PhDr. Emil Franke

Narozen: v roce 1880
Zemřel: v roce 1939

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

FRANKE Emil, dr.

II. voleb. kraj.

ČS

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 4, I.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 9, I.

Byl členem výb. inkompatib. a Stál.

Návrhy:

pozměňov. návrh k osnově zákona o změně ustanovení o přímých daních a stanovení stát. mimořád. přirážek k přímým daním pro r. 1926 (t. 13) k čl. VIII.

11, 25. II. 1926; 499, I.

pozměňov. návrh k osnově zákona, kterým se mění a doplňují některá ustanovení zákonů o soudním řízení ve věcech občanských a o řízení exekučním (t. 1383) k čl. II.

120, 17. I. 1928; 25, V.

na zřízení 19člen. výb. zahran., bran. a kult., 31člen. výb. soc.-pol., zeměd. a živn. podle zásady poměrného zastoupení.

7, 16. II. 1926; 275-9, I.

na zřízení 19člen. výb. zdrav., doprav., zásob. a vyšetřov. podle zásady poměrného zastoupení.

11, 25. II. 1926; 505-7, I.

podle 2. odstavce § 46 jedn. ř., aby se předseda vlády dostavil do zítřejší schůze poslanecké sněmovny a učinil prohlášení:

1. je-li vláda ochotna s největším urychlením předložiti poslanecké sněmovně osnovu zákona o podpoře stavebního ruchu,

2. je-li vláda ochotna prohlásiti svoje stanovisko k otázce zemědělských cel a opatření protidrahotních.

19, 6. V. 1926; 1136, II.

podle 2. odstavce § 46 jedn. ř., aby ministr financí a ministr železnic dostavili se do nejbližší schůze posl. sněmovny a aby prvý podal vysvětlení o úhradě požitkového systému a druhý aby se vyjádřil o chystaném snad zvýšení železničních tarifů, ačli tak neučiní dříve ve schůzi rozpočtového výboru.

22, 18. V. 1926; 1245, II.

podle § 47 odst. 2 jedn. ř. na odročení jednání o t. 320 (změna celního sazebníku)

28, 9. VI. 1926; 1395, II.

na zahájení rozpravy o prohlášení předsedy vlády J. Černého o komunist. proticelních demonstracích 11. VI. 1926 v Praze.

31, 12. VI. 1926; 1834, II.

aby se pokračovalo v jednání o státně-zaměstnanecké osnově (t. 333)

32, 15. VI. 1926; 1852, II.

aby na pořad 34. schůze nebyl dáván návrh inž. Dostálka a soudr. (t. 323) o úpravě platů duchovenstva.

33, 16. VI. 1926; 1935, II.

aby se přes osnovu o úpravě platů duchovenstva (t. 429) přešlo k dennímu pořadu.

36, 19. VI. 1926; 2357, II.

aby při hlasování o § 1 osnovy zákona o volebním právu příslušníků branné moci a četnictva (t. 893) byl poměr hlasů sečten a oznámen sněmovně.

71, 30. III. 1927; 441, IV.

podle § 58 jedn. řádu, aby provedeno bylo sčítání hlasů při těchto hlasováních: 1. o přechodu k pořadu, 2. o pozměňovacích návrzích J. Davida, 3. podle zprávy, respektive o pozměňovacích návrzích, jichž přijetí doporučí zpravodajové při projednávání osnovy zákona o úpravě pensí některých vojenských osob (t. 1452)

131, 10. II. 1928; 43, V.

aby hlasování o státním rozpočtu a finančním zákonu bylo odloženo do té doby, dokud imunitní výbor posl. sněmovny nerozhodne v imunitní věci poslance dr Tuky, o jehož vydání žádá bratislavská sedrie pro zločiny stíhané zákonem na ochranu republiky.

171, 26. X. 1928; 123, VII.

aby o prohlášení předs. vlády Fr. Udržala o programu vlády byla ihned zahájena rozprava.

