Ing. Rudolf Jung

Narozen: v roce 1882
Zemřel: v roce 1945

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

JUNG Rudolf, inž.

XIV. voleb. kraj

DNS, mk

Volba verifikována 45, 2. V. 1930; 6.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 10.

Byl členem výb. bran. - rozp. - soc.-pol. - Stál.

Po rozejítí se klubu poslanců německé nár.-socialistické strany dělnické zůstává mimo klub 7. (8.) X. 1933.

293, 17. X. 1933; 4.

Pozbyl mandátu dnem 11. XI. 1933 nálezem mandátového senátu nejvyššího správního soudu z 25. XI. 1933.

300, 28. XI. 1933; 5.

Návrhy iniciativní:

aby odpočivné platy veřejných a státních zaměstnanců a učitelů, jakož i zaopatřovací platy jejich pozůstalých byly si postaveny na roveň, t. 119.

10, 23. I. 1930; 6.

aby byl zřízen výbor pro národní menšiny, t. 413.

66, 24. VI. 1930; 22.

o potírání nezaměstnanosti, t. 1439.

145, 24. XI. 1931; 16.

Návrhy pozměňovací:

k t. 210. 25, 26. II. 1930; 6-11.

k t. 430. 49, 16. V. 1930; 27-29.

k t. 780. 88, 28, XI. 1930; 111-123.

Návrhy resoluční:

k t. 210. 25, 26. II. 1930; 15-18.

k t. 430. 49, 16. V. 1930; 30.

k t. 780. 89, 29. XI. 1930; 4-33.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení předsedy vlády Fr. Udržala z 13. XII. 1929 o programu vlády.

4, 18. XII. 1929; 28.

o prohlášení min. zahr. věcí dr Beneše z 30. I. 1930 o otázkách reparačních (haagská konference)

14, 4. II. 1930; 11.

o zákonu o odpočivném a zaopatřovacích platech některých státních a jiných zaměstnanců a učitelů jakož i pozůstalých po nich a o zaopatřovacích nárocích bývalých vojenských gážistů a změně některých předpisů o zaopatřovacích požitcích vojenských osob a pozůstalých po nich (t. 430)

48, 15. V. 1930; 11.

o vlastní imunitní věci (t. 575)

81, 19. XI. 1930; 54.

o státním rozpočtu pro r. 1931 (t. 780) a o prohlášení min. financí dr Engliše z 25. IX. 1930.

85, 25. XI. 1930; 4.

o prohlášení předsedy vlády Fr. Udržala z 3. II. 1931 o všeobecné krisi hospodářské.

101, 5. II. 1931; 6.

o zákonu o nabytí úseku Zadunajské místní dráhy od stanice Bratislava-Nové Město ke státní hranici státem a o pachtu úseku Novohradské župní místní dráhy od stanice Lučenec ke státní hranici státem (tisk 903); reaguje též na vývody posl. de Witte o hakenkrajcléřství.

106, 19. II. 1931; 7.

o zákonu o řízení nesporném (t. 1137); mluví o čsl. soudnictví.

126, 11. VI. 1931; 13.

o prohlášení předsedy vlády Fr. Udržala z 14. X. 1931 o nynější hospodářské krisi a jejím řešení.

143, 15. X. 1931; 4.

o státním rozpočtu pro r. 1932 (t. 1460) a o prohlášení min. financí dr Trapla z 14. X. 1931.

149, 27. XI. 1931; 16.

o bankovním zákonu (t. 1647); mluví o pronásledování příslušníků strany německých nár. socialistů a o rozpuštění svazu "Volkssport"; též vyslovuje soustrast obětem důlní katastrofy ve Falknově.

170, 16. III. 1932; 19.

o prohlášení min. veřejných prací inž. Dostálka z 30. III. 1932 o stávce horníků; mluví krveprolití u Mostu 13. IV. 1932 a o pronásledování německé nár. socialistické strany.

176, 14. IV. 1932; 47.

o zákonu, kterým se prodlužují a doplňují zákony týkající se bytové péče (t. 2001); mluví o procesu svazu "Volkssport".

209, 24. X. 1932; 5.

o státním rozpočtu pro r. 1933 (t. 2150) a o prohlášení min. financí dr Trapla z 14. XII. 1932; jménem předsednictva strany a klubu poslanců něm. nár. soc. strany dělnické činí prohlášení ohledně chybného výkladu řečí nár. soc. poslanců inž. Junga a Krebse v rozpočtovém výboru a ohlašuje ostré pokračování v boji proti pražskému centralisačnímu systému nadvlády a proti potlačování sudetských Němců; připojuje blahopřání bratrské straně nár. socialistů v Německu nad jmenováním Adolfa Hitlera říšským kancléřem.

241, 1. II. 1933; 62.

o imunitní věci H. Krebse, O. Schuberta, inž. Junga a R. Kaspera (t. 2160)

251, 23. II. 1933; 12.

