Ing. Othmar Kallina

Narozen: v roce 1889
Zemřel: v roce 1945

Seznam činností

Výbor

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

KALLINA Othmar, inž.

VII. voleb. kraj

NN

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 5. I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 6. I.

Byl členem výb. doprav. - imunit. - rozp. - zahran. - zásob. a zdrav.

Návrhy:

aby do návrhu na stavbu místních drah byly pojaty i trati místních drah Aš-Grün, Annathal-Rothava-Nýdek, Suniperk - Přísečnice - Chrištofovy Hamry, Rýmařov - Šumperk a Frýdek - Velké Kunčice-Sandhýbel, t. 2010.

67, 19. V. 1921; 53. III.

obnoven č. 3622; viz t. 3644.

144, 9. VI. 1922; 744. V.

3 pozměňov. návrhy k stát. rozpočtu pro r. 1921 (zpr. t. 830), týkající se subvence pro němec. obchod. akad. v Karlových Varech, subvence pro německou úřednickou školu v Chomutově, subvence pro zřízení úřed. školy v Jáchymově a subvence hudebních škol v Přísečnici a Bečově.

29, 2. XII. 1920; 936, 937, 939. II.

pozměňov. návrh k osnově zák. o dani z vodní síly (zpr. t. 2639), týkající se § 9.

76, 27. VII. 1921; 753. III.

pozměňov. návrh k stát. rozpočtu pro rok 1922 (zpr. t. 3168) ke kapit. XIII. oddílu Státní vydání.

100, 26. XI. 1921; 1275. IV.

pozměňov. a doplňov. návrh k osnově zákona o nabytí Buštěhradské železnice státem (zpr. t. 4147) k §§ 4 a 13.

213, 14. V. 1923; 457. VII.

pozměňov. návrh k osnově zák. o stát. rozpočtu pro r. 1924 (zpr. t. 4300) ke kapit. XIII. (státní výdaje).

236, 30. XI. 1923; 1166. VIII.

7 pozměňov. návrhů k osnově zákona o konečné úpravě rakousko-uherských válečných půjček (zpr. t. 4825) k §§ 4-6, 13, 18, 20 a 24.

284, 11. IX. 1924; 1343-5, 1353. IX.

2 pozměňov. návrhy k témuž předmětu k §§ 28-30.

285, 12. IX. 1924; 1389. IX.

4 pozměňov. a 5 event. návrhů k osnově zák. o převzetí pohledávek vzniklých z dodávek za války vládou (zpr. t. 4827) k §§ 4, 6 a 8.

290, 23. IX. 1924; 1965-6. IX.

pozměňov. návrh k osnově zák. o mimořádných daňových úlevách při placení přímých daní (zpr. t. 4828) k § 2.

291, 24. IX. 1924; 2062. IX.

na odsunutí zpr. t. 3733 (výkup ústecko-teplické dráhy) s denního pořadu 153. schůze.

153, 23. VI. 1922; 1265. V.

na hlasování dle jmen při pozměňovacím návrhu posl. J. Patzela podaném k t. 4377 (stanovení příjmové hranice vylučující z nároku na důchod válečných poškozenců).

245, 19. XII. 1923; 1654. VIII.

Resoluce:

k státnímu rozpočtu pro rok 1921 zák. (zpr. t. 830), týkající se změny § 6 zák. z 7. I. 1920 o zpoplatnění služebních smluv).

28, 1. XII. 1920; 813. II.

2 resol. k témuž předmětu, týkající se pojetí lokálek Aš-Grün, Frimburk-Sandhübel a Olbersdorf-Zukmantl do stavebního programu pro r. 1921 a snížení jízdného pro obecní a okresní zaměstnance dle výměry stát. zaměstnanců.

31, 4. XII. 1920; 1232, 1233. II.

k osnově zákona o změně zákona o úrazovém pojištění dělníků (zpr. t. 2288), týkající se obsazování úřednických a zřízeneckých míst při úrazovně podle národnostního klíče a. o předložení zprávy Nár. shrom. o fin. stavu úrazovny.

69, 24. VI. 1921; 232. III.

k osnově zákona o státním příspěvku na nouzové práce na moravských vodotocích (zpr. t. 2225), týkající se regulace řeky Teplé.

71, 12. VII. 1921; 378. III.

2 resol. k stát. rozpočtu pro r. 1922 (zpr. t. 3168) ke kapit. XIII. oddílu Státní vydání.

100, 26. XI. 1921; 1289. IV.

k osnově zák. o zákazu podávání alkohol. nápojů mladistvým (zpr. t. 3169), týkající se podpory antialkoholového hnutí v R. Č.

121, 17. I. 1922; 2153. IV.

5 resol. k osnově finančního zákona pro r. 1923 (zpr. t. 3856), týkajících se zákona o podomním obchodě se vztahem k chudým obyvatelům Rudohoří, podání zprávy o stadiu projektu některých míst. drah, předložení seznamu želez. úředníků a zřízenců přeložených od 1. XI. 1918, regulace řeky Teplé, Běliny, Děsné, Úpy, Jungfernbachu a Ohře.

175, 29. XI. 1922; 1387-1390. VI.

3 resol. a 1 event. resol. k osnově zák. o nabytí Buštěhradské železnice státem (zpr. t. 4147), týkající se zřízení ředitelství stát. drah v Teplicích, směrnic při přejímání zaměstnanců, zachování dosavadního poměru jich státní příslušnosti a změny ve výnosu, jímž požaduje se naučení českému jazyku.

213, 14. V. 1923; 457, 458. VII.

8 resol. k osnově zák. o stát. rozpočtu pro r. 1924, kapit. XIII., XVI., XX. a XXIII. (zpr. t. 4300), týkající se subvencí pro hudební školu v Přísečnici a Bečově, seznamu přeložených železničních zaměstnanců, projektů staveb místních drah, subvence městům provádějícím nouzové práce, regulace řeky Teplé a jiných řek, nouzových prací v Rudohoří a zbudování pavilonu pro tuberkulosní v Podbořanech.

236, 30. XI. 1924; 1152, 1157, 1159, 1163. VIII.

k osnově zákona o stavebním ruchu (zpr. t. 4372), týkající se rozšíření výjimky stanovené v § 15 nařízení z 19. července 1923 též na města Karlovy Vary s okolím a Jablonec.

