Ing. Othmar Kallina

Narozen: v roce 1889
Zemřel: v roce 1945

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

KALLINA Othmar, inž.

VII. voleb. kraj

DN, hosp. DN, DV

Volba verifikována 1, 12. XII. 1929; 3.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 10.

Byl členem výb. bran. - kom. pro dávku z maj. - rozp. - úsp. kom. - zahr.

Přestal býti členem a zůstává hospitantem klubu poslanců "Deutsche Nationalpartei" 14. X. 1933.

293, 17. X. 1933; 4.

Po rozpuštění klubu "Deutsche Nationalpartei" stal se členem nově utvořeného klubu "Klub der deutsch-völkischen Abgeordneten"

309, 14. XII. 1033; 2.

Návrhy iniciativní:

na změnu a doplnění zákona, jímž se upravují služební poměry úředníků a zaměstnanců při obcích v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, t. 259.

32, 20. III. 1930; 4.

aby městu a okresu Kraslice a Vejprty byla poskytnuta mimořádná výpomoc pro ohromné škody způsobené povodní, t. 1571.

163, 21. I. 1932; 9.

na zařazení města Aše do skupiny míst B činovného, t. 1588.

167, 4. II. 1932; 7.

na doplnění zákona ze dne 24. června 1926, č. 103 Sb. z., o úpravě platových a některých služebních poměrů státních zaměstnanců, t. 1976.

207, 20. X. 1932; 8.

aby Československá republika vystoupila ze Společnosti Národů, t. 2041.

216, 17. XI. 1932; 4.

Návrhy pozměňovací:

k t. 210. 25, 26. II. 1930; 4-11.

k t. 430. 49, 16. V. 1930; 29.

k t. 780. 88, 28. XI. 1930; 108-112.

k t. 820. 91, 5. XII. 1930; 40-41.

k t. 1720. 178, 22. IV. 1932; 37.

k t. 1722. 178, 22. IV. 1932; 81.

k t. 2150. 246, 7. II. 1933; 80-87.

k t. 2271. 274, 24. V. 1933; 50.

Návrhy resoluční:

k t. 210. 25, 26. II. 1930; 16-41.

k t. 780. 89, 29. XI. 1930; 6-21.

k t. 2150. 246, 7. II. 1933; 106-112.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení min. zahr. věcí dr Beneše z 30. I. 1930 o otázkách reparačních (haagská konference).

13, 3. II. 1930; 18.

o státním rozpočtu na rok 1930 (t. 210), a o prohlášení min. financí dr Engliše z 8. I. 1930.

17, 18. II. 1930; 58.

o dohodě o některých tarifikačních otázkách mezi republikou Československou a Německem, sjednané výměnou not dne 22. prosince 1929, uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 10. ledna 1930, č. 9 Sb. z. (t. 235) a o úmluvě ze dne 16. července 1928 mezi Československem a Spojenými Státy Severoamerickými o naturalisaci (t. 240)

29, 18. III. 1930; 11.

o dohodách a ujednáních podepsaných 20. I. 1930 v Haagu (t. 466), o dohodách a závazcích vyplývajících z mírové smlouvy Trianonské podepsaných 28. IV. 1930 v Paříži a ujednáních je doplňujících (t. 467) a o prohlášení min. zahr. dr Beneše z 20. V. 1930.

54, 27. V. 1930; 28.

o státním rozpočtu na rok 1931 (t. 780), a o prohlášení min. financí dr Engliše z 25. IX. 1930.

85, 25. XI. 1930; 36.

o zákonu, kterým se pozměňuje zákon o dani z obratu a dani přepychové a prodlužuje jeho platnost (t. 820)

90, 4. XII. 1930; 24.

o Úmluvě a Statutu o mezinárodním režimu námořních přístavů, podepsaných v Ženevě dne 9. prosince 1923 (t. 788) a o obchodní dohodě mezi republikou Československou a republikou Chile, podepsané v Praze dne 18. září 1930 (t. 858); mluví o hospodářské krisi.

99, 29. I. 1931; 7.

o státním závěrečném účtu republiky Československé za rok 1929 spolu s účty státního melioračního fondu, státního bytového fondu a dávky z majetku (t. 900)

106, 19. II. 1931; 62.

o smlouvách mezi RČS a Rakouskem t. 1470, 1471 a 1472; mluví o zahraniční politice a odzbrojení.