Interpelace:

naléhavá, o nové úpravě právních a hmotných poměrů státních pensistů a zaměstnanců jim na roveň postavených podle požadovaného vyrovnání jejich požitků,

t. 31. 12, 30. I. 1930; 26.

odpov. t. 133. 13, 3. II. 1930; 4.

o nouzi československých pensistů z civilní státní služby, žijících v Rakousku,

t. 27/XXII. 9, 16. I. 1930; 6.

odpov. t. 954/III. 108, 21. II. 1931; 23.

o přehmatu novojičínského okr. úřadu ve věci bytové nouze v Šenově,

t. 41/XII. 9, 16. I. 1930;. 6.

odpov. t. 405/XI. 46, 8. V. 1930; 6.

že okresní úřady zvláště v Bílovci považují za závadné nošení hnědých košil,

t. 174/X. 26, 5. III. 1930; 4.

odpov. t. 496/XIX. 66, 24. VI. 1930; 7.

o předhůzce z úplatnosti vyšších státních úředníků,

t. 204/XXV. 28, 11. III. 1930; 5.

odpov. t. 420/XII. 48, 15. V. 1930; 68.

o změně kvalifikačních předpisů státních zaměstnanců, státních dělníků, zaměstnanců státních závodů a podniků, zvláště po stránce jazykové,

t. 209/I. 28, 11. III. 1930; 5.

odpov. t. 437/XII. 54, 27. V. 1930; 77.

že se pronásledují lidé nosící stejný úbor, zvláště hnědé košile,

t. 209/VIII. 28, 11. III. 1930; 6.

odpov. t. 496/XVIII. 66, 24. VI. 1930; 7.

o chování státní policie dne 6. března v Šumperku,

t. 306/V. 36, 2. IV. 1930; 7.

odpov. t. 555/IV. 67, 16. IX. 1930; 12.

že okresní politické úřady šikanují pořadatele slavností na pamět 4. března,

t. 320/XII. 41, 10. IV. 1930; 5.

odpov. t. 621/X. 67, 16. IX. 1930; 15.

aby konečně bylo vydáno nařízení k zákonu ze dne 24. VI. 1926, č. 103 Sb. z. o rozsahu, v jakém lze započítati dobu ztrávenou v určité službě pro zvýšení platu při jmenování profesorem,

t. 408/XI. 48, 15. V. 1930; 5.

odpov. t. 555/XIV. 67, 16. IX. 1930; 13.

že orgány krnovské státní policie surově nakládají s lidmi,

t. 686/VI. 72, 21. X. 1930; 10.

odpov. t. 806/XV. 97, 27. I. 1931; 11.

o postupu četnictva v Jindřichově,

t. 686/VII. 72, 21. X. 1930; 10.

odpov. t. 894/II. 102, 6. II. 1931; 76.

o surovostech orgánů státní policie,

t. 809/XVI. 95, 15. XII. 1930; 4.

odpov. t. 954/XIV. 108, 21. II. 1931; 23.

že školní úřady nedbají jazykového zákona,

t. 822/XV. 97, 27. I. 1931; 9.

o bezmyšlenkovitém postupu státních zástupců,

t. 844/III. 97, 27. I. 1931; 9.

odpov. t. 1037/XVII. 116, 23. IV. 1931; 10.

o prodloužení práva prohlašovati elektrárny za podniky všeužitečné,

t. 851/XX. 97, 27. I. 1931; 10.

odpov. t. 1158/XVI. 124, 2. VI. 1931; 7.

o pobuřujícím obsahu české učebnice,

t. 973/XII. 111, 17. III. 1931; 7.

odpov. t. 1421/XV. 145, 24. XI. 1931; 13.

o zabavení čísla 101 opavského periodického tiskopisu "Neue Zeit" ze dne 20. prosince 1930,

t. 1007/XIII. 113, 20. III. 1931; 5.

odpov. t. 1072/XIII. 118, 7. V. 1931; 8.

že se stále více zakazují národně-socialistické schůze,

t. 1045/XI. 116, 23. IV. 1931; 9.

odpov. t. 1382/VI. 142, 14. X. 1931; 12.

o podmíněném udělení kinematografické licence,

t. 1045/XVI. 116, 23. IV. 1931; 9.

odpov. t. 1319/VI. 142, 14. X. 1931; 11.

o zabavení periodického tiskopisu "Deutsche Post" v Opavě,

t. 1447/XXII. 145, 24. XI. 1931; 12.

odpov. t. 1669/XV. 174, 7. IV. 1932; 5.

o zprávách že Škodovy závody podporují německou národně socialistickou stranu dělnickou,

t. 1547/VIII. 163, 21. I. 1932; 6.

odpov. t. 1845/I. 197, 22. VI. 1932; 4.

o zabavení č. 93 periodického tiskopisu "Neue Zeit" ze dne 21. listopadu 1931,

t. 1558/VI. 163, 21. I. 1932; 6.

