Franz Windirsch

Narozen: v roce 1877

Seznam činností

Výbor

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

WINDIRSCH Franz

IV. voleb. kraj

NA

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 5. I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 7. I.

Byl členem výb. imunit. - kom. pro dáv. z maj. - rozp. - úsp. kom. - zahran. a zeměd.

Návrhy:

na změnu zákona ze dne 29. II. 1920, č. 123 (volební řád do posl. sněm.), t. 120.

9, 18. VI. 1920; 389. I.

na změnu zákona ze dne 14. dubna 1920, č. 262 Sb. z. a n., o dani z masa, t. 3339.

120, 13. I. 1922; 2066. IV.

obnoven č. 3615; viz t. 3644.

144, 9. VI. 1922; 744. V.

na změnu některých ustanovení zákona ze dne 8. dubna 1920, č. 309 Sb. z. a n., o dávce z majetku a z přírůstku na majetku, t. 3646.

145, 13. VI. 1922; 775. V.

na změnu některých ustanovení zákona ze dne 29. ledna 1920, č. 75 Sb. z. a n., jímž se zatímně upravuje organisace hospodářských lidových škol, t. 3817.

164, 7. XI. 1922; 347. VI.

na změnu ustanovení čl. IX. zákona ze dne 1. dubna 1921, č. 161 Sb. z. a n., o provádění pozůstalostních řízení notáři, t. 3971.

185, 6. II. 1923; 2114. VI.

na zrušení válečných přirážek k přímým daním, t. 4049.

198, 23. III. 1923; 8. VII.

na zrušení válečných přirážek k dani z příjmu, t. 4050.

198, 23. III. 1923; 8. VII.

na změnu zákona ze dne 22. července 1919, č. 438 Sb. z. a n., o státní podpoře při zahájení soustavné elektrisace, t. 4278.

227, 20. XI. 1923; 257. VIII.

aby bylo doplněno nařízení ministerstva vnitra ze dne 6. července 1914, č. 143 ř. z., kterým se vřaďují do nebezpečenských tříd podniky úrazovému nebezpečí podrobené a stanoví se procentní sazba těchto tříd, t. 4463.

249, 20. III. 1924; 120. IX.

na změnu zákona ze dne 19. prosince 1918, č. 91 Sb. z. a n., o osmihodinné pracovní době, t. 4469.

250, 26. III. 1924; 154. IX.

jímž se mění zákon ze dne 22. prosince 1920, č. 677 Sb. z. a n. o změně zákona ze dne 17. října 1919, č. 572 Sb. z. a n., o zvláštní dávce z vína v lahvích, a zákona ze dne 25. září 1919, č. 533 Sb. z. a n., o všeobecné dani nápojové, t. 4605.

265, 27. V. 1924; 740. IX.

na změnu zákona ze dne 8. dubna 1920, č. 309 Sb. z. a n., o dávce z majetku a dávce z přírůstku na majetku, t. 4666.

272, 12. VI. 1924; 867. IX.

stran škod způsobených povodní v obcích Mníšku, Schönbornu, Oldřichovu v Hájích, Voigstbachu, Radčicích, Růžodole, Starém Habendorfu, Vesci, Doubí, Nové Vsi, Chrastavě, Bílém Kostelci n. N., Chotyni (v politickém okrese libereckém) a Frýdlantu, Bílém Potoku, Hejnicích, Mildeneichen, Mildenavě, Předláncích, Černousech (v politickém okrese frýdlantském), t. 4751.

280, 26. VI. 1924; 1153. IX.

aby byl vydán zákon, jímž se upravuje dovoz a obchod s melivem a moukou dovezenou z ciziny, t. 4972.

308, 3. XII. 1924; 784. X.

aby se při paušalování daně z obratu v zemědělství přihlíželo k zemědělským podnikům nalézajícím se v nepříznivých přírodních poměrech, t. 4991.

319, 19. XII. 1924; 1034. X.

na vydání zákona, jímž se mění a doplňuje zákon ze dne 12. srpna 1921, č. 337 Sb. z. a n., o dani z obohacení, t. 5033.

