Franz Windirsch

Narozen: v roce 1877

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

WINDIRSCH Franz

IV. voleb. kraj

LW

Volba verifikována 1, 12. XII. 1929; 2.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 18.

Byl členem výb. dáv. z maj. - inic. - rozp. - úst.-práv. - zeměd. - živn.-obch.

Návrhy iniciativní:

na opatření, jimiž by se čelilo zemědělské tísni, t. 44.

9, 16. I. 1930; 7.

na změnu vládního nařízení ze dne 13. XII. 1924, č. 276 Sb. z., kterým se provádí zákon o konečné úpravě rakouských a uherských válečných půjček, t. 128.

10, 23. I. 1930; 6.

aby bylo zrušeno nařízení ze dne 6. IV. 1915, č. 95 ř. z. (o přísadách k margarinu), t. 130.

12, 30. I. 1930; 4.

jímž s mění zákon ze dne 1. VII. 1926, č. 232 Sb. z., o provedení úmluvy mezi Rakouskem, Italií, Polskem, Rumunskem, Královstvím Srbů, Chorvatů a Slovinců a Československem o převodu pohledávek a deposit z hospodaření poštovní spořitelny ve Vídni, podepsané v Římě dne 6. IV. 1922, jakož i dodatečné dohody k této úmluvě sjednané mezi uvedenými státy v Římě dne 23. II. 1923, t. 260.

29, 18. III. 1930; 7.

by byl vydán zákon na úpravu obchodu s krmivem a hnojivem, t. 261.

29, 18. III. 1930; 21.

aby byly vydány zákonné předpisy, jimiž se ve prospěch horských zemědělců snižují ceny umělého hnojiva, t. 502.

60, 11. VI. 1930; 4.

na vydání zákona o ochraně zemědělských pozemků proti škodlivým vlivům sousedních lesů, t. 684.

72, 21. X. 1930; 11.

na brzké vydání zákona, jímž se mění nebo doplňují platná ustanovení na úpravě automobilové dopravy, t. 685.

72, 21. X. 1930; 11.

na vydání zákona, jímž se vláda zmocňuje, aby úplně zakázala dovoz zemědělských výrobků nebo nařídila pro něj přísné povolovací řízení, má-li dovoz škodlivý vliv na přirozené vytváření cen na domácích trzích, t. 752.

76, 4. XI. 1930; 6.

aby byl vydán zákon, jímž se vláda zmocňuje až do dalšího opatření po dobu hospodářské krise zastaviti vybírání pojišťovacích příspěvků pro invalidní a starobní pojištění v zemědělském a lesním hospodářství, t. 812.

90, 4. XII. 1930; 34.

na vydání zákona, jímž se mění § 8 zákona ze dne 4. ledna 1909, č. 4 ř. z., jímž se mění I. oddíl, ustanovení finanční, zákona ze dne 30. VI. 1884, z. ř. č. 116, aby bylo zvelebeno zemědělství stavbami vodními, t. 817.

91, 5. XII. 1930; 62.

aby co nejdříve byla vydána opatření ke zmírnění obrovských škod, způsobených v lesích živelními pohromami, t. 818.

91, 5. XII. 1930; 62.

na opatření levného úvěru pro drobné a střední zemědělce, t. 930.

103, 10. II. 1931; 4.

na zřízení zdravotního obvodu se sídlem ve Vítkovicích v okrese jilemnickém, t. 1446.

145, 24. XI. 1931; 16.

aby bylo vydáno nařízení, že se do margarinu při jeho výrobě musí přidávati sezamový olej, t. 1453.

145, 24. XI. 1931; 16.

na povinné užívání zvířecích tuků domácího původu při výrobě margarinu, t. 1454.

145, 24. XI. 1931; 16.

aby bylo zrušeno osvobození polní hořčice (Sinapis arvensis) od cla, t. 1577.

163, 21. I. 1932; 9.

na změnu nebo doplnění sazby daně z masa t. 1992.

207, 20. X. 1932; 8.

na vydání zákona, jímž se mění zákon ze dne 15. VI. 1927, č. 76 Sb. z., o přímých daních, t. 2140.

239, 31. I. 1933; 5.

aby byly zákonem určeny definice umělých jedlých tuků vyskytujících se v domácím obchodu, t. 2174.

253, 28. II. 1933; 31.

na vydání zákona, jímž se mění zákon ze dne 15. VII. 1927, č. 76 Sb. z., o přímých daních, t. 2200.

