Karl Kreibich

Narozen: v roce 1883
Zemřel: v roce 1966

Seznam činností

Výbor

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

KREIBICH Karl

IV. voleb. kraj

NSD K

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 5. I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 7. I.

Byl členem výb. bran. rozp. ku prozkoum. čin. Stál. výb. a zahran.

Vystoupil z klubu NSD a stal se hospitantem klubu ČSD (levice).

46, 25. I. 1921; 1817. II.

Návrhy:

na prozkoumání dvorního archivu vídeňského vyšetřovacím výborem, t. 4444.

248, 18. III. 1924; 101. IX.

na zahájení vyšetřování korupční lihové aféry vyšetřovacím výborem, t. 4445.

248, 18. III. 1924; 101. IX.

pozměňov. návrh k osnově zák. o změně a doplnění zákona o podpoře nezaměstnaných (zpr. t. 3309), týkající se změny v čl. 1 zpr. výb. resp. změny v § 2 zák.

115, 20. XII. 1921; 1842. IV.

9 pozměňov. návrhů k osnově fin. zák. pro r. 1926 (zpr. t. 5329) ke kapit. IX, XI, XII, XII A a XIX.

370, 5. X. 1925; 1206-7. XI.

na zvolení 24členného výboru k vyšetření t. zv. lihové aféry.

247, 6. III. 1924; 8. IX.

podle § 46 jedn. ř., aby se do schůze posl. sněm. dostavil předseda vlády nebo jeho zástupce a podal zprávu o tom, co hodlá vláda učiniti ve věci zaopatření osob tak zvaných přestárlých.

368, 1. X. 1925; 942. XI.

371, 6. X. 1925; 1327. XI.

Resoluce:

3 resol. k osnově fin. zákona pro rok 1921 (zpr. t. 830), týkající se vydávání zpráv statistick. úřadu v jazyce německ.; (skup. fin.) zrušení vyslanectví ve Vatikáně; zřízení konsulátu v Kalkutě.

28, 1. XII. 1920; 804, 805. II.

2 resol. k osnově stát. rozpočtu pro r. 1926 (zpr. t. 5329), týkající se navázání pravidelných diplomatických styků se sovětským Ruskem a zrušení čsl. diplomatického zastoupení u Vatikánu.

371, 6. X. 1925; 1307. XI.

Řeč v rozpravě:

o udělení důtky posl. Windirschovi.

9, 18. VI. 1920; 398. I. (něm. 436)

o stát. rozpočtu pro r. 1921 (zpr. t. 830; skup. polit.)

27, 30. XI. 1920; 617. II. (něm. 687)

o imunitní záležitosti dr. Lehnerta (zločin velezrady) (zpr. t. 1847).

66, 31. III. 1921; 24. III. (něm. 38)

o zmocnění vlády k úpravě obchodních styků s cizinou (zpr. t. 2827).

84, 6. VIII. 1921; 1202. III. (něm. 1223)

o stát. rozpočtu pro r. 1922 (zpr. t. 3168).

92, 17. XI. 1921; 393. IV. (něm. 446)

o vládních prohlášeních učiněných ve 159. schůzi dne 24. X. 1922 při nastoupení vlády Švehlovy a o naléh. interpelacích t. 3809 a 3811 o hospodářské krisi.

160, 25. X. 1922; 126. VI.

o sanační akci R. Č. pro republiku Rakouskou (zpr. t. 3942 a 3939).

183, 18. XII. 1922; 1819. VI. (něm. 1885)

o prozatímní úpravě obchodních styků s cizinou (zpr. t. 4941); připojuje kritiku přípravných prací pro obecní volby na Slovensku.

217, 28. VI. 1923; 598, 601. VII. (něm. 631)

o prohlášení min. zahran. věcí dr. Beneše, učiněném ve 219. schůzi; předesílá jménem klubu komunistických poslanců pozdrav zápasícímu proletariátu Německa.

221, 31. X. 1923; 49, 50. VIII. (něm. 74)

o sociálním pojištění (zpr. t. 4795).