320, 9. I. 1925; 1074. X.

a změnu zákona o osobních daních čís. 220/1896 ř. z. ve znění novely č. 13/1914 ř. z. a č. 124/1917. z., t. 5036.

320, 29. I. 1925; 1074. X.

na změnu zákona ze dne 9. dubna 1920, č. 260 Sb. z. a n., o úpravě uhelného hospodářství, t. 5164.

344, 3. VI. 1925; 139. XI.

na změnu zákona ze dne 14. dubna 1920, č. 262 Sb. z. a n., o dani z masa, t. 5165.

344, 3. VI. 1925; 139. XI.

aby bylo zrušeno nařízení místodržitelství pro Čechy ze dne 31. května 1902, čís. 2507 a 1901, č. 45 z. z., o zákazu používati jařma, t. 5166.

344, 3. VI. 1925; 139. XI.

o škodách způsobených krupobitím a průtrží mračen v obcích Hodkovice, Pelíkovice, Záskalí (politicky okres liberecký) a Pulečném a Rychnově-Košovech (v politickém okrese Jablonec n. N.), t. 5175.

344, 3. VI. 1925; 177. XI.

na změnu zákona ze dne 30. září 1924, č. 216 Sb. z. a n., o konečné úpravě rakonských a uherských válečných půjček, t. 5200.

348, 23. VI. 1925; 298. XI.

aby drobným zemědělcům byla odepsána daň z příjmu, t. 5304.

361, 18. IX. 1925; 566. XI.

na změnu nařízení ministerstva financí ze dne 25. prosince 1917, č. 516 ř. z., o promíjení pozemkové daně při živelních pohromách, t. 5357.

372, 7. X. 1925; 1345. XI.

pozměňov. návrh k osnově zák. o dani z vodní síly (zpr. t. 2639), týkající se změny v § 9.

76, 27. VII. 1921; 753. III.

3 pozměňov. návrhy k stát. rozpočtu pro r. 1922 (zpr. t. 3168) ke kapit. XVIII.

100, 26. XI. 1921; 1276. IV.

3 pozměňov. a 3 doplňov. návrhy k osnově zákona o vyplácení úroků ze státního předválečného nezajištěného dluhu (zpr. t. 3609) k §§ 3, 4, 6 a 7.

145, 13. VI. 1922; 791. V.

4 pozměňov. návrhy k stát. rozpočtu pro r. 1923 (zpr. t. 3856) ke kapit. IX. a XIII.

173, 24. XI. 1922; 1028, 1029. VI.

4 pozměňov. návrhy k stát. rozpočtu pro r. 1924 (zpr. t. 4300), ke kapit. IX., XI. a XVIII.

236, 30. XI. 1923; 1163-64, 1169. VIII.

6 pozměňov. a 5 doplňov. návrhů k osnově zákona o změně zákona o dávce z majetku a z přírůstku na majetku (zpr. t. 4350) k §§ 1-3, 5-7, 11 a 13.

241, 12. XII. 1923; 1382-5. VIII.

9 pozměňov., 4 doplňov. a 1 event. návrh k osnově zákona o dani z obratu a dani přepychové k §§ 1, 3-5, 9, 10, 13, 17, 20, 21 a 22.

245, 19. XII. 1923; 1628-30, 1632-4. VIII.

1 pozměňov., 1 event. a 1 doplňov. návrh k osnově zák. o změně ustanovení o daních přímých a stanovení válečné přirážky k přímým daním pro rok 1924 (zpr. t. 4379) k čl. III.

246, 20. XII. 1923; 1759. VIII.

2 pozměňov. a 2 doplňov. návrhy k osnově zák. o zřízení "Všeobecného fondu peněžních ústavů" (zpr. t. 4829) k §§ 9, 10, 20 a 21.

290, 23. IX. 1924; 1921-2. IX.

aby byl meritorně projednán vlastní návrh t. 4469 (změna zákona o osmihodinné době pracovní), zamítnutý inic. výb.