259, 23. III. 1933; 15.

na změnu vládního nařízení ze dne 26. IV. 1920, č. 263 Sb. z., jímž se provádí zákon ze dne 14. IV. 1920, č. 262 Sb. z., o dani z masa, t. 2345.

293, 17. X. 1933; 9.

na zvýšení celního sazebníku na ryby, t. 2351.

295, 19. X. 1933; 3.

na vydání zákonných ustanovení o margarinu a jiných umělých jedlých tucích, t. 2364.

297, 6. XI. 1333; 4.

na poskytnutí podpory zemědělcům a obcím vrchlabského okresu, poškozeným živelní pohromou, t. 2740.

343, 25. X. 1934; 22.

Návrhy pozměňovací:

k t. 820. 91, 5. XII. 1930; 41.

k t. 1025. 113, 20. III. 1931; 74-6.

k t. 1807. 192, 3. VI. 1932; 22.

k t. 2097. 226, 13. XII. 1932; 15.

k t. 2148. 247, 10. II. 1933; 39.

k t. 2190. 257, 16. III. 1933; 59.

k t. 2191. 257, 16. III. 1933; 60.

Návrh resoluční:

k t. 820. 92, 11. XII. 1930; 35.

Řeč v rozpravě:

o obchodní a plavební smlouvě mezi republikou Československou a královstvím Rumunským, podepsané na Štrbském Plese 27. VI. 1930, uvedené v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 11. VII. 1930, č. 114 Sb. z. (t. 700).

72, 21. X. 1930; 17.

o zákonu o povinném semílání domácí pšenice a žita a uvádění pšeničné a žitné mouky do oběhu (t. 759)

78, 5. XI. 1930; 26.

o zákonu, kterým se pozměňuje zákon o dani z obratu a dani přepychové a prodlužuje jeho platnost (t. 820).

90, 4. XII. 1930; 20.

o zákonu, jímž se mění zákon o státní pomoci při živelních pohromách roku 1931 (t. 1508).

157, 15. XII. 1931; 12.

o zákonu, kterým se vydávají zvláštní předpisy o soutěži ve věcech peněžnictví a o úpravě úrokové úrovně (t. 2172).

253, 28. II. 1933; 17.

o státním závěrečném účtu republiky Československé za rok 1931 spolu s účty státního bytového fondu a u dávky z majetku (t. 2230).

272, 19. V. 1933; 14.

o prohlášení min. financí dr Trapla z 26. X. 1934 a o prohlášeních min. předsedy J. Malypetra a min. zahr. věcí dr Beneše z 6. XI. 1934.

345, 6. XI. 1934; 42.

Interpelace:

naléhavá, o stížnostech v daňových a poplatkových věcech,

t. 1451. 170, 16. III. 1932; 41.

odpov. t. 1656. 171, 17. III. 1932; 87.

o úpravě telefonního spojení v Krkonoších,

t. 115/X. 16, 17. II. 1930; 6.

odpov. t. 491/II. 62, 13. VI. 1930; 4.

o průměrných čistých důchodech v zemědělství za rok 1929 podle § 327 zákona č. 76/1927 Sb. z.,

t. 115/XI. 16, 17. II. 1930; 6.

odpov. t. 549/IV. 67, 16. IX. 1930; 11.

o jazykových předpisech pro obecní úřady v okrese Něm. Jablonné,

t. 115/XII. 16, 17. II. 1930; 6.

odpov. t. 477/XXII. 64, 17. VI. 1930; 6.

o stížnostech do předpisů poplatků proti bernímu úřadu v Německém Jablonném

t. 115/XIII. 16, 17. II. 1930; 6.

odpov. t. 437/II. 54, 27. V. 1930; 77.

a odpov. t. 555/XII. 67, 16. IX. 1930; 12.

že bylo znemožněno vybírati obecní přirážky a nedoplatky na stavbu fary v Lipně-Písku (v soudním okrese touškovském),

t. 247/XXI. 29, 18. III. 1930; 6.

odpov. t. 1209/IX. 126, 11. VI. 1931; 4.

o stížnostech na berní úřad v Něm. Jablonném, že přeceňuje hospodářství, aby dosáhl vysokých převodních poplatků,

t. 295/VI. 36, 2. IV. 1930; 6.

odpov. t. 555/XII. 67, 16. IX. 1930; 12.

o stížnostech ve věcech českých menšinových škol v libereckém okrese,

t. 295/XIII. 36, 2. IV. 1930; 6.