167, 4. II. 1932; 11.

o zákonu o přirážkách k dani z obratu a dani přepychové, o změně zákona o těchto daních a prodloužení jeho účinnosti, t. 1720.

177, 21. IV. 1932; 8.

o zákonu o délce presenční služby a o některých změnách branného zákona a zákona ze dne 8. dubna 1927, č. 53 Sb. z. (t. 1722)

178, 22. IV. 1932; 52.

o zákonu o zřízení parlamentní úsporné a kontrolní komise (t. 2111) a o zákonu o zatímním vedení státního hospodářství od 1. ledna do 28. února 1933 (t. 2120)

234, 21. XII. 1932; 4.

o zákonu, kterým se pozměňuje zákon ze dne 28. dubna 1932, č. 56 Sb. z., o přirážkách k dani z obratu a dani přepychové, o změně zákona o těchto daních a prodloužení jeho účinnosti (t. 2125)

235, 22. XII. 1932; 4.

o státním rozpočtu na r. 1933 (t. 2150) a o prohlášení min. financí dr Trapla z 14. XII. 1932.

241, 1. II. 1933; 46.

o prohlášení min. zahr. věcí dr Beneše o boji o demokracii v politice evropské a světové z 25. IV. 1933.

265, 26. IV. 1933; 25.

o státním závěrečném účtu republiky Československé za rok 1931 spolu s účty státního bytového fondu a dávky z majetku (t. 2230)

270, 11. V. 1933; 8.

o státním rozpočtu na rok 1934 (t. 2385), a o prohlášení min. financí dr Trapla z 6. XI. 1933.

302, 30. XI. 1933; 17.

o státním rozpočtu na rok 1935 (t. 2760)

349, 28. XI. 1934; 26.

Věcná poznámka:

za rozpravy o státním rozpočtu na r. 1931 (t. 780), v níž obírá se přípravami ke sčítání lidu stanovenému na den 1. XII. 1930.

88, 28. XI. 1930; 106.

za rozpravy o t. 1722, jíž odmítá tvrzení posl. Heegera o jeho stanovisku k zákonu jako nesprávné.

178, 22. IV. 1932; 80.

Interpelace:

naléhavá, o neblahých účincích zdlouhavého projednávání okresních rozpočtů zemským úřadem, se zvláštním zřetelem na stále stoupající počet nezaměstnaných v německých průmyslových okresích, především v okrese přísečnicko-vejprtském,

t. 215. 38, 4. IV. 1930; 28.

odpov. t. 332. 39, 8. IV. 1930; 6.

naléhavá, že karlovarský berní úřad bezohledně vymáhá daně,

t. 291. 48, 15. V. 1930; 67.

odpov. t. 415. 49, 16. V. 1930; 40.

naléhavá, jaké katastrofální účinky má zastavení mnoha průmyslových podniků, způsobené hospodářskou krisí a neodpovědnými opatřeními, čímž mnoho tisíc dělníků a zaměstnanců jest bez milosti vydáváno nejtrpčí nouzi,

t. 804. 104, 12. II. 1931; 87.

odpov. t. 924. 105, 13. II. 1931; 51.

naléhavá, o těžkém poškozování vývozního průmyslu, zvláště krušnohorského průmyslu výšivek a záclon a průmyslu prýmkářského, prováděním devisového nařízení ze dne 18. ledna 1932,

t. 1627. 186, 19. V. 1932; 64.

odpov. t. 1699. 187, 20. V. 1932; 4.

naléhavá, o cvičeních ve zbrani vojenských osob, které byly odvedeny v letech 1920 až 1923 a předčasně propuštěny jako "přespočetné",

t. 1648. 196, 21. VI. 1932; 31.

odpov. t. 1713. 197, 22. VI. 1932; 4.

naléhavá, že karlovarské státní policejní komisařství neuvěřitelně omezuje ústavně zaručená státoobčanská práva,

t. 1732. 199, 30. VI. 1932; 56.

odpov. t. 1842. 200, 1. VII. 1932; 60.