243, 14. XII. 1923; 1541. VIII.

3 resol. podané u příležitosti projednávání t. 4733 (zaopatřovací požitky a jednorázové výpomoci učitelstvu nestátních škol na Slovensku), týkající se propočítání let učitelům, býv. železnič. úředníkům, soustavného překládání německých železničářů a úpravy pensí býv. učitelům konfesijních škol v Čechách, na Moravě a ve Slezsku.

279, 25. VI. 1924; 1084-5. IX.

Řeč v rozpravě:

o vládním prohlášení min. předs. J. Černého z 26. X. 1920.

17, 5. XI. 1920; 135. II. (něm. 174)

o 24hodin. počítání času (zpr. t. 2408).

69, 24. VI. 1921; 212. III.

o dani z vodní síly (zpr. t. 2639).

76, 27. VII. 1921; 736. III. (něm. 780)

o upravení výhod poskytnutých státním zaměstnancům z důvodů mimořádných poměrů (zpr. t. 3290) a o změně neb doplnění ustanovení zákonů o obecních a okresních zaměstnancích (zpr. t. 3285).

110, 16. a 17. XII. 1921; 1626. IV. (něm. 1682)

o zákazu podávání alkoholických nápojů mladistvým (zpr. t. 3169).

121, 17. I. 1922; 2144. IV. (něm. 2167)

o vlastní imunitní záležitosti (udělení důtky za výrok pronesený ve 147. schůzi proti posl. J. Davidovi).

150, 21. VI. 1922; 1188. V. (něm. 1212)

o změně a částečném uvedení v činnost některých ustanovení zákona, jímž stát přejímá výkony zdravotně-policejní (zpr. t. 3950).

184, 19. a 20. XII. 1922; 1981. VI. (něm. 2076)

o nabytí Buštěhradské železnice státem (zpr. t. 4147).

213, 14. V. 1923; 429. VII. (něm. 468)

o stát. rozpočtu pro r. 1924 (zpr. t. 4300; skup. kult.)

233, 28. XI. 1923; 797. VIII. (něm. 887)

o im. zálež. dr. Schollicha (zpr. t. 4661); prohlašuje solidaritu členů klubu posl. něm. nacion. strany s vyloučeným dr. Schollichem, jež jim zabraňuje účastnit se dalšího jednání sněmovny.

280, 26. VI. 1924; 1132. IX. (něm. 1163)

o konečné úpravě rakousko-uherských válečných půjček (zpr. t. 4825).

283, 10. IX. 1924; 1276. IX. (něm. 1299)

o zřízení "Všeobecného fondu peněžních ústavů, o povinnostech bankéřů při úschově cenných papírů a o vkladních knížkách) (zpr. t. 4829, 4830 a 4837).

290, 23. IX. 1924; 1901. IX. (něm. 1980)

o zřízení zvláštního fondu pro zmírnění ztrát povstalých z poválečných poměrů a převzetí pohledávek vzniklých z dodávek za války vládou (zpr. t. 4826 a 4827).

290, 23. IX. 1924; 1942. IX. (něm. 2003)

Interpelace:

naléhavá, o pronásledování německé opatrovny v Kolešovicích,

t. 2210. 68, 31. V. 1921; 139. III.

odpov. t. 2970. 86, 18. X. 1921; 19. IV.

naléhavá, o neslýchané konfiskační praxi prvního státního zástupce v Chebu, Mayera, směřující zvláště proti časopisu "Egerer Kreisblatt",

t. 2406. 69, 24. VI. 1921; 241. III.

odpov. t. 2908. 86, 18. X. 1921; 17. IV.

naléhavá, o postupu československého konsula v Londýně při udělování vstupních vis, který těžce poškozuje lázeňská místa,

t. 4223. 219, 30. X. 1923; 14. VIII.

odpov. t. 4251/VII. 219, 30. X. 1923; 18. VIII.

naléhavá, o těžkém poškozování většiny pensistů, žijících v cizině, jimiž odpočivné platy nevyplácejí se v československých korunách, nýbrž ve valutě oné země a to podle kursu ze dne 15. m. m.,

t. 4270. 223, 6. XI. 1923; 201. VIII.

odpov. t. 5134/XVII. 342, 22. V. 1925; 118. XI.

naléhavá, o odstrčení národních stran při jmenování karlovarské okr. správní komise,

t. 4890. 294, 30. X. 1924; 30. X.

odpov. t. 5051/VI. 324, 5. III. 1925; 1237. X.

stran okamžitého dosazení všech od převratu propuštěných železnič. úřed. a zříz. na jich dřívější místa,

t. 211. 11, 8. VII. 1920; 572. I.

odpov. t. 807. 23, 23. XI. 1920; 365. II.

o neudělování průkazů k podomnímu obchodu a hudební licence okres. polit. správou přísečnickou,

t. 425. 14, 26. X. 1920; 24. II.

odpov. t. 1055. 35, 17. XI. 1920; 1479. II.

o neprovedení výnosu z 11. II. 1920 o nápisech na nádražních budovách v místech s více než 20 % německého obyvatelstva,

t. 644. 16, 4. XI. 1920; 50. II.

odpov. t. 1216. 42, 14. I. 1921; 1699. II.

o událostech v Chebu při narukování branců ve dnech 12., 13. a 14. X. 1920,

t. 652. 18, 9. XI. 1920; 205. II.

odpov. t. 1907. 66, 31. III. 1921; 12. III.

o nezákonných poměrech v Dělnické úrazové pojišťovně pro král. Čes.,

t. 761. 22, 17. XI. 1920; 353. II.

odpov. t. 1358. 48, 27. I. 1921; 1918. II.

o vyplácení odpočinkových požitků pensistům Rak.-Uh. banky, kteří v R. Č. bydlí a mají v ní domovské právo,

t. 824. 23, 23. XI. 1920; 365. II.

odpov. t. 1380. 50, 3. II. 1921; 2055. II.

o nedostatečnosti rent, které vyplácí o Všeobecný pensijní ústav,

t. 838. 24, 23. XI. 1920; 437. II.

odpov. t. 1138. 40, 11. I. 1921; 1574. II.

o nároku R. Č., jejž prý má Německo platiti jako odškodnění za válečné škody,

t. 1961. 67, 19. V. 1921; 107. III.

odpov. t. 2378. 69, 24. VI. 1921; 242. III.

o nepřípustném vlivu na rozhodování bytové komise karlovarské,

t. 2944. 86, 18. X. 1921; 17. IV.

odpov. t. 3430/XXII. 130, 28. III. 1922; 10. V.

o neslýchané konfiskační praxi chebského stát. zastupitelství, která se obrací zvláště proti časopisu "Egerer Kreisblatt",

t. 3351/XIII. 128, 27. I. 1922; 2714. IV.

obnovena t. 3781/XXXIII.