odpov. t. 620/III. 68, 17. IX. 1930; 5.

o zrušení ochrany nájemníků v obcích

s méně než 2000 obyvateli,

t. 386/XII. 43, 24. IV. 1930; 4.

odpov. t. 806/XII. 97, 27. I. 1931; 11.

o tom, jak se provádí cejchování,

t. 456/XII. 57, 3. VI. 1930; 14.

odpov. t. 674/V. 72, 21. X. 1930; 8.

o dvojjazyčnosti vývěsních štítů na hostincích v okrese Něm. Jablonné,

t. 686/II. 72, 21. X. 1930; 10.

odpov. t. 894/XX. 102, 6. II. 1931; 77.

o styku s předsedy zemědělských komisí pro chov dobytka po stránce jazykové,

t. 686/VIII. 72, 21. X. 1930; 10.

odpov. t. 968/VIII. 111, 17. III. 1931; 7.

aby se přihlíželo k příslušníkům něm. národnosti u déle sloužících poddůstojníků,

t. 686/IX. 72, 21. X. 1930; 10.

odpov. t. 806/XXIII. 97, 27. I. 1931; 12.

o stížnostech proti bernímu úřadu v Teplicích-Šanově,

t. 801/XVI. 90, 4. XII. 1930; 4.

o stížnostech na přehmaty úředních osob pro podporování českého menšinového školství,

t. 851/XIX. 97, 27. I. 1931; 10.

odpov. t. 1637/VIII. 170, 16. III. 1932; 8.

o lanové dráze v Janských Lázních,

t. 938/I. 109, 5. III. 1931; 5.

odpov. t. 1269/IV. 141, 11. VII. 1931; 37.

že nezaměstnaní, kteří dostávají podporu z veřejných peněz, zdráhají se přijmouti zaměstnání,

t. 1405/IX. 142, 14. X. 1931; 10.

odpov. t. 1781/X. 194, 17. VI. 1932; 6.

o zákazu zájezdu na jazykové hranice do Hodkovic v Čechách dne 20. září 1931,

t. 1422/II. 145, 24. XI. 1931; 10.

odpov. t. 1612/XIX. 170, 16. III. 1932; 8.

že učitelské nakladatelství v Holešově na Moravě prodává "České dějiny v obrazech",

t. 1438/IV. 145, 24. XI. 1931; 10.

odpov. t. 1572/XII. 167, 4. II. 1932; 47.

o nepřístojnostech v dopravě na místní dráze Kadaň-Prunéřov-Kaštice,

t. 1461/V. 153, 2. XII. 1931; 101.

odpov. t. 1669/V. 174, 7. IV. 1932; 5.

o daňových stížnostech v případech zemědělců Jana Beckerta (okres liberecký) a Josefa Linkeho (okres německo-jablonecký),

t. 1547/XII. 163, 21. I. 1932; 6.

odpov. t. 1700/XVI. 179, 28. IV. 1932; 4.

o mrhání veřejnými penězi na podporu českého menšinového školství,

t. 1597/VI. 168, 11. II. 1932; 4.

odpov. t. 2350/XIV. 296, 20. X. 1933; 3.

o nereelním obchodování pražských firem, zabývajících se obchody s losy na splátky a o jejich ústředních akvisičních kancelářích,

t. 1646/II. 173, 30. II. 1932; 6.

odpov. t. 2188/X. 259, 23. III. 1933; 3.

aby byl zakázán podomní obchod s ovocnými stromy,

t. 1646/III. 173, 30. III. 1932; 6.

odpov. t. 2357/VIII. 297, 6. XI. 1933; 4.

o trýznivém provádění celního zákona ze dne 14. července 1927, č. 114 Sb. z.,

t. 1646/IV. 173, 30. III. 1932; 6.

odpov. t. 1978/XVII. 207, 20. X. 1932; 8.

o poškození majetníků pozemků sousedících s letištěm v Růžodole I. u Liberce,

t. 1752/V. 185, 17. V. 1932; 4.

odpov. t. 2012/XVIII. 211, 3. XI. 1932; 4.

o stížnostech, že orgány berních úřadů hrubě jednají s poplatníky,

t. 1753/I. 185, 17. V. 1932; 4.

odpov. t. 2012/XIX. 211, 3. XI. 1932; 4.

o změně nařízení ze dne 28. března 1881, č. 30 ř. z., o cejchování měr, závaží a vah,

t. 1753/VII. 185, 17. V. 1932; 4.