naléhavá, o soustavném pronásledování příslušníků národních svazů a organisací mládeže bezdůvodným zatýkáním a vyšetřovacími vazbami,

t. 1747. 199, 30. VI. 1932; 56.

odpov. t. 1902. 200, 1. VII. 1932; 60.

naléhavá, aby byly ihned zrušeny oba ministerské oběžníky č. 67.493/1930 a č. 64.926/1931,

t. 1975. 226, 13. XII. 1932; 19.

odpov. t. 2034. 227, 14. XII. 1932; 3.

naléhavá, o strašné hospodářské bídě obyvatelstva obce Rotavy a o nutnosti zachrániti obyvatele tohoto místa, ba dokonce celého okresu před vyhladověním rozsáhlou produktivní péčí o nezaměstnané, tedy umožněním nouzových prací,

t. 1924. 226, 13. XII. 1932; 19.

odpov. t. 2085. 227, 14. XII. 1932; 3.

naléhavá, o útisku, jehož se dopustila velkostatkářka Váňová z Podbořan, hrozíc propuštěním z práce, a jímž byly německé školní dítky donuceny docházeti do české školy,

t. 2078. 271, 18. V. 1933; 13.

odpov. t. 2251. 272, 19. V. 1933; 3.

o neslýchaném rozhodnutí žlutického okr. úřadu,

t. 27/XX. 9, 16. I. 1930; 6.

odpov. t. 206/IX. 36, 2. IV. 1930; 8.

o postupu nejdského okresního úřadu, který jest výsměchem demokracie, proti hostinskému J. Korbovi v Blatnu,

t. 27/XXI. 9, 16. I. 1930; 6.

odpov. t. 206/VII. 36, 2. IV. 1930; 8.

že se u státních drah nezachovává jazykový zákon,

t. 41/IV. 9, 16. I. 1930; 6.

odpov. t. 405/XVII. 46, 8. V. 1930; 7.

že nebyla vyřízena žádost lubenecké místní školní rady o povolení prozatímní poboční třídy na obecné škole v Lubenci,

t. 41/V. 9, 16. I. 1930; 6.

odpov. t. 342/IV. 43, 24. IV. 1930; 5.

o neudržitelných poměrech na poště v městě Žandově u Chebu,

t. 41/XIII. 9, 16. I. 1930; 7.

odpov. t. 405/IX. 46, 8. V. 1930; 6.

že v Schönfichtu, okres Mar. Lázně, proti zákonu zřízena veřejná obecná škola s československým vyučovacím jazykem,

t. 41/XIV. 9, 16. I. 1930; 7.

odpov. t. 743/III. 79, 17. XI. 1930; 6.

o úplně neodůvodněném zákazu konati okresní tělocvičnou slavnost 4. okresu hornochebské tělocvičné župy v Jáchymově,

t. 79/XII. 13, 3. II. 1930; 4.

odpov. t. 206/VIII. 36, 2. IV. 1930; 8.

o jmenování do orgánů západočeských okresních nemocenských pojišťoven, příčícím se zákonným ustanovením, se zvláštním zřetelem na nešvary v Kraslicích,

t. 79/XVI. 13, 3. II. 1930; 4.

že se u státních drah nezachovává jazykový zákon,

t. 138/XXI. 20, 20. II. 1930; 88.

odpov. t. 405/XX. 6, 8. V. 1930; 7.

o neudržitelných poměrech u karlovarského berního úřadu,

t. 138/XXII. 20, 20. II. 1930; 88.

odpov. t. 342/XV. 43, 24. IV. 1930; 5.

o marném úsilí přiměti okresní úřad v Sušici, aby přiměl obecní úřad v Albrechticích u Sušice podle čl. XVI. obecního řádu ze dne 16 dubna 1864, č. 17 a §§ 103 a 104 tohoto zákona, aby splnil závazek uložený mu v §§ 18 a 19 stavebního řádu,

t. 174/XIV. 26, 5. III. 1930; 5.

odpov. t. 549/XVII. 67, 16. IX. 1930; 12.