288, 18. IX. 1924; 1697. IX.

o mimořádných úlevách při placení přímých daní (tisk 4828), v níž vyjadřuje uspokojení jménem komunistické strany nad potlačením gruzínského povstání.

291, 24. IX. 1924; 2061. IX.

o prohlášeních min. financí inž. Bečky (rozpočet na rok 1925) a min. zahraničí dr. Beneše (Protokol ženevský); čte prohlášení o krveprolití v Trenčíně na Slovensku.

295, 30. X. 1924; 57. X. (něm. 79)

o zákonu, jímž se vláda zmocňuje k prozatímní úpravě obchodních styků s cizinou (zpr. t. 5014).

319, 19. XII. 1924; 1045. X.

o stát. rozpočtu pro r. 1926 (zpr. t. 5329; skup. polit.)

369, 2. X. 1925; 1010. XI. (něm. 1096)

Prohlášení:

v němž kritisuje postup německé soc. dem. strany při příležitosti projednávání státně-zaměstnaneckých předloh, zpr. t. 5019, 5020, 5021 a 5022.

317, 18. XII. 1924; 1001. X. (něm. 1024)

k předloze o zmocnění vlády k provádění změn obvodů v územích pohraničních (zpr. t. 5135).

342, 22. V. 1925; 123. XI. (něm. 126)

Interpelace:

naléhavá, o odpovědi vlády na naléhavou interpelaci posl. Koutného a soudr. o přeložení podúředníka Müllera na nátlak klubu agrárních poslanců,

t. 4125. 208, 8. V. 1923; 315. VII.

odpov. t. 4612/X. 269, 5. VI. 1924; 818. IX.

naléhavá, o zneužívání úřední moci úřady republiky ke korupci, znásilňování politického přesvědčení a porušování volební svobody,

t. 4209. 219, 30. X. 1923; 13. VIII.

odpov. t. 4251/VIII. 219, 30. X. 1923; 19. VIII.

naléhavá, že se soustavně porušuje zákon o osmihodinné době pracovní,

t. 4506. 253, 1. IV. 1924; 247. IX.

odpov. t. 4746/XVI. 281, 4. IX. 1924; 1180. IX.

o událostech ve Vrchlabí 17. V. 1920 a o vládních opatřeních,

t. 234. 11, 8. VII. 1920; 572. I.

odpov. t. 1222. 43, 18. I. 1921; 1723. II.

ohledně vypovězení čsl. státní občanky Hedv. Gyemántové ze župy Nitranské,

t. 790. 23, 23. XI. 1920; 364. II.

odpov. t. 2071. 67, 19. V. 1921; 111. III.

o pronásledováních,

t. 1153. 41, 13. I. 1921; 1589. II.

odpov. t. 2801. 83, 5. VIII. 1921; 1106. III.

o zabavení periodického časop. "Weckruf an das arbeitende Volk in Stadt und Land" v Liberci,

t. 1933. 67, 19. V. 1921; 106. III.

odpov. t. 2313. 69, 24. VI. 1921; 188. III.

o konfiskační praxi státního zastupitelství v Jihlavě,

t. 2407. 69, 24. VI. 1921; 241. III.

odpov. t. 2625. 75, 22. VII. 1921; 687. III.

o příjmové dani příslušníků Československé republiky, zaměstnaných na říšsko-německém území,

t. 2873. 86, 18. X. 1921; 14. IV.

odpov. t. 3159/XXXI. 91, 16. XI. 1921; 255. IV.