odpov. t. 2422/XII. 313, 17. I. 1934; 7.

o změně zákona ze dne 15. června 1927, č. 76 Sb. z., § 102,

t. 1753/VIII. 185, 17. V. 1932; 4.

odpov. t. 2031/VI. 219, 24. XI. 1932; 5.

aby se šetřilo na českém menšinovém školství,

t. 1780/II. 188, 24. 5. 1932; 32.

odpov. t. 2183/III. 258, 21. III. 1933; 5.

o změně nebo doplnění sazby daně z masa,

t. 1780/XII. 188, 24. 5. 1932; 32.

odpov. t. 1905/XIII. 205, 21. VII. 1932; 5.

o stížnostech na vojenské bezohlednosti,

t. 1846/VI. 198, 23. VI. 1932; 4.

odpov. t. 1978/XVIII. 207, 20. X. 1932; 8.

o zaplacení potravinových poukázek, vydávaných při vyživovací akci,

t. 1846/VII. 198, 23. VI. 1932; 4.

odpov. t. 2031/IV. 219, 24. XI. 1932; 5.

že se v obvodu berní správy v Německém Jablonném nedbá ustanovení jazykového zákona,

t. 1846/IX. 198, 23. VI. 1932; 4.

odpov. t. 1979/XXII. 207, 20. X. 1932; 8.

o změně cejchovních předpisů,

t. 1846/X. 198, 23. VI. 1932; 4.

o nekalém hospodaření v obilním obchodu,

t. 1977/VII. 207, 20. X. 1932; 8.

odpov. t. 2210/XV. 263, 25. IV. 1933; 6.

o dovozu pšenice z ciziny,

t. 1977/XIV. 207, 20. X. 1932; 8.

odpov. t. 2188/VII. 259, 23. III. 1933; 3.

o paušalované dani z obratu v zemědělství,

t. 1977/XV. 207, 20. X. 1932; 8.

odpov. t. 2072/IV. 230, 16. XII. 1932; 2.

o stížnostech na zdaňovací praksi vrchlabské berní správy,

t. 1977/XVI. 207, 20. X. 1932; 8.

odpov. t. 2168/XX. 253, 28. II. 1933; 4.

o lhůtě, kdy náhradní záložníci zemědělci mají nastupovati vojenskou službu,

t. 1977/XVII. 207, 20. X. 1932; 8.

odpov. t. 2072/XV. 230, 16. XII. 1932; 2.

o licentování býků v okrese frýdlantském,

t. 1980/XVIII. 207, 20. X. 1932; 8.

odpov. t. 2145/XI. 247, 10. II. 1933; 5.

o převážení umělého hnojiva říšsko-německými zemědělci přes hranice,

t. 1989/XXII. 209, 24. X. 1932; 4.

odpov. t. 2145/XIII. 247, 10. II. 1933; 5.

o nehospodárných výdajích na české menšinové školy,

t. 2035/XI. 222, 29. XI. 1932; 4.

odpov. t. 2177/IX. 254, 14. III. 1933; 5.

o vadném doručování poštovních zásilek,

t. 2069/V. 224, 6. XII. 1932; 4.

odpov. t. 2171/IX. 254, 14. III. 1933; 5.

o zákonu o úsporných opatřeních personálních, č. 204/1932 Sb. z.,

t. 2132/VI. 239, 31. I. 1933; 5.

odpov. t. 2350/XX. 296, 20. X. 1933; 3.

o stížnostech na praksi pošty,

t. 2205/II. 262, 28. III. 1933; 3.

odpov. t. 2281/XVII. 282, 8. VI. 1933; 46.

o stížnostech na berní úřady v Horní Plané a Lázních Kynžvartě,

t. 2205/III. 262, 28. III. 1933; 3.

odpov. t. 2281/VII. 282, 8. VI. 1933; 46.

o nereelním jednání pražských firem zabývajících se obchody s losy na splátky a jimi zřízených ústředních akvisičních kanceláří,

t. 2211/XII. 263, 25. IV. 1933; 3.

odpov. t. 2422/XXIV. 313, 17. I. 1934; 7.

o dodávce žita k provedení chlebové akce pro nezaměstnané,

t. 2211/XIII. 263, 25. IV. 1933; 3.

odpov. t. 2341/XX. 293, 17. X. 1933; 9.

o ničení rostlinných a zvířecích škůdců ovocného stromoví, vyskytujících se na železničních náspech a jiných železničních pozemcích,

t. 2255/VII. 273, 23. V. 1933; 4.