266, 27. V. 1924; 771. IX.

aby se přes osnovu zákona t. 4811 ("Všeobecný fond peněžních ústavů") přešlo k dennímu pořadu.

290, 23. IX. 1924; 1921. IX.

Resoluce:

4 resol. k stát. rozpočtu pro rok 1922 (zpr. t. 3168) ke kapit. XIV. a XVIII.

100, 26. XI. 1921; 1290, 1293. IV.

k stát. rozpočtu pro r. 1923 (zpr. t. 3856), týkající se snížení počtu ústředních úřadů.

175, 29. XI. 1922; 1390. VI.

2 resol. k stát. rozpočtu pro rok 1924, kapit. VI. a XI. (zpr. t. 4300), týkající se poukazování daňových přirážek obcím a okresům a prodávání otrub z vojenských mlýnů drobným zemědělcům.

235, 29. XI. 1923; 1070, 1074. VIII.

11 resol. k témuž předmětu, kapit. XII., XIV., XVI. a XVIII., týkající se okresních správních komisí, dovozu strojených hnojiv, daňových odhadních komisí, zrušování berních úřadů, splácení dávky z majetku, sazby daňových úroků z prodlení, výměry a uložení daní, odvolání podaných u berních úřadů, snížení železničních sazeb, úpravy sazeb na místních drahách a ustanovení německého úředníka v zemědělském účetnicko-správovědném ústavě.

236, 30. XI. 1923; 1149, 1153-8. VIII.

4 resol. k osnově zákona o změně zákona o dávce z majetku a z přírůstku na majetku (zpr. t. 4350), týkající se změn v §§ 46, 55 a 56 zákona o dávce z majetku z 8. IV. 1920, č. 309 Sb. z. a n., a splácení dávky z majetku půdou.

241, 12. XII. 1923;-1386. VIII.

k osnově zákona o dani z obratu a dani přepychové (zpr. t. 4371), týkající se stanovení paušální sazby za osobu a rok pro dodávky pocházející z vlastního hospodářství v zemědělských podnicích a sloužící k vlastnímu zásobení.

245, 19. XII. 1923; 163. VIII.

k osnově zákona o povolení dodatečného úvěru k podpoře nezaměstnaných (zpr. t. 4672), týkající se použití části podpůrného penízu samosprávnými sbory.

272, 12. VI. 1924; 903. IX.

k osnově zákona o zřízení "Všeobecného fondu peněžních ústavů" (zpr. t. 4829), týkající se súčtování a správy fondu na podkladě národnostním.

290, 23. IX. 1924; 1922. IX.

k osnově zákona o mimořádných úlevách při placení přímých daní (zpr. t. 4828), týkající se úpravy předpisování daní rolníkům v určitých případech.

291, 24. IX. 1924; 2063. IX.

Řeč v rozpravě:

o vlastní imunitní záležitosti (žádá za udělení důtky posl. Kreibichovi pro urážlivý výrok).

9, 18. VI. 1920; 398. I.

o stát. rozpočtu pro r. 1921 (zpr. t. 830; skup. hospod.).

30, 3. XII. 1920; 1059. II. (něm. 1176)

o zřízení ředitelství stát. dluhu R. Č., (t. 1069).

35, 17. XII. 1920; 1453. II. (něm. 1506).

o zajištění expedice strojených hnojiv z továren před podzimním osevem (zpr. t. 1473).

55, 16. II. 1921; 2243. I. (něm. 2258)

o investiční půjčce doprav. (zpr. t. 1770).

64, 15. III. 1921; 2681. II. (něm. 2737)

o imunitní záležitosti dr. Lehnerta, zločin velezrady (zpr. t. 1847).

67, 19. V. 1921; 57. III. (něm. 113).

o vlastní imunitní záležitosti, přestupek předražování (zpr. t. 2184).

73, 15. VII. 1921; 515. III. (něm. 553)

o dani z vodní síly (zpr. t. 2639).

