7. VII. 1927; 2397, IV.

Námitky

proti omezení řečnické lhůty při projednávání osnovy zákona na změnu celního sazebníku (t. 360)

28, 9. VI. 1926; 1404, II.

Interpelace:

naléhavá, o důvěrném memorandu československého ministerstva pro věci zahraniční locarnským signatárním mocnostem stran jednání o smlouvu mezi Německem a Ruskem a o stavu vyjednávání mezi vládou československou a sovětskou pro vybudování normálních diplomatických styků, t. 264.

24, 27. V. 1926; 1285, II.

naléhavá, o sanaci bank, t. 271.

24, 27. V. 1926; 1285, II.

odpov. t. 576/VII.

44, 19. X. 1926; 125, III.

naléhavá, o zvýšení cen režijních lístků a o slevě dopravného pro roury z Chomutova do Polska ve spojitosti s bojem mezinárodního syndikátu rouroven s rourovnami polskými, t. 936.

81, 6. V. 1927; 1338, IV.

odpov. t. 951.

82, 10. V. 1927; 1557, IV.

že se na Výrovce v Krkonoších staví vojenské objekty a že stavbu provádějí vojáci, t. 563/VII.

43, 15. X. 1926; 37, III.

odpov. t. 928/IV.

71, 30. III. 1927; 401, IV.

že podplukovník Spálený od pěš. pl. č. 42 nadává záložníkům, t. 563/VIII.

43, 15. X. 1926; 37, III.

odpov. t. 773/XI.

61, 15. II. 1927; 1593, III.

o brutálním postupu četnictva u příležitosti veřejné schůze, která měla být konána 5. X. v Dunajské Středě a o porušení imunity posl. Majora, t. 575/XI.

44, 19. X. 1926; 81, III.

odpov. t. 1076/XII.

93, 1. VII. 1927; 2146, IV.

jak orgány policejního ředitelství v Praze provádějí konfiskaci novin, t. 746/VIII.

58, 15. XII. 1926; 1436, III.

odpov. t. 944/XX.

73, 5. IV. 1927; 593, IV.

o strašlivé nezaměstnanosti a nouzi dělnictva v městě a okrese Cvikov a o katastrofálním finančním stavu města Cvikova, t. 776/XIV.

61, 15. II. 1927; 1592, III.

o chování ředitelky obč. škol Schiesslové ve Cvikově v Čechách, t. 955/I.

75, 26. IV. 1927; 668, IV.

odpov. t. 1212/III.

102, 25. X. 1927; 14, V.

o případu vojína Bely Czeha a o zabavení periodického tiskopisu "Vorwärts" v Liberci pro zprávu o něm, t. 1017/XI.

86, 14. VI. 1927; 1618, IV.

odpov. t. 1235/XI.

106, 25. XI. 1927; 77, V.

o smrti vojína Václava Schäfera u dělostřeleckého pluku čís. 52 v Josefově, t. 1032/XIV.

91, 28. VI. 1927; 1991, IV.

odpov. t. 1221/III.

104, 23. XI. 1927; 11, V.

o chování konsulátu Československé republiky v Saské Kamenici proti Svazu válečných poškozenců, vdov a sirotků z Československé republiky v Německu, t. 1163/X.

102, 25. X. 1927; 12, V.

odpov. t. 1732/I.

158, 7. IX. 1928; 4, VI.

Dotazy:

že liberecký krajský soud zastavil trestní řízení proti zemědělci Emilu Siegmundovi ze Schönwaldu v okrese frýdlantském.

39, 24. VI. 1926; 2525, II.

odpov. 57, 10. XII. 1926; 1383, III.

o zvláštním postupu frýdlantského berního úřadu vůči domkářům a drobným zemědělcům.

50, 22. XI. 1926; 433, III.

odpov. 90, 27. VI. 1927; 1841, IV.

o tělesné bezpečnosti chodců a o jinak nebezpečných poměrech na nádraží Starý Habendorf na trati Liberec-Seidenberg.

51, 23, XI. 1926; 575, III.

odpov. 75, 26. IV. 1927; 667, IV.

o nepřípustném postupu československého konsulátu v Kamenici proti Svazu válečných poškozenců, vdov a sirotků z Československé republiky v Německu.