odpov. t. 2318/II. 293, 17. X. 1933; 9.

o přijímání nových žáků do měšťanských škol,

t. 2319/IV. 293, 17. X. 1933; 9.

odpov. t. 2357/V. 297, 6. XI. 1933; 4.

o neodůvodněném potrestání několika osob v Dolním Vítkově, v okrese libereckém, podle § 134 celního zákona,

t. 2319/V. 293, 17. X. 1933; 9.

odpov. t. 2350/XXII. 296, 20. X. 1933; 3.

aby nouzové porážky zemědělců byly osvobozeny od placení obecní dávky z masa,

t. 2346/II. 293, 17. X. 1933; 9.

odpov. t. 2422/XI. 313, 17. I. 1934; 7.

aby se zemědělcům v Knížecí Pláni v soudním okrese vimperském umožnilo snadněji si opatrovati stelivo,

t. 2346/III. 293, 17. X. 1933; 9.

odpov. t. 2422/X. 313, 17. I. 1934; 7.

aby se rychleji provedly meliorace a regulační práce v obcích soudních okresů prachatického, volarského a vimperského,

t. 2346/IV. 293, 17. X. 1933; 9.

odpov. t. 2389/II. 303, 1. XII. 1933; 87.

o vybudování telefonní sítě a o zřízení lepšího telefonního spojení v Krkonoších,

t. 2346/V. 293, 17. X. 1933; 9.

odpov. t. 2422/XIV. 313, 17. I. 1934; 7.

o stížnostech, že se nepřihlíží k jazykové způsobilosti orgánů berních úřadů,

t. 2346/VI. 293, 17. X. 1933; 9.

odpov. t. 2469/XVIII. 315, 15. II. 1934; 6.

aby bylo vydáno nařízení že se s Thomasovou moučkou smí obchodovati jen podle obsahu kyseliny fosforečné, rozpustné v kyselině citronové

t. 2346/VIII. 293, 17. X. 1933; 9.

odpov. t. 2469/IX. 315, 15. II. 1934; 6.

o stížnostech na úštěcký berní úřad.

t. 2356/XI. 297, 6. XI. 1933; 4.

odpov. t. 2476/IX. 315, 15. II. 1934; 6.

o ochraně zemědělců proti podvodnému vykořisťování,

t. 2376/III. 300, 28. XI. 1933; 6.

odpov. t. 2502/VI. 320, 6. III. 1934; 6.

o stížnostech rolníků z obce Heřmanic, poškozených krupobitím v roce 1929, na německo-jablonskou berní správu, že ustanovujíc paušalovanou daň z obratu nepřihlížela náležitě ke škodě, kterou utrpěli,

t. 2376/IV. 300, 28. XI. 1933; 6.

odpov. t. 2502/V. 320, 6. III. 1934; 6.

o provádění zemědělských prací v den státního svátku (28. října),

t. 2376/V. 300, 28. XI. 1933; 6.

odpov. t. 2502/IV. 320, 6. III. 1934;

o stížnostech na úštěcký berní úřad,

t. 2384/VI. 300, 28. XI. 1933; 6.

odpov. t. 2476/XVIII. 315, 15. II. 1934; 6.

o úpravě advokátního tarifu a ostatních pohledávek advokátů,

t. 2384/VII. 300, 28. XI. 1933; 6.

odpov. t. 2422/XXIII. 313, 17. I. 1934; 7.

o prodeji jedů k hubení polních myší,

t. 2459/VII. 313, 17. I. 1934; 7.

odpov. t. 2484/XI. 317, 20. II. 1934; 6.

aby pozůstalosti projednávaly soudy,

t. 2459/VIII. 313, 17. I. 1934; 7.

odpov. t. 2521/IV. 323, 24. IV. 1934; 8.

o uveřejňování jmen osob, které vykonaly vyjevovací přísahu. v obci jejich bydliště,

t. 2459/IX. 313, 17. I. 1934; 7.

odpov. t. 2521/IX. 323, 24. IV. 1934; 8.

aby nouzové porážky koní byly osvobozeny od paušalované obratové daně z masa,

t. 2470/IV. 315, 15. II. 1934; 6.

odpov. t. 2577/VIII. 329, 5. VI. 1934; 6.

o stížnostech na orgány pohraniční finanční stráže a četnictva,

t. 2489/VII. 320, 6. III. 1934; 6.

odpov. t. 2643/V. 334, 19. VI. 1934; 5.