že zemská správa politická a liberecká státní policie týrá lidové knihkupectví "Runge a spol." v Liberci,

t. 3102. 86, 18. X. 1921; 21. IV.

odpov. t. 3430/XVIII. 130, 28. III. 1922; 10. V.

o podporování kontrarevoluční činnosti ruských eserů vládou a zahraničním ministerstvem Československa,

t. 3816/XVII. 167, 14. XI. 1922; 400. VI.

odpov. t. 4173/II. 215, 27. VI. 1923; 527. VII.

o přednáškách "generála" Limana von Sanders v Liberci a Jablonci,

t. 3909/V. 178, 12. XII. 1922; 1541. VI.

odpov. t. 3966/XIV. 187, 13. II. 1923; 2150. VI.

o zabavení periodického tiskopisu "Vorwärts" v Liberci,

t. 4152/V. 215, 27. VI. 1923; 524. VII.

odpov. t. 4254/XIII. 225, 13. XI. 1923; 230. VIII.

o zvyšování počtu četnictva a státní policie za demokraticko-republikánského systému,

t. 4157/V. 215, 27. VI. 1923; 525. VII.

odpov. t. 4249/VIII. 225, 14. XI. 1923; 229. VIII.

o nezákonitém zasáhnutí do dosud nevyřízeného soudního řízení a o porušení soudcovské nezávislosti,

t. 4171/III. 215, 27. VI. 1923; 526. VII.

odpov. t. 4243/VIII. 219, 30. X. 1923; 17. VIII.

že liberecké státní zastupitelství zabavilo čís. 108 periodického tiskopisu "Vorwärts" v Liberci ze dne 10. května 1923,

t. 4178/II. 219, 30. X. 1923; 12. VII.

odpov. t. 4250/XX. 222, 5. XI. 1923; 91. VIII.

o uveřejnění úřední statistiky posledních voleb a o poměrech v samosprávných svazcích,

t. 4317/XIII. 241, 12. XII. 1923; 1336. VIII.

o nebezpečí, jež hrozí odsunutím regulačních prací na Mumlavě a jejích přítocích,

t. 4857/VII. 294, 30. X. 1924; 8. X.

že Společnost národů vměšuje se do vnitřních záležitostí Svazu socialistických sovětských republik,

t. 4898/VII. 294, 30. X. 1924; 10. X.

odpov. t. 5035/XII. 320, 29. I. 1925; 1073. X.

Dotazy:

že okres. úřad pro bezplatné zprostředkování práce ve Varnsdorfu opatřoval stávkokaze.

91, 16. XI. 1921; 251. IV.

o soustavném podporování finančního úpadku okresů a obcí.

107, 15. XII. 1921; 1512. IV.

o najímání dělnictva u firmy Klinger v Chrastavě.

199, 10. IV. 1923; 16. VII.

odpov. 219, 30. X. 1923; 10. VIII.

k předsedovi poslan. sněmovny ohledně zahájení činnosti vyšetřovacího výboru k prozkoumání vídeňského dvorního archivu a vyšetření lihové aféry a ohledně svolání schůze klubovních předsedů k poradě o těchto dvou předmětech.

248, 18. III. 1924; 101, 102. IX.

odpov. předs. posl. sněm. a předs. vyšetřov. výb.

248, 18. III. 1924; 1012. IX.

k předs. posl. sněm. o způsobu odpovědi na protest egyptské poslanecké sněmovny.

311, 10. XII. 1924; 826. X.

odpov. předs. posl. sněm.

311, 10. XII. 1924; 826. X.

že poštovní úřady na Slovensku odmítají dopravovati časopis "Internationale Presse-Korrespondenz".

320, 29. I. 1925; 1069. X.

odpov. 342, 22. V. 1925; 114. XI.

o údolní přehradě na Černé Děsné v Darre.

348, 23. VI. 1925; 296. XI.

odpov. 372, 7. X. 1925; 1344. XI.

o propuštění úředníka Karla Liewehra.

361, 18. IX. 1925; 560. XI.

odpov. 361, 18. IX. 1925; 561. XI.

o vypovězení československé dělnické delegace z Bulharska.

361, 18. IX. 1925; 560. XI.

o provedení II. hlavy zákona o státní pomoci při živelních pohromách 1925 a o opatření k zamezení škod při živelních pohromách v budoucnosti, na němž se sněmovna usnesla.

379, 16. X. 1925; 1608. XI.

o provedení I. hlavy zákona o státní pomoci při živelních pohromách 1925.