76, 27. VII. 1921; 734. II. (něm. 778)

o stát. rozpočtu pro r. 1922 (zpr. t. 3168; skup. fin.).

96, 22. XI. 1921; 802. IV. (něm. 853)

o úvěru na opatření výzbroje a různého vojenského materiálu (zpr. t. 3370).

127, 26. I. 1922; 2562. IV. (něm. 2632)

o vyplácení úroků ze státního předválečného nezajištěného dluhu (zpr. t. 3609).

145, 13. VI. 1922; 790. V. (něm. 811)

o úpravě služebních požitků četnických vrchních strážmistrů (zpr. t. 3753).

156, 26. VI. 1922; 145. V. (něm. 1493)

o stát. rozpočtu pro r. 1923 (zpr. t. 3856; skup. polit.).

171, 22. XI. 1922; 779. VI. (něm. 862)

o naléh. interp. ve věci bankovní krise (t. 4055, 4064, 4074 a 4048/XII.).

201, 17. IV. 1923; 73. VII. (něm. 92)

o změně zákona o dávce z majetku a z přírůstku na majetku (zpr. t. 4350).

241, 12. XII. 1923; 1371. VIII. (něm. 1428)

o obchodní smlouvě mezi R. Č. a Spojeným Královstvím Velké Britanie a Irska (t. 4308), v níž odpovídá na vývody posl. Fr. Palme o stanovisku zemědělců ke clům.

242, 13. XII. 1923; 1475. VIII. (něm. 1513)

o dani z obratu a dani přepychové (zpr. t. 4371).

245, 19. XII. 1923; 1599. VIII. (něm. 1661)

o změně ustanovení o daních přímých a o stanovení válečné přirážky k přímým daním pro r. 1924 (zpr. t. 4379).

246, 20. XII. 1923; 1754. VIII. (něm. 1788)

o změně zákonných ustanovení o trestání válečné lichvy (zpr. t. 4433).

250, 26. III. 1924; 170. IX. (něm. 183)

o prodloužení zákona o podpoře nezaměstnaných a povolení dodatečného úvěru pro tuto akci (zpr. t. 4671 a 4672).

272, 12. VI. 1924; 887. IX. (něm. 923)

o konečné úpravě rak.-uherských válečných půjček (zpr. t. 4825).

283, 10. IX. 1924; 1273. IX. (něm. 1296)

o zřízení "Všeobecného fondu peněžních ústavů" (zpr. t. 4829), o povinnosti bankéřů při úschově cenných papírů (zpr. t. 4830) a o vkladních knížkách (zpr. t. 4837).

290, 23. IX. 1924; 1898. IX. (něm. 1977).

o stát. pomoci při živelních pohromách 1925 a o opatření k zamezení škod v budoucnosti (zpr. t. 5333).

373, 12. X. 1925; 1378. XI. (něm. 1394)

Věcná poznámka:

jíž se ohražuje proti výroku posl. Warmbrunna, učiněnému při řeči v debatě o naléh. interp. ve věcech školských (t. 3563, 3564, 3565, 3566 a 3651).

148, 20. VI. 1922; 1112. V. (něm. 1163)

Interpelace:

naléhavá, o výnosu zemského správního výboru českého ze dne 16. června 1923, č. jedn. 72.188/23-II, ve věci lombardovaných válečných půjček,

t. 4262. 222, 5. XI. 1923; 128. VIII.

odpov. t. 4442/XI. 252, 1. IV. 1924; 231. IX.

naléhavá, že při kácení lesů, mniškou poškozených, požaduje se peněžní jistota za opětné zalesnění,

t. 4263. 222, 5. XI. 1923; 129. VIII.

odpov. t. 4458/XVI. 257, 7. IV. 1924; 323. IX.

naléhavá, o zvrácených a drahých opatřeních ministerstva pro zásobování lidu,

t. 5307. 362, 18. IX. 1925; 589. XI.

o překaženém dvojjazyčném označení nádražní budovy Horka-Vidochov,

t. 240. 11, 8. VII. 1920; 572. I.

