JUDr. Josef Dolanský

Narozen: v roce 1868
Zemřel: v roce 1943

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

DOLANSKÝ Josef, dr.

X. voleb. kraj

L

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 5, I.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 9, I.

Byl členem výb. Stál.

Jmenován ministrem pro zásobování lidu 9. XII. 1925.

1, 17. XII. 1925; 21, I.

Zproštěn úřadu ministra 18. III. 1926.

17, 24. III. 1926; 1061, II.

Návrhy:

na zmírnění katastrofy pohořelým v Mikulově, t. 270.

21, 18. V. 1926; 1222, II.

na změnu § 5 zákona ze dne 15. IV. 1920, č. 325 Sb. z., o jednacím řádu posl. sněmovny Nár. shrom., t. 661.

46, 11. XI. 1926; 266, III.

na pomoc krajům, v nichž dobytkářství ohroženo jest nemocí zv. distomatosa, t. 948.

70, 29. III. 1927; 342, IV.

aby byl vydán zákon, kterým se povoluje užíti dílčích dlužních úpisů 6 % půjčky města Opavy z r. 1922 v úhrnné jmenovité hodnotě 25,000.000 Kč k ukládání nadačních, sirotčích a podobných kapitálů, t. 1398.

118, 15. XII. 1927; 48, V.

na vydání zákona o elektrisačním fondu, t. 1968.

182, 14. II. 1929; 67, VII.

na změnu zákona ze dne 1. VII. 1926, č. 139 Sb. z., o finanční podpoře elektrisace venkova, t. 1969.

182, 14. II. 1929; 67, VII.

o zrušení ministerstva pro zásobování lidu, t. 2342.

205, 13. VI. 1929; 46, VIII.

na vydání zákona o používání dovozních listů, t. 2352.

205, 13. VI. 1929; 46, VIII.

na poskytnutí pomoci postiženým živelními pohromami, t. 2370.

208, 19. VI. 1929; 50, VIII.

pozměňov. návrh k osnově zákona o zatímní ochraně lesů (t. 977) k § 5.

87, 15. VI. 1927; 1691, IV.

pozměňov. návrh k osnově zákona o poskytování podpor při živelních pohromách (t. 1159) k § 3.

97, 8. VII. 1927; 2477, IV.

pozměňov. návrh k osnově zákona o úpravě pensí některých vojenských osob (t. 1452) k § 2.

131, 10. II. 1928; 31, V.

pozměňov. návrh k osnově zákona o stavebním ruchu (t. 1484) k § 39.

136, 16. III. 1928; 65, VI.

3 pozměňov. návrhy k osnově zák. o ochraně nájemníků (t. 1485) k §§ 10, 27 a 31.

136, 16. III. 1928; 74-8, VI.

3 pozměňov. návrhy k osnově zák. o převzetí státního dluhu nezajištěného (t. 1528) k §§ 8 a 10.

142, 14. VI. 1928; 30, VI.

9 pozměňov. návrhů k osnově zákona, jímž se mění a doplňuje zákon z 9. X. 1924, č. 221 Sb. z., o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří (t. 1777).

164, 21. IX. 1928; 92-143, VI.

pozměňov. návrh k osnově zákona, kterým se povoluje vrácení daně z obratu nebo přepychové a daně přepravní vývozním podnikům výrobním (t. 1862) k nadpisu zák. a k §§ 1 a 2.

175, 9. XI. 1928; 9, VII.

pozměňov. návrh k osnově zákona, kterým se doplňují a mění některá ustanovení zákonů o soudním řízení ve věcech občanských a v řízení exekučním (t. 2046) k čl. II.

189, 8. III. 1929; 23, VII.

pozměňov. návrh k osnově zákona, kterým se doplňují a částečně mění některá ustanovení honebně-policejní, zejména o hájení zvěře (t. 2215) k § 1.

200, 4. VI. 1929; 28, VIII.

3 pozměňov. návrhy k osnově zák. o výkonu lékařské prakse (t. 2316) k §§ 10, 12 a 13.

208, 19. VI. 1929; 5-6, VIII.

8 pozměňov. návrhů k osnově zák. o lékařských komorách (t. 2317)

208, 19. VI. 1929; 9-14, VIII.

na vrácení imunit. záležitosti J. Mayera a inž. Kalliny (t. 355) výb. im.

70, 29. III. 1927; 385, IV.

aby o prohlášení náměstka předs. vlády dr Šrámka ze 24. I. 1928 o případu svatogotthardském (pašování zbraní do Maďarska) byla ihned zahájena rozprava.

123, 24. I. 1928; 31, V.

aby osnova zák. o zřízení nucených pracovních kolonií a o změně některých ustanovení trestního práva (t. 1350) byla vrácena výb. ústav.-práv. a rozp.

126, 31. I. 1928; 18, V.

aby osnova zákona, kterým se mění §§ 82 a 54 živn. řádu a § 70 živn. zákona pro území Slovenska a Podkarpatské Rusi (t. 1577) byla vrácena výb. živn. a soc.-pol. k novému projednání.

141, 13. VI. 1928; 5, VI.

aby rozprava o prohlášení min. fin. dr Engliše o stát. rozpočtu na rok 1929 byla sloučena s projednáváním osnovy rozpočtu ve sněmovním plenu.

158, 7. IX. 1928; 19, VI.

na konec rozpravy o prohlášení předsedy vlády a min. národní obrany Fr. Udržala ze 4. VI. 1929.

202, 7. VI. 1929; 40, VIII.

aby čtyři resoluce připojené ke zprávě o osnově zákona o četnickém kázeňském a kárném právu, odnětí četnické hodnosti, přeložení do výslužby v řízení správním a o umísťování superarbitrovaných četnických gážistů mimo služební třídy (t. 2189) byly vráceny soc.-pol. výb. 206, 14. VI. 1929; 24, VIII.

Resoluce:

k osnově zákona o hranici příjmu vylučující z nároku na důchod válečných poškozenců (t. 759), týkající se vydání novely k zákonu.

57, 10. XII. 1926; 1351, III.

k osnově zákona, kterým se zavádí průkaz způsobilosti pro živnost hostinskou a výčepní (t. 1110), týkající se živnosti cukrářské.

97, 8. VII. 1927; 2450, IV.

k osnově zákona o ochraně nájemníků (t. 1485), stran uvolňování budov veřejného významu při dalším uvolňování ochrany nájemníků.

136, 16. III. 1928; 79, VI.

k osnově zákona o hranici příjmu vylučující z nároku na důchod válečných poškozenců (t. 2356), stran novelisace zákona.

211, 25. VI. 1929; 22, VIII.

Interpelace:

naléhavá, o současných hospodářských poměrech, t. 592.

42, 14. X. 1926; 19, III.

naléhavá, o ceně cukru, t. 1757.

158, 7. IX. 1928; 4, VI.

zodpov. prohlášením náměstka předs. vlády dr Šrámka.

157, 6. IX. 1928; 50, VI.

Dotazy:

o stavbě železnice Jaroměřice-Hrotovice-Rouchovany-Ivančice.

61, 15. II. 1927; 1586, III.

odpov. 63, 15. III. 1927; 9, IV.

o nouzové podpoře občanstvu v obcích Pavlovicích a Střelicích na Znojemsku živelní katastrofou postiženému.

86, 14. VI. 1927; 1618, IV.

odpov. 105, 24. XI. 1927; 3, V.ISP (příhlásit)