159, 24. X. 1922; 41. VI.

odpov. t. 3801/III. 159, 24. X. 1922; 46. VI.

že ony osoby, které při válečných přehlídkách byly uznány schopnými, jsou povinny platiti vojenskou taxu,

t. 3351/XVI. 128, 7. I. 1922; 2714. IV.

odpov. t. 3883/XXVII. 185, 6. II. 1923; 2110. VI.

obnovena t. 3781/XXXV.

159, 24. X. 1922; 41. VI.

o neslýchaném jednání vojenského posádkového velitele plukovníka Kauteckého v Chomůtově,

t. 3670/XIII. 154, 24. VI. 1922; 1316. V.

odpov. t. 3794/XV. 159, 24. X. 1922; 44. VI.

o neslýchané censurní praxi, jež směřuje zvláště proti chomůtovskému časopisu "Deutsches Volksblatt",

t. 3785/XII. 159, 24. X. 1922; 42. VI.

odpov. t. 3807/VII. 164, 7. XI. 1922; 347. VI.

aby bylo konečně převzato 48 zaměstnanců státních železnic československé státní příslušnosti, kteří nebyli převzati ani do činné služby ani do výslužby

t. 3785/X. 159, 24. X. 1922; 41. VI.

o neslýchané konfiskační praxi chomůtovského státního zastupitelství, obracející se zvláště proti časopisu "Deutsches Volksblatt",

t. 3808/IV. 160, 25. X. 1922; 55. VI.

odpov. t. 3940/XIV. 185, 6. II. 1923; 2111. VI.

o událostech v Chebu dne 22. října 1922,

t. 3816/VII. 167, 14. XI. 1922; 399. VI.

o zabavení časopisu "Nordböhmisches Tagblatt" v Děčíně a "Deutsche Tageszeitung" v Karlových Varech,

t. 3995/V. 194, 6. III. 1923; 2359. VI.

odpov. t. 4065/XVI. 206, 3. V. 1923; 287. VII.

o zabavení časopisu "Brüxer Volkszeitung",

t. 4017/XVIII. odpov. t. 4134/II.

215, 27. VI. 1923; 527. VII.

jak se užilo hospodářského přebytku někdejší akce pro zlevnění potravin v báňském revíru karlovarsko-falknovském,

t. 4041/XI. 199, 10. IV. 1923; 18. VII.

odpov. t. 5051/IX. 324, 5. III. 1925; 1237. X.

o správních a školských poměrech v německém městě Dobšině na Slovensku,

t. 4041/XXI. 190, 10. IV. 1923; 18. VII.

odpov. t. 4254/XXII. 225, 13. XI. 1923; 230. VIII.

o zabavení časopisu "Egerländer Tagblatt",

t. 4044/VI. 199, 10. IV. 1923; 18. VII.

odpov. t. 4134/XIII. 215, 27. VI. 1923; 527. VII.

o neslýchané konfiskační praxi, jež se poslední dobou obrací hlavně proti časopisu "Trautenauer Tagblatt",

t. 4044/XXIV. 199, 10. IV. 1923; 19. VII.

odpov. t. 4179/XVI. 219, 30. X. 1923; 13. VIII.

o omezování zákonitě zaručených občanských práv vojínů, kteří nastoupili službu,

t. 4044/XXV. 199, 10. IV. 1923; 19. VII.

odpov. t. 4231/III. 219, 30. X. 1923; 15. VIII.

o rozpuštění lidumilného úřednického spolku pro státní úředníky, profesory a učitele, potřebující lázeňského ošetření v Marianských Lázních,

t. 4115/XII. 215, 27. VI. 1923; 524. VII.

odpov. t. 4231/XX. 219, 30. X. 1923; 16. VIII.

o neslýchaných přehmatech četnické stanice v Chodově,

t. 4115/XIV. 215, 27. VI. 1923; 524. VII.

odpov. t. 4249/VII. 225, 13. XI. 1923; 229. VIII.

o neslýchané konfiskační praxi chebského státního zastupitelstva, jež se obrací hlavně proti časopisu "Egerländer Tagblatt",

t. 4152/I. 215, 27. VI. 1923; 524. VII.

odpov. t. 4254/XIV. 225, 13. XI. 1923; 230. VIII.

o postupu při nostrifikaci báňských podniků, jichž správám se klade za podmínku propuštění německých důlních inženýrů, což již samo jest hrubým porušením smlouvy o ochraně menšin,

t. 4157/XVI. 215, 27. VI. 1923; 525. VII.

odpov. t. 4395/XXIII. 247, 6. III. 1924; 21. IX.

o postupu plzeňského železničního ředitelství, které při svých opatřeních podléhá přímo vlivu štváčských článků časopisu "Český Deník",

t. 4157/XVII. 215, 27. VI. 1923; 525. VII.

odpov. t. 4250/IX. 222, 5. XI. 1923; 91. VIII.