že stále ještě nebylo vydáno prováděcí nařízení k úmluvě mezi republikou Československou a republikou Rakouskou o plnění smluv o pojištění na život a důchody, které sjednaly rakouské životní pojišťovny s čsl. pojistníky a československé pojišťovny s pojistníky rakouskými,

t. 204/VIII. 28, 11. III. 1930; 5.

odpov. t. 491/VI. 62, 13. VI. 1930; 4.

o těžkém poškození, jemuž jsou vydáni zdejší pojistníci státními změnami nastalými po převratu, poněvadž s četnými státy nebyly sjednány úmluvy o nárocích ze smluv o pojištění na život a důchod,

t. 204/IX. 28. 11. III. 1930; 5.

odpov. t. 491/III. 62, 13. VI. 1930; 4.

o naléhavě nutné výstavbě úřední budovy ve Falknově nad Ohří,

t. 204/X. 28, 11. III. 1930; 5.

odpov. t. 555/XIX. 67, 16. IX. 1930; 13.

o kolkovním poplatku za ověření podpisu strany soudem nebo (veřejným) notářem,

t. 204/XXIV. 28, 11. III. 1930; 5.

odpov. t. 496/XXI. 66, 24. VI. 1930; 7.

o neudržitelných poměrech u celního úřadu v Karlových Varech,

t. 209/II. 28, 11. III. 1930; 6.

odpov. t. 496/V. 66, 24 VI. 1930; 6.

o postupu československých zahraničních zastupitelstev nebo konsulátů, těžce překážejícím obchodu a obchodnímu styku,

t. 295/IX. 36, 2. IV. 1930; 6.

odpov. t. 627/XVI. 67, 16. IX. 1930; 16.

o postupu vůči válečné vdově Teresii Eltnerové z Rybářů, Horní Nové Město, č. 383 u Karlových Varů, který jest výsměchem každému sociálnímu cítění,

t. 295/X. 36, 2. IV. 1930; 6.

odpov. t. 696/I. 76, 4. XI. 1930; 5.

o postupu staničních úřadů nebo ředitelstev stát. drah, těžce poškozujícím obchod a průmysl,

t. 295/XI. 36, 2. IV. 1930; 6.

odpov. t. 894/XVI. 102, 6. II. 1931; 77.

o novelisaci § 17, odst. 3 zákona ze dne 22. prosince 1924 o úsporných opatřeních ve veřejné správě,

t. 295/XXIII. 36, 2. IV. 1930; 7.

odpov. t. 699/II. 76, 4. XI. 1930; 5.

o učiteli Ant. Riedlovi z Jáchymova, nyní v Dobřanech. v okrese stříbrském,

t. 295/XXIV. 36, 2. IV. 1930; 7.

odpov. t. 1450/VI. 145, 24. XI. 1931; 14.

o poškozování něm. obyvatelstva, které používá poštovní dopravy a telegrafního a telefonního styku,

t. 306/VII. 36, 2. IV. 1930; 7.

odpov. t. 621/IX. 67, 16. IX. 1930; 15.

o ponechání berního úřadu ve Starém Městě,

t. 320/V. 41, 10. IV. 1930; 5.

odpov. t. 968/X. 111, 17. III. 1931; 7.

že jest naléhavě nutno novelisovati zákony o obec. úřednících a obec. zřízencích,

t. 320/XIII. 41, 10. IV. 1930; 5.

odpov. t. 627/XXII. 67, 16. IX. 1930; 16.

o zřízení úplně zbytečné české školy ve Stráži,

t. 456/XIII. 57, 3. VI. 1930; 14.

odpov. t. 699/XV. 76, 4. XI. 1930; 5.

o neuvěřitelném zákazu dalších přednášek plavce kolem světa kapitána Karla Kircheisse a vítěze nad Velkým oceánem, hejtmana Heřmana Köhla,

t. 456/XIV. 57, 3. VI. 1930; 14.

odpov. t. 674/III. 72, 21. X. 1930; 8.

o úředním seznamu vlastníků poštovních šekových účtů, uvádějícím veřejnost v omyl,

t. 456/XV. 57, 3. VI. 1930; 14.

odpov. t. 674/IV. 72, 21. X. 1930; 8.

o zamýšleném nástupu Sokolů v Chebu dne 1. června 1930,

t. 488/II. 64, 17. VI. 1930; 4.

odpov. t. 620/XXII. 68, 17. IX. 1930; 5.

o zabavení časopisu "Kaadner Zeitung" ze dne 5. dubna 1930,

t. 532/XIII. 66, 24. VI. 1930; 22.

odpov. t. 621/VIII. 67, 16. IX. 1930; 14.