o rozdělení obvodů působnosti jednotných zemědělsko-technických oddělení okr. úřadů v zemi České,

t. 2548/XIII. 326, 4. V. 193; 35.

odpov. t. 2734/I. 343, 25. X. 1934; 22.

o soudní exekuci podpor při živelních pohromách,

t. 2669/X. 336, 26. VI. 1934; 6.

odpov. t. 2738/VI. 343, 25. X. 1934; 22.

o vykonávání zemědělských prací v den státního svátku (28. října),

t. 2732/XII. 343, 25. X. 1934; 22.

odpov. t. 2819/XXVII. 360, 5. III. 1935; 9.

o ochraně polního majetku,

t. 2732/XIII. 343, 25. X. 1934; 22.

odpov. t. 2827/XVI. 360, 5. III. 1935; 9.

o stížnosti na okresní úřad ve Frýdlantu v Čechách pro trýznivá opatření,

t. 2732/XIV. 343, 25. X. 1934; 22.

odpov. t. 2819/XXII. 360, 5. III. 1935; 9.

o vadných písemných vyhotoveních jabloneckého berního úřadu,

t. 2742/II. 343, 25. X. 1934; 22.

odpov. t. 2773/II. 357, 18. XII. 1934; 6.

o stížnostech, že v jabloneckém okrese byla zemědělcům zvýšena důchodová daň,

t. 2742/III. 343, 25. X. 1934; 22.

odpov. t. 2819/III. 360, 5. III. 1935; 9.

o opatřeních proti polnímu pychu,

t. 2742/IV. 343, 25. X. 934; 22.

odpov. t. 2819/I. 360, 5. III. 1935; 9.

aby se znemožnilo chemické znečišťování vody v řece Vítce (okres frydlantský),

t. 2742/V. 343, 25. X. 1934; 22.

odpov. t. 2819/XI. 360, 5. III. 1935; 9.

o vyhlášce ze dne 25. listopadu 1925, č. 247 Sb. z., o paušalování daně z obratu u jatečného dobytka a masa,

t. 2748/XVII. 345, 6. XI. 1934; 3.

odpov. t. 2827/VIII. 360, 5. III. 1935; 9.

že nejvyšší soud zrušil ochranu majetku venkovského obyvatelstva,

t. 2766/VI. 351, 30. XI. 1934; 94.

odpov. t. 2827/XIII. 360, 5. III. 1935; 9.

o ochraně ptactva,

t. 2766/VIII. 351, 30. XI. 1934; 94.

odpov. t. 2832/X. 362, 12. III. 1935; 5.

o darovacím poplatku z věna nebo předchozího převzetí dědického podílu neosvědčeného listinami,

t. 2826/III. 360, 5. III. 1935; 9.

o úpravě meze hrubé hodnoty pro věcnou poplatkovou slevu při převodu selských pozemků a nemovitostí,

t. 2826/IV. 360, 5. III. 1935; 9.

o oceňování selských nemovitostí při dohodě o ceně pro poplatek z nemovitostí,

t. 2826/V. 360, 5. III. 1935; 9.

o snížení dávky z přírůstku hodnoty při převodech selského majetku,

t. 2826/VIII. 360, 5. III. 1935; 9.

že liberecký berní úřad nedbá ustanovení jazykového zákona,

t. 2826/XIV. 360, 5. III. 1935; 9.

že nalézání práva u krajských soudů civilních jako odvolacích ohrožuje venkovské obyvatelstvo,

t. 2831/I. 360, 5. III. 1935; 9.

o vydání vládního nařízení o kontrole obchodu s prostředky na ochranu rostlin,

t. 2831/III. 360, 5. III. 1935; 9.

o výši daně z obratu třeným lnem,

t. 2846/III. 364, 21. III. 1935; 6.

že plzeňské ředitelství státních drah překročilo úřední oprávnění,

t. 2846/IV. 364, 21. III. 1935; 6.

že venkovské obyvatelstvo je ohroženo nepopíratelností zastřených právních jednání,

t. 2972/I. 373, 12. IV. 1935; 5.

o trýznivém postupu berních úřadů,

t. 2996. 373, 12. IV. 1935; 36.

Žádost ve věcech imunity:

okr. s. v Liberci (přestupek urážky na cti)

315, 15. II. 1934; 6.

zpr. t. 2512; zprav. F. Richter; nevydán

331, 12. VI. 1934; 9-10.ISP (příhlásit)