že česká většina v inženýrské komoře nedbá zákonných ustanovení, že němečtí členové komory jsou úplně zbaveni práv, zvláště v oboru jazykového práva, což po dvouletém marném usilování, aby platné zákony byly prováděny, vedlo k tomu, že se němečtí členové předsednictva komory vzdali mandátu,

t. 4171/XIV. 215, 27. VI. 1923; 526. VII.

odpov. t. 5037/XIX. 322, 11. II. 1925; 1096. X.

o neslýchané konfiskační praxi proti německým listům,

t. 4261/IV. 227, 20. XI. 1923; 257. VIII.

odpov. t. 4395/XXV. 247, 6. III. 1924; 21. IX.

o postupu žatecké okresní politické správy proti německé obecné škole ve Velemyšlovsi,

t. 4256/VII. 226, 13. XI. 1923; 249. VIII.

odpov. t. 5035/XVIII. 320, 29. I. 1925; 1074. X.

o činnosti škol. inspektora Josefa Michla (ve školním okrese falknovsko-loketském) ve Falknově,

t. 4281/X. 228, 21. XI. 1923; 348. VIII.

odpov. t. 4500/V. 263, 15. IV. 1924; 628. IX.

jak bylo užito 12,000.000 Kč rozdělených v r. 1923, jichž se mělo užíti na podporu okresům postiženým živelními pohromami,

t. 4317/I. 241, 12. XII. 1923; 1335. VIII.

odpov. t. 4902/XIV. 297, 11. XI. 1924; 183. X.

o úplně neodůvodněném odsouzení Jindřicha Jahnela z Dubí u Karlových Varů povolaného k cvičení ve zbrani,

t. 4317/IX. 241, 12. XII. 1923; 1336. VIII.

odpov. t. 4442/VII. 252, 1. IV. 1924; 231. IX.

jak kadaňská okresní politická správa neodpovědně postupovala při slavnosti na paměť občanů padlých v březnu 1919, která se měla konati dne 4. března t. r.,

t. 4462/XI. 252, 1. IV. 1924; 231. IX.

odpov. t. 4746/XI. 281, 4. IX. 1924; 1179. IX.

o zabavení chomůtovského časop. "Deutsches Volksblatt" v Chomůtově,

t. 4525/V. 261, 14. IV. 1924; 509. IX.

odpov. t. 4794/XII. 281, 4. IX. 1924; 1180. IX.

o nepřetržitém zabavování časop. "Kaadner Zeitung",

t. 4592/V. 265, 27. V. 1924; 737. IX.

odpov. t. 4799/V. 281, 4. IX. 1924; 1182. IX.

o zabavení časopisu "Kaadner Zeitung" ze dne 19. března 1924,

t. 4592/VI. 265, 27. V. 1924; 737. IX.

odpov. t. 4796/XVI. 281, 4. IX. 1924; 1181. IX.

o zabavení časopisu "Graslitzer Volksblatt",

t. 4596/X. 265, 27. V. 1924; 737. IX.

odpov. t. 4796/VIII. 281, 4. IX. 1924; 1181. IX.

o neslýchané konfiskační praxi, která se poslední dobou provádí proti časopisu "Deutsche Tageszeitung" v Karlových Varech,

t. 4824/VIII. 289, 19. IX. 1924; 1765. IX.

odpov. t. 4904/VII. 301, 19. XI. 1924; 373. X.

že karlovarské policejní komisařství úplně bezdůvodně zakázalo schůzi svolanou společně německou národní stranou a všeněmeckou lidovou stranou na den 12. října 1924 do Rybářů,

t. 4903/II. 299, 17. XI. 1924; 248. X.

odpov. t. 5168/XVI. 348, 23. VI. 1925; 298. XI.

o neslýchané konfiskační praxi,

t. 5013/IV. 320, 29. I. 1925; 1072. X.

odpov. t. 5090/IV. 342, 22. V. 1925; 117. XI.

aby byl vydán opis (duplikát) povolení, uděleného kdysi německému tělocvičnému spolku v Mariánských Lázních nositi palaše a spolkový prapor,

t. 5013/XI. 320, 29. I. 1925; 1072. X.

odpov. t. 5168/IV. 348, 23. VI. 1925; 297. XI.

o konfiskační praxi karlovarského policejního komisařství,

t. 5055/I. 326, 10. III. 1925; 1269. X.

odpov. t. 5134/XV. 342, 22. V. 1925; 118. XI.

o svévolném propouštění a překládání do výslužby poštovních úředníků a zaměstnanců,

t. 5066/VI. 331, 18. III. 1925; 1333. X.

odpov. t. 5153/XVIII. 342, 22. V. 1925; 119. XI.

o neuvěřitelné censurní praxi karlovarského polic. komisařství,

t. 5148/VII. 342, 22. V. 1925; 116. XI.

odpov. t. 5209/XI. 361, 18. IX. 1925; 563. XI.

o poměrech, nehodných světových lázní, jež se zahnízdily ustanovením českých šovinistických listonošů u karlovarského poštovního úřadu,

t. 5154/VII. 342, 22. V. 1925; 117. XI.

o neslýchaném jednání karlovarské státní policie při příjezdu bývalého poslance dr. Aloise Baerana do Karlových Varů,

t. 5162/II. 344, 3. VI. 1925; 177. XI.

o zabavení č. 8 časopisu "Neue Weiperter Zeitung" z 18. ledna 1925,

t. 5201/IV. 348, 23. VI. 1925; 297. XI.

že Josef Hofmann z Přísečnice zemřel za zvláštních okolností,

t. 5338/I. 378, 15. X. 1925; 1547. XI.

Dotazy:

o přeložení německého státního úředníka.

58, 1. III. 1921; 2382. II.

odpov. 67, 19. V. 1921; 101. III.

o vybírání poplatků za vidování pasů lázeňským hostům.

70, 30. VI. 1921; 275. III.

odpov. 86, 18. X. 1921; 10. IV.

k předs. posl. sněm. o novinářské zprávě o prohlášení předsednictva "Družiny čsl. legionářů" ohledně posl. Baerana a o dalším konání služby pořadatelské posl. Sajdlem.

81, 4. VIII. 1921; 1006. III.

odpov. předs. sněm. 81, 4. VIII. 1921; 1006. III.

o neslýchané censurní praxi, jež směřuje zvláště proti chomutovskému časopisu "Deutsches Volksblatt".

139, 23. V. 1922; 412. V.

odpov. 139, 23. V. 1922; 413. V.

k předsedovi posl. sněmovny o porušení vlastní poslanecké imunity okres. soudem v Karlových Varech.

169, 17. XI. 1922; 626. VI.

odpov. předs. sněm. 169, 17. XI. 1922; 626, VI.

o nevyřízení několika žádostí o odbytné vdovám.