že zemský úřad vykonává zákonem neodůvodněný vliv na obce, pokud jde o poskytování t. zv. "dobrovolných příspěvků" pro "Červený Kříž",

t. 557/XII. 67, 16. IX. 1930; 11.

odpov. t. 674/II. 72, 21. X. 1930; 8.

o jednostranném fiskálním postupu finančních činitelů a o nedostatečných ministerských výnosech, které nedbají nejdůležitějších požadavků poplatníků, postižených nouzí.

t. 628/XV. 71, 2. X. 1930; 5.

odpov. t. 918/III. 106, 19. II. 1931; 5.

o díle: "Československé státní dráhy, Mezinárodní spoje, 15./5. 1930 - 14./5. 1931", věnovaném dopravní propagandě a vyloženém v rychlících, ve kterém se jednostranným šovinistickým vylíčením působí velká škoda cizineckému ruchu,

t. 628/XVI. 71, 2. X. 1930; 5.

odpov. t. 894/III. 102, 6. II. 1931; 76.

že jest naléhavě nutno, aby se přihlíželo k příslušníkům obchodního a živnostenského stavu z lázeňských míst, kteří jsou povoláváni ke konání cvičení ve zbrani,

t. 628/XVII. 71, 2. X. 1930; 5.

odpov. t. 806/XVIII. 97, 27. I. 1931; 11.

o úžasném jednání poštmistra Františka Serbouska ve Žluticích za jehož správy bylo zrušeno listovní tajemství,

t. 658/XIII. 72, 21. X. 1930; 9.

odpov. t. 806/XIX. 97, 27. I. 1931; 11.

o zabavení čísla 16 chebského časopisu "Deutsche Wehr" ze dne 20. dubna 1930,

t. 683/III. 72, 21. X. 1930; 10.

odpov. t. 806/III. 97, 27. I. 1931; 11.

o zabavení časopisu "Deutsche Wehr" č. 20. z 18. května 1930,

t. 683/VII. 72, 21. X. 1930; 10.

odpov. t. 806/II. 97, 27. I. 1931; 11.

o chování kraslických censurních orgánů, které jest paškvilem veškeré demokracie a které projevily zabavením časopisu "Graslitzer Volksblatt" ze dne 19. února 1929,

t. 686/I. 72, 21. X. 1930; 10.

odpov. t. 806/XXI. 97, 27. I. 1931; 12.

že některé státní úřady nezachovávají předpisy jazykového zákona,

t. 822/XIV. 97, 27. I. 1931; 9.

odpov. t. 1063/XI. 116, 23. IV. 1931; 11.

o průtazích s vydáním odškodňovacích dluhopisů osobám uvedeným v § 4 zákona ze dne 30. září 1924 (výměna válečných půjček za odškodňovací dluhopisy),

t. 844/IV. 97, 27. I. 1931; 9.

odpov. t. 1037/XIII. 116, 23. IV. 1931; 10.

o neudržitelných poměrech způsobených odnětím školních místností, patřících něm. obecné škole ve Stvolnech a trvajících již od roku 1919,

t. 890/IX. 97, 27. I. 1931; 11.

odpov. t. 1184/VI. 124, 2. VI. 1931; 7.

o neodůvodněném zakročení chebského okresního úřadu nebo zemského úřadu v Praze proti spolku "Egerländer Heimat" pro obraz Bismarkův, umístěný v turistické chatě spolku na Zelené Hoře,

t. 1007/I. 113, 20. III. 1931; 5.

odpov. t. 1158/XVIII. 124, 2. VI. 1931; 7.

aby státní silnice vycházející z obce Horní Lomany a jdoucí obcemi Vojtanov až k říšským hranicím u Schönbergu ve Voigtlandsku byla pojata do silničního stavebního programu pro r. 1931,

t. 1029/XI. 116, 23. IV. 1931; 8.

odpov. t. 1319/XII. 142, 14. X. 1931; 11.

o strašlivých následcích nezaměstnanosti ve městě Vejprtech,

t. 1029/XII. 116, 23. IV. 1931; 8.

odpov. t. 1922/X. 207, 20. X. 1932; 8.

o jednání pražského zemského úřadu. těžce poškozujícím okresní péči o mládež v Jáchymově,

t. 1029/XIII. 116, 23. IV. 1931; 8.

odpov. t. 1382/XVIII. 142, 14. X. 1931; 12.

o postupu karlovarských censurních orgánů ("Deutsche Tageszeitung" ze dne 25. února 1931),

t. 1060/VIII. 116, 23. IV. 1931; 9.

odpov. t. 1209/XII. 126, 11. VI. 1931; 4.