odpov. t. 683. 19, 10, XI. 1920; 267. II.

o přikázání dusíkatého hnojiva německým zemědělcům,

t. 244. 11, 8. VII. 1920; 573. I.

odpov. t. 542. 14, 26. X. 1920; 30. II.

o nuceném odnětí pozemků drobným pachtýřům v okrese libereckém,

t. 956. 32, 14. XII. 1920; 1274. II.

odpov. t. 1377. 50, 3. II. 1921; 2054. II.

o šetřeních nařízen. okres. polit. správou v Liberci o dozoru nad hospodařením mlékem,

t. 1110. 40, 11. I. 1921; 1573. II.

o odškodnění rolníků z obce Růžodol-I.,

t. 1167. 41, 13. I. 1921; 1590. II.

odpov. t. 2626. 75, 22. VII. 1921; 708. III.

o zabavení koní v okrese libereckém příslušníky čsl. vojska,

t. 1174. 41, 13. I. 1921; 1590. II.

odpov. t. 2360. 69, 24. VI. 1921; 189. III.

aby bylo zlepšeno spojení se severovýchodními Čechy,

t. 1916. 66, 31. III. 1921; 11. III.

o nuceném dodávání palivového dříví ze selských lesů,

t. 1945. 67, 19. V. 1921; 106. III.

odpov. t. 3003. 87, 19. X. 1921; 40. IV.

o zabavení 5 koní v okresu frýdlantském v Čechách,

t. 1175. 41, 13. I. 1921; 1590. III.

odpov. t. 2239. 69, 24. VI. 1921; 187. III.

že četnictvo v Rychnově u Jablonce n. N. stanovilo maximální ceny mléka,

t. 2718. 77, 29. VII. 1921; 833. III.

odpov. t. 3159/XI. 91, 16. XI. 1921; 256. IV.

o výnosu min. financí ve věci oceňování válečné půjčky při předpisu dávky z majetku ze dne 29. května 1922, čís. 43619/5390/22-III/6 A,

t. 3740/XIX. 159, 24. X. 1922; 39. VI.

odpov. t. 3823/VII. 167, 14. XI. 1922; 400. VI.

že liberecký krajský soud nedbá jazykových předpisů,

t. 3853/VI. 173, 24. XI. 1922; 1118. VI.

odpov. t. 3975/XVII. 191, 23. II. 1923; 2192. VI.

o přídělu zabrané půdy Clam-Gallasského panství v obci Novém Paulsdorfu v pol. okrese libereckém,

t. 3995/XVIII. 194, 6. III. 1923; 2359. VI.

odpov. t. 4134/IV. 215, 27. VI. 1923; 527. VII.

o zabavení časopisů "Reichenberger Zeitung" a "Deutsche Landpost",

t. 4017/IX. 198, 23. III. 1923; 6. VII.

odpov. t. 4134/I. 215, 27. VI. 1923; 527. VII.

o lichvaření se síranem ammonatým,

t. 4048/I. 201, 17. IV. 1923; 33. VII.

odpov. t. 4266/XIII. 229, 22. XI. 1923; 435. VIII.

o zrušení magistrátu města Liberce,

t. 4085/XIV. 209, 11. V. 1923; 320. VII.

odpov. t. 4333/III. 247, 6. III. 1924; 17. IX.

o přeměně akciových pojišťovacích společností v podniky téhož druhu, založené na vzájemnosti a o potlačení hazardní hry,

t. 4152/V. 215, 27. VI. 1923; 525. VII.

aby byly proplaceny vkladní listy vydané při zadržení bankovek podle § 1 zákona ze dne 25. února 1919, č. 84 Sb. z. a n.,

t. 4256/XIV. 226, 13. XI. 1923; 249. VIII.

odpov. t. 4391/X. 247, 6. III. 1924; 20. IX.

o reformě porotních soudů,

t. 4256/XV. 226, 13. XI. 1923; 249. VIII.

odpov. t. 4395/XV. 247, 6. III. 1924; 21. IX.

o postupu belgické posádkové armády proti československému státnímu občanu Ferd. Sieberovi. v Čechách,

t. 4256/XVI. 226, 13. XI. 1923; 249. VIII.

odpov. t. 4458/XV. 257, 7. IV. 1924; 323. IX.