185, 6. II. 1923; 2105. VI.

odpov. 199, 10. IV. 1923; 16. VII.

odpov. 208, 8. V. 1923; 305. VII.

dodatek k odpovědím 219, 30. X. 1923; 10. VIII.

o propuštění řidiče Grimma z Karlových Varů.

191, 23. II. 1923; 2190. VI.

odpov. 215, 27. VI. 1923; 522. VII.

o invalidním důchodu Františka Hofmanna z Přísečnice.

191, 23. II. 1923; 2190. VI.

odpov. 209, 11. V. 1923; 319. VII.

o odbytném vdovám.

191, 23, II. 1923; 2190. VI.

odpov. 199, 10. IV. 1923; 16. VII.

odpov. 208, 8. V. 1923; 305. VII.

dodatek k odpovědím 219, 30. X. 1923; 10. VIII.

o invalidních rentách a zvláště o invalidní rentě Josefa Schlossera.

191, 23. II. 1923; 2190. VI.

odpov. 219, 30. X. 1923; 10. VIII.

o uvolnění majetku ředitele občanských škol Františka Dömela, který mu byl zadržen při kolkování bankovek.

207, 4. V. 1923; 295. VII.

odpov. 221, 31. X. 1923; 49. VIII.

o invalidním důchodu Františka Zubera z Drahovic č. 194.

207, 4. V. 1923; 295. VII.

odpov. 219, 30. X. 1923; 8. VIII.

že pí. Marii Entianové, vdově po respicientovi finanční stráže v Chebu, nebyly vyplaceny drahotní přídavky podle zákona ze dne 3. března 1921.

207, 4. V. 1923; 295. VII.

odpov. 219, 30. X. 1923; 7. VIII.

že se pí. Marii Terezii Fritschové nevyplácí vdovský důchod.

215, 27. VI. 1923; 521. VII.

odpov. 222, 5. XI. 1923; 90. VIII.

o vdovském důchodu pro paní M. Grundovou, znovu provdanou Becherovou.

218, 28. VI. 1923; 640. VII.

odpov. 247, 6. III. 1924; 16. IX.

ve věci důchodu váleč. poškozenců pro paní Aloisii Köhlerovou ze Staré Role u Karlových Varů.

218, 28. VI. 1923; 640. VII.

odpov. 219, 30. X. 1923; 8. VIII.

dodatek k odpov. 247, 6. III. 1924; 16. IX.

že nebyla vyřízena hromadná žádost, podaná dne 7. listopadu 1921 majorem Schorschem z Donic u Karlových Varů a podplukovníkem Bothem ze Stříbra, o vyplacení zaopatřovacích platů 20 důstojníkům.

218, 28. VI. 1923; 641. VII.

odpov. 247, 6. III. 1924; 13. IX.

o vyplacení invalidního důchodu Arnoštovi Holleymu z Bastianperku.

219, 30. X. 1923; 5. VIII.

odpov. 219, 30. X. 1923; 10. VIII.

že nebyla vyřízena žádost pí. R. Langrové, vdovy po četníkovi Ant. Langrovi z Rybář u Karl. Varů, zemřelém r. 1908, která byla dne 2. července 1922 odeslána pražskému zemskému finančnímu ředitelství.

223, 6. XI. 1923; 159. VIII.

odpov. 247, 6. III. 1924; 14. IX.

o poštovních výpomocných zřízencích, kteří byli po mnoho let v létě zaměstnáni u pošty, avšak letos bez udání důvodů již zaměstnáni nebyli a tím byli vydáni na pospas největší bídě.

223, 6. XI. 1923; 159. VIII.

odpov. 247, 6. III. 1924; 14. IX.

o důchodu válečné vdovy M. Kiesslové.

244, 19. XII. 1923; 1587. VIII.

odpov. 248, 18. III. 1924; 100. IX.

o důchodu pro válečného poškozence Otto Klementa.

244, 19. XII. 1923; 1587. VIII.

odpov. 248, 18. III. 1924; 100. IX.

že se Františku Gelsnerovi v Karlových Varech nevyplácí invalidní důchod.

247, 6. III. 1924; 9. IX.

odpov. 259, 9. IV. 1924; 422. IX.

že se Josefu Andastovi v Drahovicích u Karl. Var nevyplácí invalidní důchod.

247, 6. III. 1924; 9. IX.

odpov. 265, 27. V. 1924; 735. IX.

ve věci domovského práva Fr. Baumanma.

247, 6. III. 1924; 9. IX.

odpov. 260, 11. IV. 1924; 500. IX.

že zemská politická správa nevyřizuje odvolání podaného proti volbě starosty v Breitenbachu.

247, 6. III. 1924; 9. IX.

odpov. 259, 9. IV. 1924; 422. IX.

aby opět jezdila pošta z Javorné do Bochova.

247, 6. III. 1924; 9. IX.

odpov. 259, 9. IV. 1924; 422. IX.

o válečném invalidovi Josefu Schmuckovi.

247, 6. III. 1924; 9. IX.

odpov. 250, 6. III. 1924; 152. IX.

o invalidním důchodu Karla Kauera z Nového Sedla.

247, 6. III. 1924; 9. IX.

odpov. 269, 5. VI. 1924; 817. IX.

ze se válečnému invalidovi J. Oswaldovi ze Sedlce nevyplácí důchod.

247, 6. III. 1924; 9. IX.

odpov. 272, 12. VI. 1924; 866. IX.

že se pí. Anně Neubauerové, narozené 12. prosince 1860 v. Paulusbrunnu (okres tachovský), příslušné do Drahovic u Karlových Varů a bydlící v Drahovicích č. 67, nevyplácí důchod předků.

247, 6. III. 1924; 9. IX.

odpov. 259, 9. IV. 1924; 422. IX.

že se válečné vdově Anně Rudertové v Schankau č. 23 u Karlových Varů nevyplácí doplatek vdovského důchodu.

247, 6. III. 1924; 10. IX.

odpov. 269, 5. VI. 1924; 817. IX.

že se Františku Zuberovi v Drahovicích u Karl. Varů č. 194 nevyplácí doplatek invalidního důchodu.

247, 6. III. 1924; 10. IX.

odpov. 265, 27. V. 1924; 734. IX.

ze se Olze Lohwasserové z Karlových Varů nevyplácí částka zadržená při okolkování bankovek.