že celní úřad v Č. Velenicích ztěžuje vývoz jazykovými šikánami,

t. 1157/XII. 124, 2. VI. 1931; 6.

odpov. t. 1537/IV. 163, 21. I. 1932; 8.

o nezákonitém chování orgánů finanční stráže v Horním Reuthu, které znemožnily německým turnérům s turnérskými odznaky přejíti přes hranice a s nasazenými bodly je odvedly zpět,

t. 1240/XII. 131, 25. VI. 1931; 22.

odpov. t. 1450/VII. 145, 24. XI. 1931; 14.

o katastrofální nezaměstnanosti v okrese přísečnickém a o postupu zemského výboru, brzdícím nouzová opatření,

t. 1240/XIII. 131, 25. VI. 1931; 22.

odpov. t. 1395/XVII. 142, 14. X. 1931; 14.

o neuvěřitelných poměrech u bratislavských soudů,

t. 1394/I. 142, 14. X. 1931; 10.

odpov. t. 1845/VII. 197, 22. VI. 1932; 4.

že ročníky odvedené v letech 1920 až 1923 jsou poškozovány povoláváním ke cvičením ve zbrani,

t. 1394/II. 142, 14. X. 1931; 10.

odpov. t. 1537/XVII. 163, 21. I. 1932; 8.

že p. Florianu Iserovi, obchodníku z Měděnce č. 170, byly proti právu zabaveny cizí peníze,

t. 1394/III. 142, 14. X. 1931; 10.

odpov. t. 1537/XII. 163, 21. I. 1932; 8.

o zavedení lepšího spojení mezi Chomutovem a Karlovými Vary vsunutím osobního vlaku, který by odjížděl z Chomutova v 8 hodin ráno.

t. 1628/VII. 170, 16. III. 1932; 8.

odpov. t. 1813/VII. 194, 17. VI. 1932; 6.

o neudržitelném stavu většiny okresních silnic v chebském kraji, který vzrostl již na dopravní pohromu a těžce poškodil celé hospodářství,

t. 1724/XIV. 181, 3. V. 1932; 4.

odpov. t. 2051/VI. 221, 25. XI. 1932; 5.

o nedostatečné ochotě a neodpovědném chování dopravních a pokladních úředníků státních drah.

t. 1841/IV. 194, 17. VI. 1932; 6.

odpov. t. 2177/VI. 254, 14. III. 1933; 5.

že ještě nebylo upraveno osvobození od daně rentové těch cizozemských cenných papírů, které již v cizině podléhají přímé dani výnosové,

t. 1841/VI. 194, 17. VI. 1932; 6.

odpov. t. 2031/VIII. 219, 24. XI. 1932; 5.

o opatřeních státní lázeňské správy v Jáchymově, těžce poškozujících všechny výdělečné stavy, především majetníky lázeňských domů, hostinské a výčepníky, jakož i obchod a živnosti,

t. 1878/VII. 202, 12. VII. 1932; 5.

odpov. t. 2031/V. 219, 24. XI. 1932; 5.

o chování chebské státní policie k německému obyvatelstvu,

t. 1930/IX. 207, 20. X. 1932; 8.

odpov. t. 2130/XIV. 230, 31. I. 1933; 5.