že liberecký okr. úřad pro péči o válečné poškozence nedbá ustanovení jazykového zákona,

t. 4454/III. 249, 20. III. 1924; 119. IX.

odpov. t. 4794/XVI. 281, 4. IX. 1924; 1180. IX.

o neoprávněném braní podpory v nezaměstnanosti,

t. 4454/IV. 249, 20. III. 1924; 119. IX.

odpov. t. 4796/XXI. 281, 4. IX. 1924; 1181. IX.

o reformě důchodkového trestního zákona,

t. 4515/XV. 260, 11. IV. 1924; 501. IX.

odpov. t. 4796/XI. 281, 4. IX. 1924; 1181. IX.

jak frýdlantská berní správa postupuje proti rolníkům při vyměřování daně z obratu,

t. 4636/VIII. 273, 13. VI. 1924; 955. IX.

odpov. t. 4799/VII. 281, 4. IX. 1924; 1182. IX.

že novopacká okresní politická správa nedbá ustanovení jazykového zákona ze dne 29. února 1920, č. 122 Sb. z. a n.,

t. 4636/IX. 273, 13. VI. 1924; 955. IX.

odpov. t. 4902/XIII. 297, 11. XI. 1924; 183. X.

o libovolném postupu státního statistického úřadu při rozdělování výrobních oblastí,

t. 4824/VII. 289, 19. IX. 1924; 1765. IX.

odpov. t. 5056/IX. 332, 18. III. 1925; 1346. X.

o postupu státní lesní správy v okrese vrchlabském,

t. 4824/XII. 289, 19. IX. 1924; 1766. IX.

o prodeji másla padělaného margarínem v okresích libereckém a jabloneckém,

t. 4926/VI. 309, 3. XII. 1924; 809. X.

odpov. t. 5051/XII. 324, 5. III. 1925; 1237. X.

o provádění statistiky žní na rok 1924,

t. 5032/VII. 320, 29. I. 1925; 1072. X.

odpov. t. 5134/XXII. 342, 22. V. 1925; 118. XI.

o zajištění dělnictva pro zemědělství,

t. 5040/VI. 322, 11. II. 1925; 1123. X.

o postupu jáchymovské okres. nemocenské pokladny proti zemědělcům,

t. 5050/VII. 324, 5. III. 1925; 1236. X.

odpov. t. 5153/XVII. 342, 22. V. 1925; 119. XI.

o hrozbě, že budou zrušeny poštovní úřady,

t. 5050/X. 324, 5. III. 1925; 1236. X.

odpov. t. 5168/V. 348, 23. VI. 1925; 298. XI.

o poštovním úřadě v Rückersdorfu v okresu frýdlantském v Čechách,

t. 5050/XI. 324, 5. III. 1925; 1236. X.

odpov. t. 5168/X. 348, 23. VI. 1925; 298. XI.

o neoprávněném započítávání exekučních poplatků v okrese libereck.,

t. 5133/III. 342, 22. V. 1925; 116. XI.

odpov. t. 5302/X. 365, 29. IX. 1925; 718. XI.

že staniční úřad v Kadani-Prunéřově nedbá ustanovení jazykového zákona,

t. 5162/VI. 344, 3. VI. 1925; 177. XI.

o pokynech frýdlantského důchodkového kontrolního úřadu o placení daně z masa,

t. 5211/II. 353, 8. VII. 1925; 423. XI.

že okresní soudy v Chrastavě a Liberci nedbají jazykového zákona,

t. 5211/VIII. 353, 8. VII. 1925; 424. XI.