247, 6. III. 1924; 10. IX.

odpov. 265, 27. V. 1924; 734. IX.

že soukromému úředníkovi Aloisu Fischerovi ze Staré Role nebyla vyplacena částka zadržená při kolkování bankovek.

247, 6. III. 1924; 10. IX.

odpov. 281, 4. IX. 1924; 1174. IX.

o odpočivném vdovy po vrchním geometrovi Anny Pohlové z Varnsdorfu.

247, 6. III. 1924; 10. IX.

odpov. 265, 27. V. 1924; 734. IX.

že se Marii Leipoldové z Janessen u Karlových Varů nevyplácí doplatek k důchodu předků.

247, 6. III. 1924; 10. IX.

odpov. 269, 5. VI. 1924; 817. IX.

že se Karlu Köhlerovi z Drahovic nevyplácí invalidní důchod.

248, 18. III. 1924; 99. IX.

odpov. 269, 5. VI. 1924; 817. IX.

že se nevyřizuje hromadná žádost o vyplácení zaopatřovacích požitků 20 důstojníkům, zvláště však zaopatřovacích požitků majora Ant. Schorsche.

249, 20. III. 1924; 119. IX.

odpov. 324, 5. III. 1925; 1235. X.

že se Oskaru Möcklovi ze Staré Role nevyplácí doplatek invalidního důchodu.

250, 26. III. 1924; 151. IX.

odpov. 269, 5. VI. 1924; 817. IX.

dodatek k odpov. 281, 4. IX. 1924; 1174. IX.

ze se pí. Arnoštce Kliemannové v Žluticích nevyplácí vdovský důchod.

250, 26. III. 1924; 151. IX.

odpov. 269, 5. VI. 1924; 817. IX.

aby byl válečnému invalidovi Edmundu Burkovi, bytem v Rybářích u Karl. Varů, přiznán invalidní důchod.

250, 26. III. 1924; 151. IX.

odpov. 281, 4. IX. 1924; 1176. IX.

o doplatku vdovského důchodu pí. Anně Hahnové, bytem ve Staré Roli.

250, 26. III. 1924; 151. IX.

odpov. 269, 5. VI. 1924; 817. IX.

o vyřízení žádosti poštovního podúředníka v. v. Adolfa Seiferta z Drahovic u Karlových Varů.

250, 26. III. 1924; 151. IX.

odpov. 283, 10. IX. 1924; 1268. IX.

proč válečné vdově Anežce Tilgerové, bydlící ve Staré Roli u Karl. Varů, nebyl doplacen vdovský důchod.

265, 27. V. 1924; 732. IX.

odpov. 281, 4. IX. 1924; 1175. IX.

proč válečnému invalidovi Fr. Heinovi ze Staré Role u Karlových Varů nebyl doplacen důchod válečného poškozence.

265, 27. V. 1924; 732. IX.

odpov. 278, 25. VI. 1924; 1041. IX.

proč H. Tippmannovi z Doupova nebyl doplacen důchod předků.

265, 27. V. 1924; 732. IX.

odpov. 341, 2. IV. 1925; 58. XI.

že se Františce Pecherové, bydlící ve Staré Roli, nevyplácí doplatek vdovského a sirotčího důchodu.

265, 27. V. 1924; 732. IX.

odpov. 281, 4. IX. 1924; 1176. IX.

o vyplacení doplatku invalidního důchodu válečnému invalidovi Fr. Ebertovi, bytem ve Vehedicích u Karlových Varů.

265, 27. V. 1924; 732. IX.

odpov. 281, 4. IX. 1924; 1175. IX.

že nebyla vyřízena žádost Albana Zettla, bydlícího v Nové Rolavě u Karl. Varů, o přiznání důchodu předků.

265, 27. V. 1924; 732. IX.

odpov. 288, 18. IX. 1924; 1629. IX.

o předčasném propuštění poddůstojníka Frant. Nadlera z vojenské služby.

269, 5. VI. 1924; 816. IX.

odpov. 281, 4. IX. 1924; 1175. IX.

že nebyla vyřízena žádost o přiznání vdovského důchodu pí. Plodkové z Rybář.

269, 5. VI. 1924; 816. IX.

odpov. 294, 30. X. 1923; 6. X.

proč se nevyřizuje žádost o koncesování živnosti masérské.

270, 6. VI. 1924; 845. IX.

odpov. 320, 29. I. 1925; 1071. X.

o rozpuštění tělocvičného spolku v Krugsreuthu u Aše.

270, 4. VI. 1924; 845. IX.

odpov. 281, 4. IX. 1924; 1175. IX.

že se nevyřizuje stížnost V. Fritschové v Donicích u Karl. Varů ze dne 15. dubna 1923, podaná proti výnosu ministerstva nár. obrany ze dne 5. dubna 1923, č. I. 119.945/pl. B.

272, 12. VI. 1924; 866. IX.

odpov. 283, 10. IX. 1924; 1268. IX.

že nebyla vyřízena žádost slévače Frant. Pucharskiho z Liberce, podaná dne 7. února 1924 o opětné přijetí do činné služby.

281, 4. IX. 1924; 1171. IX.

odpov. 294, 30. X. 1923; 5. X.

že stabilisace Adolfa Grundaye v Bohumíně byla dodatečně zrušena.

281, 4. IX. 1924; 1171. IX.

odpov. 281, 4. IX. 1924; 1175. IX.

že peníze zadržené M. Beerové v Teplé při okolkování bankovek nebyly dosud ještě vráceny.

281, 4. IX. 1924; 1172. IX.

odpov. 320, 29. I. 1925; 1070. X.

že peníze, zadržené Anně Voitové v Teplé při okolkování bankovek nebyly dosud ještě vráceny.

281, 4. IX. 1924; 1172. IX.

odpov. 283, 10. IX. 1924; 1268. IX.

že mužskému zpěváckému spolku "Sängerbund" ve Františkov. Lázních bylo zakázáno pořádati slavnost 15letého založení.

281, 4. IX. 1924; 1173. IX.

odpov. 294, 30. X. 1924; 6. X.

že zemská správa politická v Praze protizákonně rozepisuje státní dodávky.