odpov. t. 1700/V. 179, 28. IV. 1932; 4.

o metodách při sčítání lidu v okrese hlučínském,

t. 1562/XIV. 163, 21. I. 1932; 8.

odpov. t. 1700/XVII. 179, 28. IV. 1932; 4.

o nezákonném postupu četníků proti místní skupině německé strany nár. soc. a jejím funkcionářům v Tasovicích, v pol. okrese znojemském,

t. 1579/X. 167, 4. II. 1932; 6.

odpov. t. 1781/IX. 194, 17. VI. 1932; 6.

o zabavení periodického tiskopisu "Neue Zeit",

t. 1597/V. 168, 11. II. 1932; 4.

odpov. t. 1700/IV. 179, 28. IV. 1932; 4.

o velkých přehmatech četnictva v Tasovicích,

t. 1628/III. 170, 16. III. 1932; 8.

odpov. t. 1781/IX. 194, 17. VI. 1932; 6.

aby bylo vydáno vysvětlení k § 24 zákona na ochranu republiky,

t. 1628/XVI. 170, 16. III. 1932; 8.

odpov. t. 1931/VIII. 207, 20. X. 1932; 8.

o postupu pohraniční policie v Novém Bohumíně proti bohumínskému tělocvičnému spolku,

t. 1753/II. 185, 17. V. 1932; 4.

odpov. t. 1979/XXIII. 207, 20. X. 1932; 8.

o neslýchaném postupu četníků proti příslušníkům německé národně socialistické strany dělnické,

t. 1907/XIX. 205, 21. VII. 1932; 9.

odpov. t. 1990/XV. 210, 25. X. 1932; 3.

o zatčení pro prodej pohlednic

t. 1907/XX. 205, 21. VII. 1932; 9.

odpov. t. 2469/XXI. 315, 15. II. 1934; 6.

že okresní hejtmani překročují svou pravomoc,

t. 1907/XXI. 205, 21. VII. 1932; 9.

odpov. t. 2031/VII. 219, 24. XI. 1932; 5.

o zabavení zásilky knih z Německa,

t. 1930/XV. 207, 20. X. 1932; 8.

o chování vládního komisaře z Koutů k nezaměstnaným,

t. 1930/XVII. 207, 20 X. 1932; 8.

odpov. t. 2256/XIV. 275, 30. V. 1933; 3.

o nových přehmatech četníků,

t. 1930/XIX. 207, 20. X. 1932; 8.

odpov. t. 2130/II. 239, 31. I. 1933; 5.

o - - četníkem,

t. 1985/V. 207, 20. X. 1932; 8.

odpov. t. 2130/IX. 239, 31. 1. 1933; 5.

o zvláštním jednání novobystřického četnictva,

t. 2084/V. 232, 20. XII. 1932; 63.

odpov. t. 2188/III. 259, 23. III. 1933; 3.

o provádění censury v Ústí n. L.,

t. 2116/IX. 238, 17. I. 1933; 8.

odpov. t. 2188/XII. 259, 23. III. 1933; 3.

aby vláda zrušila vlád. nařízení o platebním styku s Německem prostřednictvím hromadného účtu u 6 monopolních bank,

t. 2211/IV. 263, 25. IV. 1933; 3.

odpov. t. 2318/IX. 293, 17. X. 1933; 9.

o censuře odlišně vykonávané,

t. 2249/I. 271, 18. V. 1933; 4.

odpov. t. 2389/IV. 303, 1. XII. 1933; 87.

že dne 1. května 1933 četnictvo v Kynžvartě těžce ztýralo bezbranné občany, ženy a děti,

t. 2255/VI. 273, 23. V. 1933; 4.

odpov. t. 2341/IX. 293, 17. X. 1933; 9.

o provádění censury,

t. 2316/III. 293, 17. X. 1933; 9.

odpov. t. 2369/IX. 300, 28. XI. 1933; 6.

Žádost ve věcech imunity:

kraj. s. v Opavě (přečin podle § 14, č. 1 zákona na ochranu republiky)

4, 18. XII. 1929; 5.

zpr. t. 481; zprav. F. Richter; nevydán

67, 16. IX. 1930; 49.

kraj. s. v Litoměřicích (přečin podle § 17 č. 1 zákona na ochranu republiky)

8, 8. 1. 1930; 5.

zpr. t. 575; zprav. F. Richter; nevydán

81, 19. XI. 1930; 54.

kraj. tr. s. v Praze (zločin podle § 2 a přečin podle § 17 zákona na ochranu republiky)

214, 8. XI. 1932; 3.

zpr. t. 2160: zprav. Fr. Ježek; podání zprávy a rozprava

250, 21. II. 1933; 12-29,

rozprava; vydán:

251, 23. II. 1933; 3-72.

"J" resp. Jab-Jel "J" resp. Jež-Jun "J" resp. Jura-JurnISP (příhlásit)