379, 16. X. 1925; 1608. XI.

o soustavném zakazování schůzí a projevů komunistické strany okres. politickou správou v Turnově.

379, 16. X. 1925; 1608. XI.

Žádost ve věcech imunity:

kraj. s. v Liberci (přečin podle § 15, č. 2 zákona na ochranu republiky, jehož se dopustil v řeči dne 1. května 1923 v Liberci a v Ruprechticích pronesené)

219, 30. X. 1923; 20. VIII.

zpr. t. 4475; zprav. J. Rouček;

nevydán 251, 28. III. 1924; 214, 215. IX.

okr. s. v Plzni (přestupky podle §§ 14, 19 zák. o právu shromažďovacím, zák. ze dne 15. listopadu 1867, č. 135 ř. z., § 312 tr. z. a § 15, č. 4 zákona na ochranu republiky, jichž se dopustil řečí dne 27. března 1924 v Plzni)

267, 3. VI. 1924; 781. IX.

zpr. t. 4684; zprav. J. Konečný;

nevydán 280, 26. VI. 1924; 1141-2. IX.

kraj. s. v Mostě (přečin podle § 15, č. 3 zák. ze dne 19. března 1923, č. 50 Sb. z. a n., jehož se dopustil řečí na táboru lidu dne 27. července 1924 v Liberci)

297, 11. XI. 1924; 183. X.

zpr. t. 5107; zprav. K. Moudrý;

nevydán 376, 13. X. 1925; 1504. XI.

sedrie v Levoči (přečin podle § 18, č. 2 zákona na ochranu republiky, přečin pomluvy fin. ministra podle § 1, 3/II-1, 2 zák. čl. XLI z r. 1914, přečin pomluvy župana dr. Mičury podle § 1, 3/II, 1, 2 téhož zák. čl. a přečin rušení obec. míru podle § 14, č. 1 zák. na ochranu republiky ze dne 19. března 1923, č. 50 Sb. z. a n., jichž se dopustil výroky na veř. shromáždění v Gelnici dne 10. II. 1924, a 13. II. 1924 v Krompaších)

315, 16. XII. 1924; 919. X.

zpr. t. 5186; zprav. V. Votruba;

vydán: pro přečin pomluvy župana dr. Mičury.

372, 7. X. 1925; 1355. XI.

sedrie v Nitře (přečin urážky presidenta republiky podle § 11, č. 1 a 2 zákona na ochranu republiky ze dne 19. března 1923, č. 50 Sb. z. a n., jehož se dopustil výrokem na schůzi dne 6. ledna 1925 ve Chvojnici)

342, 22. V. 1925; 121. XI.

zpr. t. 5296; zprav. K. Moudrý;

nevydán 377, 14. X. 1925; 1527-8. XI.

kraj. s. v Liberci (přečin podle § 15 zák. na ochranu republiky, spáchaný řečí dne 27. července 1924 na táboru lidu v Liberci)

361, 18. IX. 1925; 566. XI.

zpr. t. 5407; zprav. J. Aster;

nevydán 379, 16. X. 1925; 1606-7. XI.

na zavedení řízení podle § 51 jedn. ř. proti Fr. Windirschovi (ústní žádost).

6, 11. VI. 1920; 306. I.

Volán k pořádku:

194, 6. III. 1923; 2421, 2433-4. VI.

205, 27. IV. 1923; 272. VII.

217, 28. VI. 1923; 600, 602. VII.

221, 31. X. 1923; 56. VIII.

236, 30. XI. 1923; 1115. VIII.

247, 6. III. 1924; 4, 25, 29. IX.

295, 30. X. 1924; 67. X.

317, 18. XII. 1924; 1018. X.

322, 11. II. 1925; 1098. X.

368, 1. X. 1925; 914, 918. XI.

Vyloučen ze sněmovního jednání:

po dobu trvání 217. schůze.

217, 28. VI. 1923; 603. VII.ISP (příhlásit)