281, 4. IX. 1924; 1173. IX.

odpov. 308, 3. XII. 1924; 783. X.

že nebyla vyřízena žádost o osvobození od vojenské služby, podaná v září 1923.

281, 4. IX. 1924; 1173. IX.

odpov. 313, 15. XII. 1924; 889. X.

o vdovském důchodu pro Marii Kitzmannovou z Olšových Vrat č. 39 u Karl. Varů.

284, 11. IX. 1924; 1323. IX.

odpov. 297, 11. XI. 1924; 181. X.

o postupu karlovarské státní policie.

288, 18. IX. 1924; 1629. IX.

odpov. 320, 29. I. 1925; 1071. X.

že se nevyřizuje spis o zavedení daně z přístřeší v Karlových Varech, ležící ode dne 29. května 1924 u ministerstva veř. zdravotnictví.

294, 30. X. 1924; 4. X.

že stále ještě není rozhodnuto o věci Emmie a Minnie Litschauerových, bydlících v Ober-Spay, kraji St. Goar, úřední soud Boppard v Porýní.

294, 30. X. 1924; 4. X.

odpov. 308, 3. XII. 1924; 783. X.

že nebyl vyřízen spis, který již od 29. května 1924 leží u ministerstva veřej. zdravotnictví a těles. výchovy a týká se zavedení daně z ubytování v Karlových Varech.

294, 30. X. 1924; 5. X.

odpov. 372, 7. X. 1925; 1344. XI.

že se žádá na pí. Markétě Kressové, vdově po setníku Karlovi Kressovi z Drahovic č. 200 u Karl. Varů, který zemřel dne 30. listopadu 1920, aby vrátila částku 184.37 Kč.

304, 24. XI. 1924; 503. X.

o zákazu plakátů s černo-červeno-zlatým okrajem.

320, 29. I. 1925; 1068. X.

odpov. 324, 5. III. 1925; 1235. X.

že se válečnému invalidovi Janu Stengelovi, bydlícímu v Sedlci u Karlových Varů č. 37, nevyplácí invalidní důchod, jenž mu již byl přiznán.

320, 29. I. 1925; 1068. X.

odpov. 330, 16. III. 1925; 1323. X.

že se nevyplácí důchod válečnému invalidovi Bedřichu Loosovi ze Sedlce č. 21.

324, 5. III. 1925; 1234. X.

odpov. 342, 22. V. 1925; 114. XI.

že se válečným sirotkům po Ant. Keilovi z Tisu, pošta Luka u Bochova, nevyplácí doplatek sirotčího důchodu za čas od 1. května 1920 do 29. února 1924.

326, 10. III. 1925; 1268. X.

odpov. 345, 4. VI. 1925; 191. XI.

ve věci bývalého účetního poddůstojníka Václava Feilera, nyní ve Třech Sekerách u Mariánských Lázní.

odpov. 330, 16. III. 1925; 1323. X.

že válečné vdově Terezii Eltnerové z Rybář č. 383 u Karlových Varů nebyl vyplacen vdovský důchod.

342, 22. V. 1925; 110. XI.

odpov. 346, 9. VI. 1925; 277. XI.

že nebyla vyřízena žádost Josefa Fassmanna z Bohatic u Karl. Varů o kapitalisaci invalidního důchodu, podaná 8. prosince 1924 u zemského úřadu pro péči o válečné poškozence.

342, 22. V. 1925; 110. XI.

odpov. 372, 7. X. 1925; 1344. XI.

aby Frant. Langovi, obchodníku z Karlových Varů, dům "Zwei Prinzen", byly vráceny peníze zadržené při okolkování bankovek.

342, 22. V. 1925; 110. XI.

odpov. 352, 2. VII. 1925; 386. XI.

o slevách jízdného pro spolky.

342, 22. V. 1925; 111. XI.

odpov. 352, 2. VII. 1925; 386. XI.

že válečnému invalidovi Janu Schubertovi ze Šmídeberku nebyl vyplacen doplatek invalidního důchodu.

342, 22. V. 1925; 111. XI.

odpov. 361, 18. IX. 1925; 561. XI.

o mimořádně vysokých poplatcích za vydávání pasů v Polsku.

342, 22. V. 1925; 111. XI.

odpov. 372, 7. X. 1925; 1344. XI.

o vypočtení vdovského důchodu válečné vdovy Josefiny Rauchové v Teplé.

345, 4. VI. 1925; 190. XI.

odpov. 364, 24. IX. 1925; 627. XI.

aby válečnému. invalidovi Janu Haniczovi z Drahovic č. 184 byl přiznán invalidní důchod.

345, 4. VI. 1925; 190. XI.

aby Josefě Zebischové ze Staré Role č. 139 byl přiznán zvýšený vdovský důchod a starobní přídavek.

348, 23. VI. 1925; 296. XI.

aby invalidovi Václavu Kämpfovi z Dolního Brandu č. 20 u Karlových Varů byl přiznán invalidní důchod.

351, 1. VII. 1925; 357. XI.

že Adéle Mollové, vdově po nadporučíku z. Karlových Varů, dům "Reuchlin", byla zastavena pense.

351, 1. VII. 1925; 357. XI.

odpov. 364, 24. IX. 1925; 626. XI.

že státnímu strážníku Karlu Ebenhöhovi z Karlových Varů, jenž byl přeložen do trvalé výslužby, nebylo vyplaceno odbytné.

351, 1. VII. 1925; 357. XI.

odpov. 363, 2. IX. 1925; 610. XI.

že nebyla vyřízena věc důchodu E. Künzla z Dalovic u Karlových Varů.

361, 18. IX. 1925; 560. XI.

že se Frant. Müllerovi z Drahovic č. 96 u Karl. Varů nevyplácí invalidní důchod.

361, 18. IX. 1925; 560. XI.

že Anně Lamerové z Kadaně č. 401 nebyl vyplacen doplatek vdovského důchodu.

361, 18. IX. 1925; 560. XI.

že válečné vdově A. Martererové z Tuhnic č. 53 u Karl. Varů nebyl vyplacen sirotčí důchod a část důchodu vdovského.

361, 18. IX. 1925; 560. XI.