182, 14. II. 1929; 17, VII.

aby o prohlášení min. předs. Fr. Udržala o výbuchu v Semtíně v dubnu 1929 byla zahájena rozprava v příští schůzi.

200, 4. VI. 1929; 20, VIII.

Resoluce:

k osnově zákona o úpravě platů duchovenstva (t. 429), stran odluky státu od církve.

36, 19. VI. 1926; 2361, II.

k osnově zákona o Národním divadle v Praze (t. 2113), jíž žádá se vybudování druhé scény Národního divadla.

192, 20. III. 1929; 56, VIII.

Řeč v rozpravě:

o vládních prohlášeních min. předsedy dr Švehly a min. fin. dr Engliše ze 14. X. 1927 a o naléhavých interpelacích v otázkách hospodářských t. 585, 586, 587, 588, 591, 592 a 594.

45, 20. X. 1926; 186, III.

o státním rozpočtu pro rok 1927 (t. 670) skup. finanční.

55, 27. XI. 1926; 1084, III.

o státním rozpočtu na rok 1928 (t. 1813), o prohlášení min. fin. dr Engliše ze 7. IX. 1928 a o prohlášení min. veřejných prací dr Spiny o stavební katastrofě v Praze na Poříčí 9. X. 1928.

166, 19. X. 1928; 67, VII.

o prohlášení náměstka předsedy vlády dr Šrámka o politické situaci (volby do zemských zastupitelstev).

178, 18. XII. 1928; 6, VII.

Prohlášení:

v němž zaujímá jménem posl. klubu čsl. str. nár. socialistické stanovisko k programovému prohlášení nově jmenovaného předs. vlády Fr. Udržala.

182, 14. II. 1929; 26, VII.

Věcná poznámka:

za rozpravy o vládních prohlášeních min. předs. dr Švehly a min. fin. dr Engliše ze 14. X. 1927, v níž odvolává výtku učiněnou posl. Stříbrnému za domnělý výrok o vstupu Němců do vlády.

45, 20. X. 1926; 219, III.

za rozpravy o prohlášení náměstka předs. vlády dr Šrámka z 24. I. 1928 o případu svatogotthardském (pašování zbraní do Maďarska), v níž jménem strany čsl. soc. připojuje se k prohlášení vlády.

124, 25. I. 1928; 51, V.

Interpelace:

naléhavá, o maďarské aféře penězokazecké, t. 98.

7, 16. II. 1926; 262, I.

zodpověděna prohlášením min. zahran. dr Beneše.

7, 16. II. 1926; 279, I.

naléhavá, o konfiskaci "Večer. Českého Slova" č. 139 ze dne 18. VI. 1926 a časopisu "Hlasy státních zaměstnanců" č. 6, ročník III ze dne 18. VI. 1926, t. 465.

41, 25. VI. 1926; 2661, II.

odpov. t. 507/II.

41, 25. VI. 1926; 2661, II.

naléhavá, o postupu policejního komisaře při valné hromadě Spolku českoslov. právníků "Všehrd", t. 774.

61, 15. II. 1927; 1596, III.

odpov. t. 852.

62, 15. II. 1927; 1660, III.

naléhavá, o naléhavé pomoci krajům postiženým živelní pohromou, t. 1065.

98, 12. VII. 1927; 2503, IV.

odpov. t. 1153.

98, 12. VII. 1927; 2518, IV.

naléhavá, o letáku Národní obce fašistické, urážejícím presidenta republiky, t. 1013.

99, 12. VII. 1927; 2588, IV.

odpov. t. 1189.

101, 14. VII. 1927; 2726, IV.

naléhavá, o projevu arcibiskupa ostřihomského kardinála Serédiho, namířeném proti Československé republice a pro restauraci Habsburků, t. 1449.

129, 8. II. 1928; 59, V.

odpov. t. 1464.

130, 9. II. 1928; 66, V.

naléhavá, o katastrofální povodni v Borohrádku, t. 1583.

149, 27. VI. 1928; 88, VI.

odpov. t. 1653.