56, 9. XII. 1926; 1227, III.

odpov. 75, 26. IV. 1927; 667, IV.

o nepřípustnosti "Rovnosti Ľudu" na Slovensku.

61, 15. II. 1927; 1588, III.

odpov. 75, 26. IV. 1927; 667, IV.

Žádost ve věcech imunity:

okres. s. na Smíchově (přestupek čl. V zákona č. 8 ř. z. z r. 1863, § 491 tr. z. a přestupek § 312 tr. z., spáchaný výroky na veřejné schůzi dne 23. IX. 1925 na Smíchově).

7, 16. II. 1926; 268, I.

zpr. t. 156; zprav. J. David;

nevydán 26, 1. VI. 1926; 1336, II.

stížnost posl. Stivína podle § 51 jedn. ř.

11, 25. II. 1925; 510, I.

zprav. dr Zadina;

důtka udělena 16, 17. III. 1926; 1021-3, I.

okres. s. na Mělníce (přestupek § 2 zákona shromažďovacího ze dne 15. XI. 1867, č. 135 ř. z., jehož se dopustil uspořádáním neohlášené schůze dne 3. I. 1926 v Dolních Beřkovicích).

20, 7. V. 1926; 1200, II.

zpr. t. 640; zprav. V. Košek;

nevydán 48, 18. XI. 1926; 330-1, III.

kraj. s. v Chebu (přečin rušení obecného míru podle § 14, č. 5 zákona na ochranu republiky a přestupek urážky na cti podle § 487, § 488 tr. z. a čl. V ř. zák. č. 8/1863, jichž se dopustil výroky na schůzi konané dne 14. III. 1926 v Rybářích).

27, 8. VI. 1926; 1356, II.

zpr. t. 684; zprav. K. Riedl;

nevydán 74, 7. IV. 1927; 656, IV.

zem. trest. s. v Praze (zločiny, pokud se týče přestupky podle § 10, č. 1 a § 15, č. 3 zák. na ochranu republiky a zločiny podle § 85 a), b) a § 87 tr. zák.)

zpr. t. 520 a 523; zprav. dr Halla;

vydán: 41, 25. VI. 1926; 2659, II.

dr Hodži, aby proti K. Kreibichovi zakročeno bylo podle § 51 jedn. ř. pro výroky, jichž proti dr Hodžovi použil ve 49. schůzi posl. sněmovny dne 19. XI. 1926 ve své řeči při projednávání rozpočtu na rok 1927.

50, 22. XI. 1926; 470, III.

zprav. dr Halla;

důtka udělena 56, 9. XII. 1926; 1240-9, III.

A. Hlinky, aby proti K. Kreibichovi zakročeno bylo podle § 51 jedn. ř. pro výroky, jichž proti slovenské ľudové straně použil ve 49. schůzi posl. sněmovny dne 19. XI. 1926 ve své řeči při projednávání státního rozpočtu na rok 1927 a jimiž se A. Hlinka cítí uražen.

52, 24. XI. 1926; 692, III.

zprav. dr Halla;

důtka udělena 56, 9. XII. 1926; 1240-9, III.

sedrie v Levoči (přečin podle § 14, č. 5 zákona na ochranu republiky).

111, 1. XII. 1927; 3, V.

zpr. t. 1983; zprav. J. Tůma;

nevydán 197, 3. V. 1929; 30-32, VIII.

oznámení předsednictva, ze dne 16. II. 1929, že K. Kreibich bez platné omluvy se nezúčastnil plenárních schůzí posl. sněmovny od 17. I. 1928. zpr. podle § 3, odst. 3 jedn. ř. t. 1640; zprav. dr Daněk;

pokutován ztrátou diet po dobu 6 měsíců 186, 1. III. 1929; 38, VII.

Volán k pořádku:

3, 18. XII. 1925; 59, 75, I.

7, 16. II. 1926; 280, 281, I.

11, 25. II. 1926; 476, I.

12, 4. III. 1926; 541, I.

13, 11. III. 1926; 646, 683, 684, I.

49, 19. XI. 1926; 387, 392, III.

56, 9. XII. 1926; 1248, III.

70, 29. III. 1927; 384, IV.

90, 27. VI. 1927; 1853, IV.

91, 28. VI. 1927; 1984, IV.

97, 8. VII. 1927; 2434, IV.ISP (příhlásit)