že se nepravidelně vyplácí důchod předků pí. Pavle Ertlové z Popovic č. 2-9, pošta Mnichov.

368, 1. X. 1925; 867. XI.

o válečném zajatci Josefu Müllerovi ve Stancia Siritaria, gubernie Taškent, středoasijská železniční trať.

371, 6. X. 1925; 1250. XI.

Žádost ve věcech imunity:

zemsk. tr. s. v Brně (zločin velezrady po dle § 58 b), c) tr. z.)

86, 18. X. 1921; 24. IV.

kraj s. v Chebu (zločin podle § 65 a) tr. z.)

139, 3. V. 1922; 420. V.

žád. odvolána 191, 23. II. 1923; 2193. VI.

kraj. s. v Mostě (přečin podle § 305 tr. z.)

159, 24. X. 1922; 7. VI.

žád. odvolána 177, 7. XII. 1922; 1512. VI.

kraj. s. v Chebu (zločin podle §§ 65 a), 58 c) tr. z.)

159, 24. X. 1922; 7. VI.

řízení zast. 211, 12. V. 1923; 361. VII.

kraj. s. v Mostě (přečin podle § 305 tr. z. a přestupek podle § 491 tr. z. a čl. V zák. ze dne 17. XII. 1862, č. 8 ř. z.).

159, 24. X. 1922; 7. VI.

žád. odvolána 174, 28. XI. 1922; 1164. VI.

zemsk. tr. s. v Brně (přečin podle § 14, odst. 1 zák. na ochranu republiky z 19. března 1923, č. 50 Sb. z. a n., jehož se dopustil na veřejné schůzi dne 24. března 1923 v Hustopeči)

219, 30. X. 1923; 20. VIII.

zpr. t. 4565; zprav. dr. Patejdl;

nevydán 271, 6. VI. 1924; 856. IX.

kraj. s. v Čes. Lípě (zločin příp. přečin podle § 26, č. 2, § 14, č. 1, 5, § 4, č. 1, 5 zákona na ochranu republiky z 19. března 1923, č. 50 Sb. z. a n., pro přečin podle § 300 tr. z. a přest. podle č. V. zákona ze dne 17. prosince 1862, č. 8 ř. z. z r. 1863)

219, 30. X. 1923; 20. VIII.

(žádost za stihání pro přečin podle § 300 tr. z. a přest. podle čl. V. zák. ze 17. prosince 1862, č. 8 ř. z. z r. 1863 odvolána.

219, 30. X. 1923; 22. VIII.)

zpr. t. 4707; zprav. V. Dyk;

vydán: 307, 27. XI. 1924; 776. X.

zemsk. s. v Opavě (přečin podle § 300 tr. z., a § 14, č. 1 zákona na ochranu republiky a pro přestupek podle §§ 14 a 19 zákona shromažďovacího, § 491 tr. z. a čl. V. zákona ze dne 17. prosince 1862, č. 8 ř. z., jichž se dopustil na schůzi dne 25. února 1923 v Bruntále)

219, 30. X. 1923; 20. VIII.

zpr. t. 4562; zprav. J. Konečný;

nevydán 271, 6. VI. 1924; 855-6. IX.

kraj. s. v Čes. Budějovicích (přečin podle § 14, č. 5 a přečin podle § 14, č. 1 zákona na ochranu republiky z 19. března 1923, č. 50 Sb. z. a n., jichž se dopustil články v cizozemském časopise "Deutsche akademische Stimmen" z 28. října 1923, vycházejícím v Mnichově)

238, 10. XII. 1923; 1259. VIII.

zpr. t. 4728; zprav. dr. Černý;

nevydán 310, 4. XII. 1924; 821-2. X.

kraj. s. v Mostě (přečin podle § 5 tr. z. a § 24 zákona o tisku)

250, 26. III. 1924; 154. IX.

řízení zast. 269, 5. VI. 1924; 818. IX.

kraj. s. v Mostě (přečin podle § 14, č. 5 zákona na ochranu republiky, jehož se dopustil řečí na schůzi dne 28. ledna 1924 v Kadani)

250, 26. III. 1924; 154. IX.

zpr. t. 4699; zprav. J. Mach;

nevydán 314, 15. XII. 1924; 911. X.

kraj. s. v Chebu (přečin podle § 14, č. 1 zákona na ochranu republiky, spáchaný výroky na schůzi v Rybářích dne 9. listopadu 1924)

321, 29. I. 1925; 1086. X.

zpr. t. 5147; zprav. K. Moudrý;

nevydán 362, 18. IX. 1925; 602. XI.

kraj. s. v Chebu (přečin podle § 14, č. 1 zákona na ochranu republiky, spáchaný dne 22. března 1925 na schůzi v Aši)

360, 15. VII. 1925; 535. XI.

zpr. t. 5366; zprav. J. Rouček;

nevydán 377, 14. X. 1925; 1532-3. XI.

kraj. s. v Chebu (zločin podle § 81 a § 82 tr. z., přečiny podle § 14, č. 3 a 5, § 14, č. 1 a 3 zákona na ochranu republiky a pro přestupek § 312 tr. z., jichž se dopustil dne 9. srpna 1925 v Karlových Varech)

363, 22. IX. 1925; 610. XI.

Volán k pořádku:

12, 9. VII. 1920; 632. I.

19, 10. XI. 1920; 269. II.

69, 24. VI. 1921; 212, 213. III.

71, 12. VII. 1921; 349. III.

79, 2. VIII. 1921; 936, 937, III.

147, 16. VI. 1922; 960. V.

158, 27. a 28. VI. 1922; 1521. V.

175, 29. XI. 1922; 1397. VI.

181, 15. a 16. XII. 1922; 1698. VI.

247, 6. III. 1924; 45. IX.

280, 26. VI. 1924; 1133. IX.

290, 23. IX. 1924; 1911. IX.

Důtka udělena

za výrok pronesený ve 147. schůzi proti posl. Davidovi.

150, 21. VI. 1922; 1187-1189. V.

zpr. ústní; zprav. dr. Markovič.

Vyloučen ze sněmovního jednání:

po dobu 5 schůzí.

35, 17. XII. 1920; 1483. II.

po dobu trvání 79. schůze.

79, 2. VIII. 1921; 937. III.ISP (příhlásit)