150, 28. VI. 1928; 65, VI.

naléhavá, o podpoře československého státu obyvatelstvu krajin krutě postižených zemětřesením v Bulharsku, t. 1641.

163, 20. IX. 1928; 94, VI.

odpov. t. 1733.

164, 21. IX. 1928; 176, VI.

naléhavá, jakým způsobem hodlá vláda zabrániti velikému hospodářskému poškození města Opavy provedením zákona č. 125/1927 o organisaci politické správy, t. 1835.

180, 19. XII. 1928; 76, VII.

odpov. t. 1951.

181, 20. XII. 1928; 6, VII.

naléhavá, o neudržitelných a nemožných ubytovacích poměrech stát. policejního ředitelství v Opavě, t. 1966.

185, 28. II. 1929; 75, VII.

odpov. t. 2005.

186, 1. III. 1929; 42, VII.

naléhavá, o nepřípustném projevu ministrů dr Mayr-Hartinga a dr Spiny stran řešení otázky menšin našeho státu, t. 2273.

211, 25. VI. 1929; 53, VIII.

odpov. t. 2396.

212, 26. VI. 1929; 4, VIII.

o tragickém výbuchu třaskavin v Truhlářské ulici v Praze, t. 182/I.

14, 12. III. 1926; 824, I.

odpov. t. 199.

15, 16. III. 1926; 927, I.

II. odpov. t. 309/V.

32, 15. VI. 1926; 1846, II.

o řádění fašistů na Jihlavsku a chování se státních úředníků a zřízenců na projevech fašistických, t. 622/IV.

46, 11. XI. 1926; 236, III.

odpov. t. 1076/XIII.

93, 1. VII. 1927; 2146, IV.

o bezdůvodném zabavení "Českého Slova" ze dne 1. V. 1928, t. 1569/XII.

140, 12. VI. 1928; 15, VI.

odpov. t. 1732/IV.

158, 7. IX. 1928; 4, VI.

o zachování slezského finančního ředitelství v Opavě, t. 1815/XVII.

172, 6. XI. 1928; 5, VII.

o přeřadění města Chrudimě do skupiny míst B činovného stát. zaměstnanců, t. 1815/XX.

172, 6. XI. 1928; 5, VII.

odpov. t. 2123/XXV.

194, 25. IV. 1929; 10, VIII.

o přeřazení města Něm. Jablonné do vyšší skupiny míst činovného, t. 1964/XV.

182, 14. II. 1929; 8, VII.

odpov. t. 2178/XXI.

194, 25. IV. 1929; 13, VIII.

o ponechání Slezského pozemkového a komunálního úvěrního ústavu v Opavě, t. 1964/XVI.

182, 14. II. 1929; 8, VII.

odpov. t. 2205/V.

198, 23. V. 1929; 11, VIII.

o konečné úpravě vkladů našich státních příslušníků u peněžních ústavů v polské části Těšínska a u Těšínské spořitelny, t. 1993/XXVIII.

184, 26. II. 1929; 6, VII.

odpov. t. 2255/IV.

200, 4. VI. 1929; 6, VIII.

o zrušení archivu katastrální mapy v Opavě, t. 1993/XXIX.

184, 26. II. 1929; 6, VII.

odpov. t. 2205/XI.

198, 23. V. 1929; 11, VIII.

o včasném vydání zpráv o vývoji československého zahraničního obchodu, t. 2278/XI.

203, 11. VI. 1929; 5, VIII.

o přeřazení obce Píšťan do vyšší skupiny míst činovného státních zaměstnanců, t. 2313/I.

210, 24. VI. 1929; 2, VIII.

Žádost ve věcech imunity:

zem. trest. s. v Praze (zločiny, pokud se týče přestupky podle § 10, č. 1 a § 15, č. 3 zákona na ochranu republiky)

38, 23. VI. 1929; 2519, II.

zpr. t. 520 a 523; zprav. dr Halla;

nevydán 41, 25. VI. 1926; 2659, II.ISP (příhlásit)