že některé staniční úřady postupují nezákonitě při vydávání žákovských legitimací,

t. 1977/XVIII. 207, 20. X. 1932; 8.

odpov. t. 2183/IV. 258, 21. III. 1933; 5.

o zkrácení sudetsko-německého obyvatelstva a především sudetskoněmeckých nezaměstnaných "Českoslov. Radiojournalem",

t. 1977/XIX. 207, 20. X. 1932; 8.

odpov. t. 2171/XI. 254, 14. III. 1933; 5.

o jednání berní správy v okrese loketském,

t. 1980/XIX. 207, 20. X. 1932; 8.

odpov. t. 2145/V. 247, 10. II. 1933; 5.

o zabavení článku "Strašná nouze v Rudohoří", "Proč schází vládě právní podklad, když jde o podporu nouzových území v Rudohoří?", otištěného dne 2. listopadu 1932 v časopise "Teplitz-Schönauer Zeitung"

t. 2042/X. 220, 24. XI. 1932; 4.

odpov. t. 2130/XX. 239, 31. I. 1933; 5.

o zabavení periodického, v Karlových Varech vycházejícího, časopisu "Sudetendeutscher Volksdienst" ze dne 27. července 1932,

t. 2075/XIII. 224, 6. XII. 1932; 4.

odpov. t. 2188/VI. 259, 23. III. 1933; 3.

o zabavení neperiodického tiskopisu "Das Sudetendeutschtum", vydaného v Karlových Varech

t. 2080/I. 226, 13. XII. 1932; 5.

odpov. t. 2188/VIII. 259, 23. III. 1933; 3.

o zabavení brněnského časopisu "Sudetendeutsche Volkszeitung" ze dne 26. listopadu 1932,

t. 2116/VIII. 238, 17. I. 1933; 8.

odpov. t. 2227/VII. 266, 27. IV. 1933; 84.

že nebylo provedeno zákonné ustanovení § 15 zákona ze dne 16. dubna 1919, č. 215 Sb. z., o volbě správního výboru pozemkového úřadu,

t. 2131/XIII. 239, 31. I. 1933; 5.

odpov. t. 2177/X. 154, 14. III. 1933; 5.

o oběžníkách ministerstva vnitra, čís. 67.493/30 a čís. 64.926/31, poškozujících zákonitá práva obecních zaměstnanců,

t. 2142/XV. 239, 31. I. 1933; 5.

odpov. t. 2341/X. 293, 17. X. 1933; 9.

o zabavení čísla 1555 brněnského časopisu "Sudetendeutsche Volkszeitung" ze dne 25. února 1933,

t. 2205/VII. 262, 28. III. 1933; 3.

odpov. t. 2250/XV. 271, 18. V. 1933; 14.

o několikerém zabavení periodického tiskopisu "Sudetendeutscher Volksdienst", národní týdenní korespondence v Karlových Varech. ze dne 7., 14. a 21. června 1933,

t. 2316/II. 293, 17. X. 1933; 9.

odpov. t. 2350/VIII. 296, 20. X. 1933; 3.

o nezákonitém a surovém postupu žlutického četnictva proti pokojným účastníkům schůze nebo návštěvníkům hostince,

t. 2349/I. 293, 17. X. 1933; 9.

odpov. t. 2469/VIII. 315, 15. II. 1934; 6.

Dotazy podle § 70 jedn. řádu:

v němž si stěžuje, že 3 interpelace jeho a 4 interpelace posl. dr Schollicha nebyly ihned po podání vytištěny a rozdány, a ptá se, co hodlá předseda sněmovny nyní i příště zaříditi na odstranění takového prodlení.

Odpov. mpř. posl. sněm. A. Roudnického

226, 13. XII. 1932; 19.

Žádost ve věcech imunity:

kraj. s. v Chebu (přečiny podle § 14, č. 1 a § 17, č. 1 zákona na ochranu republiky)

12, 30. I. 1930; 4.

žádost odvolána

34, 25. III. 1930; 4.

kraj. s. v Chebu (přečiny podle § 14, č. 1 a 5 zákona na ochranu republiky)

238, 17. I. 1933; 8.

zpr. t. 2621; zprav. F. Richter; věc vrácena na návrh dr Schollicha im. výb. k novému projednání

368, 2. IV. 1935; 22-23.

nová zpr. t. 2956; zprav. F. Richter; nevydán

372, 11. IV. 1935; 56-57.

kraj. s. v Chebu (přečin podle § 283 tr. z.)

300, 28. XI. 1933; 6.

zpr. t. 2652; zprav. Jan Tůma; nevydán

338, 28. VI. 1934; 31-32.

Volán k pořádku:

251, 23. II. 1933; 55.ISP (příhlásit)