že liberecký berní úřad protahuje výměnu a odevzdávání válečných půjček,

t. 5211/XV. 353, 8. VII. 1925; 424. XI.

o zavedení cla na superfosfát,

t. 5290/IV. 361, 18. IX. 1925; 565. XI.

o nesprávných úsporných opatřeních na železnicích,

t. 5290/XII. 361, 18. IX. 1925; 565. XI.

aby zákon proti nekalé soutěži vztahoval se také na pokusy uvésti zemědělce v omyl,

t. 5303/VIII. 365, 29. IX. 1925; 718. XI.

Dotazy:

o rozdělení vadné kukuřice.

34, 16. XII. 1920; 1402. II.

odpov. 58, 1. III. 1921; 2384. II.

o zabavení 5 koní v okrese frýdlantském v Čechách.

34, 16. XII. 1920; 1402. II.

o zrušení ohlašovna pro domácké pracovníky v okr. jabloneckém a o chlebové dávce pro tyto.

40, 11. I. 1921; 1571. II.

o činnosti předsedy libereckého krajského lichevního soudu v. r. z. s. dr. Hujera.

106, 9. XII. 1921; 1503. IV.

o rozdělení nucené obilní přirážky na německé obce okresu novopackého.

118, 10. I. 1922; 1980. IV.

o chování okresní politické správy v Králové Dvoře nad Labem.

120, 13. I. 1922; 2065. IV.

o domovních prohlídkách činiteli finanční stráže.

128, 27. I. 1922; 2669. IV.

o postupu oddělení finanční stráže v Hrádku, v okrese libereckém.

128, 27. I. 1922; 2669. IV.

o trýznivém postupu fin. stráže v Hevlíně.

128, 27. I. 1922; 2669. IV.

o vymáhání pokuty za přijetí dělníka bez pracovní knížky.

249, 20. III. 1924; 119. IX.

odpov. 274, 17. VI. 1924; 960. IX.

o ztrátě poštovních zásilek.

342, 22. V. 1925; 118. XI.

odpov. 364, 24. IX. 1925; 627. XI.

o zrušení jednotřídní obecné školy v Kunraticích u Liberce.

342, 22. V. 1925; 111. XI.

o vojínovi Frant. Elgerovi z Rochlice u Liberce.

344, 3. VI. 1925; 138. XI.

odpov. 372, 7. X. 1925; 1344. XI.

že se zaměstnanec celní pohraniční kontroly vměšoval do osobní dopravy německých říšských drah v Chebu.

348, 23. VI. 1925; 296. XI.

odpov. 363, 22. IX. 1925; 610. XI.

že mnichovohradištská okresní politická správa nedbá ustanovení jazykového zákona.

348, 23. VI. 1925; 296. XI.

o poměrech u pošty poškozujících dopravu.

361, 18. IX. 1925; 561. XI.

že byl zrušen, a aby byl znovu zřízen zdravotní obvod vítkovický v Krkonoších.

372, 7. X. 1925; 1344. XI.

aby do celního sazebníku byla pojata synthetická dusíkatá hnojiva.

375, 13. X. 1925; 1447. XI.

Žádost ve věcech imunity:

kraj. s. v Liberci (přestupek dle § 7 zák. ze dne 17. října 1919, č. 368 Sb. z. a n.)

8, 16. VI. 1920; 355. I.

zpr. t. 2184; zprav. J. Koudelka;

vydán: 73, 15. VII. 1921; 516. III.

okr. s. v Liberci (přestupek urážky na cti)

zpr. t. 1316; zprav. dr. Bartošek;

nevydán 50, 3. II. 1921; 2073. II.

kraj. s. v Liberci (zločin podle § 65 a 300 tr. z.)

171, 22. XI. 1922; 773. VI.

žád. odvolána 185, 6. II. 1923; 2114. VI.

kraj. s. v Liberci (zločin podle § 65 a), b) tr. z. a § 305 tr. z., schůze v Liberci dne 29. října 1922)

185, 6. II. 1923; 2115. VI.

řízení zast. 199, 10. IV. 1923; 21. VII.ISP (příhlásit)